Promocja Środkowoeuropejskich studiów historycznych
Dodany 25/05/2019 o 12:23 przez MF

Študuj program Stredoeurópske historické štúdiá

Končíš bakalárske štúdium? Pokračuj v magisterskom štúdiu histórie v Banskej Bystrici na medzinárodnom študijnom programe "STREDOEURÓPSKE HISTORICKÉ ŠTÚDIÁ"! Ešte stále nie je neskoro podať si prihlášku! Pozýva garant štúdijného programu – profesor Dušan Škvarna.

Opublikowany przez Katedra histórie/Department of History FF UMB Banská Bystrica Czwartek, 16 maja 2019

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia przygotowanego przez partnerów ze Słowacji filmu promującego ŚSH.

Oferta studiów w Instytucie Historii UŚ
Dodany 20/04/2019 o 18:44 przez Administrator
Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) oraz II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku historia pozwalają zdobyć wiedzę przede wszystkim nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata oraz wykształcić szereg umiejętności.
Poza „tradycyjnym” katalogiem przedmiotów (głównie rysem kursu historii od pradziejów po XX wiek) studia pozwalają na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kultury i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu.
W zależności od własnych zainteresowań możesz indywidualizować proces kształcenia poprzez wybór jednej z trzech specjalności: administracyjno-samorządowej; archiwalnej i zarządzania dokumentacją oraz nauczycielskiej. Każda z nich posiada odrębne przedmioty specjalnościowe, ponadto możliwe jest indywidualizowanie własnej ścieżki kształcenia poprzez dobór części zajęć.
Perspektywy zawodowe:
Nasi absolwenci studiów historycznych są przygotowani do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej; różnego typu placówkach kulturalno-oświatowych, archiwach oraz instytucjach wymagających procesu zarządzania dokumentacją. Absolwenci specjalności nauczycielskiej uzyskują uprawnienia do nauczania historii i społeczeństwa (po studiach II stopnia także wiedzy o społeczeństwie).

Central-European Historical Studies – detailed informations
Dodany 20/04/2018 o 18:48 przez Administrator

Central-European Historical Studies

General characteristic of the programme

Central-European Historical Studies is the result of cooepration between universities in Ostrava, Banska Bistrica and Katowice. The 2-year MA programme is dedicated to all interested in history of central Europe. It opens a possibility to study in all three partner countries. The programme aims to give qualifications for future historians, experts in history of the region, acquainted with specifics of research in Czech Republic, Slovakia and Poland.

The organisation and arrangement of the programme

The programme will be realized simultaneouslyin all three partner universities. Students will spend their semester at their home universities. It will be devoted to general introduction to history of Central Europe, historiography and methodology. Moreover, students will spend their semester on intensive courses of Czech and Slovakian. It will allow them to spend effectively their second and third semesters in Ostrava and Banska Bistrica respectively. Students will learn there about history of both countries and specifics of historical studies undertaken there. Mobility of students between partner universities will be organized through Erasmus + programme. They will spend their last semester at their home university focusing on completion of MA thesis. Their supervision will be undertaken simultaneously in all three partner universities.

The Central-European Historical Studies programme means full cooperation and mutual acceptance. Students at all three partner universities will have almost identical set of courses during the first and the fourth semesters. It will contain intensive course of Polish for students in Ostrava and Banska Bistrica. Coming to Katowice they will have an opportunity to learn about history of Poland and its state of research.

Advantages of Central-European Historical Studies programme?

The programme is dedicated first of all to graduates of BA studies in history willing to continue their historical education. It refers especially to those interested in history of the region, marginally treated in traditional university programmes in all three respective countries.. The programme should also interest students of other subjects within humanities willing to widen their professional skills. Close cooperation of scholars representing all three universities will provide a good chance to learn about not only histories of all respective countries but also their mutual relations of all sorts and specifics of borderline region.

Participants of the programme will benefit with additional knowledge and skills, based on history of all three countries, that allow them effectively look for attractive jobs and positions in the whole region. It refers to all zones and institutions dealing with mutual cultural, historical and social developments in all three countries. The fact that diplomas of alumni of the programme will be equally revered in the whole region is an additional, important advantage.

Scope of education provided by the programme

The programme mostly features courses dedicated to historical and cultural legacy of Central Europe (especially Czech Republic, Slovakia and Poland). They include: history of all three countries, selected issues of economic, cultural and social developments in the region, history of research and methodology. Students will possess skills to interpret various kinds of sources and use various tools necessary for their own research.

The programme provides courses devoted to search, selection and analysis of various kinds of data; preparation of written and spoken analyses. This type of competences is strenghten by course of Polish, Czech and Slovakian respectively, that are essential part of teaching schedule.

Środkowoeuropejskie Studia Historyczne – informacje szczegółowe
Dodany 20/04/2018 o 18:47 przez Administrator

Środkowoeuropejskie studia historyczne

Středoevropská historická studia

Stredoeurópske historické štúdie

Central European Historical Studies

Informacje ogólne

Środkowoeuropejskie studia historyczne to studia drugiego stopnia (magisterskie, tożsame ze stopniem 5A międzynarodowej klasyfikacji ISCED-97) prowadzone wspólnie przez trzy uniwersytety:

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na Słowacji
 • Ostravska univerzita v Ostravě w Czeskiej Republice
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach w Polsce.

Są to studia historyczne, ukierunkowane na dzieje Europy Środkowej. Ich celem jest przygotowanie historyka, który zna dobrze dzieje tego regionu Europy, a także tajniki warsztatu zawodowego historyków dziejów Czech, Polski i Słowacji.

Ta wspólna inicjatywa Uniwersytetów w Ostrawie, Banskiej Bystrzycy i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzących kierunek studiów dla wszystkich osób zainteresowanych historią Europy Środkowej, dający możliwość studiowania we trzech krajach partnerskich. Zwykle na studiach historycznych mamy do czynienia z podziałem na historię powszechną i historię narodową. Absolwent tradycyjnych studiów historycznych ma rozeznanie w dziejach własnego kraju i dziejach świata (Francji, Anglii czy Stanów Zjednoczonych), a często brakuje mu wiedzy dotyczącej historii krajów sąsiednich. Tak już utarło się w kanonie nauczania historii, że zwracamy uwagę na wielkie, kluczowe wydarzenia. W ten sposób studenci historii wiedzą czasem więcej na przykład o reformacji w Anglii, niż o podobnych procesach w Czechach czy na Węgrzech. Ale historia składa się także z wydarzeń życia codziennego, opowiada również o losach społeczności, które nie znalazły się w głównym nurcie zdarzeń. My chcemy zwrócić uwagę na wspólne środkowoeuropejskie dzieje, które kształtowały naszą współczesność i dać naszym studentom możliwość poznania zarówno dziejów, ale przede wszystkim tajników warsztatu zawodowego innych krajów europejskich.

Dla kogo przeznaczone są środkowoeuropejskie studia historyczne?

Ofertę studiów międzynarodowych kierujemy przede wszystkim dla absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, pragnących kontynuować swą edukację historyczną. Żadna z uczelni Europy Środkowej nie prowadzi tego typu studiów, zamykając się w swoich „państwowych” czy „narodowych” granicach. Istnieje spora grupa absolwentów studiów licencjackich z szeroko pojętego pogranicza polsko-czesko-słowackiego, którzy będą zainteresowani pogłębieniem swej wiedzy i możliwością studiowanie nie tylko w kraju, ale za granicą. Zwłaszcza, że ta „zagranica” leży całkiem blisko. Kierujemy swą ofertę także dla absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych czy z dziedziny nauk społecznych, który będą chcieli poszerzyć swe kompetencje zawodowe. Dzięki współpracy uczonych z trzech krajów partnerskich podczas studiów uczestnik będzie mógł zapoznać się z dorobkiem badawczym, który da mu kompetencje pozwalające na prowadzenie dociekań nad nie tylko dziejami państw i narodów Środkowej Europy, ale także ich wzajemnymi relacjami, stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, nad kształtowaniem się i specyfiką pograniczy (zwłaszcza szeroko pojętych rubieży Czech, Polski i Słowacji, w tym Śląska). Wiedza o przeszłości Europy Środkowej będzie przydatna dla socjologów, filologów czy absolwentów innych studiów zawodowych.

Jak mają wyglądać takie studia praktycznie?

Studia mają być prowadzone równolegle we wszystkich partnerskich uczelniach. Studenci w pierwszym semestrze studiować będą na swoim uniwersytecie. Projektujemy pierwszy semestr jako ogólne przygotowanie zawodowe pod kątem dziejów Europy Środkowej, historiografii oraz podstaw warsztatu zawodowego. W pierwszym semestrze przewidujemy także intensywny kurs języka czeskiego i słowackiego. Chcemy, aby nasi studenci mieli odpowiednie umiejętności językowe, kiedy w drugim i trzecim semestrze pojadą studiować do Ostrawy i Banskiej Bystrzycy. Tam nasi partnerzy przygotowali bardzo atrakcyjną ofertę studiów, pozwalających na poszerzenie wiedzy o przeszłości ich krajów, ale także dającą możliwość poszerzenia kompetencji językowych. Planujemy, że wyjazdy te będą opierać się o program Erasmus+, dający możliwość prowadzenia takich studiów. W ostatnim semestrze student wracałby na swój macierzysty uniwersytet, gdzie kończyłby studia obroną pracy magisterskiej. Planujemy, że opieka nad pracami magisterskimi prowadzona będzie równolegle we współpracy trójstronnej.

Wzajemność i współpraca międzynarodowa

Program studiów zakłada pełną wzajemność i współpracę. Podobnie jak nasi studenci w Polsce, także studenci czescy i słowaccy będą w pierwszym semestrze mieli niemal identyczny program w pierwszym i ostatnim semestrze studiów w swych macierzystych uczelniach. Także u siebie będą przechodzić przez intensywny kurs językowy. Co ciekawe, nasi partnerzy uznali, że obecne młode pokolenie Czechów musi poznać podstawy języka słowackiego i odwrotnie. Oczywiście, będą mieli także kurs języka polskiego, który pozwoli im studiować u nas w Katowicach. Przygotowaliśmy dla nich program studiów, który pozwoli im zrozumieć nie tylko polską historię, ale przede wszystkim pozwoli na poznanie podstaw warsztatu zawodowego historyka dziejów polskich.

Jakie będą możliwości pracy zawodowej po takich studiach?

Udział w zajęciach oraz uzyskana wiedza i umiejętności mają pomóc podwyższyć kwalifikacje absolwenta w zakresie wszelkiego typu działań, uwzględniających tematykę środkowoeuropejską (zwłaszcza z zakresu badań historycznych), a także koordynacji wszelkiego typu i rodzaju wydarzeń historycznych, powiązanych tematycznie z obszarem Europy Środkowej. Uzyskane kompetencje mają stać się odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju studia, przygotowując osoby przygotowane do podjęcia pracy w każdym z krajów (Czechach, Polsce, Słowacji) i świadome wspólnoty cywilizacyjnej tych obszarów. Proponowany przez Instytut Historii kierunek nauczania otwiera nowe możliwości zawodowe. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach, jako specjalista, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy Europy Środkowej, rozumiejący specyfikę tego obszaru i przygotowany do podejmowania prac w zakresie upowszechniania jego historii i tradycji. Dyplom środkowoeuropejskich studiów historycznych będzie uznawany we wszystkich trzech krajach partnerskich. Przygotowanie zawodowe i językowe powinno dać zupełnie inne możliwości na rynku pracy niż studia tradycyjne.

Dlaczego warto wybrać Środkowoeuropejskie studia historyczne?

Ofertę studiów międzynarodowych kierujemy przede wszystkim dla absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, pragnących kontynuować swą edukację historyczną. Prowadzone na wszystkich uczelniach Czech, Polski i Słowacji studia historyczne zamykają się w swoich „państwowych” czy „narodowych” granicach. Wykładana tam historia powszechna rzadko odnosi się do krajów sąsiednich. Zakładamy że istnieje spora grupa absolwentów studiów licencjackich z szeroko pojętego pogranicza polsko-czesko-słowackiego, którzy będą zainteresowani pogłębieniem swej wiedzy i możliwością studiowanie nie tylko w kraju, ale za granicą. Kierujemy swą ofertę także dla absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych czy z dziedziny nauk społecznych, który będą chcieli poszerzyć swe kompetencje zawodowe. Dzięki współpracy uczonych z trzech krajów partnerskich podczas studiów uczestnik będzie mógł zapoznać się z dorobkiem badawczym, który da mu kompetencje pozwalające na prowadzenie dociekań nad nie tylko dziejami państw i narodów Środkowej Europy, ale także ich wzajemnymi relacjami, stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, nad kształtowaniem się i specyfiką pograniczy. Wiedza o przeszłości Europy Środkowej będzie przydatna przykładowo dla socjologów, filologów czy absolwentów innych studiów zawodowych.

Udział w zajęciach oraz uzyskana wiedza i umiejętności mają pomóc podwyższyć kwalifikacje absolwenta w zakresie wszelkiego typu działań, uwzględniających tematykę środkowoeuropejską (zwłaszcza z zakresu badań historycznych), a także koordynacji wszelkiego typu i rodzaju wydarzeń historycznych, powiązanych tematycznie z obszarem Europy Środkowej. Uzyskane kompetencje mają stać się odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju studia, przygotowując osoby przygotowane do podjęcia pracy w każdym z krajów (Czechach, Polsce, Słowacji) i świadome wspólnoty cywilizacyjnej tych obszarów. Proponowany przez Instytut Historii kierunek nauczania otwiera nowe możliwości zawodowe. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach, jako specjalista, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy Europy Środkowej, rozumiejący specyfikę tego obszaru i przygotowany do podejmowania prac w zakresie upowszechniania jego historii i tradycji. Dyplom środkowoeuropejskich studiów historycznych będzie uznawany we wszystkich trzech krajach partnerskich. Przygotowanie zawodowe i językowe powinno dać zupełnie inne możliwości na rynku pracy niż studia tradycyjne.

Jakie wykształcenie otrzyma student Środkowoeuropejskich studiów historycznych

Absolwent Środkowoeuropejskich studiów historycznych w trakcie studiów zostaje wyposażony w wiedzę – przede wszystkim z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy Środkowej (ze szczególnym naciskiem na badania nad krajami, z których wywodzą się współpracujące uczelnie: Czechami, Polską i Słowacją). Dzięki współpracy uczonych z tych trzech krajów podczas studiów ich uczestnik będzie mógł zapoznać się z dorobkiem badawczym, który da mu kompetencje pozwalające na prowadzenie dociekań nad nie tylko dziejami państw i narodów Środkowej Europy, ale także ich wzajemnymi relacjami, stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, nad kształtowaniem się i specyfiką pograniczy (zwłaszcza szeroko pojętych rubieży Czech, Polski i Słowacji, w tym Śląska).

Uczestnik studiów otrzymuje w ich trakcie niezbędny zestaw informacji (wiedzy merytorycznej) m.in.: podstawy historii Czech, Polski i Słowacji, wybrane zagadnienia z poszczególnych dziedzin (historii gospodarczej, historii kultury i nauki, historii wojskowości), elementy historii historiografii (podkreślające zarówno podobieństwa, jak i różnice sposobu postrzegania różnych zagadnień) i warsztatu naukowego historyka (zwłaszcza badacza Europy Środkowej). Zostaje również wyposażony w niezbędne umiejętności – m.in. interpretacji źródeł i zabytków (zwłaszcza dotyczących terenu Europy Środkowej) czy wykorzystywania różnych narzędzi do prowadzenia badań naukowych w historii (w tym zwłaszcza badań obszarów pogranicza). W zależności od dokonanego wyboru zapoznaje się także z bogatym katalogiem zagadnień w ramach zajęć do wyboru.

W trakcie studiów poprzez udział m.in. w zajęciach seminaryjnych student ma możliwość doskonalenia umiejętności wyszukiwania, analizy, oceny, selekcji i użytkowania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł i z wykorzystaniem różnych sposobów; doskonalenia umiejętności badawczych; a także budowania samodzielnej wypowiedzi i przygotowania typowych prac pisemnych i ustnych. Ostatnie umiejętności doskonali ponadto w ramach zajęć z języków obcych. Poza edukacją pogłębiającą znajomość języka łacińskiego do ważnych umiejętności absolwentów należy także nabycie podstawowej umiejętności posługiwania się językami trzech państw w których odbywają się zajęcia (czeskiego, polskiego i słowackiego).

Uogólniając, udział w zajęciach oraz uzyskana wiedza i umiejętności mają pomóc podwyższyć kwalifikacje absolwenta w zakresie wszelkiego typu działań, uwzględniających tematykę środkowoeuropejską (zwłaszcza z zakresu badań historycznych), a także koordynacji wszelkiego typu i rodzaju wydarzeń historycznych, powiązanych tematycznie z obszarem Europy Środkowej. Uzyskane kompetencje mają stać się odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju studia, przygotowując osoby przygotowane do podjęcia pracy w każdym z krajów (Czechach, Polsce, Słowacji) i świadome wspólnoty cywilizacyjnej tych obszarów. Proponowany przez Instytut Historii kierunek nauczania otwiera nowe możliwości zawodowe. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach, jako specjalista, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy Europy Środkowej, rozumiejący specyfikę tego obszaru i przygotowany do podejmowania prac w zakresie upowszechniania jego historii i tradycji.

Proponowane przedmioty (dla studentów z Polski):

 • Dzieje Europy Środkowej
 • Historia historiografii Europy Środkowej
 • Lektorat języka czeskiego
 • Lektorat języka słowackiego
 • Metodologia Historii
 • Nauka o pramenech k českým dějinám
 • Dějiny českého středověku
 • České dějiny 1526 – 1918
 • Medzníky ČSR 1918-1989
 • Dejiny českého dejepisectva vo svetovom kontexte
 • Český jazyk pre historikov
 • Dejiny slovenskej historiografie
 • Cirkevné dejiny Slovenska
 • Hospodárske dejiny Slovenska
 • Sociálne dejiny Slovenska
 • Kultúrne dedičstvo Slovenska
 • Historia Śląska
 • Historia kultury polskiej
 • Latinčina v humanitných vedách
 • Miesta pamäti a ich politická inštrumentalizácia v 19. a 20. storočí
 • Historiografia zahraničných Slovákov v 19. a 20. storočí
 • Symbolické a historické prvky pri kultivovaní pamäti v 19. storočí
 • Zrod kresťanstva a formovanie kresťanskej kultúry v neskorej antike a včasnom stredoveku
 • Vybrané kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v prvej polovici 20. storočia
 • Spoločensko-politické pomery na Slovensku po skončení druhej svetovej vojny
 • Hospodárska a politická situácia na Slovensku po roku 1948
 • Kresťanské myslenie vrcholného a neskorého stredoveku
 • Kresťanskí humanisti a zrod nového sveta
 • Naratívna filozofia dejín
 • Literatúra, film a fotografia ako médiá kultúrnej pamäti postkomunistických krajín
 • Generačná a rodinná pamäť v literatúre po roku 1989
 • Literárne konštrukcie totalitných režimov 20. storočia
 • Vývoj česko-nemeckých vzťahov
 • Stigmy európskeho novoveku
 • Střední Evropa na přelomu 13. a 14. století
 • Totalitární režimy v Evropě ve 2. polovině 20. století
 • Čeština pro cizince
Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by