Goście zagraniczni
Dodany 01/10/2015 o 12:31 przez Administrator

O przyjęcie gościa zagranicznego wnioskujemy wypełniając tzw. Wniosek G oraz zawierając umowę dotyczącą finansowania kosztów pobytu gościa.Dokumenty w formie papierowej wypełnia opiekun gościa.

Umowa gość zagraniczny
Wniosek G

Wniosek o przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Dodany 14/06/2013 o 12:29 przez Administrator

Wniosek o przyznanie dotacji dla młodych naukowców -termin składania wniosków na poziomie komisji Instytutu 18.06.2013

Młodzi naukowcy 2013-1

Regulamin DSMN

Kwestionariusz osobowy
Dodany 16/05/2013 o 12:23 przez Administrator

Kwestionariusz osobowy od 01.01.2004

Delegacja zagraniczna
Dodany 11/05/2013 o 12:20 przez Administrator

Procedura wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego

Zasady ogólne

1.Każdy wyjazd pracownika lub studenta Uniwersytetu Śląskiego musi być poprzedzony złożeniem w Dziale Współpracy z Zagranicą, w Biurze Międzynarodowej Mobilności,
(ul. Bankowa 12, pokój 79, III p.) prawidłowo wypełnionego Wniosku wyjazdowego W/P lub Wniosku W/S.
2.Odpowiedni Wniosek musi zostac złozony równiez w przypadku wyjazdu bez finansowania lub finansowanego przez inną instytucję.
3.Wyjazd musi zostać zaplanowany w module SAP Travel Management przez osobę wyznaczoną na Wydziale lub w odpowiedniej jednostce organizacyjnej. Numer wyjazdu z SAPa jest przenoszony na Wniosek W/P lub W/S.
4.Wniosek wyjazdowy musi być złożony w Dziale Współpracy z Zagranicą w odpowiednim terminie: najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem.
5.Wniosek musi być w pełni wypełniony i podpisany. Przed złożeniem w DWZ należy wypełnić pola od A do F.
6.Decyzję o rodzaju wyjazdu podejmuje dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej na podstawie celu wyjazdu.
7.Każda wyjezdżająca osoba musi się rozliczyć w DWZ z wyjazdu do 14 dni od daty powrotu.

Rodzaje wyjazdów

Wniosek W/P – polecenie wyjazdu słuzbowego – wykonywanie zadania zleconego przez pracodawcę
w określonym terminie i miejscu. Wyjazd jest w interesie pracodawcy (uniwersytetu, wydziału).

1. Wyjazdy na: konferencje, posiedzenia komitetów, w celu pracy nad projektem, na targi, wyjazdy finansowane z  działaności statutowej 1S,delegacje rektorskie, itp.

2. Osoba wyjeżdżająca otrzymuje świadczenia na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu:
•koszty podróży,
•dietę podróżną,
•ryczałty na pokrycie kom. miejscowej,
•diety pobytowe,
•noclegi,
•ubezpieczenie,
•wizę,
•opłatę konferencyjną.

3. W przypadku wyjazdu studenta, doktoranta lub innej osoby niezwiązanej stosunkiem pracy z UŚ nalezy wypełnić umowę o zwrot kosztow podróży.

Wniosek W/S – skierowanie za granicę w celu:

1. prowadzenia badań naukowych – jeżeli uczestniczą w realizacji badań naukowych w kraju;

2. podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej;

3. szkoleniowym na:
a. odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia,
b. studia podyplomowe,
c. studia doktoranckie – jeżeli posiadają odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy
w danej specjalności,
d. staże naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne,
e. kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
f. praktyki zawodowe.

4. osoba wyjeżdżająca może otrzymać następujące świadczenia:

•stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania do wysokości 1 diety,
•zwrot kosztów podroży,
•zwrot kosztów ubezpieczenia i wizy.

5. Pracownikowi kierowanemu za granicę musi zostać udzielony przez dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej urlop szkoleniowy płatny jak za urlop wypoczynkowy (wyjazdy do 1 miesiąca).

6. W przypadku wyjazdów dłuższych niż 1 miesiąc urlopu udziela Rektor. Na czas pobytu powyżej
1 miesiąca udzielany jest urlop bezpłatny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik może otrzymać urlop szkoleniowy płatny na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

7. Jeżeli wyjazd pracownika następuje w czasie trwania zajęć dydaktycznych, osoba ubiegająca się
o wyjazd załącza do Wniosku W informację o sposobie organizacji zajęć w tym okresie, potwierdzona przez bezpośredniego przełożonego.

 

Podstawy prawne wyjazdów zagranicznych

Polecenie wyjazdu służbowego:
•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
•Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad ich rozliczania wprowadzona zarządzeniem Rektora nr 109/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku;

Skierowanie za granicę:
•Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób.
•Uchwała Senatu nr 112/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
•Zarządzenie Rektora nr 26 z  20 lutego 2015 r. wprowadzające Instrukcję w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

Wniosek WS
Wniosek WP

Delegacja krajowa
Dodany 11/05/2013 o 12:16 przez Administrator

Informacje, dokumenty i formularze dotyczące krajowych podróży służbowych. W systemie sap dostępne są druki podróży krajowych oraz ewidencja przebiegu pojazdu.

Załącznik nr 3 nowy druk dot. oświadczenia na inne wydatki do delegacji
Wniosek K
Ewidencja przebiegu pojazdu

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by