Średniowiecze Polskie i Powszechne
Dodany 11/02/2013 o 18:22 przez Administrator

Historia czasopisma

Średniowiecze Polskie i Powszechne jest czasopismem naukowym, redagowanym przez pracowników Zakładu Historii Średniowiecza Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy numer periodyku, jeszcze pod tytułem Średniowiecze polskie i powszechne, ukazał się w 1999 roku. Jego redaktorem był obecny i ówczesny kierownik tegoż Zakładu – prof. dr hab. Idzi Panic. Od tomu drugiego redaktorem był także prof. UŚ dr hab. Jerzy Sperka. Kolejny tom Czasopisma ukazał się dopiero w 2002 roku, dalsze w 2004 i 2007 roku, a od tego roku, Średniowiecze, w niezmienionym składzie redakcyjnym, ukazywało się już, co rok. W związku z tym, że Średniowiecze zyskało status wydawnictwa ciągłego, zgodnie z wymogami Narodowego Ośrodka ISSN, mieszczącego się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, zmieniono nieznacznie zapis tytułu (zastosowano wielkie litery oraz cudzysłów) i wprowadzono nową numerację tomów. I tak, pierwsza po tytule cyfra oznacza tom nowego wydawnictwa ciągłego, natomiast w nawiasie podany jest numer liczony od początku wydawnictwa Średniowiecza, kiedy było jeszcze wydawnictwem wielotomowym. Czasopismo znalazło się na liście czasopism naukowych parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozszerzyła się też formuła Czasopisma, oprócz artykułów, publikowane są w nim recenzje. Na łamach Czasopisma publikuje się teksty naukowe poświęcone średniowieczu polskiemu i powszechnemu. Ich odbiorcą jest szeroki krąg zainteresowanych, zwłaszcza historyków mediewistów i studentów. Wśród autorów są pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz historycy z innych ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy. Artykuły publikowane są głównie w jęzuku polskim, ale także w angielskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim.

Od tomu 1 (5), 2009, Czasopismo dostępne jest także w wersji internetowej: Śląska Biblioteka Cyfrowa: www.sbc.org.pl oraz Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com.

Rada redakcyjna

Redaktorzy:

Jerzy Sperka
jsper@poczta.onet.pl

Bożena Czwojdrak
bozena.czwojdrak@us.edu.pl

Sekretarz:

Jakub Morawiec
kubmo@wp.pl

Nad poziomem naukowym czuwa Rada Redakcyjna, w składzie:

prof. dr hab. Jerzy Sperka (redaktor, Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Idzi Panic (Uniwersytet Śląski), dr hab. Bożena Czwojdrak (redaktor, Uniwersytet Śląski), dr Jakub Morawiec (sekretarz, Uniwersytet Śląski), prof. UG dr hab. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Stanisław Sroka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Leontij Wojtowycz (Instytut Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy, Lwów)

Dotychczas ukazało się 10 tomów:

Tom 1, red. I. Panic, Katowice 1999 ISSN 0208-6336; ISBN 83-226-0904-3
Tom 2, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2002 ISSN 0208 -6336; ISBN 83-226-1156-0
Tom 3, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2004 ISSN 0208-6336; ISBN 83-226-1377-6
Tom 4, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2007 ISSN 0208-6336; ISBN 978-83-226-1590-4
Tom 1 (5), red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2009 ISSN 0208-6336; ISSN 2080-492X
Tom 2 (6), red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2010 ISSN 0208-6336; ISSN 2080-492X
Tom 3 (7), red. J. Sperka, B. Czwojdrak, Katowice 2011 ISSN 0208-6336; ISSN 2080-492X
Tom 4 (8), red. J. Sperka, B. Czwojdrak, Katowice 2012 ISSN 0208-6336; ISSN 2080-492X
Tom 5 (9), red. J. Sperka, B. Czwojdrak, Katowice 2013 ISSN 0208-6336; ISSN 2080-492X
Tom 6 (10), red. J. Sperka, B. Czwojdrak, Katowice 2014 ISSN 0208-6336; ISSN 2080-492X

Lista recenzentów

prof. dr hab. Błażej Śliwiński – Uniwersytet Gdański
prof . UG dr hab. Marek Smoliński – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – Uniwersytet Jagielloński
prof. UB dr hab. Jan Tęgowski – Uniwersytet w Białymstoku
prof. UMK dr hab. Jan Wroniszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. UMCS dr hab. Anna Sochacka – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. UG dr hab. Beata Możejko – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Tomasz Jurek – PAN Poznań
prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Lidia Korczak – Uniwersytet Jagielloński
prof. UW dr hab. Wojciech Fałkowski – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Rościsław Żerelik – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Adam Szweda – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. AJD dr hab. prof. Maria Starnawska – Akademia Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Robert Bubczyk – Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Rajman – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. Asdis Egilsdóttir – Uniwersytet Islandzki w Reykjaviku
Prof. Fjodor Uspienskij – Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie

Zasady publikacji

1. Zasady ogólne

a/ do druku przyjmowane są teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane
b/ teksty przyjmowane są do trzech podstawowych działów:
– artykuły naukowe
– materiały źródłowe
– recenzje
c/ przyjmuje się artykuły w wersji papierowej oraz jednocześnie elektronicznej, obowiązkowo ze streszczeniem w języku polskim
d/ przyjmujemy również teksty autorów zagranicznych, w językach obcych, z szerokim streszczeniem w języku polskim
e/ teksty kierowane są do zewnętrznych recenzentów, specjalizujących się w badaniach danego okresu epoki średniowiecza
f/ po otrzymaniu recenzji wydawniczej, autorzy zobowiązani są do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów oraz do dostosowania zapisów bibliograficznych zgodnie z wymogami Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
g/ warunkiem publikacji tekstu, w którym zasugerowano poprawki, jest ich uwzględnienie przez autora
h/ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustowania nadesłanych tekstów
i/ Redakcja stosuje sugerowane przez MNiSW procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych
j/ na stronie wydawnictwa w zakładce Dla Autorów/Materiały i dokumenty https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/1991, zamieszczone są oświadczenia, które musi złożyć Autor

2. Przesyłane do Redakcji teksty prosimy przygotowywać według poniższego schematu:

a/ na początku pierwszej strony przesłanego tekstu należy umieścić:
– w przypadku artykułu i materiałów źródłowych w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora
– w przypadku recenzji informację bibliograficzną dotyczącą recenzowanej książki (pełne imię i nazwisko autora, tytuł zgodnie z zapisem na stronie tytułowej, miejsce i rok wydania); imię i nazwisko autora recenzji prosimy umieścić pod jej treścią
b/ teksty należy przesyłać na adres Redakcji w wersji papierowej i wersji elektronicznej, w pliku tekstowym (.doc, .docx, .rtf)
c/ objętość artykułu nie powinna przekraczać półtora arkusza wydawniczego (ok. 60 000 znaków ze spacjami), recenzji – do pół arkusza wydawniczego (ok. 20 000 znaków ze spacjami)
d/ przy wszystkich załączonych ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która udostępniła prawa autorskie
e/ do przesłanych tekstów (z wyjątkiem recenzji) należy dołączyć streszczenie w języku polskim (obejmujące ok. 1500–2000 znaków ze spacjami)
f/ przesłany materiał prosimy uzupełnić informacją o aktualnym adresie do korespondencji, numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej. W przypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej

3. Instrukcja wydawnicza

Tekst powinien zostać sformatowany według schematu podanego na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, zakładka Dla Autorów / Niezbędnik wydawniczy

Przygotowanie wydruku komputerowego
Ogólne wymagania techniczne
Wydruk komputerowy prosimy przygotować jednostronnie na białym papierze formatu A4. Dla ułatwienia staraliśmy się dostosować nasze oczekiwania do standardu MS Word. Gorąco prosimy o przestrzeganie kilku zasad. Oto one:

Tekst główny
Prosimy bardzo, by samemu nie składać tekstów „typograficznie”, nie włamywać ilustracji w tekst itd., gdyż podczas konwersji na programy drukarskie często powstają przekłamania, a ilustracja nie spełnia warunków technicznych. Prosimy, by cały – dokładnie opisany – materiał ilustracyjny był dołączony na oddzielnych stronach, a miejsce, w którym powinny się znaleźć materiały graficzne (tabele, rysunki, schematy, fotografie i in.), zostało zaznaczone ołówkiem na lewym marginesie. Inne oczekiwania dotyczące przygotowania tekstu:
– margines lewy 4 cm, bez równania do prawej strony;
– czcionka Times New Roman 12 punktów;
– interlinia 1,5 wiersza.
Prosimy również o:
– zaznaczanie kursywy (italic) i pogrubienia (bold);
– zaznaczanie wcięcia pierwszego wiersza kolejnych akapitów;
– numerowanie stron wedle domyślnego ustawienia edytora w obrębie całej pracy;
– wyraźne zaznaczenie stopni podrzędności tytułów, podtytułów itd., by
nie powstał bałagan podczas redakcji technicznej.

4. Aparat naukowy

Przypisy należy przygotować według instrukcji znajdującej się na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Sląskiego, zakładka Dla Autorów / Przepisy na przypisy

https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2281

Więcej praktycznych informacji patrz:
www.wydawnictwo.us.edu.pl

W nadsyłanych tekstach Autorzy proszeni są o stosowanie skrótów według niniejszego wykazu:

ACCP – Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438-1523, 1438-1525). Wyd. B. Ulanowski. AKH. T. 6. Kraków 1891
ACI – Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta. T. 1-3. Wyd. B. Ulanowski. Kraków 1902-1918
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie. T. 1-25. Wyd. O. Pietruski, X. Liske, A. Prochaska. Lwów 1868-1935
AKH – „Archiwum Komisji Historycznej [Polskiej] Akademii Umiejętności”
AKP – „Archiwum Komisji Prawniczej [Polskiej] Akademii Umiejętności”
Akta unii – Akta unii Polski z Litwą 1385-1791. Wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz. Kraków 1932
AP – Archiwum Państwowe
AS – Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 1-7. Wyd. Z. L. Radzimiński, P. Skobielski, B. Gorczak. Lwów 1887-1910
ASP – Akta Stanów Prus Królewskich. T. 1-7. Wyd. K. Górski, M. Biskup, I. Janosz-Biskupowa. Toruń 1955-Warszawa 1986
BCzart – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie
BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie
BOssol – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
BP – Bullarium Poloniae. T. 1-6. Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś. Romae-Lublin 1982-1998
BPAN – Biblioteka PAN (z podaniem miasta)
BurgKrak – Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku. Spisy. Oprac. W. Bukowski. Kórnik 1999
CDBoh – Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. T. I. Hrsg. G. Friedrich. Praha 1907 i następne tomy
CDHung – Codex diplomaticus Hungariae eclesiasticus ac civilis. Ed. G. Fejér. T. I. Budae 1829 i następne tomy.
CDPruss – Codex diplomaticus Prussicus. Urkundensammlung zur ältern Geschichte Preussens. T. 1-6. Hrsg. J. Voigt. Königsberg 1836-1861
CDSil – Codex diplomaticus Silesiae. T. 1-36. Breslau 1856-1936
CDSR – Codex diplomaticus Saxoniae Regiae. T. 1. Leipzig 1889
CE – Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 1-3. Wyd. A. Sokołowski, J. Szujski, A. Lewicki. Kraków 1876-1894
CP-H – „Czasopismo Prawno-Historyczne”
CV – Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376-1430. Wyd. A. Prochaska. Kraków 1882
Daniłowicz – Daniłowicz I., Skarbiec dyplomatów papieskich, cesarskich, królewskich. T. 1-2. Wyd. J. Sidorowicz. Wilno 1860-1862
DH – (Długosz Jan) Johannis Dlugossii s. Longini canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII. Wyd. Ż. Pauli. t. 1-5. W: Opera omnia X-XIV. Kraków 1873-1877 (tłumaczenie polskie – K. Mecherzyński. T. 4-5. Kraków 1868-1869)
DHn – (Długosz Jan) Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Lib. 1-12. Varsaviae-Cracoviae 1964-2005
Dogiel – Codex diplomaticus regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae. Ed. M. Dogiel. T. 1-4. Wilnae 1758-1764
DKMaz – Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII w. Wyd. B. Ulanowski. AKH IV. Kraków 1888
DSZK – Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego (1302-1453). Wyd. Z. Perzanowski. Wrocław 1971
FRB – Fontes Rerum Bohemicarum. T.1-5. Pragae 1871-1893.
Hruszewski – Materiali do istorii suspil’no-političnich i ekonomičnich vidnosin zachidnoj Ukraini. Wyd. M. Gruševs’kij, „Zapiski Naukovego Tovarystva im. Ševčenka”. T. 63-64. 1905 (L’viv 1906)
Inventarium – Inventarium omnium et singulorum privilegiorum (…) in Archivo Regni in arce Cracoviens. Wyd. E. Rykaczewski. Lutetiae Parisiorum-Berolini-Posnaniae 1862
JH – Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. T. 1-2. Hrsg. E. Joachim, W. Hubatsch. Göttingen 1948-1950
KDKK – Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława. T. 1-2. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1874-1883
KDKW – Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej. T. I. Z. 1. Wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz. Kraków 1932
KDL – Kodeks dyplomatyczny Litwy. Wyd. E. Raczyński. Wrocław 1845
KDM – Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 1-4. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1876-1905
KDMaz – Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego. Wyd. J. T. Lubomirski. Warszawa 1863
KDmK – Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa. Cz. 1-4. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1879-1882
KDP – Codex diplomaticus Poloniae. T. 1-3. Wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski. Warszawa 1847-1858; T. 4. Wyd. M. Bobowski. Warszawa 1887
KDSil – Kodeks dyplomatyczny Śląska .T. 1-3. Wyd. K. Maleczyński, A. Skowrońska. Wrocław 1956-1964
KDW – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1-4. Wyd. I. Zakrzewski. Poznań 1877-1881; T.5. Wyd. F. Piekosiński. Poznań 1908; T. 6. Wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz. Warszawa-Poznań 1982. T. VII. Wyd. A. Gąsiorowski, R. Walczak. Warszawa-Poznań 1985. T. 8-10. Wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński. Warszawa-Poznań 1989-1993; T. 11. Wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, T. Jurek, I. Skierska. Poznań 1999
KHKM – „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
Knigi – Knigi Polskoj Koronnoj Metriki XV st. T. I. Księga nr 10 z lat 1447-1454. Wyd. A. Masłowski, W. Graniczny. W: Monumenta iuris. T. 2. Warszawa 1914
KTyn – Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego. Wyd. S. Kętrzyński, S. Smolka. Lwów 1876
KUJ – Codex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis. T. 1-5. Wyd. Ż. Pauli. Kraków 1870-1900
Kw. Hist. – „Kwartalnik Historyczny”
KZSP – Katalog zabytków sztuki w Polsce
LB – (Długosz Jan) Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. T. 1-3. Wyd. A. Przezdziecki. Opera omnia. T. 7-9. Kraków 1883-1884
LBS – Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter. Hrsg. C. Grünhagen, H. Markgraf. T. 1-2. Leipzig 1881-1883
LEC – Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten. Hrsg. F.G. von Bunge. [Abt. 1] Bd. 1-11; [Abt. 2] Bd. 1-3. Reval-Moskau 1853-1914.
Lites – Lites ac res gestae inter Polonos Oridemque Cruciferorum [Wyd. 1] T. 1-3. Wyd. T. Działyński. Poznań 1855-1856, Supplementum. Opr. Z. Celichowski. Poznań 1880; [Wyd. 2] T. 1-2. Wyd. I. Zakrzewski. T. 3. Wyd. J. Karwasińska. Poznań 1890-Warszawa 1935; [Wyd. 3]. T. 1. Wyd. H. Chłopocka. Wrocław-Warszawa 1970
MGH S – Monumenta Germaniae Historica. Seria Scriptores. T. 1-31. Hannoverae 1826-1913
Mies. Her. – „Miesięcznik Heraldyczny”
MK – Metryka Koronna w AGAD
MPH – Monumenta Poloniae Historica. T. 1-6. Lwów 1864-Kraków 1893
MPHn – Monumenta Poloniae Historic. Nova series. T. I-XIV. Warszawa 1946-2008
MPV – Monumenta Poloniae Vaticana. T. 1-6. Wyd. J. Ptaśnik. T. VIII. Wyd. E. Długopolski. T. IX. Wyd. S. Szczur; T. 10. Wyd. M.D. Kowalski. Kraków 1913-2002.
MRPS – Matricularum Regni Poloniae Summaria. T. 1-4, 5/1. Wyd. T. Wierzbowski. T. 5/2 Wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska-Kurasiowa. Warszawa 1905-1919, 1961 (literę „S”, która oznaczana Supplementum, należy dodać po nr tomu)
NKRK – Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa 1300-1400. Wyd. F. Piekosiński, J. Szujski. Kraków 1878
NKSN – Najstarsza księga sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim. Wyd. A. Kłodziński. AKP. T. 10. Kraków 1936
Nowy KDMaz – Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Cz. 2-3. Wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa. Wrocław 1989, Warszawa 2000
ProchMat – Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 r. Wyd. A. Prochaska. Lwów 1890
PrUB – Preußisches Urkundenbuch. Hrsg. R. Philippi, P. K. Woelky, A. Seraphim, N. G. Elwert, M. Hein, E. Maschke, H. Koeppen, C. Conrad. T. 1-5. Königsberg-Marburg 1882-1971
Prz. Hist. – „Przegląd Historyczny”
PSB – Polski słownik biograficzny
Rachunki Jagiełły i Jadwigi – Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388-1420. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1896
RAUhf – „Rozprawy (Polskiej) Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny”
RBM – Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. T. 4-6. Ed. J. Emler, B. Mendl, M. Lihnartowá. Pragae 1892-1954.
RHer – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”
Rocz. Hist. – „Roczniki Historyczne”
Rocz. TNT – „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”
Rśl – Regesty śląskie. Red. W. Korta. T. 1-5. Wrocław 1975-1992
SHGKr – Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz. 1-3. Opr. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, A. Marzec, Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, J. Wiśniewski, M. Wilamowski, M. Wolski, M. Zdanek. Wrocław-Kraków 1980-2009
SPPP – Starodawne prawa polskiego pomniki
SPPP II – Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 2: Z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nie użytych, głównie zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej. Wyd. Z. Helcel. Kraków 1870
SPPP VII/2 – Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 7. Cz. 2: Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis. Wyd. B. Ulanowski. Kraków 1885
SPPP VIII – Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 8: Antiquissimi libri iudiciales terrae Cracoviensis. Wyd. B. Ulanowski. Kraków 1884-1886
SRPrus – Scriptores rerum Prussicarum. T. 3. Hrsg. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke. Leipzig 1866
SRS – Scriptores rerum Silesiacarum. T. 1-37. Breslau 1864-1893
St. Hist. – „Studia Historyczne”
St. Źr. – „Studia Źródłoznawcze”
SUb – Schlesisches Urkundenbuch. T. 1-6. Hrsg. H. Appelt, W. Irgang. Köln-München 1963-1998
TP – Teki A. Pawińskiego
TP III-V – Księgi sądowe łęczyckie (1385-1419). Wyd. A. Pawiński. Warszawa 1897-1898
TP VII – Księgi sądowe brzesko-kujawskie. Wyd. J. K. Kochanowski. Warszawa 1905
UB – Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges. Hrsg. F. Palacky. T. 1-2. Praha 1873
UrzCentr – Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy. Red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1992
UrzŁęcz – Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy. Opr. J. Bieniak, A. Szymczakowa. Wrocław 1985
UrzMp – Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy. Opr. J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P. K. Wojciechowski, B. Wyrozumska. Wrocław 1990
UrzMpUzup – Uzupełnienia do spisów urzędników małopolskich XII-XVIII wieku. Opr. W. Bukowski, A. Falniowska-Gradowska, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, F. Sikora. W: Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku. Spisy. Opr. W. Bukowski. Kórnik 1999
UrzPod – Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Opr. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka. Kórnik 1998
UrzRus – Urzędnicy województwa ruskiego XIV -XVIII wieku. Spisy. Opr. K. Przyboś. Wrocław 1987
UrzWp – Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku. Spisy. Opr. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko. Wrocław 1985
Weise – Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15 Jahrhundert. T. 1-3. Hrsg. E. Weise. Königsberg 1939-Marburg 1966
Zap. Hist. – „Zapiski Historyczne”
Zapiski sandomierskie – Zapiski sądowe województwa sandomierskiego 1395-1444. Wyd. F. Piekosiński. AKP. T. 8. Cz. 1. Kraków 1907
ZDKK – Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej. Cz. 1-2. Wyd. S. Kuraś. Lublin 1965-1973
ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1-8. Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś. Kraków -Wrocław 1962-1975
ZDMog – Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie. Wyd. E. Janota. Kraków 1865
ZDPaul – Zbiór dokumentów zakonu oo. paulinów w Polsce. T. 1. Wyd. J. Fijałek; T. 2. Wyd. J. Zbudniewek. Kraków 1938 – Warszawa 2004
ZfO – „Zeitschrift für Ostforschung”

Zapraszając do publikowania w „Średniowieczu Polskim i Powszechnym”, informujemy, że w 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 10 punktów za publikacje przedstawiane na łamach naszego Czasopisma.

Wieki Stare i Nowe
Dodany 11/02/2013 o 18:19 przez Administrator

 

ISSN 0208‑6336

ISSN 1899‑1556

e-ISSN 2353-9739

Historia i profil Czasopisma

„Wieki Stare i Nowe” są naukowym periodykiem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy tom ukazał się w 2000 roku. Od 2005 roku WSiN znajdują się na liście czasopism naukowych parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Począwszy od tomu wydanego w 2009 roku zastosowano duże litery i zmieniono numerację poszczególnych tomów. Kolejnymi Redaktorami WSiN byli: Maria W. Wanatowicz, Idzi Panic i Sylwester Fertacz.

„Wieki Stare i Nowe” ukazują się jako rocznik. Na łamach czasopisma publikowane są teksty naukowe poświęcone historii polskiej i powszechnej od dziejów starożytnych po czasy najnowsze. Wszystkie artykuły zamieszczane w WSiN są recenzowane oraz posiadają obcojęzyczne streszczenia.

Obecnie „Wieki Stare i Nowe” znajdują się na liście B ministerialnej listy czasopism, a publikacja w nich jest oceniana na 8 pkt (zob. Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych z 23 grudnia 2015 r.).

Dziękujemy naszym Autorom i Recenzentom za współpracę oraz zapraszamy wszystkich do publikowania w „Wiekach Starych i Nowych”.

 

Dostęp do archiwalnych tomów WSiN:

od  tomu 1, 2000 do tomu 5, 2007

  • Śląska Biblioteka Cyfrowa

http://www.sbc.org.pl/publication/65250

poczynając od tomu 1 (6), 2009

  • Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

http://www.historia.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe/

  • Central and Eastern European Online Library:

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=694

Czasopismo jest indeksowane w:

BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/294/

CEEOL – Central and Eastern European Online Library

IC Journals Master List

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

 

Więcej informacji o czasopiśmie:

http://www.historia.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe

http://www.arianta.pl/

http://wydawnictwo.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe

 

Zespół Redakcyjny

 

Redaktorzy

Agata A. Kluczek, redaktor naczelny (agata.kluczek@us.edu.pl)

Dariusz Rolnik, zastępca (dariusz.rolnik@us.edu.pl)

Maciej Fic, zastępca (maciej.fic@us.edu.pl)

 

Sekretarze

Marcela Gruszczyk (marcela.gruszczyk@us.edu.pl)

Dawid Madziar (dawidmadziar@onet.eu)

 

Rada Naukowa

Marian Chachaj (Lublin), Dariusz Dolański (Zielona Góra), Jerzy Dygdała (Toruń), Albin Głowacki (Łódź), Valiancin Fiodaravič Holubieŭ (Minsk), Andrej Macuk (Minsk), Danuta Musiał (Toruń), Mirosław Nagielski (Warszawa), Albina Feodorovna Noskova (Moskva), Maciej Salamon (Kraków), Maciej Serwański (Poznań), Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Vilnius), Michal Šmigeľ (Banská Bystrica), Przemysław Wiszewski (Wrocław), Stiepan Zakharkevich (Minsk)

 

Lista Recenzentów

2000–2018

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Zbigniew Anusik (Uniwersytet Łódzki), Hanna Appel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sławomir Augusiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Anna Barańska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Jarosław Bodzek (Uniwersytet Jagielloński), Piotr Boroń (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski), Bogdan Cimała (Uniwersytet Opolski), Edward Długajczyk (Muzeum Śląskie), Marian Drozdowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Tomasz Falęcki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Witold Filipczak (Uniwersytet Łódzki), Maciej Forycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Andrzej Gillmeister (Uniwersytet Zielonogórski), Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki), Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Katowicach), Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Danuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski), Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski), Bogusław Kopka (Politechnika Warszawska), Anna Kotłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marek Daniel Kowalski (Uniwersytet Jagielloński, Krzysztof Królczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jan Kwak (Uniwersytet Rzeszowski), Mirosław Leszka (Uniwersytet Łódzki), Michał Lis (Uniwersytet Opolski), * Mariusz Markiewicz, Paweł Madejski (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej), Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski), Beata Możejko (Uniwersytet Gdański), Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Grzegorz Nowik (Instytut Studiów Politycznych PAN), Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński), Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński), Joanna Pisulińska (Uniwersytet Rzeszowski), Wanda Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski), Stanisław Senft (Instytut Śląski), * Jan Seredyka, Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński), Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dariusz Słapek (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński), Andrzej Stępnik  (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański), Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Leszek A. Wierzbicki (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Przemysław Wojciechowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski), Miron Wolny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Stiepan A. Zakharkevich (Białoruski Uniwersytet Państwowy), Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki)

 

Dane kontaktowe

e-mail: wsn@us.edu.pl

Instytut Historii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bankowa 11

40–007 Katowice

adres: http://www.historia.us.edu.pl

tel. 0048 32 3591314

e-mail: ih.wns@us.edu.pl

 

Zasady etyki publikacyjnej

  1. Zasady ogólne

a/ do publikacji przyjmowane są:

– artykuły naukowe

– artykuły recenzyjne i recenzje

b/ do druku przyjmowane są teksty oryginalne, kompletne, wcześniej niepublikowane

 

  1. Przyjęte są i stosowane zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

WSiN_oswiadczenie_autora-artykul_w_czasopismie doc

WSiN_oswiadczenie_autora-artykul_w_czasopismie-cc pdf

Autor_zasady-publikowania-tekstów

klauzula_rodo

WSiN_formularz recenzyjny

Wieki Stare i Nowe 2009 T 1 (6)

Wieki Stare i Nowe 2010 T 2 (7)

Wieki Stare i Nowe 2011 T 3 (8)

Wieki Stare i Nowe 2012 T 4 (9)

Wieki Stare i Nowe 2013 T 5 (10)

Wieki Stare i Nowe 2014 T 6 (11)

Wieki Stare i Nowe 2014 T 7 (12)

Wieki Stare i Nowe 2015 T 8(13)

Wieki Stare i Nowe 2015 T 9(14)

Wieki Stare i Nowe 2016 T 10(15)

Wieki Stare i Nowe 2016 T 11(16)

Wieki Stare i Nowe 2017 T 12(17)

Wieki Stare i Nowe 2018 T. 13 (18)

Wieki Stare i Nowe 2019 T. 14 (19)

Śląski Almanach Powstańczy
Dodany 11/02/2013 o 18:15 przez Administrator

Historia czasopisma

Śląski Almanach Powstańczy jest czasopismem naukowym, redagowanym przez pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, powołanym do życia w wyniku współpracy z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Pierwszy numer periodyku ukazał się w 2015 roku, redaktorami zostali dr hab. Lech Krzyżanowski (z Zakładu Historii 1918-1945) oraz dr hab. Maciej Fic (z Zakładu Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej). Od 2018 roku (tom IV) czasopismo powstaje we współpracy z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej oddział Katowice.

Na łamach tytułu publikuje się teksty naukowe, poświęcone szeroko rozumianej tematyce ruchów narodowowyzwoleńczych (zwłaszcza związane w działaniami zbrojnymi na Górnym Śląsku w latach 1919-1921). Ich odbiorcą jest szeroki krąg zainteresowanych, zwłaszcza historyków i studentów. Wśród autorów są pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz historycy z regionu oraz innych ośrodków w kraju.

Rada Programowa:

Halina Bieda (Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach), Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Andrzej Sznajder (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach).

Rada Naukowa:

Marek Białokur (Uniwersytet Opolski), Aurélien Durr (Archives départementales de la Seine-Saint-Denis), Adam Dziuba (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach), Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Ka­towicach), Peter Mičko (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Petr Popelka (Ostravská univerzita v Ostravě), Tomasz Przerwa (Uniwersytet Wrocławski), ks. Ma­riusz Trąba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

Rada Redakcyjna: Grzegorz Bębnik, Maciej Fic (zastępca redaktora naczelnego), Zbigniew Gołasz, Lech Krzyżanowski (redaktor naczelny), Mirosław Węcki (sekretarz redakcji).

Dotychczas ukazały się 4 tomy:

Tom 1, red. L. Krzyżanowski, M. Fic (Miejsce powstań śląskich i plebiscytu w kształtowaniu społeczno-gospodarczego oblicza Górnego Śląska). Świętochłowice 2015, ss. 174; ISSN 2450-2820

Tom 2, red. L. Krzyżanowski, M. Fic (95 lat refleksji nad powstaniami śląskimi. Pamięć, polityka, edukacja). Świętochłowice 2016, ss. 179; ISSN 2450-2820

Tom 3, red. L. Krzyżanowski, M. Fic (Kobiety w powstaniach śląskich i plebiscycie górnośląskim). Świętochłowice 2017, ss. 183; ISSN 2450-2820

Tom 4 (Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski na łamach prasy). Świętochłowice 2018, ss. 171; ISSN 2450-2820

Lista recenzentów

dr hab. prof. UZ Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski); dr hab. Julia Dziwoki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie); dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski); dr hab. prof. US Małgorzata Machałek (Uniwersytet Szczeciński); dr hab. prof. UW Grażyna Pańko (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Tomasz Przerwa (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Marek Sioma (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); dr hab. Miłosz Skrzypek (Uniwersytet Śląski).

 

Zasady publikacji

1. Zasady ogólne

a/ do druku przyjmowane są teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane
b/ teksty przyjmowane są do trzech podstawowych działów:
– artykuły naukowe
– recenzje, sprawozdania i omówienia
– in memoriam
c/ przyjmuje się artykuły w wersji papierowej oraz jednocześnie elektronicznej, obowiązkowo ze streszczeniem w języku polskim
d/ przyjmujemy również teksty autorów zagranicznych, w językach obcych, z szerokim streszczeniem w języku polskim
e/ teksty kierowane są do recenzentów z placówek innych niż Autor, specjalizujących się w danej problematyce
f/ po otrzymaniu recenzji wydawniczej, autorzy zobowiązani są do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów oraz do dostosowania zapisów bibliograficznych zgodnie z wymogami Wydawnictwa
g/ warunkiem publikacji tekstu, w którym zasugerowano poprawki, jest ich uwzględnienie przez Autora
h/ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustowania nadesłanych tekstów
i/ Redakcja stosuje sugerowane przez MNiSW procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych

2. Przesyłane do Redakcji teksty prosimy przygotowywać według poniższego schematu:

a/ na początku pierwszej strony przesłanego tekstu należy umieścić:
– w przypadku artykułu w lewym górnym rogu imię i nazwisko Autora
– w przypadku recenzji informację bibliograficzną dotyczącą recenzowanej książki (pełne imię i nazwisko autora, tytuł zgodnie z zapisem na stronie tytułowej, miejsce i rok wydania); imię i nazwisko autora recenzji prosimy umieścić pod jej treścią
b/ teksty należy przesyłać na adres Redakcji w wersji elektronicznej, w pliku tekstowym (.doc, .docx, .rtf)
c/ objętość artykułu nie powinna przekraczać arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków ze spacjami), recenzji – do pół arkusza wydawniczego (ok. 20 000 znaków ze spacjami)
d/ przy wszystkich załączonych ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która udostępniła prawa autorskie
e/ do przesłanych tekstów (z wyjątkiem recenzji) należy dołączyć streszczenie w języku polskim (obejmujące ok. 1500–2000 znaków ze spacjami)
f/ przesłany materiał prosimy uzupełnić informacją o aktualnym adresie do korespondencji, numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej. W przypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej

3. Instrukcja wydawnicza

Przygotowanie wersji elektronicznej.

Ogólne wymagania techniczne
Gorąco prosimy o przestrzeganie kilku zasad. Oto one:

Tekst główny
Prosimy bardzo, by samemu nie składać tekstów „typograficznie”, nie włamywać ilustracji w tekst itd., gdyż podczas konwersji na programy drukarskie często powstają przekłamania, a ilustracja nie spełnia warunków technicznych. Prosimy, by cały – dokładnie opisany – materiał ilustracyjny był dołączony na oddzielnych stronach, a miejsce, w którym powinny się znaleźć materiały graficzne (tabele, rysunki, schematy, fotografie i in.), zostało zaznaczone na lewym marginesie.

Inne oczekiwania dotyczące przygotowania tekstu:
– margines lewy 4 cm, bez równania do prawej strony;
– czcionka Times New Roman 12 punktów;
– interlinia 1,5 wiersza.
Prosimy również o:
– zaznaczanie kursywy (italic) i pogrubienia (bold);
– zaznaczanie wcięcia pierwszego wiersza kolejnych akapitów;
– numerowanie stron wedle domyślnego ustawienia edytora w obrębie całej pracy;
– wyraźne zaznaczenie stopni podrzędności tytułów, podtytułów itd.

4. Aktualności

Redakcja „Śląskiego Almanachu Powstańczego” pragnie poinformować, że kompletuje materiały do tomu 5., poświęconego roli powstańców śląskich po 1922 roku. Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych i recenzji do 30 czerwca 2019 roku.

INTERSTITIO
Dodany 11/02/2013 o 18:12 przez Administrator

East European Review of Historical and Cultural Anthropology

Międzynarodowy półrocznik wydawany przez Institute of Social History „ProMemoria”, Moldova State University we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego.
Wskazówki edytorskie dla autorów zainteresowanych współpracą:
http://promemoria.md/publicaii/interstitio/

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by