Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 08:23 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Skład osobowy Zakładu:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Tomasz Pawelec

dr hab. Maciej Fic (w roku akademickim 2018/2019 p.o. kierownika)

dr Joanna Mercik

dr Iwona Pietrzyk

dr Artur Mękarski

dr Piotr Kowalewski

Zakład powstał w wyniku przekształceń struktury Instytutu w roku akademickim 2017/2018, do roku 2014/2015 istniał jako Zakład Metodologii i Dydaktyki Historii, w latach 2015-2017 jako Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii.

Główne kierunki badań: badania z zakresu psychohistorii, związków między historiografią i psychologią, refleksji metodologicznej w zakresie historii, badania nad problematyką pamięci historycznej, badania nad historią Górnego Śląska oraz pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego, badania z zakresu dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, badania nad biografistyką (zwłaszcza postaci związanych z Górnym Śląskiem), badania nad historią nauki, oświaty i kultury.

prof. dr hab. Tomasz Pawelec
Dodany 07/02/2013 o 08:22 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 126

tel. służbowy (032) 359 – 1769

e-mail: tomasz.pawelec@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychohistoria i związki historiografii z psychologią, historia historiografii polskiej i światowej w XIX oraz XX wieku, dzieje polskiej refleksji metodologicznej w dziedzinie historii, problematyka pamięci historycznej w Polsce.

Sylwetka

Ur. 1964 w Lublinie.

Wykształcenie

1983-1987 indywidualne studia historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł pracy magisterskiej: Wyjaśnianie w koncepcjach teoretycznych i praktyce badawczej Marcelego Handelsmana (promotor – prof. dr hab. Jan Pomorski).
doktorat: 1993 r., Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie rozprawy Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana (promotor – prof. dr hab. Jan Pomorski).
habilitacja: 2004 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie rozprawy Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii.

Praca zawodowa

1987 -1994 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (asystent, następnie adiunkt)
Od 1994 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach (adiunkt)

Stypendia, staże, nagrody

Udział w wiosenno-letnich kursach Inter-University Center of Postgraduatee Studies, Dubrovnik, Jugosławia, 1987 i 1988 r. (kursy z cyklu „Social Stratification and Mobility”).
Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (visiting researcher, Brandeis University, Waltham Massahusetts, rok akad. 1995/96).
Udział w szkole letniej Central European University, Budapeszt, Węgry, 1999 (kurs „State of the Art in Historical Studies”).

Stowarzyszenia i komitety redakcyjne

Od 2000 r. członek Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN.
Fellow fundacji Civic Education Project, rok akad. 2000/01 i 2001/02.
Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę habilitacyjną, 2005.
Od 2007 r. współredaktor międzynarodowego półrocznika „INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology”.
Od 2009 r. członek Kolegium Redakcyjnego rocznika „Historyka”

Publikacje (wybór)

I. Prace zwarte

a) Monografie

 1. Dzieje i nieświadomość. Założenia metodologiczne i praktyka badawcza psychohistorii, Wyd. UŚ: Katowice 2004, ss. 360, ISBN 83-226-1301-06.
 2. Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana, AWH: Lublin 1994, ss. 158, ISBN 83-85976-10-8.
 3. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Universitas: Kraków 2012, ss. 304, ISBN 97883-242-1657-4 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec)
 4. Z drugiej strony Atlantyku. Młodsza Europa w dawnych  syntezach amerykańskich (ze studiów nad historiografią Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych), PTH Oddział Cieszyn:  Cieszyn 2013, ss.232, ISBN 83-88204-29-7.

b) Inne

 1. Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, Wyd. UMCS: Lublin 2002, ss. 294 (wybór, tłumaczenie i redakcja), ISBN 83-227-1900-0.
 2. UNIA EUROPEJSKA. Materiały do nauczania w języku polskim, angielskim i niemieckim, Instytut Historii UŚ i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach: Katowice-Tychy, 2010 (współautorzy: Irena Adamus-Tyla, Ewa Fic, Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Joanna Masoń-Budzyń, Katarzyna Michalak, Agnieszka Ślęzak-Świat).

II. Rozprawy i artykuły naukowe

 1. Biografia w edukacji historycznej, “Wiadomości Historyczne” T. 32: 1989 nr 4, s. 347-353, ISSN 0511-9162.
 2. Bronisław Dembiński (1858-1939), (w:) Jerzy Maternicki (red.): Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 269-284, ISBN 978-83-7338-292-3.
 3. Bruce Mazlish: Pioneer Psychohistorian, “Clio’s Psyche” T. 3: 1996, s. 69, 76-81, ISSN 1080-2622.
 4. Historian as a Social Psychotherapist (Ethical Assumptions of Psychohistorical Writings), „Historyka” T. 34: 2004, s. 5-21, PL ISSN 0073277X .
 5. False Memory Syndrome: The Creation of a Vision of Nation’s Recent History by Communist Authorities in Poland, „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” T. 1: 2007, nr 1, s. 5-30, ISSN 1857-2707 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 6. Historia psychologiczna a problematyka źródeł, (w:) J. Kolbuszewska, R. Stobiecki (red.): Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, Łódź: Ibidem, 2010, s. 39-78, ISBN 978-83-88679-99-5 (współautor: Tomasz Ochinowski).
 7. „Historyka” i refleksja metodologiczna Marcelego Handelsmana, (w:) M. Handelsman, Historyka, (oprac. P. Węcowski), Neriton i IH UW: Warszawa, 2010, s. 247-262, ISBN 978-83-7543-164-3.
 8. Ludwik Fleck i psychohistoria, (w:) Bożena Płonka-Syroka (red.): Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina (1905-2005), Warszawa-Wrocław: Wyd. DiG, 2006, s. 191-201, ISBN 83-7181-414-3.
 9. Lokalna polityka pamięci komunistycznych władz wczesnego PRL-u (zagadnienie przestrzeni miejskich), (w:) J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Widma pamięci, Chorzów: MDK „Batory”, 2010, s. 183-212, ISBN 978-83-929489-1-9.
 10. Marceli Handelsman jako badacz procesów narodowościowych w Europie i w Polsce, (w:) Jan Pomorski (red.): Między modernizmem a postmodernizmem w historiografii, Lublin: Wyd. UMCS, 2005, s. 145-158, ISBN 83-227-2370-9.
 11. Miasto Lwów jako środowisko życia lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. V, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 138-158, ISBN 978-83-7338-313-5 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 12. Miejska przestrzeń jako narzędzie kształtowania historycznej pamięci w czasach wczesnego PRL-u. Studium przypadku, (w:) K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak (red.): Historia-Mentalność-Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, Poznań: Wyd. IH UAM, 2010, s. 303-317, ISBN 978-83-89407-68-9.
 13. O badaniu meandrów komunistycznej polityki pamięci historycznej w Polsce, (w:) Krzysztof Brzechczyn (red.): Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, Poznań: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, (Studia i Materiały poznańskiego IPN, T. III), s. 229-238, ISBN 978-83-925139-0-2.
 14. On the Assumptions of Research on Historical Consciousness: A Critique and A Proposal, “International Journal of Politics, Culture and Society” T. 2: 1989, nr 3, s. 326-337, ISSN 0891-4486.
 15. Pamięć historyczna jako screen memory, (w:) Sławomir Nowinowski, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki (red.): Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, s. 141-156, ISBN 978-83-925820-9-0.
 16. Psichoistoriki w debatach z istorieju, „Ejdos. Almanach teorii ta istorii istorićnoj nauki” T. 2: 2006 nr 1 s. 169-199, ISBN 966-02-4151-8.
 17. Psychoanaliza w refleksji metodologicznej historyków polskich po II wojnie światowej (okres PRL), (w:) Andrzej Wierzbicki (red.): Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, Warszawa: Wyd. Neriton, Instytut Historii PAN, 2004, s. 115-130, ISBN 83-8873-92-4.
 18. Psychobiografia a biografia Edwarda Dembowskiego. Studium porównawcze, „Przegląd Humanistyczny” T. 48: 2004 nr 5, s. 95-111, ISSN 0033-2194.
 19. Psychobiografia jako biografia historyczna, (w:) Barbara Jakubowska (red.): Historia. Poznanie i przekaz, Wyd. WSP w Rzeszowie: Rzeszów 2000, s. 125-135, ISBN 83-7262-017-2.
 20. Psychohistoria a psychoanaliza (z problematyki wzajemnych relacji), (w:) Jan Pomorski (red.): Historia, metodologia, współczesność, Wyd. UMCS: Lublin 1998, s. 117-133, ISBN 83-227-1285-5.
 21. Psychohistory’s Quest for Independence, „Analele Universităţii Libere Internaţioonale din Moldova” T. 2: 2004, s. 74-81, ISBN 9975-934-21-8 .
 22. Psychohistorycy w debacie z historią, (w:) Jan Pomorski (red.): Światooglądy historiograficzne, Wyd. UMCS: Lublin 2002, s. 157-187, ISBN 83-227-2016-5.
 23. „Rozumiejąca” koncepcja kultury Marii i Stanisława Ossowskich, (w:) Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Iwona Kaczmarek-Murzyniec, Anna Woźniak (red.): Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2004, s. 223-240, ISBN 83-7322-751-2 (Biblioteka Colloquia Communia).
 24. State of the Art in Psychohistory and Related Fields in Selected Countries of Central and Eastern Europe, „INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology” T. 2: 2008 (druk 2009), nr 1, s. 35-46. ISSN 1857-2707 (współautorzy: Virgiliu Birladeanu, Volodymyr Vashchenko).
 25. Syndrom fałszywej pamięci. Kreowanie wizji najnowszych dziejów Polski w podręcznikach szkolnych wczesnego PRL-u, (w:) Szymon Wróbel (red.): Iluzje pamięci, Kalisz-Poznań: Wyd. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, 2007, s. 99-124, ISBN 978-83-923869-7 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 26. Szkoła czy środowisko? (Lwów i lwowscy historycy – uwagi metodologiczne), (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. III, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 s. 46-60, ISBN 83-7338-241-0.
 27. Towards Innovation: Teaching Humanities at a Polish University in Light of the Experience of International Academic Exchange (Reflections of CEP Local Faculty Fellows), (w:) Merry G. Perry, William B. Lalicker (red.): Poland Proceedings 2005: International Symposium on Innovation in Higher Education, West Chester: West Chester University Press, 2007, s. 180-196 (współautor: Paweł Jędrzejko).
 28. Trzy wizje dziejów – F. Bujak, M. Handelsman, J. Rutkowski, (w:) Jerzy Maternicki (red.): Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, T. V, COM SNP: Warszawa 1990, s. 166-186, PL ISSN 0860-2697.
 29. Wyjaśnianie w koncepcjach teoretycznych Marcelego Handelsmana, “Historyka” T. 20: 1990, s. 57-71, PL ISSN 0073-277X.
 30. Życie codzienne lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Leonid Zashkilniak, Jerzy Maternicki (red.): Bagatokulturne istorićne seredowiszcze Lwowa w XIX i XX stolitiach, T. 4, Lviw-Rzeszów: Wyd. Lviwski Nacionalny Uniwersytet im. Ivana Franki, 2006, s. 19-41, ISBN 966-613-438-1 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 31. Metahistoria miejsc pamięci, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2011, nr 8, s. 11-39, PL ISSN ISSN 1508-275X.
dr hab. Maciej Fic
Dodany 07/02/2013 o 08:15 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 121

tel. służbowy (032) 359 19 86

e-mail: maciej.fic@us.edu.pl

Informacje dodatkowe:

W latach 2008-2016 zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Od 2016 do 1919 p.o. zastępcy dyrektora IH ds. dydaktycznych oraz pełnomocnik dziekana WNS ds. kontaktów ze szkołami. Od 2019 dyrektor kierunków przy IH.

Zainteresowania badawcze:

Historia społeczno-polityczna Polski XX wieku; problematyka kształcenia historycznego i obywatelskiego; biografistyka oraz historia kultury, nauki i oświaty (zwłaszcza Górnego Śląska).

Sylwetka:

Urodzony w Zabrzu. Mieszkaniec Mysłowic.

Wykształcenie:

2015 – habilitacja na podstawie dorobku oraz książki Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992) [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego].

2003 – doktorat z nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Wilhelm Szewczyk – śląski polityk i działacz społeczny [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek].

2003 – absolwent podyplomowych studiów Edukacji Obywatelskiej i Wychowania do Życia w Rodzinie [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego].

1997 – magisterium z historii na podstawie pracy Stosunki demograficzne miasta Zabrza w latach 1945-1950 [Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. dr hab. Franciszek Serafin].

Doświadczenie zawodowe:

Był nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach (1997-2005), Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (2004-2007) i III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach (2005-2008). W 1999 roku rozpoczął pracę w Instytucie Historii [IH] Uniwersytetu Śląskiego: najpierw jako asystent i stypendysta IH (1999-2003), następnie jako adiunkt (od 2003 roku). W latach 2004-2013 pełnił obowiązki opiekuna studenckich praktyk pedagogicznych z ramienia IH UŚ (od 2004 do 2009 roku na Wydziale Nauk Społecznych, od 2009 do 2013 roku w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku). W ratach 2006-2007 wypełniał obowiązki sekretarza Komisji Rektorskiej ds. Opracowania Historii UŚ. Był kierownikiem studiów podyplomowych (w latach 2007-2008 Podyplomowych Studiów dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie, w latach 2011-2013 Podyplomowych Studiów dla nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz historii i społeczeństwa-dziedzictwa epok). Od 2008 roku rzeczoznawca podręcznikowy przy MEN (z zakresu historii), w latach 2008-2016 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii UŚ do spraw dydaktycznych. W latach 2016-2018 przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (na województwo śląskie). Od 2019 roku przewodniczący Olimpiady Historycznej Juniorów (dla szkół podstawowych). Od 2017 roku ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego z zakresu historii. Od 2018 roku prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego. Od 2019 członek Rady Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Podczas realizacji projektów badawczych lub edukacyjnych współpracował bądź współpracuje z wieloma podmiotami, m.in.: Ars Cameralis Silesiae Superioris; Archiwum Państwowym w Katowicach; radzionkowskim Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku; Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach; Górnośląskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk im. Walentego Rozdzieńskiego w Katowicach; Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach; katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej; Kuratorium Oświaty w Katowicach; Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach; Muzeum Śląska Opolskiego; Muzeum Śląskim w Katowicach; Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie; Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach; Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie; Stowarzyszeniem Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego oraz Teatrem Rozrywki w Chorzowie.

Bierze udział  w pracach komisji dydaktycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, należy do komisji historycznej katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Publikował m.in. na łamach „Rocznika Lubuskiego”, „Studia Historica Gedanensia”, „Szkiców Archiwalno-Historycznych”, „Wieków Starych i Nowych”, półrocznika „CzasyPismo”, kwartalników „Fabryka Silesia” i „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, dwumiesięcznika  „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”, miesięcznika „Śląsk”, „Tygodnika Powszechnego” oraz dzienników „Gazeta Wyborcza” i „Dziennik Zachodni – Polska. The Times”. Za działalność naukową został nagrodzony m.in. w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego (organizowanym przez Fundację Stefana Batorego oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie).

Według stanu na koniec 2019 roku autor i współautor dziesięciu monografii (zwartych prac naukowych); ośmiu publikacji zwartych o charakterze dydaktycznym (m.in. podręcznika, programu kształcenia, zbiorów zadań); redaktor szesnastu prac zwartych i czasopism naukowych (m.in. jako zastępca redaktora naczelnego „Śląskiego Almanachu Powstańczego” oraz „Wieków Starych i Nowych”); autor ponad stu artykułów w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych oraz rozdziałów w pracach zwartych. Autor recenzji wydawniczych ponad dwudziestu pozycji zwartych (w tym podręczników szkolnych) oraz tekstów zamieszczanych na łamach czasopism (m.in. „Górnika Polskiego” „Historyki”, „Przeglądu Zachodniego”, „Rocznika Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia”, Rocznika Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, „Rocznika Toszeckiego”, „Rocznika Ziem Zachodnich”, „Szkiców Archiwalno-Historycznych”, „Textus et Studia”, „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie” oraz „Zeszytów Chorzowskich”).

Okładki wybranych prac zwartych (do trzech autorów)

Okładki wybranych prac o charakterze dydaktycznym

Okładki wybranych prac pod redakcją

 

Wybór publikacji:

Autorstwo i współautorstwo prac zwartych:

 1. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Szlakami II RP. Przewodnik po województwie śląskim. Warszawa 2019, ss. 110.
 2. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Konrad Meus, Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie. Wilamowice 2018, ss. 476.
 3. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, „Jak 9 z Wujka”. Górnośląski glosariusz Polski Ludowej. Katowice – Bielsko-Biała 2016, ss. 202.
 4. Maciej Fic, Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992). Katowice 2014, ss. 548.
 5. Katarzyna Fic, Maciej Fic, Szkoła starsza niż miasto. Szkic z przeszłości i teraźniejszości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu, Zabrze – Bielsko-Biała 2013, ss. 210.
 6. Marek Białokur, Maciej Fic, Anna Gołębiowska, Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981–22 VII 1983. Świadomość – edukacja – kultura. Toruń 2012, ss. 231.
 7. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek, Poczet Wybitnych Powstańców Śląskich. Bielsko-Biała 2011, ss. 110.
 8. Maciej Fic, Jan Kustos (1893-1932) – separatysta czy autonomista górnośląski? Katowice 2010, ss. 165.
 9. Maciej Fic, Edmund Osmańczyk – działacz społeczny i polityczny. Katowice 2010, ss. 50.
 10. Maciej Fic, Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny. Katowice 2007, ss. 264.

Autorstwo i współautorstwo publikacji zwartych o charakterze dydaktycznym:

 1. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Powstania śląskie w źródłach historycznych. Katowice – Bielsko-Biała 2019, ss. 132.
 2. Powstania śląskie i plebiscyt. Scenariusze lekcji, kalendarium, teksty i źródła, słownik pojęć, biogramy. Wybór i opracowanie Maciej Fic. Świętochłowice 2015, ss. 64.
 3. Katarzyna Fic, Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Toruń 2012, ss. 176.
 4. Barbara Freier-Pniok, Maciej Fic, Przewodnik metodyczny. Wiedza o społeczeństwie. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres podstawowy. Toruń 2012, ss. 48.
 5. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek, Powstania śląskie w edukacji historycznej. Katowice 2010, ss. 140.
 6. Maciej Fic, Wiedza o społeczeństwie. Chorzów 2009, ss. 112.
 7. Katarzyna Fic, Barbara Freier-Pniok, Maciej Fic, Zbiór zadań z wiedzy o społeczeństwie. Testy przygotowujące do matury. Toruń 2006, ss. 112.
 8. Maciej Fic, Matura od 2005 roku. Historia. Chorzów 2006, ss. 95.

Redakcja prac i czasopism naukowych:

 1. Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej, red. M. Fic. Katowice 2020, ss. 210.
 2. Granice wolności – Granice Niepodległej 1918-1922, red. Maciej Fic, Joanna Lusek, Jolanta Załęczny. Bytom – Warszawa – Katowice 2020, ss. 243.
 3. Słownik Powstań Śląskich 1919, red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. Katowice 2019, ss. 516.
 4. „Śląski Almanach Powstańczy” (W stulecie I powstania śląskiego, nie tylko o rocznicy walk), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski et alt., Świętochłowice] 2019, tom V, ss. 291.
 5. Polska Ludowa w edukacji historycznej, red. Maciej Fic. Katowice 2019, ss. 220.
 6. „Wieki Stare i Nowe”, [red. Agata Kluczek, Dariusz Rolnik, Maciej Fic, Marcela Gruszczyk, Dawid Madziar] 2019, tom 14 (19), ss. 312.
 7. „Śląski Almanach Powstańczy” (Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski na łamach prasy), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski et alt., Świętochłowice] 2018, tom IV, ss. 171.
 8. Wędrówka Ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, red. Maciej Fic. Katowice 2018, ss. 162.
 9. „Wieki Stare i Nowe”, [red. Agata Kluczek, Dariusz Rolnik, Maciej Fic, Marcela Gruszczyk, Dawid Madziar] 2018, tom 13 (18), ss. 320.
 10. „Śląski Almanach Powstańczy” (Kobiety w powstaniach śląskich i plebiscycie górnośląskim), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Świętochłowice] 2017, tom III, ss. 183.
 11. „Śląski Almanach Powstańczy” (95 lat refleksji nad powstaniami śląskimi. Pamięć, polityka, edukacja), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Świętochłowice] 2016, tom II, ss. 179.
 12. W dialogu z historią, polityką i kulturą. W stulecie urodzin Wilhelma Szewczyka, red. Maciej Fic. Katowice – Bielsko-Biała 2016, ss. 204.
 13. „Śląski Almanach Powstańczy” (Miejsce powstań śląskich i plebiscytu w kształtowaniu społeczno-gospodarczego oblicza Górnego Śląska), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Świętochłowice] 2015, tom I, ss. 174.
 14. „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. Konspekty i scenariusze, red. Maciej Fic. Katowice – Bielsko-Biała 2013, ss. 156.
 15. „Wieki Stare i Nowe” (Ludzie i elity pogranicza), [red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Katowice] 2012, tom specjalny, ss. 341.
 16. „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej od 2013 roku, Maciej Fic. Katowice – Bielsko-Biała 2012, ss. 357.
 17. „Szkice Archiwalno-Historyczne” (Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy – pomniki – rocznice), [red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Katowice] 2011, nr 8 (nr specjalny), ss. 260.
 18. Społeczeństwo Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego i Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i XX wieku w świetle badań Profesor Marii Wandy Wanatowicz, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2011, ss. 264.
 19. Diagnoza e-edukacji zawodowej osób dorosłych w województwie śląskim. Raport z badań, red. Maciej Fic. Katowice 2011, ss. 118.
 20. Dwie Rzeczypospolite. Polityka–Prawo i administracja–Gospodarka. Próba bilansu, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2010, ss. 358.
 21. Dwie Rzeczypospolite. Oświata–Religia–Kultura i Społeczeństwo. Próba bilansu, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2010, ss. 378.
 22. Wojciech Korfanty na kartach podręczników szkolnych. Jak uczyć o wybitnych postaciach we współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej?, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2009 [wydanie I], Katowice 2010 [wydanie II], ss. 50.

Publikacje w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych:

 1. Maciej Fic, Wpływ ludności napływowej na funkcjonowanie szkolnictwa województwa śląskiego w latach 1945-1950, „Rocznik Lubuski” [red. B. Burda, M. Szymczak. Zielona Góra] 2009, t. 35, s. 135-148.
 2. Maciej Fic, Raz jeszcze o egzaminie maturalnym z WOS-u. Spojrzenie z trzech perspektyw, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2009, nr 2, s. 51-59.
 3. Maciej Fic, Dziennikarska droga Wilhelma Szewczyka, „Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego”, [red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, W. Wójcik. Sosnowiec] 2010, t. IV, s. 17-42.
 4. Maciej Fic, Problematyka emigracji politycznej w Polsce na kartach wybranych współczesnych podręczników historii dla szkół ponadgimnazjalnych, „Zeszyty historyczne” [red. J Dziwoki, B. Urbanowicz, Częstochowa] 2010, z. XI, s. 435-450.
 5. Maciej Fic, Aktywność środowisk twórczych Górnego Śląska w Polsce Ludowej – możliwości i ograniczenia, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” [red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, A. Tasak. Kraków] 2011, t. VI, s. 156-169.
 6. Maciej Fic, Polska muzyka młodzieżowa w edukacji historycznej i obywatelskiej, „Wieki Stare i nowe” [red. M.W. Wanatowicz, S. Fertacz. Katowice] 2011, nr 3 (8), s. 179-193.
 7. Maciej Fic, Rocznice powstańcze w Polsce Ludowej, „Szkice Archiwalno-Historyczne” [red. M. Fic, R. Kaczmarek, Katowice] 2011, nr 8, s. 81-106.
 8. Maciej Fic, O formule egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2011, nr 2, s. 41-47.
 9. Maciej Fic, Jan Kustos – pograniczny polityk konfrontacji, „Wieki Stare i Nowe” [red. M. Fic, R. Kaczmarek. Katowice] 2012, tom specjalny, s. 210-228.
 10. Maciej Fic, Od akolity do dysydenta. Edmund Osmańczyk w realiach Polski Ludowej. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, [red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, A. Tasak. Kraków] 2013, t. IX, s. 157-181.
 11. Maciej Fic, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach w okresie „karnawału Solidarności” (na podstawie posiedzeń Dyrekcji i kolegium Instytutu),  „Wieki Stare i Nowe” [red. Fertacz, A.A. Kluczek. Katowice] 2013, nr 5 (10), s. 133-170.
 12. Maciej Fic, Polish youth music In history and civic education. „The Old and the New Ages” [red. Fertacz, A.A. Kluczek. Katowice] 2013, v. 3 (8), s. 106-117.
 13. Maciej Fic, „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. Kryzys edukacji historycznej czy jej nowy początek?, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2013, nr 2, s. 12-18.
 14. Maciej Fic, Обучение истории в современной Польше. „Проблемы Современного Образования” [red. N.D. Nikandrov. Moskwa] 2014, nr 1, s. 86-96.
 15. Maciej Fic, Obraz powstań śląskich i plebiscytu w szkolnej edukacji historycznej. „Śląski Almanach Powstańczy” [red. M. Fic, L. Krzyżanowski. Świętochłowice] 2015, t. 1, s. 99-128.
 16. Maciej Fic, 35 lat badań humanistycznych na Górnym Śląsku. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957–1992). „Zaranie Śląskie. Seria druga” [red. R. Kaczmarek. Katowice] 2015, nr 1, s. 49-67.
 17. Maciej Fic, Historia po śląsku. „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2015, nr 4, s. 28-31.
 18. Maciej Fic, O powstaniach śląskich w perspektywie roku (1). „Śląski Almanach Powstańczy” [red. M. Fic, L. Krzyżanowski, Świętochłowice] 2016, t. II, s. 157-161.
 19. Maciej Fic, O niezłomności polskiego oficera w niemieckiej niewoli [D. Kisielewicz: Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau. Opole 2015], „Wieki Stare i Nowe” [red. S. Fertacz, A.A. Kluczek. Katowice] 2016, nr 10 (15), s. 154-158.
 20. Maciej Fic, Edukacja na temat powstań śląskich i plebiscytu 1919-1921 jako przykład kształcenia w oparciu o dyskurs równoległych przekazów, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” [red. K. Mikulski. Toruń] 2016, t. 38 (3), s. 57-73.
 21. Maciej Fic, „Eduś”, czyli cyfrowy sposób na edukację regionalną, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2017, nr 3, s. 31-35.
 22. Maciej Fic, „Czy muzycy rockowi powinni uczyć historii?” – polskie concept-albumy jako narzędzie edukacji historycznej, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2017, nr 5, s. 35-39.
 23. Maciej Fic, Miejsca pamięci w turystyce historycznej po Górnym Śląsku, „Turystyka historyczna” [red. Z. Hojka, K. Nowak. Katowice] 2017, t. I, s. 189-204.
 24. Maciej Fic, Ważny głos na temat roli inteligencji katolickiej w historii województwa katowickiego [A. Przewłoka: Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956 Katowice 2016]. „Wieki Stare i Nowe” [red. A.A. Kluczek, D. Rolnik. Katowice] 2017, t. 12, s. 226-233.
 25. Maciej Fic, Od „czerwonego” do „odkłamanego”. Uniwersytet Śląski w latach 1968-1989, „Czasypismo” [red. A. Dziurok et alt., Katowice] 2017, nr 2, s. 174-183.
 26. Maciej Fic, Postawa Jana Kustosa (przywódcy Związku Obrony Górnoślązaków) wobec Kościoła katolickiego. „Textus et Studia” [red. M. Hałaburda, J. Szczepaniak, Kraków] 2017, nr 1(9), s. 63-79.
 27. Maciej Fic, „Dążymy do organizacji uniwersytetu”, czyli o planach utworzenia Uniwersytetu Śląskiego u progu lat 60. XX wieku, „Katowice – historia i współczesność” [red. A. Barciak, Katowice] 2017, t. 3, s. 93-102.
 28. Maciej Fic, Nadanie praw miejskich Świętochłowicom – analiza historyczno-prawna. „Rocznik Świętochłowicki” [red. M. Piegza. Świętochłowice] 2018, t. XI, s. 27-36.
 29. A. Bar, Prasa górnośląska w okresie plebiscytu i powstań (oprac. Maciej Fic), „Śląski Almanach Powstańczy” (Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski na łamach prasy), [red. M. Fic, L. Krzyżanowski et alt., Świętochłowice] 2018, s. 127-140.
 30. Maciej Fic, Odłożona niepodległość, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2018, nr 5, s. 32-35.
 31. Maciej Fic, „Popkomunistyczny” wymiar sojuszu polsko-radzieckiego, czyli o festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze [A. Marczak: Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w latach 1962—1989. Łomianki 2017]. „Wieki Stare i Nowe” [red. A.A. Kluczek, M. Fic, D. Rolnik et alt. Katowice] 2018, t. 13, s. 282-289.
 32. Maciej Fic, Ideologizacja szkolnictwa w okresie stalinowskim na przykładzie dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zabrzu. „Kroniki Miasta Zabrza” 2018, nr 10(27), s. 9-22.
 33. Maciej Fic, Pół wieku edukacji historycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z dziejów Instytutu Historii UŚ (1969-2019). „Studia Historica Gedanensia” [red. M. Kosznicki, A. Paner. Gdańsk] 2019, t. 10, s. 68-77.
 34. Maciej Fic, „Moje dzieciństwo tak słodkie jak »Vibovit«” czy „świst gumowych pał”? Codzienność końca PRL w muzyce rockowej. „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2019, nr 6, s. 4-8.
 35. Maciej Fic, Co wiemy o górnośląskich insurekcjach? Katowicka konferencja „Obraz Powstań Śląskich i plebiscytu w edukacji, historiografii, kulturze i przestrzeni publicznej” w stulecie pierwszego powstania śląskiego. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, [red. I. Copik, B. Skowronek. Kraków] 2020, t. XII(I), s. 155-158.
 36. Maciej Fic, Rok 1920 z perspektywy Górnego Śląska. „Przegląd Pożarniczy” 2020, nr 8, s. 62-64.

Rozdziały w pracach zwartych:

 1. Maciej Fic, Szkolnictwo, [w:] Bieruń. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Myszor, Bieruń 2007, s. 359-394.
 2. Maciej Fic, Powstanie polskiej administracji na terenach wyzwolonych, [w:] Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 81-87 [wyd. I]; Katowice 2014, s. 73-78 [wydanie II].
 3. Maciej Fic, Podział administracyjny (współautor Krzysztof Nowak), [w:] Województwo…, s. 88-113 [wyd. I], s. 79-100 [wyd. II].
 4. Maciej Fic, Administracja województwa śląskiego, [w:] Województwo…, 114-146 [wyd. I], s. 101-131 [wyd. II].
 5. Maciej Fic, Uniwersytet Śląski po zakończeniu stanu wojennego (w latach 1983-2007), [w:] „Mądrość zbudowała sobie dom”. Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 138-214.
 6. Maciej Fic, Oświata, [w:] Bielsko-Biała w latach 1918-2005, red. R. Kaczmarek, Bielsko-Biała 2010, s. 139-145.
 7. Maciej Fic, Szkolnictwo, [w:] Bielsko-Biała…, 595-606.
 8. Maciej Fic, Szkolnictwo, [w:] Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek. Tychy 2011, s. 571-600.
 9. Maciej Fic, Społeczeństwo, [w:] Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. Katowice 2012, t. 1, s. 443-452.
 10. Maciej Fic, Życie polityczne, [w:] Środowisko, dzieje…, s. 493-497.
 11. Maciej Fic, Społeczeństwo (1956-1980), [w:] Środowisko, dzieje…, s. 498-506.
 12. Maciej Fic, Szkolnictwo oświęcimskie 1772-1951, [w:] Oświęcim. Miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski. Warszawa 2018, t. I, s. 364-384.
 13. Maciej Fic, Nauka i kultura w Oświęcimiu, [w:] Oświęcim. Miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski. Warszawa 2018, s. 385-390.
 14. Maciej Fic, Historia w muzyce rozrywkowej (na przykładzie polskiej muzyki rockowej i hip-hopowej), [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon. Warszawa 2018, s. 465-474.
 15. Maciej Fic, Studium przypadku wystawy „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” w Muzeum Śląskim w Katowicach, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon. Warszawa 2018, s. 311-316.
 16. Maciej Fic, Instytut Historii, [w:] Księga Jubileuszowa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, red. K. Miroszewski. Katowice 2018, s. 63-74.

Artykuły w pracach pod redakcją:

 1. Maciej Fic, Kształcenie umiejętności na lekcjach historii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym po wprowadzeniu reformy systemu edukacji, [w:] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2003, s. 239-244.
 2. Maciej Fic, Narodowość-lewicowość. Ewolucja postaw działaczy społeczno-politycznych XX wieku na przykładzie Wilhelma Szewczyka, [w:] Polska lewica w XX wieku. Historia – ludzie – idee, red. T. Ślęzak, M. Śliwa, Kraków 2004, s. 225-246.
 3. Maciej Fic, Szansa edukacji regionalnej w wymiarze wielokulturowym na przykładzie Górnego Śląska, [w:] Region w edukacji historycznej. Nauka – doradztwo – praktyka, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2005, s. 211-220.
 4. Maciej Fic, Obraz Ukrainy we współczesnych podręcznikach szkoły ponadgimnazjalnej – wyraz uprzedzenia czy szansa na integrację?, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, red. H. Wójcik-Łagan, Kielce 2005, s. 295-305.
 5. Maciej Fic, Katowickie „Po prostu” – rola tygodnika „Przemiany” w najnowszej historii miasta i regionu, [w:] W 140. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak, Katowice 2006, s. 308-337.
 6. Maciej Fic, Polska muzyka rockowa (alternatywna) jako źródło poznania przeszłości i refleksji nad współczesnością, [w:] Źródła w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 161-170.
 7. Maciej Fic, Możliwości realizacji treści historycznych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w średniej szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006, s. 211-223.
 8. Maciej Fic, „Każdy z nas kiedyś miał swego Mistrza…”. Pamięci Profesora Franciszka Serafina, [w:] Z tęsknoty za Mistrzem, red. J. Kurek i K. Maliszewski, Chorzów 2007, s. 87-92.
 9. Maciej Fic, Rola muzeów on-line w procesie edukacji historycznej i obywatelskiej, [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 152-156.
 10. Maciej Fic, Wizja polityki i funkcjonowania państwa na łamach katowickiej „Odry” w latach 1945-1950, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, tom I, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński. Gorzów Wielkopolski 2007, s. 309-323.
 11. Maciej Fic, Szkolna codzienność byłego pogranicza na przykładzie Górnego Śląska w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, [w:] Przestrzeń kulturowa. Olsztyn 2007, s. 205-224.
 12. Maciej Fic, Wpływ migracji ludności na Górnym Śląsku w latach 1945-1950 na funkcjonowanie szkolnictwa, [w:] Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak, J. Knopek. Piła 2008, s. 297-313.
 13. Maciej Fic, Rola i znaczenie ludności żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1939-1999 w wybranych podręcznikach do nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, [w:] Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański. Oświęcim 2008, s. 157-172.
 14. Maciej Fic, Periodyzacja najnowszych dziejów Górnego Śląska z perspektywy jednostki na przykładzie życia i działalności Wilhelma Szewczyka, [w:] K periodizaci dĕjin Slezska, red. D. Gawrecki. Opava 2008, s. 229-239.
 15. Maciej Fic, „Polska od morza do morza”. Stosowana terminologia wyrazem mocarstwowych ambicji autorów i wydawców współczesnych podręczników historii dla szkół ponadgimnazjalnych czy braku świadomości historycznej? [w:] Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek. Toruń 2008, s. 153-161.
 16. Maciej Fic, Potrzeba teoretycznego i praktycznego kształcenia nauczycieli historii w opinii studentów, [w:] Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, red. L. Kudła, Cz. Nowarski. Kraków 2008, s. 149-161.
 17. Maciej Fic, Ideologizacja średniego szkolnictwa ogólnokształcącego Katowic na tle szkolnictwa górnośląskiego w latach 1945-1956, [w:] W 143. rocznicę uzyskania praw miejskich. W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2009, s. 530-560.
 18. Maciej Fic, Rola polskiej muzyki „nowofalowej” w walce o odzyskanie suwerenności w 1989 roku, [w:] Polska droga do wolności. Rok 1989. Polityka – edukacja – kultura, red. M. Białokur, J. Raźniewska, K. Stecka. Toruń-Opole 2009, s. 94-110.
 19. Maciej Fic, Nowe podstawy programowe z historii i wiedzy o społeczeństwie dla III i IV etapu edukacyjnego a możliwości korelacji międzyprzedmiotowej z językiem polskim, [w:] Nowa podstawa programowa – proces dydaktyczny – egzamin, red. E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2009, s. 75-85.
 20. Maciej Fic, Polski Górny Śląsk. Rola regionalnych elit kulturalnych w procesie kształtowania powojennej rzeczywistości, [w:] Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, red. J. Faryś, P. Słowiński, T. Sikorski. Gorzów Wielkopolski 2009, s. 265-282.
 21. Maciej Fic, Pedagogika miejsc pamięci z perspektywy górnośląskiej, [w:] Miejsca pamięci w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek. Toruń 2009, s. 64-70.
 22. Maciej Fic, Ograniczanie wolności słowa środowisk twórczych Górnego Śląska w latach 1945-1950 na przykładzie katowickiej „Odry”, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. D. Degen, J. Gzella, Toruń 2010, s. 391-408.
 23. Maciej Fic, Blaski i cienie II i III RP w wybranych aktualnych podręcznikach historii dla szkół po-nadgimnazjalnych, [w:] Dwie Rzeczypospolite. Oświata–Religia–Kultura i Społeczeństwo. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek. Katowice 2010, s. 131-143.
 24. Maciej Fic, Społeczno-polityczny aspekt działalności literackiej Wilhelma Szewczyka, [w:] Dialog regionów: tłumacze kultur, red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny 2010, s. 18-40.
 25. Maciej Fic, Wiedzieć, rozumieć, potrafić. Oczekiwania odnośnie edukacji historycznej i obywatelskiej a ich realizacja na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, [w:] Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a problemy edukacji historycznej, red. M. Ausz, K. Wróbel-Lipowa. Kraków-Lublin 2010, s. 213-221.
 26. Maciej Fic, Wizja polskiej polityki zagranicznej lat 1938-1939 na łamach miesięcznika „Fantana”, [w:] Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie. W kręgu dziejów, myśli politycznej i dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej, tom I, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński. Gorzów Wielkopolski 2010, s. 77-85.
 27. Maciej Fic, Projekt „Archiwum Historii Mówionej” – regionalna „oral history”, [w:] Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek. Toruń 2010, s. 132-139.
 28. Maciej Fic, Wartości wyznawane przez polską młodzież na przełomie XX i XXI wieku – deklaracje i rzeczywistość, [w:] Społeczeństwo 2010, red. B. Techmańska, M. Zawadka. Opole-Wrocław-Lubin 2011, s. 240-251.
 29. Maciej Fic, Edukacyjny walor utworów polskiej muzyki rockowej w nauczaniu historii, [w:] Unisono w wielogłosie 2, red. R. Marcinkiewicz. Sosnowiec 2011, s. 157-167.
 30. Maciej Fic, Pamięć o powstaniach w Polsce Ludowej. Przypadek Klubu Pisarzy Powstańczych, [w:] Spór o Górny Śląsk 1919-1922. W 90. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego, red. M. Białokur, A. Dawid, Opole 2011, s. 291-308.
 31. Maciej Fic, Wojciech Korfanty na kartach szkolnych podręczników historii, [w:] 1919, 1920, 1921. Górny Śląsk między Niemcami a Polską. Dziedzictwo i znaczenie powstań śląskich w edukacji historycznej i historiografii, red. M. Białokur. Opole-Toruń 2011, s. 9-28.
 32. Maciej Fic, Środowiska twórcze w życiu kulturalnym Katowic w okresie PRL-u – przypadek Klubu Związków i Stowarzyszeń Twórczych, [w:] Katowice w 146. rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice w kulturze pogranicza. Rola Katowic w kulturze i nauce, red. A. Barciak. Katowice 2012, s. 168-186.
 33. Maciej Fic, Migracje ludności Bytomia na tle Gliwic i Zabrza w latach 1945-1950, [w:] Bytom w cieniu dwóch totalitaryzmów. Szkice z dziejów miasta 1933-1989, red. S. Rosenbaum. Katowice 2012, s. 125-142.
 34. Maciej Fic, Jan Kustos wobec kwestii narodowościowej mieszkańców Górnego Śląska, [w:] Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji, red. J. Durka. Poznań 2012, s. 105-142.
 35. Maciej Fic, Śląscy publicyści wobec burzliwych wydarzeń społeczno-politycznych grudnia 1922 roku, [w:] Prezydent Gabriel Narutowicz i politycznie gorący grudzień 1922 roku, red. M. Białokur. Opole 2013, s. 82-106.
 36. Maciej Fic, „Śpiewam w imieniu dam…” Kobiety głosem pokolenia – przykład Kory Jackowskiej i Kasi Nosowskiej, [w:] Kultura 2011, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska. Wrocław 2014, s. 125-139.
 37. Maciej Fic, Z doświadczeń praktyk pedagogicznych Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część pierwsza. Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, red. I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, B, Jarosz, M. Ausz. Lublin 2014, s. 199-206.
 38. Maciej Fic, Lepsze jest wrogiem dobrego. Z rozważań nad reformą edukacji historycznej 2009 roku, [w:] Od KEN do MEN. Edukacja młodzieży jest jedynym dla państwa ciągłego uszczęśliwiania warunkiem. Studia o instytucjach, ludziach i programach polskiej oświaty, red. M. Białokur, J. Raźniewska. Opole – Bielsko-Biała 2014, s. 161-174.
 39. Maciej Fic, Od Jagiellońskiej 25 do Granicznej 32. Lokalizacje katowickich placówek badawczych: Instytutu Śląskiego i Śląskiego Instytutu Naukowego, [w:] Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich. Budownictwo i architektura  Katowic, red. A. Barciak. Katowice 2014, s. 157-168.
 40. Maciej Fic, Działalność Józefa Kokota w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach, [w:] W służbie Śląska – Polski – Europy. Studia i szkice poświęcone Profesorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin, red. D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus. Opole 2016, s. 15-34.
 41. Maciej Fic, Henryk Rechowicz i jego wpływ na kształtowanie się środowiska naukowego Katowic, [w:] Półtora wieku dziejów Katowic. Przywracanie historycznej pamięci, red. A. Barciak. Katowice 2016, s. 273-284.
 42. Maciej Fic, Cenzura w polskiej muzyce rockowej dekady lat osiemdziesiątych XX w. (na podstawie literatury dokumentu osobistego), [w:] W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red. K. Bittner, D. Skotarczak. Poznań 2016, s. 43-57.
 43. Maciej Fic, Rola NSZZ „Solidarność” w obronie praw pracowniczych w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach, [w:] Człowiek i praca, red. G. Pańko, K. Ruhland. Wrocław 2016, s. 371-382.
 44. Maciej Fic, Wizja Śląska i Ślązaków w działalności popularyzatorskiej i twórczości naukowej Jacka Koraszewskiego, [w:] Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku, red. A. Kubica, J. Mokrosz. Katowice-Rybnik 2017, s. 115-125.
 45. Maciej Fic, Historia mówiona jako współczesny kontynuator literatury dokumentu osobistego (na przykładzie „Archiwum Historii Mówionej”), [w:] „Amor patriae nostra lex”. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej. Studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. A. Gołębiowska. Opole 2017, s. 71-81.
 46. Maciej Fic, „Wielki wybitny historyk śląski”. Biografia prof. Henryka Rechowicza jako przykład kariery naukowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] „In servitute scientiarum”. Biografistyka. Galicja. Druga Rzeczpospolita. Księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci Profesora Leszka Kuberskiego, red. A. Maziarz. Opole 2017, s. 205-220.
 47. Maciej Fic, „Bezpośrednia opieka nad Instytutem”. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec Śląskiego Instytutu Naukowego, [w:] Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948–1990, red. A. Dziuba, B. Tracz. Katowice-Warszawa 2017, s. 349-360.
 48. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Górny Śląsk w cieniu polityki historycznej. Casus Wilhelma Szewczyka, [w:] Artificem commendat opus. Region – Pamięć – Polityka. Studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz, red. E. Ganowicz. Opole 2018, s. 233-249.
 49. Maciej Fic, Migracyjny ruch wędrówkowy na obszarze województwa śląskiego/katowickiego od 1945 roku – zarys problematyki, [w:] Wędrówka Ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, red. M. Fic. Katowice 2018, s. 75-95.
 50. Maciej Fic, Metoda oral history jako źródło badań historycznych w przestrzeni wiejskiej, [w:] Czernica. Magia pamięci o przeszłości odległej i bliskiej, red. A. Skrzypietz, P. Tomiczek. Czernica 2018, s. 209-230.
 51. Maciej Fic, O historii Górnego Śląska w przestrzeni publicznej województwa śląskiego – możliwości i ograniczenia, [w:] Człowiek w świecie bez wolności, red. M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska. Wrocław 2018, s. 41-56.
 52. Maciej Fic, Kamil Kartasiński, Gry miejskie z Katowicami w tle, [w:] Historyczne gry dydaktyczne. Rozrywka, regionalizm, refleksja, red. K. Sanojca. Wrocław 2018, s. 51-68.
 53. Maciej Fic, Katolicki i polski. Rola ks. Aleksandra Skowrońskiego w przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski, [w:] Korfanty i inni… Rok 1918 na Górnym Śląsku, red. J. Myszor. Katowice 2018, s. 269-282.
 54. Maciej Fic, Polskie życie polityczne w województwie śląskim u progu II RP, [w:] Górny Śląsk – Reditus. Wokół wydarzeń z lat 1918-1922, red. M. Choroś, P. Pałys. Opole 2019, s. 90-101.
 55. Maciej Fic, Kształtowanie się sceny politycznej w województwie śląskim przed 1926 rokiem, [w:] Rok 1922 na Górnym Śląsku. Granice – administracja – społeczeństwo, red. S. Rosenbaum, M. Węcki. Katowice-Warszawa 2019, s. 77-92.
 56. Maciej Fic, Tygodnik „Przemiany” – popaździernikowa odwilż z perspektywy Górnego Śląska, [w:] Nie tylko „Po Prostu”. Prasa Polska w dobie odwilży 1955-1958, red. P. Sasanka. Warszawa 2019, s. 411-426.
 57. Maciej Fic, Nagroda za Marzec? Pierwsze półtorej dekady istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, [w:] Marzec i po marcu. Wpływ kryzysu Marca ’68 na środowiska naukowe i kulturę Polski ludowej, red. P. Benken i T.P. Rutkowski,  Szczecin–Warszawa 2019, s. 124-150.
 58. Maciej Fic, Muzyka rockowa jako źródło edukacji o Polsce Ludowej, [w:] Polska Ludowa w edukacji historycznej, red. M. Fic. Katowice 2019, s. 38-52.
 59. Maciej Fic, Wieki średnie obszarem polityki historycznej? Studium przypadku „Korony królów”, [w:] Silesia-Polonia-Europa. Studia historyczne dedykowane Profesorowi Idziemu Panicowi, red. J. Sperka. Katowice, Bielsko-Biała 2019, s. 491-506.
 60. Maciej Fic, Odrodzona Niepodległa w zewnętrznej formule egzaminacyjnej z historii, [w:] Granice wolności – Granice Niepodległej 1918-1922, red. Maciej Fic, Joanna Lusek, Jolanta Załęczny. Bytom – Warszawa – Katowice 2020, s. 201-215.
 61. Maciej Fic, Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej, [w:] Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej, red. M. Fic. Katowice 2020, s. 11-28.

Recenzje wydawnicze:

 1. J. Wojdon, Czytając o wieloetniczności. Wrocław 2020.
 2. Polskę widzieli… Album fotografii z okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, oprac. M. Droń, P. Jagieła, J. Lusek. Bytom 2019.
 3. Industria. Konteksty nieoczywiste, red. L. Krzyżanowski, M. Skrzypek. Katowice 2019.
 4. (Nie)zależne państwo, społeczeństwo, (nie)zależna kultura i edukacja, red. B. Techmańska, M. Skotnicka-Palka. Kraków 2019.
 5. Rocznice wielu znaczeń 1919 / 1939 / 1989. czy odrobione lekcje historii?, red. M. Białokur, A. Gołębiowska. Opole 2019.
 6. Wiara i Niepodległość. Religijne i patriotyczne tradycje terenów diecezji sosnowieckiej (XIX-XX wiek), red. A. Dziurok, ks. M. Trąba. Katowice – Sosnowiec – Warszawa 2019.
 7. A. Paczyna, Malokowie z Radzionkowa i okolic. Chorzów 2019.
 8. A. Chłosta-Sikorska, Między propagandą a rzeczywistością. Mieszkanki Nowej Huty w latach 1956-1970. Kraków 2019.
 9. Relacje Kościół-państwo na Górnym Śląsku w latach 1945-1989. Konflikt ideologiczny, red. A. Dziurok. Katowice-Warszawa 2019.
 10. Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku, red. O. Bergmann. Poznań 2018.
 11. Wizje niepodległości Polski w XX wieku. Historia – Pamięć – Edukacja, red. M. Białokur, A. Dawid, A. Gołębiowska. Opole 2018.
 12. K. Kartasiński, Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa. Poznań 2018.
 13. Norman Gibbs. jeniec wojenny nr 16349. Dziennik retrospektywny, oprac. J. Lusek. Bytom 2018.
 14. W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski, Historia. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa. Warszawa 2018.
 15. Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku, red. M. Świder, A. Dziurok. Katowice–Warszawa–Opole 2017.
 16. Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej, red. A. Gołębiowska, M. Świder. Opole 2017.
 17. Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk. Lublin 2017.
 18. Opolanie znani i nieznani, cz. 4. Okres międzywojenny, red. A. Dawid. Opole 2016.
 19. I wojna światowa na Śląsku. Historia – literatura – kultura, red. G.B. Szewczyk, R. Kaczmarek. Oświęcim 2016.
 20. Opolanie znani i nieznani, cz. 3. Czasy pruskie, red. A. Maziarz. Opole 2015.
 21. „Wywieziono nas bydlęcymi wagonami”. Relacje deportowanych z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku, wybór i opracowanie S. Rosenbaum i D. Węgrzyn, przy współpracy K. Kartasińskiego. Katowice 2015.
 22. Szkice z dziejów autonomii śląskiej w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Durka. Katowice 2013.
 23. G. Grześkowiak, J. Mikitin, Powstania Śląskie 1919-1920-1921. Warszawa 2013.
 24. M. Piegza, Świętochłowice – centrum. Chorzów 2013.
 25. J. Ustrzycki. Historia. Szkoły ponadgimnazjalne. Podręcznik. Zakres podstawowy. Gdynia 2012.
 26. S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponagimnazjalnych. Zakres podstawowy. Warszawa 2012.
 27. A. Brzozowski, G. Szczepański, Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006. Podręcznik do historii dla klasy I liceum i technikum – zakres podstawowy. Warszawa 2012.
 28. J. Chachaj, J. Drob. Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III. Warszawa 2011.
 29. Górny Śląsk na zakręcie historii. Konspekty zajęć dla gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych, red. D. Jądro, S. Kucharczak. Rybnik 2011.
 30. M. Piegza, Chorzowskie Szkoły dawniej i obecnie. Chorzów 2010.
 31. P. Kuzia, Dziesięć lat „Siódemki”. Z dziejów dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie. Jaworzno 2003.
dr Artur Mękarski
Dodany 07/02/2013 o 08:12 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359-1137

e-mail: artur.mekarski@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii historiografii polskiej (historiografia Polski Ludowej i historiografia emigracyjna) oraz historii idei (angielska szkoła historii idei).

Sylwetka

Studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim.
1999 – magister historii (praca magisterska „Środowisko Tek Historycznych”  przygotowana na seminarium prof. Andrzeja Feliksa Grabskiego)
2008 – doktor historii (rozprawa doktorska: Polskie dziejopisarstwo na uchodźstwie wobec przemian w historiografii krajowej po 1945,  przygotowana pod kierunkiem prof. Rafała Stobieckiego)
Przez 12 lat związany z Piotrkowską filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Jest również tłumaczem języka angielskiego specjalizującym się w tłumaczeniu humanistycznych tekstów naukowych na język angielski. Współpracował między innymi z Instytutem Historii PAN w Warszawie, przekładając na angielski artykuły naukowe publikowane w czasopismach ukazujących się pod egidą IH PAN – „Kwartalnik Historyczny”, „Acta Poloniae Historica”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”. W latach 2016-2017 pracował jako tłumacz w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie.
Na Uniwersytecie Śląskim pracuje od 2018

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

Monografia:

1. Między historiografią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945-1989, Warszawa 2011.

Artykuły:

 1. Między mitem a polityczną racjonalnością. Myśl historyczna Pawła Jasienicy i jej recepcja w dobie Polski Ludowej, „Kwartalnik Historyczny” 2013, nr 1, s. 55-96.
 2. In Whose Name is the Story Told? The Emigre Critique of Method in the Historiography of the Polish People’s Republic, [w:] East and Central European History Writing in Exile 1939-1989, ed. By Maria Zdanecka, Andrejs PLakans and Andreas Lawaty, Leiden-Boston 2015, pp. 343-359.
 3. Szlakiem neoromantycznego optymizmu (myśl historyczna po 1945), [w:] Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki, red. R. Habielski, M. Jabłonowski, Warszawa 2010, s. 161-199.

Najważniejsze tłumaczenia:

 1. Specjalne ‘angielskie’ wydanie Kwartalnika Historycznego, (2014, Special issue)
 2. Filipczak, An Introduction to the Byzantine Administration in Syro-Palestine on the Eve of the Arab Conquest, Łódź 2015
 3. Byzantium and the Arabs. The Encounter of Civilizations, ed. byT. Wolińska,P. Filipczak, Łódź 2015 (6 rozdziałów).
dr Joanna Mercik
Dodany 07/02/2013 o 08:12 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydatkyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1329

e-mail: joanna.mercik@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Historia społeczno-polityczna Polski XX wieku, laicyzacja i ateizacja dzieci i młodzieży w PRL, aktywne metody kształcenia historycznego, propaganda i PR w czasie wojny,

Sylwetka

2012– doktorat z nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w woj. katowickim w latach 1950 – 1975. [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. UŚ dr hab. Anna Glimos-Nadgórska].
2008 – licencjat z socjologii reklamy i komunikacji społecznej na podstawie pracy Okres IV RP na okładkach polskich tygodników opinii. [Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, promotor dr Jolanta Klimczak-Ziółek)
2007– magisterium z historii na podstawie pracy Rachunki podejmowania poselstwa króla hiszpańskiego Filipa III w 1601 roku.[Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. dr hab. Ryszard Skowron]. Otrzymanie tytułu Absolwenta Roku 2007.
W 2009 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Historii [IH] Uniwersytetu Śląskiego: najpierw jako asystentka i stypendystka IH (2009-2012), następnie od 2012 roku jako adiunkt. W latach 2013-2018 przebywała na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, od 2019 roku wróciła do pracy na stanowisko starszego wykładowcy.
Była nauczycielką historii i wychowawcą wspierającym w Gimnazjum nr 16 im. M. Konopnickiej w Sosnowcu  (2007-2009), a także współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną Jaworznie w zakresie obserwacji przebiegu egzaminów maturalnych.

Publikacje

 1. Obraz dziejów narodowych i powszechnych z lat 1914-1918 na kartach wybranych podręczników historii do gimnazjum, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne V. Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s. 344 – 352.
 2. Lenino – zapomniane miejsce pamięci narodowej, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne VI. Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009, s. 184 – 191.
 3. Problemy kształcenia nauczycieli w latach 60. i 70. w województwie katowickim, [w:] Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku, red. St. Juszczyk, D. Morańska, Katowice 2010, s. 42-47.
 4. Białe plamy w nauczaniu historii. Obraz Józefa Piłsudskiego na kartach wybranych podręczników wydanych po 1945 roku, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczenie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. D. Degen, J. Gzela, Toruń 2010, s. 505-520.
 5. Śląski eksperyment pedagogiczny – projekt organizacji „Szkoły Talentów” z 1972 roku, [w:] „Wieki Stare i Nowe”, red. M.W. Wanatowicz, I. Panic, Katowice 2010, s.182-195.
 6. Wojna polsko-bolszewicka na kartach wybranych podręczników II i III RP, [w:] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Oświata – religia – kultura i społeczeństwo. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010, s. 119-129.
 7. Śląskie projekty szkół dla młodzieży wybitnie uzdolnionej (lata siedemdziesiąte XX wieku), [w:] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, s. 353-362.
 8. Problemy z realizacją programów nauczania w liceach ogólnokształcących w PRL-u w województwie katowickim, [w:] Edukacja 2010, t. I, red. G. Pańko, M. Skotnicka, B. Techmańska, Wrocław 2011, s. 177-189.
 9. Dekada Edwarda Gierka w podręcznikach gimnazjalnych, „Wiadomości Historyczne”, nr 2, 2011, s. 36-40.
dr Iwona Pietrzyk
Dodany 07/02/2013 o 08:11 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1137

e-mail: iwona.pietrzyk@interia.pl

Pełnione funkcje

Funkcja sekretarza w czasopiśmie naukowym wydawanym przez Instytut Historii UŚ „Średniowiecze Polskie i Powszechne”

Zainteresowania badawcze

Nauki pomocnicze historii, dyplomatyka, paleografia, sfragistyka, epigrafika.

Sylwetka

Życiorys naukowy

1999 – magister historii Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Kancelaria i dokument książąt opolskich Bolesława II i Bolesława III (1313-1382), wyróżnienie na konkursie im. S. Herbsta za pracę magisterską.
2003 – dr n. hum. Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, Nagroda Rektora UŚ za pracę doktorską.

Publikacje

Prace zwarte

Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, Katowice 2008, ss. 194. ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-1700-7.

Artykuły opublikowane

 1. Funkcjonowanie górnośląskich kancelarii książęcych w XIV wieku na przykładzie kancelarii książąt opolskich – Bolesława II i Bolesława III [w:] Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. III, cz. I, s. 367-376. ISBN 83-87843-08-3
 2. Z dziejów bibliotek parafialnych w gminie Wilamowice [w:] Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy. Red. A. Barciak, Wilamowice 2001. ISBN 83-915888-0-7
 3. Ikonografia pieczęci Przemyślidów opawskich do początku XV w. [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. Pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2478. Historia CLXI, Wrocław 2002. (współautor A. Barciak)
 4. Otoczenie Przemyślidów opawskich do początku XV wieku. [w:] Polacy w Czechach, Czesi w Polsce X – XVIII wiek. Pod red. Henryka Gmiterka, Wojciecha Iwańczaka. Lublin 2004, s. 41-50. ISBN 83-227-2217-6.
 5. Udział w opracowaniu „Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. T. I (do 1400 roku). Red. Antoni Barciak, Karel Müller, Wrocław-Opava 2004. ISBN 83-88430-26-2 (PL), ISBN 80-86388-17-4 (CZ)
 6. Inskrypcje katowickie jako źródło do wielokulturowości miasta. [w:] Katowice w 139 rocznicę uzyskania praw miejskich. Wielokulturowość Katowic. Red. Antoni Barciak, Katowice 2005, s. 85-93. ISBN 83-86053-57-7
 7. Jan II opawsko – raciborski jako starosta kłodzki. [w:] Korunní Země v dějinách Českého Státu. II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obywatel ve 14.-16. století, upořádaly Lenka Bobková, Jana Konvičná, Praha 2005, s. 57-68. ISBN 80-86971-07-4
 8. Inskrypcje górnośląskie – przykład Mysłowic. [w:] Studia epigraficzne, pod. Red. Joachima Zdrenki, t. 2 (2006), s. 15-25. ISBN 83-7481-032-7 (współautor Antoni Barciak)
 9. Uwagi o formularzu XIII – wiecznych dokumentów książąt opolskich. [w:] Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, pod red. Antoniego Barciaka i Wojciecha Iwańczaka, Katowice 2006, s. 161-178. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1509-4
 10. Dokument książęcy w systemie administracji księstwem opawsko-raciborskim do pocz. XV w. [w:] Korunní Země v dějinách Českého Státu. III. Rezidence a správní sídla v Zemích České Koruny ve 14.-17. stoleí, upořádaly Lenka Bobková, Jana Konvičná, Praha 2007, s. 207-217. ISBN 978-80-7308-188-1
 11. Pismo jako forma komunikacji w księstwie opawsko-raciborskim do pocz. XV w. [w:] Rola komunikacji i przestrzeni e średniowiecznych i wczesnośredniowiecznych dziejach Czech i Polski, pod red. Anny Paner i Wojciecha Iwańczaka. Gdańsk 2008, s. 216-223. ISBN 978-83-7326-517-2.
 12. Rola dokumentu w zarządzaniu księstwem na przykładzie dokumentów książąt opolskich do końca XIV w. [w:] Historia u Piastów. Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, pod red. Bogusława Czechowicza, Wydawca Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Brzeg 2008, s. 97-104. ISBN 978-83-88945-91-5
 13. Motywy religijne w dokumentach książąt opolskich [w:] Korunní země v dějinách českého státu IV. Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století, Eds. Lenka Bobková, Jana Konvičná, Nakladatelsyví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009, s. 482-488. ISBN 978-80-903756-9-7
 14. Udział dworu książęcego w kulturze pisanej na Górnym Śląsku. [w:] Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Mediaevalia Historica Bohemica 12, 2009, Praha 2009
 15. Lista świadków w dokumentach czarnowąskich w średniowieczu [w:] Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, pod. Red. Józefa Dobosza, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 391-396. ISBN 978-83-7177-557-4.
 16. Elita władzy w księstwie opolskim do drugiej połowy XIV wieku [w:] Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych, red. Wojciech Iwańczak, Janusz Smołucha, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 285-314. ISBN 987-83-7188-769-7.
 17. Klasztor Klarysek w Opawie i jego znaczenie w średniowieczu [w:] Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. Andrzej Radzimiński, Dariusz Karczewski, Zbigniew Zyglewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz-Toruń 2010, s. 353-361. ISBN 978-83-7096-763-5, ISBN 978-83-231-2519-8.
 18. Inicjały na czternastowiecznych dokumentach książąt opolskich (Bolesława II i Bolesława III)”, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” (9)13, 2017, s. 93-112.

Udział w grantach i projektach badawczych

– Grant KBN „Klęski elementarne na ziemiach polskich” ( 0168 / H01/ 2005/29)

dr Piotr Kowalewski
Dodany 07/02/2013 o 08:10 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1329

e-mail: piotr.kowalewski@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół szeroko rozumianej współczesnej teorii humanistyki, metodologii historii oraz historii historiografii z szczególnym uwzględnieniem kontekstów anglosaskich, niemieckich oraz hiszpańskich. Jest aktywnym członkiem International Network for Theory of History.

Sylwetka

absolwent filozofii, historii, historii sztuki oraz prawa. Zainteresowany jest nie tylko miejscami styku różnych dziedzin humanistyki, ale również stykiem jej teorii i praktyki. Swoje badania koncentruje na związkach filozofii, literatury, historii sztuki oraz prawa z historią. Wynika to z przekonania, że nasz świat daje się zrozumieć tylko historycznie poprzez ciągłe odsłanianie nowych kontekstów. Prace magisterską z historii poświęcił  osobie pierwszego dyrektora Instytutu Śląskiego analizując jego myśl metodologiczną. Natomiast praca doktorska zatytułowana została Tradycja i aktualność analitycznej filozofii historii. Przypadek Arthura C. Danto. Obie powstały pod kierunkiem profesora Tomasza Pawelca.
Tytuł magistra z dyscyplin: Filozofia (2009), Historia (2010), Prawo (2014). Doktor nauk społecznych w specjalizacji historia (2019). Studia podyplomowe z dyplomacji (European Academy for Young Diplomats, 2015)

Publikacje

 1. The Mysterious Case of Analytic Philosophy of History. Paradigm Turn in Historiography Revisited, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Rodopi 2018
 2. Roman Lutman jako metodolog historii (I), Sensus Historiae Vol 7, No 2 (2012)
 3. Roman Lutman jako metodolog historii (II), Sensus Historiae, Vol 9, No 4 (2012)
Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by