Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 07:03 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej

Skład osobowy Zakładu:

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
dr hab. Norbert Rogosz
dr hab. prof. UŚ Agata Aleksandra Kluczek
dr hab. Piotr Boroń
dr Agnieszka Bartnik

Informacja o działalności zakładu

W ramach zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, ze studentami studiów stacjonarnych, zaocznych oraz podyplomowych pracownicy Zakładu Historii Starożytnej prowadzą wykłady kursowe, monograficzne, ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria, seminaria licencjackie i magisterskie. Sprawują także opiekę merytoryczną nad uczestnikami seminariów doktoranckich piszącymi prace doktorskie.

Przedmiot badań naukowych

Pracownicy Zakładu Historii Starożytnej koncentrują badania naukowe przede wszystkim na dziejach Rzymu. Swym zakresem chronologicznym obejmują one epokę schyłku Republiki (lata 133 – 31 p.n.e.) oraz Cesarstwa (do III wieku n.e. włącznie). Przedmiotem ich szczególnego zainteresowania są konflikty wewnętrzne politycznej, społecznej i militarnej natury (ostatnie stulecie Republiki), dzieje rzymskiej Brytanii, propagandowe aspekty monet rzymskich I–III wieku oraz numizmatyczne problemy tzw. kryzysu III wieku.

Drugim problemem, pełniącym w ich badaniach znaczącą rolę, są dzieje Barbaricum, szczególnie plemion celtyckich (ich wierzenia, duchowość i numizmatyka) oraz historią Słowiańszczyzny we wczesnym średniowieczu.

Publikacje zakładu:

 • Pracownicy Zakładu Historii Starożytnej uczestniczą również w życiu naukowym Instytutu Historii, publikując swoje prace naukowe w jego wydawnictwach (dawniej: „Historia i Współczesność”, obecnie: „Wieki Stare i Nowe”).
 • Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku wydają także własny periodyk pt.: „Rzym antyczny. Polityka i pieniądz”. Wydają również prace zbiorowe poświęcone wybranym zagadnieniom z dziejów antyku

Załączniki:

Zagadnienia egzaminacyjne I rok Historia
Zagadnienia egzaminacyjne I rok Turystyki Historycznej
Pradzieje ziem polskich – zagadnienia do egzaminu
Historia starożytna -wykaz literatury

prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
Dodany 07/02/2013 o 07:02 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 133

tel. służbowy (032) 359 – 1461

e-mail: wieslaw.kaczanowicz@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Kierownik Zakładu Historii Starożytnej

Zainteresowania badawcze

Dotyczą historii Cesarstwa Rzymskiego, a głównie problemów kryzysu tego państwa w III stuleciu. Podjęte i realizowane studia koncentruję na numizmatyce rzymskiej. Innym, szczególnym przedmiotem badań są dzieje rzymskiej Brytanii.

Sylwetka

Ur. 11 maja 1949 roku w Siemianowicach Śląskich. W 1974 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. We wrześniu 1980 roku doktoryzował się na podstawie dysertacji „Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w.n.e.” W czerwcu 1991 roku uzyskał natomiast habilitację, przedstawiając rozprawę „Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235-284 n.e.”.
Począwszy od ukończenia studiów jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przechodząc kolejne stopnie kariery akademickiej: asystenta-stażysty, asystenta, adiunkta, adiunkta z habilitacją, a także w latach 1995 – 2000 profesora uniwersyteckiego.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego – z dnia 28 kwietnia 2000r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
Z datą 1 sierpnia 2005 roku mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Jego aktywność zawodowa na Uniwersytecie, prócz obowiązków dydaktycznych, obejmowała i obejmuje także różnorodne działania o charakterze administracyjno-organizacyjnym. Był zatem między innymi prodziekanem do spraw nauczania Wydziału Nauk Społecznych macierzystej Uczelni (od 1 grudnia 1990 roku do 31sierpnia 1993 roku), zastępcą dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego do spraw dydaktyki (od 1 września 1993 roku do 31 sierpnia 1999 roku), kierownikiem Zakładu Archeologii w tymże Instytucie (od 1 października 1997 roku do 28 lutego 1999 roku). Obecnie kieruje Zakładem Historii Starożytnej w Instytucie Historii (od 1 marca 1999 roku). W latach 2008-2016 był dziekanem Wydziału Nauk Społecznych.
Do chwili obecnej wypromował około 150 magistrów z zakresu historii starożytnej, a także 6 doktorów o tej specjalności.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii Cesarstwa Rzymskiego, a głównie problemów kryzysu tego państwa w III stuleciu. Podjęte i realizowane studia koncentruje na numizmatyce rzymskiej. Innym, szczególnym przedmiotem jego badań są dzieje rzymskiej Brytanii.
Należał i należy do następujących towarzystw i organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Filologiczne (w latach 1986-1998 pełnił w nim funkcję prezesa zarządu oddziału katowickiego, a w konsekwencji wchodził w skład zarządu głównego), Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatycznego (do rozwiązania), Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – oddział w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne (począwszy od 1986 roku jest tam członkiem Komisji Historii Starożytnej w Zarządzie Głównym), Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Katowicach, Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Krakowie, Komisja Numizmatyczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Warszawie.

Publikacje

I Książki

 1. Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w. n. e. Katowice 1985.
 2. Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235 – 284 n. e. Katowice 1990.
 3. Cesarz Probus, 276 – 282 n. e. Katowice 1997.
 4. Probus the Emperor, 276 – 282 AD. A biographical Study. Cieszyn 2003.

II Artykuły

 1. Propaganda rzymskiej polityki podbojów na monetach epoki Trajana. „Wiadomości Numizmatyczne” 1976. T. 20, s. 158 – 173.
 2. Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w świetle ikonografii i legend monet (wybrane zagadnienia). W: Historia i Współczesność. T. 3. Red. A.Kunisz. Katowice 1978, s. 52 – 68.
 3. Brytania i Irlandia w opisie Bedy Czcigodnego. W: Historia i Współczesność. T. 6. Red. A. Kunisz. Katowice 1982, s. 65 – 76.
 4. W sprawie galijskich mennic Karauzjusza. „Antiquitas” 1987. T. 13, s. 11 – 24.
 5. Aspekty ideologiczne w mennictwie cesarza Tacyta (275 – 276 r. n. e.). W: Studia z dziejów starożytnego Rzymu. Red. A. Kunisz. Katowice 1988, s. 97 – 111.
 6. An Ideology in the Coinage of the Roman Empire in the 3rd C. Methodological Assumptions of the Surveys. “Polish Numismatic News” 1991. T. 5, s. 141 – 144.
 7. Motywy religijne w rzymskim mennictwie drugiej połowy III w. n. e. (do 284 r). „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia” 1992. T. 27, zeszyt 254, s. 115 – 125.
 8. Obieg pieniężny na terenie rzymskiej Brytanii w czasach uzurpacji Karauzjusza i Allektusa. „Wiadomości Numizmatyczne” 1991. T. 35, s. 113 – 129.
 9. Gordian III. Ideał władcy okresu początków kryzysu Cesarstwa Rzymskiego w świetle źródeł numizmatycznych. W. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 1. Red. A. Kunisz. Katowice 1993, s. 68 – 76.
 10. Wał Hadriana – pogranicze świata rzymskiego i celtyckiego. „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1995 („Prace Historyczne”, zeszyt 117. Materiały z konferencji naukowej „Wojna i wojskowość w starożytności”, Kraków 24 – 26 maja 1993. Red. E. Dąbrowa), s. 111 – 118.
 11. Mennictwo uzurpatorskie w Cesarstwie Rzymskim w III w. n. e. Zarys Problematyki. „Antiquitas” 1995. T. 21. Materiały z konferencji naukowej „Kryzysy państwa rzymskiego: Republika i Cesarstwo. Red. T. Kotula, A. Ładomirski, s. 137 146.
 12. Classis Britannica. „Annales Universitatis Mariae – Sklodowska” (Sectio F, Historia). 1994. T. 39 (Volumen in Memoriam Thaddei Łoposzko – Terra, Mare et Homines). Red. H. Kowalski, W. Śladkowski), s. 199 – 207.
 13. Propaganda of Philip the Arabian`s Dynastic Idea (244 – 249 A. D.). Numismatic Evidence. “Notae Numismaticae (Zapiski Numizmatyczne)” 1996. T. 1, s. 82 – 86.
 14. Regionalizm w ideologii Cesarstwa Rzymskiego lat 235 – 284 n. e. Świadectwo monet. W: Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T. 1, cz. 1. Red. J. Staszewski. Warszawa 1996, s. 91 – 99.
 15. Les monnaies comme source pour les études sur les elites provinciales pendant la Crise de l`Empire Romain au III siècle. “Antiquitas” 1997. T. 22 (materiały międzynarodowego kolokwium “Les élites provinciales sous le Haut – Empire romain. Wrocław, 7 – 9 kwiecień 1994), s. 29 – 33.
 16. Źródła numizmatyczne do dziejów idei władzy charyzmatycznej w Cesarstwie Rzymskim doby kryzysu III w. W: Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T. 2, cz. 1. Red. K. Juchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński. Toruń 2000, s. 39 – 45.
 17. Coinage on Behalf and with Names of Roman Empresses of the Years 235 – 284. Introductory Notes. “Antiquitas” 2001. T. 25, s. 31 – 37.
 18. Napływ monet rzymskich na obszar Śląska. W: Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Red. A. Barciak. Katowice 2001, s. 23 – 28.
 19. Moneta Allektusa znaleziona w Kownie. W: Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum – Polska. Suplement. T. 2, Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski II. Red. J. Kolendo, A. Bursche, B. Paszkiewicz. Warszawa 2001, s. 137-141
 20. L`idéologie des monnaies Romains à l`époque de la crise de l`Empire au IIIe siècle. Les aspects méthodologiques. W: XIII Congresso International de Numismática. Actes – Proceedings – Actes. T. 1. Ed. C. Alfaro, C. Marcos, P. Otero. Madrid 2005, s. 705 – 707.
 21. Several Remarks on Ideas Expressed on Reverse of Coins of Empress Salonina. W: Hortus Historiae. Księga Pamiątkowa ku Czci Profesora Józefa Wolskiego w Setną Rocznicę Urodzin. Red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski. Kraków 2010, s. 481 – 489.
 22. Monety rzymskie jako źródło historyczne. „Częstochowskie Teki Historyczne” 2010, s. 21 – 26.

III Prace pod redakcją

 1. Rzym antyczny. Polityka I pieniądz. T. 3. Katowice 1999.
 2. Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza. Katowice 2004.
 3. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 4. Katowice 2007.

IV Prace w przygotowaniu

 1. Coinage on Behalf and with Names of Roman Empresses of the Years 235 – 284. (monografia).
 2. Znaleziska monet rzymskich z Wielkopolski. (katalog).
dr hab. Norbert Rogosz
Dodany 07/02/2013 o 06:59 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 133

tel. służbowy (032) 359 – 1461

e-mail: norbert.rogosz@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Dr hab. Norbert Rogosz swoje zainteresowania i badania naukowe koncentruje na epoce kryzysu i upadku Republiki w starożytnym Rzymie, czyli na ostatnich stu latach jej istnienia. Szczególnie na rozwijających się wówczas w rzymskim państwie konfliktach wewnętrznych politycznej, społecznej, i militarnej natury. Ponadto na kwestiach religijnych oraz relacjach Rzymian z sąsiadami. W dotychczasowych badaniach uwagę poświęcił zwłaszcza takim kwestiom jak: rywalizacja optymatów i popularów, rola i znaczenie trybunatu ludowego, senatu oraz najważniejszych grup społecznych w Republice, przemiany polityczne w Rzymie latach pięćdziesiątych, wojny domowe, wzrost znaczenia Cezara w państwie w latach czterdziestych, idy marcowe 44 r., walki wewnętrzne po zamordowaniu go, itp. Temat rozprawy doktorskiej: „Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w schyłkowym okresie Republiki Rzymskiej (78 – 70 p.n.e.)”. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59 – 55”.

Sylwetka

Dr hab. Norbert Rogosz jest pracownikiem Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na tej uczelni w 1979 r. ukończył też studia historyczne. Zostały one uwieńczone obroną pracy magisterskiej pt.: ”Wojna domowa lat 49 – 48 w ujęciu propagandy cezariańskiej, w oczach Cycerona i w naświetleniu nauki współczesnej”, napisanej pod kierunkiem doc. dr hab. A. Kunisza, uzyskaniem wyniku bardzo dobrego oraz dyplomu z wyróżnieniem. Dnia 17 października tego roku podjął pracę w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej jako asystent stażysta. Po zakończeniu stażu, 1 października 1980 r. został w nim zaangażowany na stanowisku asystenta. Równocześnie rozwijał i kontynuował badania naukowe realizowane pod opieką doc. dr hab. A. Kunisza, uczestnicząc w prowadzonym przez niego seminarium doktorskim. W latach 1981/1982 przebywał na stażu naukowo – dydaktycznym na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pracę doktorską pt.: ”Polityczna rola trybunatu ludowego w schyłkowym okresie Republiki Rzymskiej (78 – 70 p.n.e.)”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. A. Kunisza, obronił 31 maja 1988 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Od 1 października tego roku kontynuował pracę na stanowisku adiunkta. Po opublikowaniu pracy doktorskiej w 1992 r. skoncentrował badania naukowe na roli senatu w Republice Rzymskiej. Realizował je także podczas kilkumiesięcznego pobytu w Rzymie w 2001 r. w ramach stypendium przyznanego mu przez Fundację Lanckorońskich. Uwieńczył je zaś w następnych latach napisaniem pracy habilitacyjnej pt.: ”Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59 – 55”, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w 2004 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał po kolokwium habilitacyjnym, które odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 15 lutego 2005 r. Obecnie nadal pracuje w Zakładzie Historii Starożytnej. Kontynuuje także pogłębianie interesującej go problematyki badawczej, czego wyrazem był m.in. ponowny pobyt w Rzymie w ramach stypendium Fundacji Lanckorońskich w 2008 r.

 

Wykłady

Kursowy na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach dla studentów specjalizacji administracyjno-samorządowej, monograficzne na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych)

Seminarium

Licencjackie na studiach stacjonarnych.

Publikacje

1) Norbert Rogosz,   Geneza wojny domowej lat 49 – 48 p.n.e. a jej ujęcie w relacji Aulusa
Hircjusza, (w:) Historia i Współczesność, t. 6: ”Z zagadnień historiografii od czasów antyku do XVI wieku”, red.: A. Kunisz, Katowice 1982, s. 7 – 30.
2) Norbert Rogosz, Lex Tribunicia de Caesare absente consule creando (52 r. p.n.e.), Przegląd Historyczny, 76, 1985, s. 1 – 13.
3) Norbert Rogosz, Senat a konflikt Pompejusza z Cezarem. Wniosek konsula Marcellusa z 51 roku p.n.e. w sprawie odwołania Cezara z prowincji, (w:) Antiquitas, t. 13, red.: E. Konik, Wrocław 1987, s. 201 – 233.
4) Norbert Rogosz, Kwestia restytucji znaczenia trybunatu ludowego w programie politycznym Marka Emiliusza Lepidusa (78 – 77 r. p.n.e.), (w:) Studia z dziejów starożytnego Rzymu, red.: A. Kunisz, Katowice 1988, s. 7 – 38.
5)  Norbert Rogosz, W sprawie orientacji i działalności politycznej M. Terpoliusza – trybuna ludowego z 77 r. p.n.e., Meander, 45, 1990, z. 4 – 6, s. 197 – 211.
6)  Norbert Rogosz, W sprawie datowania senackiej debaty nad wyznaczeniem następcy G. Juliusza Cezara w prowincjach galijskich, (w:) Antiquitas, t. 16, red.: e. Konik, Wrocław 1992, s.123 – 139.
7)  Norbert Rogosz, Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w latach restauracji sullańskiej (78 – 70 p.n.e.), Katowice 1992.
8)  Norbert Rogosz, Trybunat M. Lolliusza Palikanusa (71 r. p.n.e.), (w:) Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, red.: A. Kunisz, Katowice 1993, s. 7 – 35.
9)  Norbert Rogosz, Stanowisko senatu wobec konfliktu Pompejusza z Cezarem (1 marca – 1 grudnia 50 r. p.n.e.), (w:) Terra, mare et homines. Volumen in memoria Thaddei Łoposzko, AUMCS, Sect. F, vol. 49, Lublin 1994, s. 53 – 69.
10) Norbert Rogosz, Debata senatu nad wyznaczeniem Cezarowi następcy w prowincjach galijskich (1 marca 50 r. p.n.e.), (w:)  W 2500 – lecie powstania Republiki Rzymskiej, red.: A. Kunisz, Katowice 1995, s. 65 – 96.
11) Norbert Rogosz,  Polityczno – wywiadowcze podłoże sukcesów Cezara podczas kampanii italskiej (styczeń – marzec 49 r. p.n.e.), (w:) Pod znakami Aresa i Marsa, red.: E. Dąbrowa, Kraków 1995, s.69 – 80.
12) Norbert Rogosz, Prowincje wschodnie jako zaplecze wojenne Pompejusza i republikanów w ich walce z cezarianami w latach 49 – 42 p.n.e., (w:) Antiquitas t. 21:” Kryzysy państwa rzymskiego: Republika i Cesarstwo”, red.: T. Kotula, A. Ładomirski, Wrocław 1995, s. 19 – 35.
13) Norbert Rogosz, Polityczno – strategiczne aspekty działań morskich w pierwszym okresie drugiej wojny domowej (marzec – wrzesień 49 r. p.n.e.), (w:) Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian, red.: J. Rostropowicz, Opole 1995, s. 247 – 259.
14) Norbert Rogosz, Stanowisko senatu wobec rywalizacji Pompejusza z Cezarem (1 XII 50 r. – 11  I  49 r. p.n.e.), (w:) Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, II, red.: A. Kunisz, Katowice 1997, s. 9 – 37.
15) Norbert Rogosz, Gospodarka i pieniądz w starożytności, „Eos”, 82, 1994, 358 – 359 (sprawozdanie z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 11 – 13 września 1995 r. w Katowicach przez Komisję Historii Starożytnej Zarządu Głównego PTH i pracowników Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego).
16) Norbert Rogosz, D. Słapek, Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej, Wrocław 1995, „Eos” 83, 1995, s. 190 – 193.
17) Norbert Rogosz, Już w starożytnym Rzymie…, „Wiedza i Życie” 1997, nr 1, s. 81, (omówienie pracy: D. Słapek, Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej, Wrocław 1995).
18)  Norbert Rogosz, Funkcjonowanie senatu w Republice Rzymskiej w 51 r. p.n.e., (w:) Res Historica, z. 5: „Graecorum et Romanorum memoria”, red.: L. Morawiecki, Lublin 1998, s. 133 – 152.
19)  Norbert Rogosz, Bellum Gallicum VIII, 52, 4 – 5 (Wiarygodność przekazu i datacja wydarzeń), (w:) Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, III, red.: W. Kaczanowicz, Katowice 1999, s.41 – 59.
20)  Norbert Rogosz, St. Ducin, Sztuka nawigacji w starożytnej Grecji i w Rzymie, Lublin 1997, „Eos”, 85, 1998, s. 315 -319.
21)  Norbert Rogosz, Rzymskie grupy społeczne a przemiany polityczne na przełomie lat sześćdziesiątych i pięćdziesiątych I wieku przed Chrystusem, (w:) Electrum, vol. 4, red.: E. Dąbrowa, Kraków 2000, s. 59 – 72.
22)  Norbert Rogosz, Debata senatu z 1 grudnia 50 r. przed narodzeniem Chrystusa w świetle konfliktu Pompejusza z Cezarem, (w:)  Wieki Stare i Nowe, t. 2, red.: I. Panic, M.W. Wanatowicz, Katowice 2001, s. 19 – 42.
23)  Norbert Rogosz, Debata senatu z 1 grudnia 50 r. p.n.e. w świetle konfliktu Pompejusza z Cezarem, (w:) Studia  Thorunensio – Classica, Tradycje antyczne w Polsce Północnej. Acta Societatis Philologae Polonorum, vol. 4, ed.: Georgio Axer, Warszawa 2002, s. 213 – 237.
24)  Norbert Rogosz, Pozycja senatu w Republice Rzymskiej w kwietniu 56 r. przed Chr., (w:) Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza, red.: W. Kaczanowicz, Katowice 2004, s. 91 – 120.
25) Norbert Rogosz, Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59 – 55, Katowice 2004.
26) Norbert Rogosz, Podłoże, charakter i rola propagandy Cezara w jego walce z optymatami w początkowym okresie 59 roku, (w:) Ideologia i propaganda w starożytności. Materiały konferencji PTH, Rzeszów 12 – 14 września 2000, red.: L. Morawiecki, P. Berdowski, Rzeszów 2004, s. 231 – 249.
27) Norbert Rogosz, Rola monet w propagowaniu politycznych i militarnych sukcesów G. Juliusza Cezara w latach 49 – 44 przed Chrystusem, Magazyn Numizmatyczny, nr 32, 2004, s. 5 – 15.
28) Norbert Rogosz, W sprawie intercesji G. Skryboniusza Kuriona z 1 marca 50 r. przed Chrystusem przeciwko wyznaczeniu następcy G. Juliusza Cezara w prowincjach galijskich, (w:) Wieki Stare i Nowe, t. 4, red.: I. Panic, M.W. Wanatowicz, Katowice 2005, s. 9 – 36.
29) Norbert Rogosz, Wykorzystanie monet do eksponowania urzędów sprawowanych przez G. Juliusza Cezara w latach 49 – 44, Magazyn Numizmatyczny, nr 33, 2005, s. 39 – 61.
30) Norbert Rogosz, Pierwsze próby wykorzystania prawa do zwalcznia triumwirów (lata 59 – 58), (w:) Salus rei publice suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red.: A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 221 – 247.
31)Norbert Rogosz, Pozaitalscy sojusznicy G. Juliusza Cezara w czasie jego zmagań z Gn. Pompejuszem i obrońcami Republiki w latach 49 – 48 przed Chrystusem, (w:) Antiquitas, t. 29: „Grecy , Rzymianie i ich sąsiedzi”, red.: K. Nawotka, M. Pawlak, Wrocław 2007, s. 415 – 441.
32) Norbert Rogosz, Charakter przemian politycznych w Republice Rzymskiej w latach 60 -59 przed Chrystusem, (w:) Wieki Stare i Nowe, t.5, red.: I. Panic, M.W. Wanatowicz, Katowice 2007, s. 9 – 38.
33) Norbert Rogosz, An Assessment of the Political Role of the Senate in the Roman Republic in the Years 59 – 55, (in:) Rzym antyczny. Polityka i pieniądz (The Ancient Rome. Politics and Money), IV, red.: W. Kaczanowicz, Katowice 2008, s. 25 – 54.
34) Norbert Rogosz,  Wybory pontifeksa maksimusa w 63 r. przed Chrystusem, Magazyn Numizmatyczny, nr 35, 2007, s. 5 – 33.
35)  Norbert Rogosz, Senat a Idy Marcowe 44 r. przed Chr. Geneza zamachu na G. Juliusza Cezara, (w:)  Idy marcowe 2050 lat później, red. L. Mrozewicz, Poznań 2008, s. 21 – 38.
36)   Norbert Rogosz, The Secrecy Matter of the M. Iunius Brutus’s and C. Cassis’s Conspiracy,(w:) Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red.: E. Dąbrowa, M.Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski, Kraków 2010, s. 295 – 303.
37) Norbert Rogosz, Udział i rola cezarian w zamachu na G. Juliusza Cezara (15 marca 44 roku), (w:) Wieki Stare i Nowe, t.1(6), red.: I. Panic, M.W. Wanatowicz, Katowice 2009, s. 39 – 56.
38) Norbert Rogosz, The Participation and Role of the Caesarians in the Attempt on C. Iulius Caesar’s Life, (in:) Res Historica, t. 29: ”Terra, mare et homines II”, red.: H. Kowalski, P. Madejski, Lublin 2010, s. 143 – 158.
39) Norbert Rogosz, Społeczne i religijne aspekty walk politycznych w Rzymie w 59 r. przed Chrystusem, (w:) Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20 – 22 września 2007 r.), red.: Sz. Olszaniec, P. Wojciechowski, Toruń 2010, s. 173 – 191.
40) Norbert Rogosz, Zbytek i bogactwo jako narzędzia w walkach politycznych w Rzymie w 50 r. p.n.e., (w:) Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red.: L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce 2010, s.141 – 148.
41) Norbert Rogosz, Trzeci konsulat Gn. Pompejusza a ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w starożytnym Rzymie (52 r. przed Chrystusem), (w:) Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red.: K. Amielańczyk, A. Dębiński,, D. Słapek, Lublin 2010, s.211 – 217.
42) Norbert Rogosz, Racja stanu, praworządność i sprawy prywatne w działalności Gn. Pompejusza w 52 r. p.n.e., (w:) Studia Prawnoustrojowe 12: „Studia z historii i prawa starożytnego Rzymu (Studi sulla storia e sul diritto dell’antica Roma), red.: A.R. Jurewicz, A. Świętoń, Olsztyn 2010, s. 189 – 201 (publikacja 2011).
43) Norbert Rogosz, The Character and Scope of Cn. Pompeius’s Power during the Third Consulate in Year 52 BC, (in:) Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed.: Sebastianus Ruciński, Catharina Balbuza, Christophorus Królczyk, Poznań 2011, s. 333 – 343.
44) Norbert Rogosz, Kwestia tajności sprzysiężenia M. Juniusza Brutusa i G. Kasjusza Longinusa, (w:) Wieki Stare i Nowe, t. 3(8), red.: S. Fertacz, M.W. Wanatowicz, Katowice 2011, s. 9 – 35.
45) Norbert Rogosz, D. Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym. Kompendium, Kraków – Warszawa 2010, Wydawnictwo Homini, ss. 799, Res Historica, 32, 2011, s. 170 – 179 (publikacja 2012).
46) Norbert Rogosz, Conditions of L. Cornelius Sulla’s Command During the First War with Mithridates VI, the King of Pontus – Sulla’s Conflict with G. Marius, (in:) Lucius Cornelius Sulla. History and Tradition, ed.: D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2013, s. 15 – 26 (publikacja w 2014).
47) Norbert Rogosz, T. Ładoń, Wojna sertoriańska (80 – 71 przed Chr.), Oświęcim 2011, ss. 182, Wieki Stare i Nowe, t. 6(11), Katowice 2014, s. 159 – 164.
48) Norbert Rogosz, M. Piegdoń, Krassus. Polityk niespełnionych ambicji, Kraków 2011, ss. 292, Wieki Stare i Nowe, t. 6(11), Katowice 2014, s. 165 – 175.
49) Norbert Rogosz, The Roman Republic and the Parthian Threat of the Eastern Provinces in the Years 53 – 50 B.C., (in:) Rzym antyczny. Polityka i pieniądz (The Ancient Rome. Politics and Money), V, red. W. Kaczanowicz, Katowice 2014, s. 41 – 63.
50) Norbert Rogosz, Obywatelskie cnoty Gnejusza Pompejusza a Republika Rzymska (lata 54 – 52 przed Chrystusem), (w:) W kręgu ikon władzy ludzi oraz idei świata starożytnego, pod kier. W Kaczanowicza, red. A.A. Kluczek, N. Rogosz, A. Bartnik, Katowice 2014, s. 169 – 187 (publikacja 2015).
51) Norbert Rogosz, udział w redagowaniu tomu: W kręgu ikon władzy ludzi oraz idei świata starożytnego, pod kier. W Kaczanowicza, red. A.A. Kluczek, N. Rogosz, A. Bartnik, Katowice 2014, (publikacja 2015)
52) Norbert Rogosz, Przeciwstawne cechy, sprzeczności, kontrowersyjne tezy i zbyt swobodny język – czyli jaki Sulla, taka jego biografia, Wieki Stare i Nowe, t. 8 (13), Katowice 2015, s. 141 – 160 (artykuł recenzyjny).
53) Norbert Rogosz, Kwestia lojalności armii L. Korneliusza Sulli wobec Republiki Rzymskiej w początkowym okresie pierwszej wojny domowej (88 r.), (w:) Armia, systemy obronne i ideologiczno – religijne aspekty wojny w Imperium rzymskim, red. H. Kowalski, P. Madejski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 133 – 154.
54) Norbert Rogosz, Marcus Antonius as the Tribune of the Plebs (49 year BC), (w:) Marcus Antonius. History and Tradition, ed. D. Słapek, I. Łuć, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, s. 19 – 34.
55) Norbert Rogosz, Trybunat ludowy Marka Antoniusza (49 rok przed Chr.), Wieki Stare i Nowe, t. 10 (15), Katowice 2016, s. 9 – 34.
56) Norbert Rogosz, Nie wszystko złoto co się świeci, Wieki Stare i Nowe, t. 11 (16), Katowice 2016, s. 137 – 160. (publikacja 2017)
57) Norbert Rogosz, Wokół datacji kwestury G. Juliusza Cezara, (w:) Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, red. E. Dąbrowa, T. Grabowski, M. Piegdoń, Kraków 2017, s. 221 – 231.
58) Norbert Rogosz, Zastosowanie przemocy w walkach politycznych w Rzymie w 59 roku przed Chrystusem, (w:) Przemoc w świecie starożytnym. Źródła – struktura – interpretacje, red. I. Łuć, D. Słapek, Lublin 2017, s. 223 – 237.
59) Norbert Rogosz, Gajusz Juliusz Cezar a kwestia obywatelstwa rzymskiego mieszkańców kolonii latyńskich w Galii Przedalpejskiej. Początki, (w:) W kręgu antycznych politei. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Ilukowi, red. W. Gajewski, I. Milewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 340-352.
60) Norbert Rogosz, Gn. Pompejusz a optymaci (52 rok przed Chrystusem), (w:) Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106 – 48 przed Chrystusem), red. N. Rogosz, Katowice 2018, s. 89 – 116.
61) Norbert Rogosz, redakcja tomu, Wstęp (w:) Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106 – 48 przed Chrystusem), red. N. Rogosz, Katowice 2018, s. 7 – 10.

dr hab. prof. UŚ Agata Aleksandra Kluczek
Dodany 07/02/2013 o 06:58 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 134

tel. służbowy (032) 359-1467

e-mail: agata.kluczek@us.edu.pl

 

silesian.academia.edu/AgataKluczek

researchgate.net/profile/Agata_Kluczek

Zainteresowania badawcze

 • historia Imperium Romanum I–III w.
 • numizmatyka rzymska – ikonografia oraz aspekty ideologiczne monet i medalionów
 • kultura, sztuka, zabytki starożytnego Rzymu

Sylwetka

 • zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od 1 listopada 1998 r.
 • doktorat 26 maja 1998 r., dysertacja pt. Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284
 • kolokwium habilitacyjne 21 września 2010 r., rozprawa pt. Vndiqve victores. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze, Katowice 2009
 • członek: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział Częstochowa; Komisja Historyczna Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach;Stowarzyszenie Historyków Starożytności (Polish Society for Ancient Studies); Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział Kraków; Société Internationale d’Études Néroniennes

Okładki prac zwartych:

Okładki prac pod redakcją:

Publikacje (wybór)

Prace zwarte:

Agata A. Kluczek, Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284, Katowice 2000, ss. 170, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-0995-7

Agata A. Kluczek, Studia nad propagandą polityczną w Cesarstwie Rzymskim II–III w., Toruń 2006, ss. 165, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7441-306-0

Agata A. Kluczek, Vndiqve victores. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze, Katowice 2009, ss. 459, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-1795-3

Agata A. Kluczek, Roma marmorea. W poszukiwaniu śladów działalności budowlanej „cesarzy wojskowych”, Poznań 2012, ss. 43 + il., Xenia Posnaniensia, Monografie 10, red. naukowa Leszek Mrozewicz, Maria Musielak, Wydawnictwo Naukowe Contact, ISBN 978-83-60251-55-3

Agata A. Kluczek, Roma marmorea (235–284). Zapomniana epoka rzymskiego budownictwa, Poznań – Gniezno 2013, ss. 276, Studia Europaea Gnesnensia Monografie 12, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-7654-225-6

Agata A. Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Katowice 2019, ss. 564, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-3443-1; e-ISBN  978-83-226-3444-8

 

Artykuły i rozdziały:

Agata Kluczek, Odzwierciedlenie koncepcji religijnych w mennictwie cesarza Probusa (276–282), w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, red. Andrzej Kunisz, Katowice 1993, s. 77–101, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-0475-0

Agata Kluczek, Wybrane zagadnienia z polityki dynastycznej w Cesarstwie Rzymskim w latach 244–253, w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, t. 2, red. Andrzej Kunisz, Katowice 1997, s. 138–159, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-0718-0

Agata A. Kluczek, Dynastic Policy in Roman Empire in the Years 235–284, „Eos” Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 1998, 85.1, s. 135–141, ISSN 0012-7825

Agata A. Kluczek, Dynastyczne nomen jako element polityki wzmacniania władzy cesarskiej w Imperium Rzymskim w latach 235–284, w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, t. 3, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 1999, s. 71–89, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-0905-1

Agata A. Kluczek, Mit Augusta w propagandzie politycznej cesarza Galliena (253–268), w: Wieki stare i nowe, t. 1, red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz, Katowice 2000, s. 9–29, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-1005-X, ISSN 0208-6336

Agata A. Kluczek, Pierwsza emisja monet imperialnych Aureliana z mennicy w Serdice i jej propagandowe aspekty, w: Res Historica 14: Graecorum et Romanorum memoria II, red. Lesław Morawiecki, Lublin 2002, s. 193–205, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 83-227-1929-9

Agata A. Kluczek, Cesarz rzymski jako restitutor. Rozwój idei w okresie I–III w. n.e., „Magazyn Numizmatyczny” 2002, 30, s. 11–23, ISSN 1508-3519

Agata A. Kluczek, Władca wobec kryzysu państwa. Portret polityczny cesarza Galliena jako element propagandy imperialnej w III w., w: Wieki stare i nowe, t. 3, red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz, Katowice 2003, s. 27–43, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-1216-8, ISSN 0208-6336

Agata A. Kluczek, Victor verus. Propaganda zwycięstw cesarza rzymskiego Lucjusza Werusa w mennictwie imperialnym, „Magazyn Numizmatyczny” 2003, 31, s. 9–18, ISSN 1508-3519

Agata A. Kluczek, „Wojna idei” na monetach Galliena i Postumusa w III w. n.e., w: Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2004, s. 206–226, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-1247-8

Agata A. Kluczek, Treści monet cesarskich a problemy społeczno-polityczne Imperium Rzymskiego w latach 235–284. O znaczeniu ideologicznym Salus, w: Historie. Historica, nr 11, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 215, red. Milan Myška. Ostrava 2004, s. 5–18, Sborník Prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostrave, ISBN 80-7042-666-7

Agata A. Kluczek, Uzurpacje władzy cesarskiej w Imperium Rzymskim a drogi do jej legitymizacji w okresie kryzysu III wieku, w: Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak przy współpracy Justyny Olko, Warszawa 2004, s. 165–177, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Uniwersytet Warszawski, ISBN 83-920180-3-6

Agata A. Kluczek, Bogini Roma w służbie ideologii władzy cesarskiej w państwie rzymskim doby kryzysu III w. n.e. Świadectwo monet, w: Miasto w starożytności, red. Leszek Mrozewicz, Katarzyna Balbuza, Poznań 2004, s. 231–251, Wydawnictwo vis, ISBN 83-86402-49-0

Agata A. Kluczek, Wizerunek cesarza Galliena w świetle jego propagandy politycznej na ziemiach naddunajskich Imperium Rzymskiego (253–268), w: Ideologia i propaganda w starożytności, red. Lesław Morawiecki, Piotr Berdowski, Rzeszów 2004, s. 409–423, Biblioteka Frazy, ISBN 83-920820-1-X

Agata A. Kluczek, Wokół rzymskiego uzurpatora Domitianusa, „Magazyn Numizmatyczny” 2004, 32, s. 48–66, ISSN 1508-3519

Agata A. Kluczek, Legendarne początki Rzymu w ideologii i propagandzie władców Imperium Romanum (I–III wiek n.e.), „Wieki stare i nowe” 2005, 4, s. 37–56, ISBN 83-226-1491-8, ISSN 0208-6336

Agata A. Kluczek, O dwóch niezwyczajnych wyobrażeniach tryumfów cesarskich w mennictwie rzymskim II–III w., „Magazyn Numizmatyczny” 2005, 33, s. 9–30, ISSN 1508-3519

Agata A. Kluczek, Miejsce i rola wyobrażeń krajów oraz ludów wschodnich w propagandzie politycznej cesarzy rzymskich z dynastii Antoninów. Świadectwo monet, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, 4, nr 1(7), s. 5–27, ISSN 1644-857 X

Agata A. Kluczek, Władca rzymski w scenie polowania na zwierzę. O wymiarze rzeczywistym i symbolicznym motywu na przykładzie mennictwa imperialnego cesarza Galliena, w: Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, t. 2, red. Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska, Kielce 2006, s. 203–214, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, ISBN 83-7133-324-2

Agata A. Kluczek, Empereur romain et dieux. Sources numismatiques et investiture divine d’Aurélien (270–275),  w: Historie. Historica, nr 13, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 226, red. Milan Myška, Ostrava 2006, s. 9–26, Sborník Prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostrave, ISBN 80-7368-166-8

Agata A. Kluczek, W poszukiwaniu boskiej charyzmy w polityce dynastycznej cesarza Maksymina Traka (235–238), w: Religia i polityka w świecie antycznym, red. Ryszard Sajkowski, Ostróda 2005, s. 230–246, Muzeum w Ostródzie, ISBN 83-916007-0-X

Agata A. Kluczek, Wizerunek „obcego-wroga” w ikonografii monetarnej. Przykład mennictwa cesarza rzymskiego Aureliana (270–275), w: Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, red. Krzysztof Nawotka, Małgorzata Pawlak, przy współpracy Adama Pałuchowskiego i Agnieszki Wojciechowskiej, Wrocław 2007, s. 305–326, Antiquitas XXIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-229-2851-6, ISSN 0239-6661

Agata A. Kluczek, „Ferarum diversarum manu sua occidit”. Znaczenie motywu polowania w wyobrażeniach monet cesarskich (II–III wiek n.e.), „Wieki stare i nowe” 2007, 5, s. 58–81, ISBN 978-83-226-1629-1, ISSN 0208-6336

Agata A. Kluczek, Le monde des barbares dans la propagande impériale au siècle d’or des Antonins et pendant la période de la crise du IIIe siècle, „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 2006, 93.2, s. 275–296, ISSN 0012-7825

Agata A. Kluczek, „Virtus Augusti” dans le monnayage et la propagande de l’empereur Aurélien (270–275 apr. J.-C.), w : Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki, edited by Piotr Berdowski and Beata Blahaczek, Rzeszów 2007, s. 321–334, Wydawnictwo Otwarty Rozdział, ISBN 978-83-60825-07-5

Agata A. Kluczek, Władca świata. (Auto)portret cesarza rzymskiego w II i III wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2007, 6, nr 1–2, s. 69–90, ISSN 1644-857 X

Agata A. Kluczek, Empereur invaincu et barbares. Les représentations des barbares dans le monnayage romain de l’époque impériale (235–284 apr. J.-C.), w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. The Ancient Rome. Politics and Money [T.] 4, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2008, s. 104–134, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-1638-3

Agata A. Kluczek, Roman Emperor as the World Ruler, A.D. 235–284, „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 2008, 95.1, s. 75–90, ISSN 0012-7825

Agata A. Kluczek, „Caesar dictator perpetuo”, „Brutus” i „Libertas” w propagandzie politycznej cesarza Trajana, w: Idy Marcowe 2050 lat później, red. Leszek Mrozewicz, Poznań 2008, s. 151–166, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, tom 66,  ISBN 978-83-7654-060-3

Agata A. Kluczek, Cesarz rzymski Aurelian jako „paedagogus militum”, „Wieki Stare i Nowe” 2009, 1 (6), s. 73–100, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, Images programmées et rhétorique visuelle. Les Romains et les Perses au IIIe siècle apr. J.-C., w: „Hortus Historiae”. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red. Edward Dąbrowa, Maria Dzielska, Maciej Salamon, Sławomir Sprawski, Kraków 2010, s. 457–465, Historia Iagellonica, ISBN 978-83-62261-01-7

Agata A. Kluczek, Motywy religijne w mennictwie z Serdiki a problemy społeczności lokalnej i ogólnopaństwowe Cesarstwa Rzymskiego (II–III w.), w: Społeczeństwo i religia w świecie antycznymr, red. Przemysław Wojciechowski, Szymon Olszaniec, Toruń 2010, s. 249–261, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-2312-469-6

Agata A. Kluczek, „Princeps luxuriosus” – w kręgu stereotypu, w: Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. nauk. Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska, Kielce 2010, s. 187–194, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, ISBN 978-83-60777-31-2

Agata A. Kluczek, Między indywidualnością władcy, presją okoliczności a siłą tradycji. Wielowarstwowość wizerunku cesarza rzymskiego w latach 70. III wieku, „Studia Prawnoustrojowe” 2010, 12: Studia z historii i prawa starożytnego Rzymu. Studi sulla storia e sul diritto dell’antica Roma, s. 81–93, ISSN 1644-0412

Agata A. Kluczek, Vindex, Néron et … Probus. „Concordia” et „orbis” dans le discours politico-idéologique romain, w: Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ediderunt Sebastianus Ruciński, Catharina Balbuza & Christophorus Królczyk, Poznań 2011, s. 161–171, Publikacje Instytutu Historii UAM 103, ISBN 978-83-89407-92-4

Agata A. Kluczek, „Concordia ordinum”, czyli o społecznych funkcjach pieniądza w Cesarstwie Rzymskim. Uwagi o motywie „concordia” w mennictwie lat 268–282, w: Upieniężenie. Kiedy moneta staje się pieniądzem, red. Borys Paszkiewicz, Nowa Sól 2011, s. 23–44, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, ISBN 978-83-60681-13-8

Agata A. Kluczek, Deo cabiro. À propos des monnaies au nom de Claude II le Gothique frappées à Antioche, „Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne” 2011, 6, s. 103–122, ISSN 1426-5435

Agata A. Kluczek, „Kult cesarski” w III wieku – w poszukiwaniu religijnych podstaw wzmocnienia prestiżu władzy cesarskiej, w: Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. Leszek Mrozewicz, Katarzyna Balbuza, Poznań 2011, s. 453–467, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gnieźnieńskie Studia Europejskie – Seria Monografie, t. 4, red. serii Leszek Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ISBN 978-83-7654-114-3

Agata A. Kluczek, Sfera topiczna wyobrażeń w mennictwie cesarza rzymskiego Floriana (276 rok), „Wieki Stare i Nowe” 2011, 3 (8), s. 36–58, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, Topical imagery on the coinage of Roman emperor Florian (276 A.D.), w: The Old and the New Ages, Wieki Stare i Nowe, t. 3(8), red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz, Katowice 2013, s. 11–33, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, „Roma triumphans” i „Parthia capta” na Łuku Septymiusza Sewera w Rzymie, „Studia Europaea Gnesnensia” 2012, 6, s. 185–207, ISSN 2082-5951

Agata A. Kluczek, Władca i inni – mowa gestów w Imperium Romanum (I–III w.). Wybrane zagadnienia, w: Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, red. nauk. Ryszard Kulesza, Jacek Rzepka, Marek Stępień, Elżbieta Szabat, Maciej Daszuta, Warszawa 2013, s. 355–369, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-1104-5

Agata A. Kluczek, Obywatel? Jaki obywatel? Świadectwo mennictwa rzymskiego czasów Karakalli, „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką” 2013, 7, s. 9–25, ISSN 1899-2722

Agata A. Kluczek, L. Cornelius Sulla in the Roman Numismatic Tradition, w : Lucius Cornelius Sulla – History and Tradition, eds. Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć, Lublin 2013, s. 141–157, Maria Curie-Skłodowska University Press, ISBN 978-83-7784-463-2

Agata A. Kluczek, Cesarz rzymski zwycięzcą i władcą świata. Gest ofiarowania i jego perspektywa ikonograficzna, w: Częstochowskie Teki Historyczne 4, red. Norbert Morawiec, Maciej Trąbski, Częstochowa 2014, s. 13–29, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Częstochowie, ISBN 978-83-931115-6-5

Agata A. Kluczek, La „Patientia” d’Hadrien et la „pietas” d’Antonin ou les „virtutes” dans la pratique de l’éloge impérial, w: Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, ed. by Kamilla Twardowska, Maciej Salamon, Sławomir Sprawski, Michał Stachura, Stanisław Turlej, Kraków 2014, s. 175–184, Historia Iagellonica, ISBN 978-83-62261-87-1

Agata A. Kluczek, Hadrian. Princeps patiens – patientia Augusti, „Magazyn Numizmatyczny” 2014, 40, s. 4–15, ISSN 1508-3519

Agata A. Kluczek, « Vue d’Asie Mineure » sur les problèmes de la Crise du IIIe siècle dans l’Empire romain. Les thèmes monétaires à Cyzique (276 apr. J.-C.), w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, t. 5: Azja Mniejsza w czasach rzymskich. The Ancient Rome. Politics and Money, t. 5: Asia Minor in Roman Times, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2014, s. 139–158, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-2164-0, e-ISBN 978-83-8012-156-0

Agata A. Kluczek, Quelques remarques sur l’iconographie des médaillons de Probus du type « virtus Augusti triumfum Gotthicum », w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, t. 5: Azja Mniejsza w czasach rzymskich. The Ancient Rome. Politics and Money, t. 5: Asia Minor in Roman Times, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2014, s. 159–172, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-2164-0, e-ISBN 978-83-8012-156-0

Agata A. Kluczek, Gallien w „Historia Augusta”, czyli „sordidissimus feminarum omnium”, w: Płeć i władza w kontekstach historycznych i współczesnych, red. Monika Anna Kubiaczyk, Filip Kubiaczyk, Gniezno 2014, s. 53–68, Gnieźnieńskie Akta Humanistyczne, Acta Humanistica Gnesnensia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe CONTACT/ABC, ISBN 978-83-60251-89-8

Agata A. Kluczek, (Nie)moc obrazów? Moneta świadkiem czasów pomyślności i czasów kryzysu Cesarstwa Rzymskiego, w: Moneta czasów kryzysu — moneta czasów pomyślności, red. Borys Paszkiewicz, Nowa Sól 2015, s. 59–78, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, ISBN 978-83-60681-20-6

Agata A. Kluczek, Tu es Iuventas. Cesarz w zwierciadle mennictwa rzymskiego, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2014, 30.3, s. 59–71, ISSN 1643-8191, DOI 10.12775/KLIO.2014.044

Agata A. Kluczek, Jak rzymski cesarz Trajan zdobył Indie. Epizod z historii numizmatyki albo popis nowożytnego erudyty: Adolf Occo i jego dzieło, „Wieki Stare i Nowe” 2014, 7 (12), s. 24–62, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, W „rodzinnym kręgu” Postumusa albo „icones et elogia tyrannorum Romanorum”. Uwag kilka jak moneta stawała się źródłem, w: W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, pod kierunkiem Wiesława Kaczanowicza, red. Agata A. Kluczek, Norbert Rogosz, Agnieszka Bartnik, Katowice 2014, s. 349–367, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-8012-343-4; e-ISBN 978-83-8012-344-1

Agata A. Kluczek, „Medaliony tryumfalne” cesarzy rzymskich (druga połowa III wieku), w: Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim, red. Henryk Kowalski, Paweł Madejski, Lublin 2015, s. 247–265, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-7784-771-8

Agata A. Kluczek, Marcus Antonius in the Space of ‘Oblivion’ or About the Representation of the Temple on the denarius RRC 496/1, w: Marcus Antonius – History and Tradition, edited by Dariusz Słapek & Ireneusz Łuć, Lublin 2016, s. 101–113, Maria Curie-Skłodowska University Press – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-7784-797-8

Agata A. Kluczek, O wieloznaczności monet typu DEAE SEGETIAE albo Segetia versus Segeta, „Studia Europaea Gnesnensia” 2016, 13, s. 9–36, ISSN 2082-5951, DOI 10.14746/seg.2016.13.1

Agata A. Kluczek, Faces of Aeneas. Representations on Roman Coins and Medallions, „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” 2016, 6, s. 299–325, ISSN 2084-140X ; e-ISSN 2449-8378, DOI 10.18778/2084-140X.06.16

Agata A. Kluczek, „Valerianus et filium imperatorem habet et nepotem Caesarem”. Narodziny, rozkwit i upadek dynastii (253–268), w: Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa. Studia poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Kotuli w 10. rocznicę śmierci, red. Małgorzata Pawlak, Kraków 2017, s. 31–47, Historia Iagellonica, ISBN 978-83-65080-57-8

Agata A. Kluczek, Motyw Sabinae raptae w mennictwie rzymskim albo (nie)oczywista przemoc, w: Przemoc w świecie starożytnym, red. Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć, Lublin 2017, s. 407–425, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-7784-971-2

Agata A. Kluczek, Poczet władców rzymskich. Imagines XXX tyrannorum w „Epitome thesauri antiquitatum” Jacopa Strady (1553), w: Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, red. Edward Dąbrowa, Tomasz Grabowski, Maciej Piegdoń, Kraków 2017, s. 513–523, Historia Iagellonica, ISBN 978-83-65080-59-2

Agata A. Kluczek, Moneta – ancilla historiae. „Interpretacja ikonograficzna i ideologiczna” numizmatów we współczesnej polskiej historiografii starożytności rzymskiej (próba przeglądu), w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. The Ancient Rome. Politics and Money, t. 6, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2017, s. 75–100, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-3047-1, e-ISBN 978-83-226-3048-8

Agata A. Kluczek, Aeneas Anchisiades i Pii Fratres. Kilka uwag o kształtowaniu się wizerunku Eneasza w mennictwie rzymskim, „Studia Europaea Gnesnensia” 2017, 15, s. 53–74, ISSN 2082–5951, DOI 10.14746/seg.2017.15.3

Agata A. Kluczek, Numizmatyczny ślad zdarzenia i odbicie idei. Uwagi na przykładzie z mennictwa rzymskiego drugiej połowy III wieku po Chr. „Wiadomości Numizmatyczne” 2017, 61.1–2, s. 85–110, ISSN 0043-5155

Agata A. Kluczek, Between Greatness and Divinity. Augustus in Ancient Tradition and Medieval Legend, w: Augustus. From Republic to Empire, ed. Grażyna Bąkowska-Czerner and Jarosław Bodzek, [Oxford] Archaeopress Roman Archaeology 36, 2017, s. 83–99, Archaeopress Publishing Ltd, ISBN 978-1-78491-780-7, e-ISBN 978-1-78491-781-4

Agata A. Kluczek, Dacja i jej mieszkańcy. Aspekty dziejów dackich w polskiej historiografii starożytności rzymskiej, w: Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legături istorice şi culturale polono-române, Oprac. red. Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018, s. 81–97, ISBN 978-973-0-27765-4

Agata A. Kluczek, Conditores Urbis Romae, Livius and Roman coins, w: Rerum gestarum monumentis et memoriae. Cultural Readings in Livy, ed. Andrzej Gillmeister, Warszawa, Akme 2018, 18, s. 105–126, Institute of History, University of Warsaw, ISBN 978-83-943652-8-8

Agata A. Kluczek, Conditores Urbis Romae, Liwiusz i rzymskie numizmaty, „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką” 2018, 12, s. 61–80,  ISSN 1899-2722

Agata A. Kluczek, Odczytać obraz, interpretować świat, czyli rozszyfrować treści rzymskich numizmatów, „Roczniki Humanistyczne” 2018, 66.3, s. 111–125, ISSN 0035-7707; e-ISSN 2544-5200, DOI http://dx.doi.org/10.18290/rh.2018.66.3-7

Agata A. Kluczek, Obywatel i władca. Propaganda idei restytucyjnej w ikonografii monetarnej (I w. p.n.e. – I w. n.e.), „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2018, 47.4, s. 111–130, ISSN 1643-8191, http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.053

Agata A. Kluczek, Dea Segetia on Reverse of Coins of Empress Salonina, „Журнал БГУ. Серия История” („Journal of the  Belarusian State University. History”) 2018, 4, s. 64–74, ISSN 2520-6338; e-ISSN 2617-4006

Agata A. Kluczek, Arx imperii ou comment présenter le Palatin? Recherches sur l’iconographie monétaire flavienne, w: Neronia X. Le Palatin, émergence de la colline du pouvoir à Rome, de la mort d’Auguste au règne de Vespasien, 14–79 p.C., éd. Manuel de Souza, Olivier Devillers, Bordeaux 2019, s. 327–334, Ausonius Éditions, Coll. Mémoires 55, ISSN 1283-2995, EAN 9782356132550

Agata A. Kluczek, The significance of Roman coins for the preservation and construction of memory, w: Meministi? Memory and Oblivion in the Ancient World – the Ancient World in the Memory and Oblivion, ed. by Katarzyna Balbuza, Maria Musielak, Krzysztof Królczyk, Poznań 2019, s. 51–69, ISBN 978-83-66355-05-7

 

Recenzje i artykuły recenzyjne:

Agata Kluczek, [rec.] M.G. Abramzon: Rimskij imperatorskij kul’t v pamiatnikach numizmatiki. Magnitogorsk 1993, „Wiadomości Numizmatyczne” 1995, 39, s. 89–91, ISSN 0043-5155

Agata A. Kluczek, [rec.] Ragnar Hedlund: „…achieved nothing worthy of memory”. Coinage and authority in the Roman empire c. AD 260–295. Uppsala 2008, „Wieki Stare i Nowe” 2011, 3 (8), s. 299–306, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, [rec.] Bartosz B. Awianowicz, Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium, Toruń 2010, „Wieki Stare i Nowe” 2013, 5 (10), s. 281–287, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, Nieustająca admiracja dla starożytnego Rzymu. Atlante di Roma antica. Biografia e ritratti della Città. A cura di Andrea Carandini con Paolo Carafa, Mondadori Electa S.p.a., Milano 2012, vol. 1: Testi e immagini, 638 pp. + ill. 216; vol. 2: Tavole e indici, 446 pp., „Studia Europaea Gnesnensia” 2014, 9,  s. 250–257, ISSN 2082–5951, DOI 10.14746/SEG.2014.9.15

Agata A. Kluczek, [rec.] Daria Janiszewska: Wojna domowa w Rzymie w latach 193–197. Poznań 2010, „Wieki Stare i Nowe” 2014, 6 (11), s. 176–184, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, Wokół problemów interpretowania przekazu źródeł numizmatycznych, [Erika Manders: Coining Images of Power. Patterns in the Representation of Roman Emperors on Imperial Coinage, A.D. 193–284. Leiden – Boston 2012], „Wieki Stare i Nowe” 2014, 7 (12), s. 129–136, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, Cesarz Walerian (253–260), którego „zgubiła jakaś fatalna konieczność”. [rec.] Toni Glas: Valerian. Kaisertum und Reformansätze in der Krisenphase des Römischen Reiches. Paderborn 2014, „Wieki Stare i Nowe” 2015, 9(14), s. 79–86, ISSN 1899-1556; e-ISSN 2353-9739

Agata A. Kluczek, Cesarz Gallien (253–268): „zniszczył państwo przez swój tryb życia”. [rec.] Michael Geiger: Gallienus. Frankfurt am Main 2013, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2015, 35.4, s. 213–223, ISSN 1643-8191, http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.051

Agata A. Kluczek, Moneta – klucz do świątyni starożytności. Uwagi na kanwie książki Roberta Turcana [R. Turcan: L’archéologie dans l’antiquité: tourisme, lucre et découvertes. Paris 2014], „Wieki Stare i Nowe” 2016, 10(15), s. 121–139, ISSN 1899‑1556; e-ISSN 2353-9739

Agata A. Kluczek, Klodia Metelli w rzymskiej tradycji literackiej i nowożytnej tradycji numizmatycznej, czyli uwagi na kanwie książki Agnieszki Dziuby, Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 320, „Res Historica” 2018, 45, s. 359–371, ISSN 2082-6060; e-ISSN: 2449-8467, DOI 10.17951/rh.2018.45.359-371

 

Sprawozdania, hasła:

Agata A. Kluczek, Miejsce i rola wyobrażeń barbarzyńców w propagandzie politycznej cesarzy rzymskich okresu kryzysu III wieku. Świadectwo monet, w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Krakowie, t. 44.2, lipiec–grudzień 2000, Kraków 2002, s. 6–8, ISBN 83-88857-20-7

Agata A. Kluczek, Libra, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 258, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Medalion, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 273, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Mennice w państwie rzymskim, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 273–275, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Mennictwo imperatorskie, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 276, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Mennictwo imperialne, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 276, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Mennictwo lokalne, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 276, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Moneta, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 281–282, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Pondus, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 319, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, System monetarny antycznego Rzymu, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 394–402, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Andrzej Kunisz [1932–1998]. Galeria pamięci – nasi mistrzowie. Stowarzyszenie Historyków Starożytności – http://stowarzyszeniehistorykowstarozytnosci.uw.edu.pl/portfolio/andrzej-kunisz-1932-1998/

Agata A. Kluczek, Kazimierz Zakrzewski [1900–1941]. Galeria pamięci – nasi mistrzowie. Stowarzyszenie Historyków Starożytności – http://stowarzyszeniehistorykowstarozytnosci.uw.edu.pl/portfolio/kazimierz-zakrzewski-1900-1940/

Agata A. Kluczek, Marian Gumowski [1881–1974]. Galeria pamięci – nasi mistrzowie. Stowarzyszenie Historyków Starożytności  – http://stowarzyszeniehistorykowstarozytnosci.uw.edu.pl/portfolio/marian-gumowski-1881-1974/

 

Prace pod redakcją:

W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, pod kierunkiem Wiesława Kaczanowicza, red. Agata A. Kluczek, Norbert Rogosz, Agnieszka Bartnik, Katowice 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-8012-343-4; e-ISBN 978-83-8012-344-1

Kobiety i władza w czasach dawnych, red. Bożena Czwojdrak, Agata A. Kluczek, Katowice 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-8012-316-8, e-ISBN 987-83-8012-317-5

dr Agnieszka Bartnik
Dodany 07/02/2013 o 06:57 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 134

tel. służbowy (032) 359 – 1467

e-mail: agnieszka.bartnik@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • antyczna medycyna i medycyna weterynaryjna
 • zastosowanie substancji roślinnych, mineralnych i odzwierzęcych w antycznej medycynie i weterynarii
 • zastosowanie trucizn w antycznej medycynie i weterynarii
 • wykorzystanie magii w antycznej medycynie i weterynarii
 • recepcja rzymskich tekstów weterynaryjnych, medycznych i botanicznych w średniowieczu oraz renesansie

Sylwetka

Dr Agnieszka Bartnik jest pracownikiem Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Na tej uczelni ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku historia, uwieńczone obroną pracy magisterskiej pt. „Lingonowie. Monografia Plemienia”. W 2008 roku obroniła pracę doktorską (przygotowaną pod opieką promotorską prof. zw. dr hab. Wiesława Kaczanowicza) pt. „Moccus. Dzik w kulturze starożytnych Celtów”. W październiku 2008 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Historii Starożytnej. W kolejnych latach swoje zainteresowania badawcze skupiała na duchowości i wierzeniach plemion celtyckich co zaowocowało artykułami oraz wydaniem w 2013 roku pracy pt. „Zarys wierzeń plemion celtyckich”. Obecnie swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół weterynarii antycznej ze szczególnym uwzględnieniem metod leczenia oraz składu leków stosowanych w kuracjach weterynaryjnych.

Publikacje

 1. Kilka słów na temat antycznych metod leczenia pszczół, „Wieki Stare i Nowe” 2018, t. 13, s. 7-19.
 2. Iulia Caesaris w oczach jej współczesnych oraz potomnych. W: Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106-48 przed Chrystusem). Red: N. Rogosz, Katowice 2018, s. 167-179.
 3. Bogactwo – luksus – rozrzutność. Leges sumptuariae jako próba przywrócenia „dobrych obyczajów”. W: Florilegium. Studia ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin. Red: E. Dabrowa, T. Grabowski, M. Piedgoń, Kraków 2017, s. 185-194.
 4. Lulek czarny i jego zastosowanie w starożytnej medycynie i weterynarii. „SAMAI. Studia Antiquitatis et Medii Aevii Incohantis” 2016, t. 2, s. 103-117..
 5. Kilka słów na temat antycznych metod diagnozowania i leczenia tzw. słoniowacizny u koni (Veg.Ren. I, 9). „Nowy Filomata” 2017, t. 21, s. 111-115.
 6. Sylfium „tajemnicza” roślina na monetach starożytnej Cyreny. „Magazyn Numizmatyczny” 2016, t. 42, s. 5-12.
 7. Hydrophobia, λυσσα, λυττα, rabies. Kilka słów o tym jak starożytni próbowali leczyć wściekliznę. „SAMAI. Studia Antiquitatis et Medii Aevii Incohantis” 2016, t. 1, s. 49-63.
 8. Krokodyle, kury, żółwie … zoomorficzne „monety” Malezji. „Magazyn Numizmatyczny” 2015, t. 41, t. 5-11.
 9. Bibliografia opracowań. Część pierwsza. W: W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. Red: A. A. Kluczek, N. Rogosz, A. Bartnik, Katowice 2014.
 10. Храм и статуя Дианы Эфесской по изображениям на монетах периода Римской Империи. W: Rzym Antyczny. Polityka i Pieniądz / The Ancient Rome. Polities and Money. Red: W. Kaczanowicz. t. 5, Katowice 2014, s. 64-84.
 11. Textaufnahme der antike Autoren im mittelalterlichen Ireland. Problemeinteitung. „Scripta Classica” 2014, t. 14, s. 41-53.
 12. Zarys wierzeń plemion celtyckich. Kraków 2013.
 13. Pies w wierzeniach plemion celtyckich. „Wieki Stare i Nowe” 2013, t. 10. s. 11-28.
 14. Moccus. Dzik w wierzeniach starożytnych Celtów. Katowice 2012.
 15. Nehalennia. Bogini z Jabłkami 82 lata później. Zarys problemu. „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i Powszechnym” 2012, t. 20, s. 45-68.
 16. Monety starożytnych Chin. Część I. Przyczynek do badań nad mennictwem chińskim w okresie XVIII-II wieku p.n.e. „Magazyn Numizmatyczny” 2012, t. 37, s. 5-27.
 17. Monety starożytnych Chin. Część II. Przyczynek do badań nad mennictwem Chińskim w okresie XVIII-II wieku p.n.e. „Magazyn Numizmatyczny” 2012, t. 38.
 18. Druidzi w źródłach antycznych. Rodzaje i stan zachowanego materiału badawczego – próba interpretacji. W: Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach. Red. B. Broda, J. Popanda. Katowice 2012, s. 183-194.
 19. Cath Catharda. Irlandzka wersja „Bellum Civille” Marka Anneusza Lukana? Wprowadzenie do tematu. „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 2011, t. XXI/2.
 20. Curad-mir jako przedmiot rywalizacji w mitach i legendach celtyckich. W: Przyjaźń – Współpraca – Wrogość. Relacje między politykami, państwami i ludami w czasach antycznych. Red: S. Uliarczyk, M. Paprotny. Rybnik–Katowice 2011, s. 129-146.
 21. Senatus consultum z 186 roku p.n.e. i lex Cornelia z 81 roku p.n.e. jako reakcja władz rzymskich na stosowanie praktyk magicznych?. „Studia Prawnoustrojowe” 2010, t. 12, s. 27-39.
 22. ‘Senatus consultum de Bacchanalibus’ z 186 roku p.n.e. jako próba przywrócenia porządku publicznego w Rzymie. W: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim. Red: K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek. Lublin 2010, s. 41-52.
 23. Opowieści Cyklu Ulsterskiego. Opowieść o świni króla Mac Dathó (Incipit Scél Mucci Mic Dathó). przeł. i opr. Agnieszka Bartnik. Jastrzębie – Zdrój 2010.
 24. Powstanie Juliusza Cywilisa jako wyraz separatystycznych dążeń prowincji Galii? Studium przypadku. W: Prowincjonalizm w kulturze Europejskiej. Red: B. Płonka-Syroka, K. Marhel. Wrocław 2010, s. 49-83.
 25. Celtyckie pochówki dzików. Z badań nad sepulkralnymi zwyczajami plemion celtyckich. „Wieki Stare i Nowe”. 2009, t. 6, s. 10 – 23.
 26. Paliegeneza, reinkarnacja, metempsychoza, wędrówka dusz. Celtowie a doktryna Pitagorasa. „Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe”. 2008, t. 3.
 27. Yap – wyspa kamiennych pieniędzy. „Magazyn Numizmatyczny”. 2008, t. 36, s. 125-128.
 28. Mennictwo Atrebatów. „Magazyn Numizmatyczny”. 2007, t. 35, s. 42-66.
 29. Pięć reform monetarnych Wang Manga. Przyczynek do historii mennictwa chińskiego. „Magazyn Numizmatyczny”. 2006, t. 34, s. 83-92.
 30. Wyobrażenia zwierząt oraz ich boskie odpowiedniki w ikonografii monet celtyckich. „Magazyn Numizmatyczny”. 2005, t. 33, s. 31-38.
 31. Funkcje metamorfoz w wierzeniach celtyckich. „Classica Catoviciensia. Scripta Minora”. 2005, t. 9, s. 6-12.
 32. Miejsce kultów agrarnych w wierzeniach plemion Eduów, Lingonów i Senonów. „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 2004, t. 6, s. 53-58.
 33. Jak dzik stał się Merkurym. Ewolucja wizerunku oraz funkcji „Boga-Dzika” w wierzeniach plemienia Lingonów. „Pisma Humanistyczne”. 2004, t. 6, s. 143-149.
 34. Bartnik Agnieszka, Kowalewska Anna: Dzieje Studenckiego Koła Naukowego w latach 1969-1977. W: 35 lat Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Red.: I. Lar, Katowice 2004, s. 11-18.
dr hab. Piotr Boroń
Dodany 07/02/2013 o 06:50 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 022

tel. służbowy (032) 359 – 2102

e-mail: piotr.boron@us.edu.pl

Pełnione funkcje

Wydziałowy Koordynator ds. Erasmusa.

Zainteresowania badawcze

Dzieje Słowian we wczesnym średniowieczu; fałszerstwa źródeł do najdawniejszych dziejów Polski i Słowiańszczyzny; miasta Górnego Śląska w średniowieczu i czasach nowożytnych; Archeologia historyczna.

Sylwetka

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w 1989, doktorat w 1996 , habilitacja w 2010. Od 1987 pracownik Muzeum w Gliwicach, od 1988 zatrudniony w Uniwersytecie Śląskim.

Biogram: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Boro%C5%84_(ur._1965)

Publikacje

Książki:

 1. Słowiańskie wiece plemienne. Katowice 1999.
 2. Kniaziowie, królowie, carowie…, Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu. Katowice 2010.
 3. Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku, Wokół gliwickiego rynku. Gliwice 2015.
 4. Burmistrzowie Gliwic (do 1808 roku). Gliwice 2019.

Redakcje:

Argenti Fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek), red. Piotr Boroń. Wrocław 2013.

Wybrane prace naukowe:

https://silesian.academia.edu/PiotrBoro%C5%84

Udział w grantach i projektach badawczych

 1. Program badawczy KBN: Atlas historyczny miast polskich, t. IV, Śląsk, zeszyt 13: Atlas historyczny Gliwic
 2. Program badawczy NCN: Atlas historyczny miast polskich, t. IV, Śląsk, zeszyt 18: Atlas historyczny Bytomia
Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by