Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 07:24 przez Administrator

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii

Skład osobowy Zakładu:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jerzy Sperka

dr hab. Bożena Czwojdrak

dr hab. Jakub Morawiec

dr Katarzyna Niemczyk

dr Tomasz Kałuski

dr Karol Nabiałek

dr Maciej Woźny

kierunki badań:

 • Europa naddunajska we wczesnym średniowieczu
 • Migracje Słowian Zachodnich
 • Dzieje polityczne Skandynawii w X-XI wieku
 • Poezja skaldów, sagi i kroniki staronordyckie
 • Dzieje polityczne Polski XIV-XV w.
 • Dzieje Górnego Śląska w średniowieczu
 • Dwory władców w późnośredniowiecznej Polsce
 • Możnowładztwo i rycerstwo Polski późnośredniowiecznej (genealogia, gospodarka, kultura, polityka)
 • Rycerstwo śląskie na Rusi Czerwonej w XIV-XV w.
 • Nauki pomocnicze historii

 

Publikacje zakładu:

 • Zakład Historii Średniowiecznej redaguje periodyk pt. „Średniowiecze polskie i powszechne”, do tej pory ukazało się 13 numerów.
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 1
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 2
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 3
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 4
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 1 (5)
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 2 (6)
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 3 (7)
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 4 (8)
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 5 (9)
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 6 (10)
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 7 (11)
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 8 (12)
 • „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 9 (13)
Prof. dr hab. Jerzy Sperka
Dodany 07/02/2013 o 07:22 przez Administrator

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 123

tel. służbowy (032) 359 – 1314

e-mail: jsper@poczta.onet.pl

Zainteresowania badawcze

 • Układ sił politycznych w Polsce od XIV do połowy XV w. ze szczególnym uwzględnieniem panowania Władysława Jagiełły.
 • Możnowładztwo i rycerstwo Polski XIV-XV w. (genealogia, gospodarka, kultura, polityka).
 • Szlachta górnośląska w średniowieczu.
 • Królestwo Polskie a księstwa górnośląskie w XIV-XV w.
 • Rycerstwo śląskie na Rusi Czerwonej w XIV-XV w.

Pełnione funkcje

– dyrektor Instytutu Historii UŚ od 2012 r.

– zastępca dyrektora IH UŚ w latach 1999-2012

– wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich w latach 2012-2017

– członek Komitetu Nauk Historycznych przy Wydziale I NHiS Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2015-2018)

– członek Komisji Historycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach (od 2009 r.)

– członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy MNiSW (kadencja 2017-2019)

 

Publikacje

I Prace zwarte

 1. Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce, Katowice 2001.
 2. Wojny Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391-1396), Cieszyn 2003; wydanie II, Wodzisław Śląski 2011.

 3. Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1379-1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą, Katowice 2006.
 4. Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330-8 lub 18 maja 1401), Kraków 2012; wydanie II, Kraków 2016.

II Artykuły (wybór)

 1. Jeszcze raz w kwestii datowania wyprawy mołdawskiej Kazimierza Wielkiego, „Studia Historyczne” 1991, R. 34, z. 1, s. 125-132.
 2. Z dziejów wojen Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem. Działania wojenne w latach 1393-1394, w: Cracovia – Polonia – Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 307-321.
 3. Chrzcielnica brązowa w Zatorze z 1462 roku, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 1996, T. 21 (współautor A. Barciak), s. 61-69.
 4. Działalność polityczna Piotra i Jana Szafrańców w okresie rządów Władysława Jagiełły, w: Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1996, s. 93-129.
 5. Zmiany na arcybiskupstwie gnieźnieńskim, biskupstwie krakowskim i urzędach kancelaryjnych na przełomie 1422/1423 roku, w: Prace ofiarowane Franciszkowi Sikorze z okazji sześćdziesięciolecia urodzin, Kraków 1997 („Teki Krakowskie” 1998, T. V), s. 139-147.
 6. Szafrańcowie, Koniecpolscy, Koziegłowscy, Chrząstowscy. Nieznane koligacje i ich wpływ na funkcjonowanie sceny politycznej w okresie panowania Władysława Jagiełły, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 1999, t. 1, s. 134-152.
 7. Osobiste akty hołdownicze panów polskich z okresu panowania Władysława Jagiełły, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 9, Warszawa 2001, s. 221-255.
 8. Wiarygodność genealogiczna inskrypcji z zamku Krzyżtopór w Ujeździe, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2001 [Warszawa], t. V (współautor B. Czwojdrak), s. 41-74.
 9. Zjazd sieradzki z 1432 roku a sprawa następstwa tronu polskiego po Władysławie Jagielle, „Średniowiecze Polskie i Powszechne 2002, t. 2, s. 185-196.
 10. Nieznane karty z życia Piotra Gaszowca z Rozmierza, doktora medycyny, profesora Uniwersytetu Krakowskiego. Przyczynek do badań dziejów medycyny górnośląskiej w średniowieczu, w: Górny Śląsk – dzieje medycyny i farmacji, problemy dokumentacji i metodologii badań, red. J. M. Dyrda, Katowice 2003, s. 51-64.
 11. Nieznana płyta grobowa w kościele parafialnym w Moskorzewie. Przyczynek do dziejów Moskorzewskich i Ważyńskich herbu Pilawa, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2003 [Warszawa], t. VI, s. 101-108.
 12. Rządy namiestnicze Władysława Opolczyka w Królestwie Polskim (1377/1378), Studia z Dziejów Średniowiecza, t. 10, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2004, s. 245-265.
 13. Urzędnicy Władysława Opolczyka na Rusi (1372-1378), w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 10, Warszawa 2004, s. 82-102.
 14. Urzędnicy Władysława Opolczyka w księstwie wieluńskim (1370-1391). Spisy, „Średniowiecze Polskie i Powszechne 2004, t. 3, s. 110-121.
 15. Stosunki polityczne Królestwa Polskiego z książętami cieszyńskimi w ostatniej dekadzie XIV w., „Pamiętnik Cieszyński” 2004, t. 19, s. 5-15.
 16. Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki a ugrupowanie dworskie w okresie panowania Władysława Jagiełły i w pierwszych latach Władysława, w: Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu, red. F. Kiryk, Z. Noga, Kraków 2006, s. 107-122.
 17. Faworyci Władysława Jagiełły, w: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 2006, s. 41-59.
 18. Andrzej Schony z Bobolic i Jan Schoff z Toplina. Z dziejów kariery i awansu rycerzy obcych w Polsce późnośredniowiecznej, w: „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2007, t. 4, s. 188-202.
 19. Władysław Jagiełło i Jadwiga oraz ich zaplecze polityczne wobec Władysława Opolczyka i jego zwolenników, w: Władysław Opolczyk fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, red. M. Antoniewicz, J. Zbudniewek, Warszawa 2007, s. 325-370.
 20. Dzieje Będzina w XIV-XV w., w: Będzin 1358-2008, red. J. Sperka, t. II, Będzin 2008, s. 123-160.
 21. Nekropolie możnowładcze w krakowskich kościołach mendykanckich w średniowieczu, w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. T. Gałuszka, K. Ożóg, A. Zajchowska, Kraków 2008, s. 59-73.
 22. Władysław Opolczyk wobec Sanoka i ziemi sanockiej (1371-1378), w: 630. Rocznica przybycia Franciszkanów do Sanoka, Sanok 2008, s. 29-36.
 23. Postulaty badawcze do historii społeczeństwa Polski średniowiecznej, w: Spojrzenie w przeszłość, t. 1, Średniowiecze i nowożytność, Warszawa 2009, s. 81-93, 129-130.
 24. Elżbieta z Pilicy Granowska i król Władysław Jagiełło. Kulisy wielkiej miłości, w: Miłość w czasach dawnych, red. B. Możejko, A. Paner, Gdańsk 2009, s. 107-120.
 25. Jeszcze raz o napadzie na częstochowski klasztor Paulinów w 1430 roku, w: Veritati serviens. Księga Pamiątkowa Ojcu Profesorowi Januszowi Zbudniewkowi zp, Warszawa 2009, s. 439-458.
 26. Borschnitzowie na Rusi Czerwonej w XIV-XV wieku, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki, red. Zenon Piech, Kraków 2009, s. 247-262.
 27. Władysław Łokietek wobec Pomorza Wschodniego w świetle nowszych badań, w: Rzeź Gdańska z 1308 roku w świetle najnowszych badań, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2009, s. 64-78.
 28. Nieznane fakty dotyczące napadu na klasztor Paulinów w Częstochowie, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2009, t. 1(5), s. 152-176.
 29. Biogramy: Piotra Szafrańca z Łuczyc (zm. 1398), Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały (zm. 1437), Piotra Szafrańca juniora (zm. 1441), Piotra Szafrańca (zm. 1456), Krzysztofa Szafrańca (zm. 1484), Piotra Szafrańca z Secemina (zm. 1508), Stanisława Szafrańca z Pieskowej Skały (zm. 1525), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 46, z. 190, Kraków-Warszawa 2009, s. 447-464.
 30. Kazimierz Wielki w Rocznikach Jana Długosza, Kazimierz Wielki – histori i tradycja, red. M Jaglarz, Niepolomice 2010 (Rocznik Niepołomicki, t. II), s. 241-248.
 31. Territorial Powers, System of Administration and the Inner Circle of Duke Władysław Opolczyk († 1401), “Quaestiones Medii Aevi Novae” vol. 14, 2009, s. 361-388.
 32. Stan badań nad rodami rycerskimi w średniowiecznej Małopolsce, Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce: średniowiecze i czasy nowożytne, red. W. Zawitkowska, A. Pobóg-Lenartowicz, Rzeszów 2010, s. 42-59.
 33. Dzieje gospodarcze Górnego Śląska w średniowieczu, w: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. J. Bahlcke, R. Kaczmarek, D. Gawrecki, Gliwice 2011.

 34. Kolonizacja niemiecka w historiografii polskiej, w: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. J. Bahlcke, R. Kaczmarek, D. Gawrecki, Gliwice 2011.

 35. Dzieje do początku XVI wieku, w: Tychy. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, Tychy 2011.

 36. Zarys migracji rycerstwa śląskiego na ziemie Rusi Koronnej w okresie panowania Władysława Jagiełły, „Kняжа доба. Історія і культура”, Вип. 4, Львів 2011.

 37. Rittergeschlechter im mittelalterlichen Kleinpolen. Zum gegenwärtigen Forschungsstand, w: Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen, red. E. Mühle, Wiesbaden 2012 („Deutsches Historisches Institut Warschau Quelen und Studien”, Bd. 25).

 38. Beneficjenci Wielkiej wojny wśród rycerstwa polskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, t. 99. Studia Historica XI (Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy), Kraków 2012.

 39. Z dziejów migracji rycerstwa śląskiego na zimie Rusi Koronnej w końcu XIV i w początkach XV wieku (wstępne rozpoznanie), w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, red. T. Jurek, W. Bukowski, Kraków 2012.

 40. Dwór pierwszych Jagiellonów a tajniki średniowiecznej kuchni, w: Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, red. B. Możejko, E. Barylewska-Szymańska, Gdańsk 2012.

 41. Kraków w polityce Władysława Opolczyka, w: Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV w., red. J. Rajman, Kraków 2013.

 42. O średniowiecznych osadach na terenie obecengo Jaworzna, w: Jaworzno interdyscyplinarnie, red. A. Rams, D. Rozmus, Częstochowa-Jaworzno 2013.
 43. Theatrum politicum w badaniach Janusza Kurtyki, w: Janusz Kurtyka Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, red. W. Bukowski, W. Frazik, Kraków 2014.

 44. Michał Awdaniec a początki kościoła parafialnego w Buczaczu, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2014, t. 6 (10).

 45. Panowie z Zubrzy. Z dziejów szlachty ruskiej pochodzenia śląskiego w XV wieku, „Kняжа доба. Історія і культура” 2014, t. 8.

 46. Średniowiecze (do 1517 roku), w: Pszczyna. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Sperka, Pszczyna 2014.

 47. Pszczyna i ziemia pszczyńska w strukturach Kościoła do poczatku XVI wieku, w: Pszczyna. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Sperka, Pszczyna 2014.

 48. Gospodarka Pszczyny do 1517 roku, w: Pszczyna. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Sperka, Pszczyna 2014.
 49. Die Entwicklung der Wirtschaft im Mittelalter, w: Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegewart, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Oldenburg 2015.

 50. Die deutschrechtliche Siedlung. Die „polnische” Perspektive, w: Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegewart, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Oldenburg 2015.

 51. Władysław Jagiełło’s generosity towards knighst merited in war against Teutonic Order (1409-1411), w: Dialogue of civilizations. Historical and cultural interferences, red. L. Zabolotnaia, Chişinău 2015.

 52. Kazimierz Jagiellończyk wobec książąt i księstw górnośląskich. Zarys relacji politycznych, w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2015.

 53. Tragiczne losy księcia rybnickiego Wacława III (zm. 1478). Epizod z dziejów rywalizacji między Jagiellonami a Maciejem Korwinem o koronę czeską, „Studia z Dziejów Średniowiecza” 2016, nr 20.

 54. Król Władysław Jagiełło i jego otoczenie wobec husyckich Czech, w: Jan Hus: życie i dzieło w 600. rocznicę śmierci, red. A. Paner, M. Hintz, Gdańsk 2016.

 55. Bibersteinowie na Rusi Czerwonej. Przyczynek do dziejów migracji rycerstwa śląskiego i polskiego w końcu XIV i pierwszej połowie XV w., w: Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka, Warszawa 2016.

 56. Zamek Melsztyn, czyli w królewskiej niełasce. Jan Długosz w konflikcie o biskupstwa krakowskie (1460-1463), w: Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. J. Rajman,  D. Żurek, Kraków 2016.

III Redakcje

 1. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 2-5, Katowice 2001-2009 (wspólnie z I. Panicem), t. 6-13 Katowice 2010-2017 (wspólnie z B. Czwojdrak).
 2. Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, Sosnowiec-Cieszyn 2005 (współpraca S. Witkowski).
 3. Będzin 1358-2008, t. II. Od pradziejów do rozbiorów, Będzin 2008, ss. 415.
 4. Pszczyna. Monografia historyczna (wspólnie z R. Kaczmarkiem), t. 1-2, Pszczyna 2014 ss. 1393.
 5. W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku. 70. Rocznica mordów Polaków na Kresach południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej, Katowice 2015 (wspólnie z E. Żurawską).
 6. Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, Kraków 2015 (wspólnie z B. Czwojdrak i P. Węcowskim).

IV Prace popularnonaukowe

 1. Biogramy (53) Piastów górnośląskich, w: Książęta i księżne Górnego Śląska, red. A. Barciak, Katowice 1995
 2. Biogramy (23) Piastów linii głogowsko-żagańskiej, w: Piastowie. Leksykon biograficzny, red. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999
 3. Poczet królów polskich, Katowice 2007, II wydanie Katowice 2009 (wraz z: B. Czwojdrak, J. Morawiec)
 4. Kalendarium dziejów Polski, Katowice 2007 (wraz z: R. Kaczmarek, K. Miroszewski)
 5. Kalendarium dziejów świata, Katowice 2008 (wraz z: R. Kaczmarek, K. Miroszewski)
 6. 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata, Katowice 2009 (wraz z: R. Kaczmarek, K. Miroszewski i inni)
 7. Ilustrowane dzieje Polski 966-1795. Władcy – wojny – wojska, Katowice 2009.

V Nagrody i wyróżnienia

– wyróżnienie w Konkursie im. Adama Heymowskiego Polskiego Towarzystaw Heraldycznego w 1999 r. (za pracę pt. Szafrańcowie. Kariera i awans w II poł. XIV i I poł XV w.) i w 2007 r. (za pracę pt. Otoczenie Władysława Opolczyka, Katowice 2006)

– wyróżnienie w Konkursie Klio przyznane przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej za książkę Szafańcowie herbu Stary Koń, Katowice 2001 (2001 r.)

– nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za monografię „Szafrańcowie herbu Stary Koń” (2002 r.)

dr hab. Bożena Czwojdrak
Dodany 07/02/2013 o 07:20 przez Administrator

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 127

tel. służbowy (032) 359 – 1986

e-mail: bozena.czwojdrak@us.edu.pl

Pełnione funkcje

-Wicedyrektor ds. dydaktycznych IH UŚ 2012-2015
-Przewodnicząca Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich PAN od 2016
-Kierowniczka Zespołu Badań nad Dworami i Elitami Władzy w Polsce od 2017

Zainteresowania badawcze

Zajmuje się genealogią szlachecką i możnowładczą oraz badaniami nad dworami monarchów w Polsce późnego średniowiecza

Sylwetka

Adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej IH UŚ. Laureatka nagrody im. S. Herbsta (1999) oraz konkursu im. A. Heymowskiego (2004). Współredaktorka czasopisma Średniowiecze Polskie i Powszechne. Zajmuje się genealogią szlachecką i możnowładczą oraz badaniami nad dworami monarchów w Polsce późnego średniowiecza. Należy do  Komisji Historycznej PAN, Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oddział w Krakowie, przewodniczącą Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych PAN (http://www.knh.pan.pl/index.php/lista-komisji-knh/komisja-studiow-sowiaskich), kierownikiem Zespołu Badań nad Dworami i Elitami Władzy przy Instytucie Historii PAN w Warszawie (https://ihpan.edu.pl/struktura/zespol-do-badan-nad-dworami-i-elitami-wladzy), a także członkiem Zespołu Badań nad Dworami i Rezydencjami (Výzkumné centrum dvory a rezidence ve středovèku http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dvory-a-rezidence-ve-stredoveku.ep/) przy Instytucie Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Uczestniczy w projekcie Vivarium

Publikacje

Książki:

 1. Rogowscy herbu Działosza podskarbiowie królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa w drugiej połowie XIV i w XV wieku, Katowice 2007.
 2. Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku, Kraków 2007.
 3. Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012.

Redakcje:

 1. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 6-15, Katowice 2010-2018 (wspólnie z J. Sperką).
 2. Curia regis, curia reginalis. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie środkowej – stan badan i postulaty badawcze, Sandomierz 2014 (wspólnie z A. Januszek-Sieradzką).
 3. Poczet władczyń polskich, Kraków 2017.
 4. Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, Kraków 2015, t. 1, Kraków 2018 t. 2 (wspólnie z J. Sperką i P. Węcowskim).
 5. Oświęcim – miasto pogranicza, t. 1 i 2, Warszawa 2018 (wspólnie z K. Miroszewskim i P. Węcowskim).
 6. Wojciech Jastrzębiec – w służbie monarchii i Kościoła, Katowice 2018 (wspólnie z F. Kirykiem i J. Sperką).

Artykuły (wybór):

 1. Dziersław Rytwiański – rzekomy husyta polski, „Teki Krakowskie”, t. 10, Kraków 1999.
 2. Koligacje małżeńskie Dziersława i Jana Rytwiańskich herbu Jastrzębiec. Przyczynek do genealogii możnowładztwa małopolskiego, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 1, Katowice 1999.
 3. Wiarygodność genealogiczna transkrypcji z zamku Krzyżtopór w Ujeździe, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. V (XVII), Warszawa 2001 (wspólnie z J. Sperką).
 4. Kilka uwag o konfederacji Spytka z Melsztyna z 1439 r., „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 2, Katowice 2002.
 5. Fundacja Dziersława i Jana Rytwiańskich herbu Jastrzębiec w dawnej kolegiacie sandomierskiej, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 3, Katowice 2004.
 6. Młodowiccy herbu Działosz. Przyczynek do dziejów szlachty ziemi przemyskiej w XV wieku, [w:] Mieszczanie, wasale, zakonnicy. Studia z dziejów średniowiecza, t. 10, Malbork 2004.
 7. Powiązania genealogiczne Hanusza i Jana Mężyka z Dąbrowy herbu Wadwicz z Rogowskimi herbu Działosza i Długoszami herbu Wieniawa, „Społeczeństwo Polski średniowiecznej”, t. X, Warszawa 2004.
 8. Program genealogiczny w kościele popaulińskim w Beszowej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. VII (XVIII), Warszawa 2005.
 9. Osady średniowieczne i ich właściciele na obszarze dzisiejszego Sosnowca, [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą, red. J. Sperka, Sosnowiec-Cieszyn 2005.
 10. Królowa Zofia Holszańska a biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki – konflikt, współpraca czy rywalizacja, [w:] Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu, red. F. Kiryk, Z. Noga, Sandomierz 2006.
 11. Jan Hincza z Rogowa – rycerz królowej Zofii, [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczpospolitej XV-XVII wieku, red. M Markiewicz, R. Skowron, Kraków 2006.
 12. Klemens Jastrzębiec z Łubnic – stryj czy brat arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 4, Katowice 2007.
 13. Pogranicze małopolsko-górnośląskie w średniowieczu, [w:] Będzin 1358-2008, red. J. Sperka, Będzin 2008.
 14. Sąsiedzi Wadowic – dzieje latyfundium lanckorońskiego w średniowieczu, [w:] Wadowice. Siedem wieków historii, Kraków 2009.
 15. Miłość i polityka w kręgach dworu królewskiego – królowa Zofia Holszańska i jej rycerze, [w:] Miłość w czasach dawnych, red. B. Możejko, A. Paner, Gdańsk 2009.
 16. Z badań nad dworem królowej Zofii Holszańskiej, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 2 (6), Katowice 2010.
 17. Od Doroty do Petroneli – kobiety w życiu Dziersława z Rytwian herbu Jastrzębiec, [w:] Kobiety o kobietach. Studia i szkice. Średniowiecze i czasy nowożytne, red. W. Zawitkowska, Rzeszów 2010.
 18. Między Śląskiem a Koroną. Salisze i Działosze w XIV i XV w., [w:] Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i Małopolsce: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, nowe ustalenia, red. A. Pobóg-Lenartowicz, W. Zawitkowska, Rzeszów 2010.
 19. Konfederaci Spytka z Melsztyna, [w:] Król a prawo stanów do oporu, red. M. Markiewicz, E. Opaliński, R. Skowron, Kraków 2010, (wspólnie z J. Sperką).
 20. Jan Mężyk z Dąbrowy (zm. 1437) – Ślązak w służbie Korony, [w:] Szlachcic na Górnym Śląsku, red. J. Brňovják, W. Gojniczek, A. Zařický, Katowice-Ostrawa 2011.
 21. Jan z Zagórzan – ochmistrz królowej Zofii, [w:] Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 1, red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012.
 22. Stan badań nad średniowieczną genealogii dynastyczną w Polsce w początkach XXI wieku, [w:] Γеиеалогія. Збірка наукоьих працъ, Kijów 2013.
 23. Rycerz dwóch władców – Hinczka z Roszkowic herbu Działosza, [w:] Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku, red. J. Rajman, Kraków 2013.
 24. Dwory królewskie w Polsce w XV wieku – stan badań i postulaty badawcze, [w:] Curia regis, curia reginalis. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie środkowej – stan badan i postulaty badawcze, red. B. Czwojdrak, A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2014.
 25. Pamięć czy konfabulacja? O rzekomym wspólnym pochodzeniu niektórych rodów rycerskich w późnym średniowieczu, [w:] Memoria et damnatio memoriae ve středovĕku. Colloquia mediaevalia Pragensia, t. 15, ed. M. Nodl, P. Węcowski, Praha 2014.
 26. Syn i matka. Zofia Holszańska wobec Kazimierza Jagiellończyka, [w:] Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2015.
 27. Dvory manželek a dětí Vladyslava II. Jagielly, [w:] Ženy a dětí ve dvorské společnosti, red. D. Dvořáčková-Malá a kol. Praha 2015.
 28. Życie codzienne i odświętne na dworze Władysława Jagiełły, „Mediaevalia Historica Bohemica”, t. 19/2, Praha 2016.
 29. Under the Rule of Queen Zofia Holszańska. Land, Town and in curia reginalis Courts of Sanok in 1434-1461, [w:] Právní kultura středovĕku. „Colloquia mediaevalia Pragensia”, t. 17, ed. M. Nodl, P. Węcowski, Praha 2016.
 30. Dzieje obszaru współczesnej Dąbrowy Górniczej do końca XVI wieku, [w:] Dąbrowa Górnicza. Monografia, t. 2, Dzielnice miasta, red. A. Rybak i in., Dąbrowa Górnicza 2016.
 31. Liczebność dworów późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych władców polskich, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 76, 2016.
 32. Fraucymer na dworach królowych w późnośredniowiecznej Polsce, „Studia z dziejów średniowiecza”, t. 20, Warszawa 2016.
 33. Fundacja biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej, [w:] Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, red. M. Walczak, Kraków 2016.
 34. Brzeźnica, [w:] Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. J. Rajman, D. Żurek, Kraków 2016.
 35. Univerzitni wzdělanci ve službách manželek Vladislava Jagiełły, [w:] Dvůr a církev v český zemích středověku, red. D. Dvořáčková-Malá a kol. Praha 2017.
 36. Skład narodowościowy dworów polskich królowych w późnym średniowieczu, [w:] „Średniowieczny władcy i ich otoczenie”, t. V, red. J. Sperka, K. Kollinger, Rzeszów 2018.
 37. Opieka czy nepotyzm – Wojciech Jastrzębiec i jego rodzina, [w:] Wojciech Jastrzębiec – w służbie monarchii i Kościoła, red. B. Czwojdrak, F Kiryk, J. Sperka, Katowice 2018.
 38. Kształtowanie się dworów późnośredniowiecznych władców w Polsce. Zarys problemu, [w:] Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Guzowski., M. Liedtke, K. Boroda, Białystok 2018.
 39. Die Methodologie und der Stand der Erforschung des Lebens an den Höfen der polnischen Herrscherinnen und Herrscher im Spätmittelalter in: Mediaevalia Historica Bohemica, t. 21/1, 2018.

Udział w grantach i projektach badawczych

Dworzanin polski na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja, system wartości, wzorzec osobowy [NCN, nr 2018/29/B/HS3/00907, kierownik]

Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1975 r. – historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu w XIV-XVI w. [NPRH, nr 0471/NPRH5/H30/84/2017, wykonawca].

Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017 [wykonawca].

dr hab. Jakub Morawiec
Dodany 07/02/2013 o 07:12 przez Administrator

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 121

tel. służbowy (032) 359 – 1419

e-mail: kubmo@wp.pl

Pełnione funkcje

Od 2015 – Z-ca Dyrektora IH UŚ ds. kształcenia

Zainteresowania badawcze

Dzieje Skandynawii w średniowieczu, poezja skaldów, literatura średniowiecznej Skandynawii

Sylwetka

Adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii IH UŚ. Sekretarz redakcji czasopisma „Średnowiecze Polskie i Powszechne”. Zajmuje się dziejami politycznymi oraz rozwojem piśmiennictwa w średniowiecznej Skandynawii. W sposób szczególny koncentruje się na skaldach, ich poezji oraz sagach im poświęconych. Obecnie bierze udział w pracach przygotowujących wydanie polskojęzycznych edycji wybranych sag skandynawskich (Heimskringla, Jómsvikinga saga). Współzałożyciel Forum Nordystycznego, w ramach którego organizowane są wykłady i konferencje poświęcone tematyce nordystycznej. Współorganizator konferencji nordystycznych w Wolinie (the Jómborg Conference).

Członek International Saga Society. Od 2015 roku zastępca dyrektora Instytutu Historii ds. kształcenia. Autor i współredaktor kilku ksiażek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych (wykaz w załączniku).

Publikacje (wybrane)

 1. J. Morawiec, Vikings among the Slavs. Jomsborg and the Jomsvikings in Old Norse Tradition, Wien 2009
 2. J.Morawiec, Anonimowy poemat Liðsmannaflokkr i problem jego odbiorcy. Ślad pobytu córki Mieszka I, matki Knuta Wielkiego, w Anglii?, Studia Źródłoznawcze 47/2010.
 3. J. Morawiec, Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej, Kraków 2010.
 4. J. Morawiec (tłum. i oprac.), Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym, Wrocław 2011.
 5. J. Morawiec, Przemysław Urbańczyk, Building the legend of the battle of Svoldr, Scandinavian Journal of History, 37/2012.
 6. J. Morawiec, Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii, Kraków 2013.
 7. J. Morawiec, The Archdiocese of Nidaros and its political encounters in late 12th and early 13th century Norway, w: Ecclesia et Violentia. Violence against Church and Violence within the Church in the Middle Ages, R. Kotecki, J. Maciejewski (eds.), Cambridge 2014.
 8. J.Morawiec, Danish kings and foundation of Jómsborg, Scripta Islandica, 65/2014.
 9. J. Morawiec, Łukasz Neubauer (red.), Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej. Warszawa 2015.
 10. J. Morawiec, Między poezją i polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów, Katowice 2016
 11. J.Morawiec, Początki Państw. Norwegia, Poznań 2017

Załączniki:
Jakub Morawiec – Spis publikacji 2017

Udział w grantach i projektach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich

Od 2017 – Projekt Edda, program upamiętnienia i popularyzacji dorobku tłumaczeniowego Apolonii Załuskiej-Stromberg, prowadzony przez Fundację Patrimonium Europae
Od 2014 – Strefa Czytania, organizacja prelekcji i warsztatów popularyzujących wiedzę o przeszłości w ramach Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie

dr Katarzyna Niemczyk
Dodany 07/02/2013 o 07:11 przez Administrator

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 334

tel. służbowy (032) 359 – 1329

e-mail: katarzyna.niemczyk@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze

-Siedmiogród w XV i XVI wieku
-Relacje Polski z Mołdawią i Wołoszczyzną w XV i XVI wieku
-Polityka południowo-wschodnia Jagiellonów przełomu XV i XVI wieku
-Relacje polityczne Mołdawii pod panowaniem Petru Raresa

Sylwetka

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Śląskim (2003 – 2008) ukończyła broniąc pracę magisterską pt: ”Jan Pilecki – studium z dziejów możnowładztwa małopolskiego w Polsce późnośredniowiecznej” napisaną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Idziego Panica. W 2008 r. podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim oraz rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Średniowiecza IH UŚ. W czerwcu 2012 roku obroniła pracę doktorską poświęconą rodzinie Kamienieckich w XV- XVI w. Od 2015 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Średniowiecznej.

Publikacje

Książki:

 1. Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do roku 1535/36, Katowice 2016

artykuły:

 1. Antemurale Christianitatis? Propaganda antyturecka a wyprawa Jana Olbrachta z 1497 roku w świetle źródeł, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego“ (w druku)
 2. Antemurale Christianitatis? Anti-Turkish propaganda and the true goal of Johannes Olbracht’s crusade, “Tyragetia” vol XII [XXVII], nr. 2 (Chisinau 2018)
 3. Difficult relations between the family of Chodecz and The Bogdan III (The One-Eyed), “Codrul Cosminului” 2018, vol. 24, no 1
 4. Wyprawa Jana Olbrachta z 1497 r. w historiografii polskiej, w: Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legături istorice și culturale polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018
 5. Chodeccy a wyprawa mołdawska z 1509 roku, „Balcanica Posnaniensia”, vol. 24 (2017)
 6. Ein Paar Bemerkungen zur moldauischen Politik der Jagiellonen an der Wende des 15. und 16. in.:  The Jagiellonians in Europe: dynastic diplomacy and foreign relations. – Debrecen: „Lendulet” Hungary in Medieval Europe Research Group, 2016
 7. Na dobczyckim zamku – wychowawca synów królewskich, w: Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. Rajman, D. Żurek, Kraków 2016.
 8. Wojskowa emanacja władzy królewskiej w osobie hetmana na przełomie XV i XVI wieku, w: Władza a Społeczeństwo, red. A. Bryłka, T. Kałuski, M. Korbaś, Katowice 2016
 9. Moldau in polnischer und ungarischer Politik. Das Treffen in Levoca 1494, Codrul Cosminului t. 21, z. 1 (2015)
 10. Rola polityczna Mikołaja Kamienieckiego w polskich relacjach z Mołdawią na przełomie XV i XVI wieku in: Polacy w Mołdawii. Historia i współczesność. Zbiór artykułów i dokumentów, ed. I. Czamańska, L. Zabolotnaia, Chisinau – Poznań – Warszawa 2015
 11. Przyczynek do relacji polsko-mołdawskich w XVI wieku. Geneza konfliktu z 1506 r., w: Polska i Rumunia. Wspólnie-obok-blisko, Suczawa 2015.
 12. Mołdawia Bogdana III Ślepego w polityce Aleksandra, w: Jagiellonowie i ich świat, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2015
 13. Red Ruthenia and the risk of Moldovan and Tatar attacks at the breakthrough of the 15th and 16th century, in: Dialogul civilizatiilor. Interferente istorice se culturale/ Dialogue of civilisations. Historical and cultural interferences, red. Zabolotnaja, Kiszyniów 2015
 14. Mołdawia w polityce dwóch Jagiellonów: króla polskiego Jana Olbrachta i króla Węgier Władysława (do roku 1501). w: Wielowiekowe bogactwo polsko – rumuńskich związków historycznych i kulturowych. H. Walczak. Suczawa 2014
 15. Kamieniecki Geschlecht und seine Beziehungen zu Moldau am Ende des 15. Und zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Ein Überblick. „Codrul Cosminului“, t. 20, z. 2 (2014)
 16. Zagrożenie mołdawsko-tatarskie Rusi na przełomie XV/XVI wieku i jej wpływ na politykę wewnętrzną Polski, w: Prace Naukowe Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim im. I. Ohienko. Prace historyczne. Т. 24. Na cześć Profesora V.A. Smoliya. Kamieniec Podolski 2015.
 17. Problem Pokucia, spornego terytorium polsko-mołdawskiego w końcu XV i początku XVI wieku, „Studia Historyczne”, R. 57, z. 2 (2014).
 18. Kilka słów do genezy i początków hetmaństwa w Polsce. „Średniowiecze polskie i powszechne”. T. 6 (10). Red. J. Sperka, B. Czwojdrak. Katowice 2014.
 19. Problema Pocuţiei, teritoriu de litigiu polono-moldav, la sfârşitul sec. al XV-lea şi începutul sec.  al XVI-lea în istoriografia poloneză, “Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei” t. 41 (2014)
 20. Kilka uwag o pierwszych małżeństwach Elżbiety Pileckiej, w: Kobiety o kobietach, red. W. Zawitkowska, Rzeszów 2010.
 21. Pileccy herbu Topór i Pileccy herbu Leliwa, i ich związki ze Śląskiem w XIV – XV wieku. w: Rody na Śląsku, w Małopolsce i Rusi Czerwonej: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia, red. W. Zawitkowska, A. Pobóg-Lenartowicz, Rzeszów 2010.
 22. Kilka uwag do genealogii Elżbiety Pileckiej – Granowskiej i jej rodziny, w: Średniowiecze polskie i powszechne, t. 1 (5), red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2009

Udział w grantach i projektach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich

-KAAD Berlin: sierpień- wrzesień 2017
-DAAD Stuttgart-Berlin 2019
-Stypendium Instytutu Goethego (Monachium: listopad-grudzień 2014)
-Laureatka w Konkursie im. A. Heymowskiego za pracę Kamienieccy herbu Pilawa (2017)
-Prowadziła zajęcia dydaktyczne poświęcone Mołdawii, Wołoszczyźnie i Siedmiogrodowi w średniowieczu na Ruhr-Universität w Bochum (czerwiec 2014) w ramach programu Erasmus STA

dr Tomasz Kałuski
Dodany 07/02/2013 o 07:09 przez Administrator

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 334

tel. służbowy (032) 359 – 1329

e-mail: tkaluski@gmail.com

Pełnione funkcje

-Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział Katowice (zastępca sekretarza)
-Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (sekretarz Komisji Nauk Historycznych)

Zainteresowania badawcze

Nauki pomocnicze historii, w szczególności sfragistyka i heraldyka. Obecnie badania dotykają tematyki związanej z funkcjonowaniem pieczęci i herbów w klasztorach cysterskich na Śląsku od średniowiecza do kasaty w 1810 r.

Sylwetka

Studia magisterskie z historii ze specjalnością archiwistyczną w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004), temat pracy magisterskiej Jarosław z Bogorii jako dostojnik kościelny i polityk; studia doktoranckie na Uniwersytecie Zielonogórskim (2004-2008), doktor (2009), temat rozprawy doktorskiej: Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do końca XVIII wieku. Geneza i treści symboliczne.

Publikacje

Książki:

 1. Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku. Geneza i symbolika, Warszawa 2013, ss. 384.
 2. Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje, red. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, ss. 157.
 3. Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI – XIX wiek), Świebodzin-Zielona Góra 2018, ss. 179.

Artykuły:

 1. Rechtliche Bedeutung der Zunftsiegel im Fürstentum Glogau vom 14. Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, 16, 2008.
 2. Archivinventar der römisch-katholischen Pfarrgemeinde des Erzengels Michael in Świebodzin (Schwiebus) bis 1945, Archiv für schlesische Kirchengeschichte 69 (2011).
 3. Badania nad wizualnością pieczęci w Europie Zachodniej i w Polsce. Główne kierunki i nowe możliwości interpretacji, [w:] Сфрагістичний щорічник. Випуск III, Київ 2012.
 4. Struktur und Berufsaktivität der Chirurgen im Fürstentum Glogau vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 124 (2016), 1.
 5. Semiotyka w badaniach sfragistycznych, [w:] Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Jaworska, R. Jop, K. Madejska, Warszawa 2016.
 6. Imago abbatis na pieczęciach śląskich cystersów w średniowieczu, w: Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2, red. M. Starzyński, D. Tabor, Kraków 2018.

Udział w grantach i projektach badawczych

 • Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006-2008)
 • Stypendium Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Berlin, Oldenburg, 2007-2008, 2016)
 • Stypendium Instytutu im. Herdera w Marburgu (2010).
 • NCN Miniatura 1, nr rej. 2017/01/X/HS3/00268, tytuł projektu Wizerunki i symbolika na pieczęciach konwentów cysterskich na Śląsku w średniowieczu, 2017–2018 (kierownik)
dr hab. Tomasz Michał Gronowski
Dodany 07/02/2013 o 07:07 przez Administrator

Zakład Historii Średniowiecznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 127

tel. służbowy (032) 359 – 1986

e-mail: mayolus@wp.pl

Zainteresowania badawcze

 • monastycyzm w średniowieczu
 • opactwo w Cluny
 • hagiografia średniowieczna
 • gesty, rytuały i pobożność w kulturze i społeczeństwie średniowiecza

Sylwetka

Urodziłem się 15 kwietnia 1976 r. w Częstochowie, tam też uczęszczałem do IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. Od 1995 r. mieszkam w opactwie Benedyktynów w Tyńcu, gdzie złożyłem śluby wieczyste w roku 2000. W latach 1997–2002 odbyłem studia studia filozoficzno – teologiczne na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zakończone pracą magisterską z historii Kościoła na pod kierunkiem ks. prof. J. Kracika, pt.: Działalność publiczna opatów tynieckich w XIV w. W latach 2002–2006 realizowałem studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ, które zakończyłem w październiku 2006 r. obroną pracy doktorskiej pt.: Opactwo tynieckie w późnym średniowieczu; promotorem jej był prof. K. Ożóg, a recenzentami: prof. M. Derwich i dr hab. J. Kurtyka. Rok później na jej podstawie opublikowałem książkę (zob. niżej).
W trakcie studiów doktoranckich w IH UJ prowadziłem przez trzy lata konwersatorium dla studentów studiów stacjonarnych Polska w średniowieczu. Od 2007 r. jestem związany z Zakładem Historii Średniowiecza IH (WNS UŚl), gdzie prowadzę różne zajęcia z historii społeczeństwa, kultury i monastycyzmu w średniowieczu. Natomiast w opactwie tynieckim od kilku lat pracuję w wydawnictwie (jako redaktor naczelny) oraz w muzeum i archiwum opactwa (kustosz).
Zainteresowania naukowe koncentruję wokół historii i kultury oraz organizacji wspólnot benedyktyńskich w Polsce i w Europie i ich związków ze społeczeństwem w średniowieczu. Od kilku lat szczegółowo badam dzieje opactwa w Cluny pomiędzy X a XII w., a zwłaszcza teksty hagiograficzne poświęcone jego świętym opatom w kontekście odczytywania przez kluniatów swej przynależności do monastycznej tradycji i budowania własnej tożsamości.
W 2004 i 2005 odbyłem, dzięki stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch i i Włoskiego Instytutu Kultury, 3 miesięczny staż na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie; dzięki zaproszeniu Polskiej Misji Historycznej przy Max-Planck-Institut für Geschichte, w sierpniu 2006, maju 2007 i lutym 2008 r. mogłem prowadzić kwerendy w Getyndze – w bibliotece Instytutu oraz w Stadt- und Universität bibliothek Göttingen. W lipcu 2009 i 2011 r. na zaproszenie prof. M. Mosterta gościłem w Utrecht Center for Medieval Studies (Utrecht University). Od czterech lat w badaniach kluniackich współpracuję z prof. G.M. Cantarella z Dipartamento di Paleografia e Medievistica, Universita di Bologna.
Brałem udział w grancie badawczym MNiSW nr 310000/501/GR-3159 (w latach 2010-2012), pt: Monastycyzm w dobie reformy Kościoła w XI wieku – kryzys i odnowa, jedność i różnorodność, wykonywanym przez Wydz. Hist. UW, którego kierownikiem był dr hab. K. Skwierczyński (IH UW).
Obecnie biorę udział (wspólnie z prof. UAM dr. hab. Piotrem Urbańskim) w projekcie badawczym, pt: Kultura I Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW – moduł badawczy 1.1., kierowanym przez prof. dr hab. Alinę Nowicką-Jeżową, realizowanym na Wydziale Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW: Tom VI. Dziedzictwo chrześcijaństwa średniowiecznego wobec wyzwań XV-XVI wieku. Kontynuacje i uwspółcześnienie. Część 1. W kręgu duchowości benedyktyńskiej. (Benedyktyni, cystersi, kartuzi, kameduli), przewidzianym na lata 2013–2016.

Publikacje

Prace zwarte

 1. Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. Wspólnota tyniecka w średniowieczu, Kraków 2007, Tow. Nauk. Societas Vistulana.
 2. Opactwo benedyktynów w Tyńcu. Przewodnik, Kraków 2009.
 3. Patrimonium, culture and hospitality. Benedictine monasteries as a place of the meeting, Cracow 2012.
 4. Spór o tradycję. Cluny oczyma swoich i obcych: pomiędzy pochwałą a negacją, Źródła Monastyczne. Monografie 1, Kraków 2013.

 

Artykuły

 1. Święty Wojciech patron Czech. Zarys problematyki, [w:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów słowiańskich, red. W. STĘPNIAK-MINCZEWA, Z. KIJAS, Kraków 2000, s. 67–78.
 2. Insygnia władzy opackiej i ich symbolika, [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich, red. S. ROSIK i P. WISZEWSKI, Wrocław 2002, s. 349–357.
 3. Stanisław zwany Rozkoszka h. Jastrzębiec, opat benedyktynów w Tyńcu, PSB, t. XLII/1, z. 172, Warszawa-Kraków 2003, s. 11–12.
 4. Rezydencje opatów w średniowiecznym Krakowie, [w:] Lapides viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana Klementynie Żurowskiej, Kraków 2005, s. 223–235.
 5. Rola polityczna opatów tynieckich w XIV wieku [w:] Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. DERWICH, A. POBÓG-LENARTOWICZ, Wrocław-Opole-Warszawa 2005, s. 241–258.
 6. Epizod z dziejów Orłowej: nieznany opat orłowski z początku XVI w. – Mikołaj Morawicki herbu Topór, Średniowiecze polskie i powszechne 4, red. I. PANIC i J. SPERKA, Katowice 2007, s. 236–243.
 7. Electio sine capite facta. Spór o obsadę prepozytury tuchowskiej w 1526 r., [w:] Miasta. Ludzie. Instytucje. Znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, pod red. Z. PIECHA, Kraków 2008, s. 439–444.
 8. Sulisław Gryfita, PSB, t. XLV/3, z. 186, Warszawa-Kraków 2008, s. 471–472.
 9. Sułowski Jan, PSB, t. XLV/4, z. 187, Warszawa-Kraków 2008, s. 579–580.
 10. Sułowski Stanisław, PSB, t. XLV/4, z. 187, Warszawa-Kraków 2008, s. 582–583.
 11. Zamek w Tyńcu, Średniowiecze Polskie i Powszechne 1(5), red. J. SPERKA, I. PANIC, Katowice 2009, s. 213–228.
 12. Opactwo tynieckie i Kościół krakowski w średniowieczu, [w:] Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym, red. M. DERWICH, A. POBÓG-LENARTOWICZ, Warszawa 2010, s. 393–408.
 13. Zbytek i ubóstwo w polemice kluniacko-cysterskiej w XII w. Bernard z Clairvaux i Piotr Czcigodny [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. KOSTUCH, K. RYSZEWSKA, Kielce 2010, s. 341–351.
 14. Wierność tradycji – Cluny w kontekście polemiki z cystersami w XII wieku., „Kwartalnik Historyczny”, R. CXVII, 2010, 4, s. 45–64.
 15. Pieniądze, mnisi i pobożność: donacje Ferdynanda I, Alfonsa VI i Urraki dla opactwa w Cluny (XI–XII wiek), „Przegląd Historyczny”, t. CI, 2010, z. 4, s. 573–582.
 16. Stare ideały, nowe czasy. Z dziejów polemiki kluniacko-cysterskiej w XII w., [wstęp w:] Polemika kluniacko-cysterska z XII w. Dysputa dwóch mnichów, Apologie oraz List 28 Piotra Czcigodnego [antologia tekstów], przekł. E. BUSZEWICZ, red. nauk. i wstęp T.M. GRONOWSKI, Źródła Monastyczne, 55, Kraków 2010, s. 13–78.
 17. Szczerbianka Hilaria, PSB, t. XLVII/3, z. 194, Warszawa-Kraków 2011, s. 395–397.
 18. Szczygielski Stanisław, PSB, t.  XLVII/4, z. 195, Warszawa-Kraków 2011, s. 516–518.
 19. Jeszcze posiłek czy już obżarstwo? Piotra Czcigodnego i Bernarda z Clairvaux dwugłos o jedzeniu i piciu w klasztorach, „Przegląd Historyczny”, t. CII, 2011, z. 4, s. 577–589.
 20. Abbas ambulans… Podróże świętych opatów Cluny (X–XII wiek), [w:] Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. M. SACZYŃSKA, E. WÓŁKIEWICZ, Warszawa 2012, s. 39–51.
 21. [w druku:]
 22. Wilhelm, opat klasztoru Św. Teodoryka i jego czasy, [W:] WILHELM ZE ŚW. TEODORYKA, Złoty list, przekł. W. MOHORT-KOPACZYŃSKI, red. naukowa i wstęp P. CHOJNACKI, T.M. GRONOWSKI, Źródła Monastyczne 65, 2013.
 23. Kluniackie metamorfozy: idea reformy, kryzys i odnowa (X–XII wiek), [w:] Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy kościoła w średniowieczu, red. G. RYŚ, T. GAŁUSZKA T. GRAFF, Kraków 2013.
 24. „Melius est orare quam arborem secare”. Kluniacko-cysterski dwugłos o istocie pracy, [w:] Klasztor w gospodarce w średniowieczu i w epoce nowożytnej, red. M. DERWICH, Wrocław 2013.
 25. Hugon z Semur, Europa, Kościół i społeczeństwo „kluniackie”, [W:] ŚW. HUGON WIELKI, Żywoty i listy, wstęp i red. naukowa, G.M. CANTARELLA, T.M. GRONOWSKI, Źródła Monastyczne 67, 2013.

Redakcje naukowe:

 1. D.J. CHITTY, A pustynia stała się miastem. Wprowadzenie do dziejów monastycyzmu w Egipcie i Palestynie pod panowaniem chrześcijańskim, przekł. T. LUBOWIECKA, red. nauk. T.M. GRONOWSKI, R. KOSIŃSKI, Źródła Monastyczne 45, Kraków 2008.
 2. G.M. CANTARELLA, Comites aulae coelestis. Studia z historii, kultury i duchowości Cluny w średniowieczu, red. nauk. T.M. GRONOWSKI, K. SKWIERCZYŃSKI, Źródła Monastyczne 47, Kraków 2009.
 3. J. LECLERCQ, U Źródeł duchowości Zachodu. Etapy rozwoju i elementy stałe, przekł. Sz. SZTUKA, red. naukowa i posłowie T.M. GRONOWSKI, Źródła Monastyczne 49, Kraków 2009, s. 359–367.
 4. J. HEVELON-HARPER, Uczniowie pustyni. Mnisi, świeccy i prymat ducha w Gazie VI wieku, przekł. E. DĄBROWSKA, red. nauk. T.M. GRONOWSKI, R. KOSIŃSKI, Źródła Monastyczne 52, Kraków 2010.
 5. M. PACAUT, Dzieje Cluny, przekł. A. ZIERNICKI, przedmowa D. RICHE, red. nauk. T.M. GRONOWSKI, Źródła Monastyczne 54, Kraków 2010.
 6. Polemika kluniacko-cysterska z XII w. Dysputa dwóch mnichów, Apologie oraz List 28 Piotra Czcigodnego, przekł. E. BUSZEWICZ, wstęp i red. naukowa T.M. GRONOWSKI, Źródła Monastyczne 55, Kraków 2010.
 7. Zachodnie reguły monastyczne, opracowanie M. T. GRONOWSKI, T. DEKKERT, SZ. HIŻYCKI, pod red. M. STAROWIEYSKIEGO, Źródła Monastyczne 50, 2011.
 8. M.P. CHOJNACKI, Sacramentis ecclesiae communicare. Chrzest i Eucharystia według nauki św. Bernarda z Clairvaux, przekł. M. MAŁECKA, M.G. MAŁECKA, red. nauk. T.M. GRONOWSKI, Źródła Monastyczne 59, Kraków 2011.
dr Karol Nabiałek
Dodany 06/02/2013 o 18:20 przez MF

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 334

tel. służbowy (032) 359 – 1329

e-mail: knabialek@interia.pl

Zainteresowania badawcze

Historia średniowieczna i wczesnonowożytna Polski, a w szczególności zarząd dóbr królewskich, dzieje miast i zamków, geografia historyczna (historia osadnictwa).

Sylwetka

1995-2000: studia na kierunku historia, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii; uzyskany tytuł: magister historii (2000 r.).
2006: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, uzyskany tytuł: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, na podstawie rozprawy pt. „Starostwo olsztyńskie do połowy XVII wieku”, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg.
Przebieg pracy zawodowej:
2000–2003: Muzeum Częstochowskie w Częstochowie, asystent w Dziale Historii.
2003–2007: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, Oddział Rękopisów, bibliotekarz.
2007–2016: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Słownika Historyczno – Geograficznego Małopolski w Średniowieczu, adiunkt.
2016 – 2017: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Instytut Historii, asystent (w wymiarze 1/2 etatu).
Od 2017 – Uniwersytet Śląski, Instytut Historii, adiunkt

Publikacje

Książki.

 1. A. Kuźma, K. Nabiałek, M. Świerczewska, Eksponaty opowiadają historię. Muzealny program edukacyjny lekcji historii, pod red. A. Kuźmy, Częstochowa 2003 (współautor).
 2. [autor rozdziałów w monografii:] Będzin w XVI-XVIII wieku, w: Będzin 1358 – 2008, t. 2: Od pradziejów do rozbiorów, pod red. J. Sperki, Będzin 2008, s. 163-320, 339-368.
 3. [autor rozdziałów w monografii:] Dzieje Wojnicza od XVI do połowy XVII wieku, w: W. Krawczuk, P. Miodunka, K. Nabiałek, Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku, Wojnicz 2009, s. 17-271.
 4. Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku, Kraków 2012.
 5. Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. K. Nabiałek, W. Świeboda, M. Zdanek, przy współpracy R. Tatarzyńskiego, pod red. K. Nabiałka, Kraków 2014, t. 1: Katalog dokumentów; t. 2: Ilustracje i indeks (współautor).

Wydawnictwa słownikowe.

Biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym:

 1. Szczekocki Paweł, PSB, t. 47, z. 193, Warszawa-Kraków 2010, s. 243-246;
 2. Szydłowiecki Mikołaj, PSB, t. 48, z. 203, Warszawa-Kraków 2014, s. 566-574

Hasła w Słowniku historyczno – geograficznym województwa krakowskiego w średniowieczu:

 1. [10 haseł:] Młodowski albo Młodawski Młyn, Młodów, Młodziejowice [współautor z Waldemarem Bukowskim], Młodziejówka, Moczydlna, Moczydła [miejsce w pow. prosz. – 2 hasła], Moczydło [sadzawka], Moczydło [wieś pow. ksiąski], Moczydło [wieś pow. lelowski], w: Słownik historyczno – geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 3: Mieszczyński Staw – Mogilany, opracowali W. Bukowski, J. Laberschek, A. Marzec, M. Mikuła, K. Nabiałek, M. Wolski, M. Zdanek, pod red. W. Bukowskiego, Kraków 2011, s. 554-574, 612-620.
 2. [12 haseł:] Mokrus, Mokrzeski Młyn, Mokrzeski Staw, Mokrzesy, Mokrzesz, Mokrzyska, Moniaczkowice, Moniakowice, Moniakówki, Mrzygłód staw, Mrzygłód miasto, Mrzygłód Stary, w: Słownik historyczno – geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 4: Mogilice – Mrzygłód Stary, opracowali W. Bukowski, J. Laberschek, K. Nabiałek, F. Sikora, J. Szyszka, M. Wolski, współpraca archeologiczna M. Wojenka, pod red. W. Bukowskiego, Kraków 2014, s. 806-842, 951-954.
 3. [9 haseł:] Musza Skałka, Muszyna rzeka, Muszyna miasto, Muszyna zamek, Muszynka, Mysławczyce, Myślachowice, Mzura, Mzurów, w: Słownik historyczno – geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. V, z. 1: Mstów – Nagłowice, opracowali W. Bukowski, J. Laberschek, K. Nabiałek, M. Schmidt, F. Sikora i J. Szyszka, przy współpracy Z. Kulpy, współpraca archeologiczna M. Wojenka, pod red. W. Bukowskiego, Kraków 2016, s. 92–117, 135–138, 156–160, 234–241.

 Opisy katalogowe :

 1. Hasła katalogowe nr VI.164, VIII.51, VIII.52, IX.63, w: Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791. Katalog wystawy, red. naukowa G. Lichończak-Nurek, Kraków 2007, s. 392-393, 497-499, 546.
 2. Hasła katalogowe nr II.27, II.28, w: Droga do Watykanu. Katalog wystawy, cz. I. Kraków a Stolica Apostolska, red. naukowa G. Lichiończak-Nurek; cz. II. Jan Paweł II – w 30. rocznicę wyboru na stolicę św. Piotra, red. naukowa ks. A. J. Nowobilski, Kraków 2008, s. 92-93.

Artykuły:

 1. Dzieje miasta Olsztynek koło Częstochowy od założenia do połowy XVII wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, z. 129: 2002, s. 75-96.
 2. Zamek Olsztyn w państwie polskim za Jagiellonów (od 1391 do połowy XVI wieku), „Średniowiecze polskie i powszechne”, t. 3: 2004 [druk: 2005], s. 157-208.
 3. Obsada zamków monarszych w Królestwie Polskim na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej, „Roczniki Historyczne”, R. 74: 2008, s. 113-155.
 4. Akta procesu o wymiar świętopietrza w parafii Książnice Wielkie w diecezji krakowskiej z 1491 r. ( Biblioteka Jagiellońska, rękopis 1815), „Roczniki Historyczne”, R. 75: 2009, s. 123-150.
 5. Marcin Mietelski – mieszczanin wojnicki z XVII wieku, „Zeszyty Wojnickie”, R. 19, 2010, nr 2, s. 8-22.
 6. Nowe spojrzenie na biografię Kaspra Karlińskiego herbu Ostoja, „Ziemia Częstochowska”, t. 37: 2011, s. 21-60
 7. Fragment zaginionej księgi ławniczej miasta Lelowa z drugiej połowy XV wieku, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, red. Waldemar Bukowski i Tomasz Jurek, Kraków 2012, s. 1291-1306.
 8. Działalność budowlana Mikołaja Szydłowieckiego w zamkach królewskich do 1532 roku, „Roczniki Historyczne”, R. 79: 2013, s. 89-106.
 9. Działalność finansowa Pawła Olsztyńskiego ze Szczekocin herbu Odrowąż. Przyczynek do aktywności gospodarczej możnych małopolskich w XV wieku, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 6(10): 2014, s. 286-303.
 10. Średniowieczne spory wikariuszy wieczystych katedry płockiej z miastem Radziejowem do 1459 r., w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierkiej (1967-2014), Warszawa-Poznań 2015, s. 610-630.
 11. Średniowieczne dzieje miasta Mrzygłód. Przyczynek do kolonizacji północnej Małopolski w późnym średniowieczu, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, T. 7(11): 2015, s. 189-205.
 12. Bractwo klasztoru św. Katarzyny z Góry Synaj w miastach polskich (Żarnowiec, Sienno, Wieluń), w: Felix indiget amicis. Studia z dziejów kultury duchowej i intelektualnej średniowiecza ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Ożogowi, pod red. W. Świebody i Macieja Zdanka, Kraków 2016, s. 167-198.
 13. Nowe spojrzenie na początki Będzina. Przyczynek do polityki miejskiej Kazimierza Wielkiego, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, T. 8(12): 2016, s. 196–215. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 2080-492X (wersja drukowana), ISSN 2353-9720 (wersja elektroniczna).
 14. Mrzygłód, Mokrzesz, Mzurów i inne wybrane miejscowości północnej części ziemi krakowskiej, w: Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, pod red. J. Rajmana, D. Żurek, Kraków 2016, s. 313–339. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, ISBN 978-83-7638-770-3.
 15. Z dworu książęcego na dwór królewski. Zmiana w elitach władzy w Polsce w początkach panowania Zygmunta I Starego, w: Średniowieczni władcy i ich otoczenie, red. J. Sperka, K. Kollinger, Rzeszów 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; ISBN/ISSN: 9788379965267 (Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. 5), s. 325-384.
 16. In quolibet adventu nobis copiosa necessaria ministrabit. Przyczynek do organizacji stacji królewskich za Władysława Jagiełły, w: Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2018, s. 333-349 (Studia Jagiellonica 03) (Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana; ISBN 978-83-65548-30-8).
 17. Registrum hominum ius civile susceptorum. Rejestr przyjęć do prawa miejskiego Proszowic z XV wieku, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, T. 10(14): 2018, s. 144–191.

Recenzje:

 1. [Recenzja książki:] Die „Blüte“ der Staaten des östlichen Europa im 14. Jahrhundert. Hrsg. von Marc Löwener.Wiesbaden 2004, „Studia Historyczne“, R. 49: 2006, z. 2, s. 233-243.
 2. [Recenzja książki:] Wieluń. Monografia miasta. Red. Alicja Szymczak. T. 1: Wieluń. Dzieje miasta do 1792 roku, red. A. Szymczak, Łódź–Wieluń 2011, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, T. 9(13): 2017, s. 213-228.
 3. [Recenzja książki:] Mariusz Lubczyński, Szlachta powiatu ksiąskiego za ostatnich Jagiellonów. Struktura majątkowa, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016, „Studia Źródłoznawcze”, t. 55; 2017, s. 172-185.

Udział w grantach i projektach badawczych

Obecnie realizowany:
„Regesty dokumentów łacińskich Kazimierza Jagiellończyka (1447-1466)” w ramach projektu finansowanego przez NPRH: „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu w XIV – XVI w” (kierownik prof. dr hab. Krzysztof Mikulski) – okres trwania projektu: lata 2017-2022 wykonawca w zespole.
Granty zakończone:
„Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej” – projekt badawczy własny Nr N N108 102737, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2009-2012 (zamknięty, rozliczony) – kierownik i wykonawca w zespole.
3. „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu” – grant NPRH nr 11H 11 003780, realizowany w Instytucie Historii PAN w latach 2012-106 – wykonawca w zespole.

dr Maciej Woźny
Dodany 06/02/2013 o 10:06 przez MF

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11

e-mail: maciej.wozny@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Rycerstwo Górnego Śląska, dzieje księstwa opolskiego w okresie średniowiecza

Sylwetka

Wykształcenie
2003-2008 Uniwersytet Śląski w Katowicach studia magisterskie (historia)
Temat pracy: Książę opolski Bolko V (ok. 1394/1400 – 1460). Biografia polityczna.
2011-2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach studia podyplomowe (wiedza o społeczeństwie)
2008-2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach studia doktoranckie
Temat pracy: Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku
2013-2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach studia podyplomowe (rachunkowość ekonomiczna)

Zatrudnienie (wybór)
01.09.2010-31.08.2012 Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu
03.01.2011-22.06.2011 Gimnazjum nr 25 w Zabrzu
01.09.2011-31.08.2012 Gimnazjum nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu
15.10.2018-nadal Uniwersytet Śląski w Katowicach

Publikacje

 1. Działalność polityczna Bolka V opolskiego w okresie wojen husyckich, „Wieki Stare i Nowe” 2011, t. 3 (8).
 2. M. Mika, Górny Śląsk w dobie wojen husyckich. Przemyślidzi opawscy i raciborscy a rewolucja husycka, Kraków, Wydawnictwo Avalon, 2015, ss. 155, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2016, t. 8 (12) (artykuł recenzyjny).
 3. M. A. Klemenski, Albert książę strzelecki (ok. 1300-1370/71), Kraków 2017, Avalon, 2017, ss.140,  „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2017, t. 9 (13) (artykuł recenzyjny).
Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by