Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 07:52 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX wieku

Skład osobowy zakładu

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Dariusz Nawrot

dr hab. Dorota Malczewska-Pawelec

dr hab. Zbigniew Hojka

dr Dominika Rychel-Mantur

dr Jacek Szpak

dr Dawid Madziar

Informacja o działalności zakładu

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady kursowe i ćwiczenia z przedmiotów: historia Polski w latach 1795-1918 oraz historii powszechnej w latach 1789-1918. Pracownicy prowadzą również wykłady monograficzne, seminaria licencjackie i magisterskie, proseminaria, konwersatoria monograficzne z zakresu dziejów polskich i powszechnych w epoce dziewiętnastego wieku.

Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach (przedstawionych chronologicznie):

 • dzieje polityczne Rzeczypospolitej u schyłku jej istnienia i ziem zabranych w końcu XVIII wieku
 • historia polityczna i społeczno-gospodarcza Księstwa Warszawskiego oraz ziem zaboru rosyjskiego w epoce napoleońskiej.
 • dzieje formacji wojskowych w epoce Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego
 • dzieje pogranicza m.in. Śląska, Galicji, Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i na początku XX wieku
 • polityka polska w monarchii habsburskiej w końcu XIX i na początku XX wieku, a także kwestia ukraińska w Galicji w tym okresie
 • stosunki narodowościowo-polityczne na Śląsku Cieszyńskim w końcu XIX i na początku XX wieku
 • dzieje krajów czeskich w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku
prof. dr hab. Dariusz Nawrot
Dodany 07/02/2013 o 07:51 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 120

tel. służbowy (032) 359 – 1549

e-mail: dariusz.nawrot@us.edu.pl

Pełnione funkcje

– Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku
– Dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego (Pałac Schoena w Sosnowcu).

Zainteresowania badawcze

Dzieje ziem polskich u schyłku Rzeczypospolitej i w epoce napoleońskiej oraz dzieje ziem Zagłębia Dąbrowskiego w okresie rozbiorów.

Sylwetka

Doktor (maj 1995), doktor  habilitowany (styczeń 2009), profesor nauk humanistycznych (styczeń 2018).

Publikacje

Wybrane monografie:

 1. Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu w dobie Sejmu Czteroletniego Z dziejów stosunków polsko-austriackich w latach 1788-1792. Katowice 1999 s. 200.
 2. Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008, s. 792.
 3. Z dziejów powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Bój o Sosnowiec i wyzwolenie trójkąta granicznego. Sosnowiec 2013, ss.78.
 4. Z dziejów czynu legionowego. Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku wielkiej wojny 1914-1915. Sosnowiec 2014, ss. 148 + il.
 5. Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 in 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego. Czeladź 2016, ss. 234.
 6. Tadeusz Kościuszko. W 100 rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 1917-2017. Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi. Czeladź 2017, ss. 50.
 7. Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater / Tadeusz Kościuszko. Polish and American Hero. Wydawnictwo M. Kraków 2017, ss. 320.
 8. Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi.  Czeladź 2018, ss. 143.

Udział w grantach i projektach badawczych

-“Implementation of European Union Standarts in education and Science of V4 countries”. Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach koordynacja i uczestnictwo w grancie: International Visegrad Fund – project No 3053-2002- IVF. Uczestnicy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, UMB Banska Bystrica, TSF Gazdasagi Foiskolai Kar. Bekescsaba, OPF Karvina.
-„Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja” Uczestnik projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł 1.1, ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2012-2016 (umowa nr 0073/FNiTP/H11/80/2011).
-„Listopad 1918 r. w Zagłębiu Dąbrowskim”- projekt realizowany w 2018 przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego

dr hab. Dorota Malczewska-Pawelec
Dodany 07/02/2013 o 07:50 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 126

tel. służbowy (032) 359 – 1769

e-mail: dorota.malczewska-pawelec@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Historia historiografii polskiej w XIX wieku, nauczanie historii na ziemiach polskich w XIX i XX w., najnowsza historia Polski, problematyka pamięci historycznej w Polsce.

Sylwetka

Ur. 1967 w Bielsku-Białej

Wykształcenie

1986-1991 Indywidualne studia historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł pracy magisterskiej: Oni. Polscy ludzie Stalina. Rekonstrukcja wizji świata i człowieka polskiej elity władzy lat 1944-1956 (promotor – prof. dr hab. Jan Pomorski).
1994-1999 Studia doktoranckie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Doktorat: 2000 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie rozprawy Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna (promotor – prof. dr hab. Maria W. Wanatowicz)

Praca zawodowa

1992-1994 Urząd Wojewódzki w Lublinie
1996-2003 nauczyciel historii w szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Sosnowca
Od 2001 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach (adiunkt)

Publikacje (wybór)

I. Prace zwarte

 1. Bogusław Miedziński (1891-1972). Polityk i publicysta, Łódź: Ibidem, 2002, ss. 256, ISBN 83-88679-22-8.
 2. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Universitas: Kraków 2012, ss. 304, ISBN 97883-242-1657-4 (współautor: Tomasz Pawelec).
 3. Dialog o Śląsku. O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne), Katowice 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 466; ISBN 978-83-226-2096-0.

II. Rozprawy i artykuły naukowe

 1. Bohaterowie „Gazety Polskiej” i „Trybuny Ludu”. Studium porównawcze z zakresu polityki pamięci historycznej, (w:) J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Widma pamięci, Chorzów: MDK „Batory”, 2010, s. 146-182, ISBN 978-83-929489-1-9.
 2. Bogusława Miedzińskiego wspomnienia lat młodzieńczych, (w:) Zbigniew Zaporowski (red.): Józef Piłsudski i piłsudczycy, Lublin: Wyd. UMCS, 1999 s. 201-218, ISBN 83-227-1365-7.
 3. Drogi do socjalizmu na przykładzie wybranych działaczy PPS i PPSD, (w:) Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa (red.): Polska lewica w XX wieku. Historia – ludzie – idee, Kraków: Wyd. Akademii Pedagogicznej, 2004 s. 43-56, ISBN 837271-285-9.
 4. False Memory Syndrome: The Creation of a Vision of Nation’s Recent History by Communist Authorities in Poland, „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” T. 1: 2007, nr 1, s. 5-30, ISSN 1857-2707 (współautor: Tomasz Pawelec).
 5. Józef Piłsudski a Rosja i Rosjanie. Próba rekonstrukcji postawy psychologicznej, (w:) Lech Maliszewski (red.): Żar niepodległości, Lublin: Wyd. Norbertinum, 2004, s. 13-28, ISBN 83-7222-211-8.
 6. Karol Szajnocha (1818-1868), (w:) Jerzy Maternicki (red.): Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 101-120, ISBN 978-83-7338-292-3.
 7. Kategoria ‘wizji świata i człowieka’ w badaniu ludzi komunistycznej władzy, (w:) Krzysztof Brzechczyn (red.): Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, Poznań: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, (Studia i Materiały poznańskiego IPN, T. III), s. 219-227, ISBN 978-83-925139-0-2.
 8. Komunistyczne próby przeorientowania polskiej pamięci historycznej na przykładzie treści podręczników szkolnych, (w:) K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak (red.): Historia-Mentalność-Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, Poznań: Wyd. IH UAM, 2010, s. 281-301, ISBN 978-83-89407-68-9.
 9. Miasto Lwów jako środowisko życia lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. V, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 138-158, ISBN 978-83-7338-313-5 (współautor: Tomasz Pawelec).
 10. Obraz Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich w podręczniku Anatola Lewickiego „Zarys historii Polski i krajów ruskich z nią połączonych”, (w:) Hanna Wójcik-Łagan (red.): Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, Kielce: Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Akademia Świętokrzyska, 2005, s. 145-161, ISBN 83-86006-86-2.
 11. „Oni” – polscy ludzie Stalina. Rekonstrukcja wizji świata i człowieka polskiej elity władzy lat 1944-1956, „Wieki Stare i Nowe” T. 4, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2005 s. 216-252, ISBN 83-226-1491-8.
 12. Syndrom fałszywej pamięci. Kreowanie wizji najnowszych dziejów Polski w podręcznikach szkolnych wczesnego PRL-u, (w:) Szymon Wróbel (red.): Iluzje pamięci, Kalisz-Poznań: Wyd. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, 2007, s. 99-124, ISBN 978-83-923869-7 (współautor: Tomasz Pawelec).
 13. Śląsk i Ślązacy w „Historii Narodu Polskiego” Adama Naruszewicza, „Śląski Kwartalnik Naukowy Sobótka” R. 64: 2009, nr 1, s. 19-48, PL ISSN 0037-7511.
 14. Śląsk w pracach historyków lwowskich Ignacego Lubicz-Czerwińskiego i Henryka Schmitta, (w:) Jerzy Maternicki (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. 1, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004 s. 178-194, ISBN 83-7338-059-0.
 15. Śląsk w twórczości dziejopisarskiej Karola Szajnochy, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, T. 3, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 s. 118-137, ISBN 83-7338-241-0.
 16. Śląski epizod Bogusława Miedzińskiego. Przyczynek do rozważań nad rolą Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w zmaganiach o Górny Śląsk w latach 1919-1921, „Niepodległość” (Nowy Jork) T. 51: 2000/2001 s. 29-44, ISBN 83-87893-94-3.
 17. U źródeł niepodległości. Spory wokół Konwentu, (w:) Zbigniew Zaporowski (red.): Józef Piłsudski i piłsudczycy, Lublin: Wyd. UMCS, 1999 s. 221-231, ISBN 83-227-1365-7.
 18. Walka o pamięć. Bogusław Miedziński w obronie piłsudczykowskiej wizji przeszłości, (w:) Sławomir Nowinowski, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki (red.): Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, s. 315-332, ISBN 978-83-925820-9-0.
 19. Życie codzienne lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Leonid Zashkilniak, Jerzy Maternicki (red.): Bagatokulturne istorićne seredowiszcze Lwowa w XIX i XX stolitiach, T. IV, Lviw-Rzeszów: Wyd. Lviwski Nacionalny Uniwersytet im. Ivana Franki, 2006, s. 19-41, ISBN 966-613-438-1 (współautor: Tomasz Pawelec).
 20. Budowanie „złej pamięci”. Obraz II Rzeczypospolitej w komunistycznej prasie Polski stalinowskiej, (w:) Leonid Zaszkilniak, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga (red.), Istorija Mentalnost Identičnost IV. Istorična pamiat ukrainciv i pol’akiv u period formuvannia nacionalnoj cvidomosti w XIX – pervoj połovini XX stolitia, PAIS: Lviw, 2011, s. 236-250, ISBN ISBN 978-966-1585-65-1.
 21. Geneza Kozaczyzny w peerelowskich syntezach dziejów Polski, (w:) Andrzej Czyżewski, Rafał Stobiecki, Tomasz Toborek, Leonid Zaszkilniak (red.) Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, Warszawa-Łódź 2012, s. 448-462, ISBN 978-83-7629-353-0.
 22. Odchodzenie od tradycji. O niestandardowym ujęciu dziejów Śląska w syntezie dziejów narodowych Józefa Dąbrowskiego, „Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne” 2012, nr 2, s. 43-59, ISSN 2082-0860.
 23. II Rzeczpospolita widziana na fotografiach, ponuro, (w:) Violetta Julkowska (red.) Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, Poznań 2012, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, s. 149-164, ISBN 978-83-63047-11-5.
dr hab. Zbigniew Hojka
Dodany 07/02/2013 o 07:49 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 119

tel. służbowy (032) 359 – 1406

e-mail: zbyszek_hojka@o2.pl

Pełnione funkcje

Przewodniczący Rady Muzealnej Muzeum w Chorzowie

Członek Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Zainteresowania badawcze

Ustrój polskiego Śląska w dwudziestoleciu międzywojennym, dzieje Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, geneza i rozwój ruchu zawodowego na Górnym Śląsku, propaganda wyborcza na łamach prasy śląskiej w latach 1922-1939, obyczajowość – savoir vivre w XIX-XX w., sylwetki znanych Ślązaków w XIX-XX w.

Sylwetka

Tytuł magistra: Uniwersytet Śląski , Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii, historia ze specjalizacją archiwalną, magister –1988 r.
Stopień naukowy doktora: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii, nauki humanistyczne w zakresie historii, doktor –  1995r.
Stopień naukowy doktora habilitowanego: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii,  nauki humanistyczne w zakresie historii –  2007r.
Uniwersytet Śląski; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Historii
Stanowisko: asystent stażysta, asystent, adiunkt od 15 XII 1987- do nadal

Publikacje

Prace zwarte

 1. Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia, Chorzów 1997. [współautor J. Kurek], ss. 208, ISBN- 83- 86293-11- X.
 2. Józef Rymer. Biografia polityczna. Katowice 2002. ss. 110, ISBN 83-916496-1-X.
 3. Parafia pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (XIV/XV w. – 2003 r.). Ruda Śląska- Bielszowice 2003, ss. 164. [współautor R. Wawrzynek] ISBN 83 – 919531 – 0 – 6.
 4. Jan Wypler(1890-1965). Życie i twórczość śląskiego poligloty. Katowice 2004, ss. 39. ISBN 83-920155-1-7.
 5. Zespolona administracja rządowa i autonomiczna w województwie śląskim (1922 – 1939) – geneza, struktura organizacyjna i zakres działania. Katowice 2005, ss. 105, ISBN 83-921532-1-9.
 6. Polski Ruch zawodowy w województwie śląskim w latach 1922-1939. Oblicze polityczne. Katowice 2006, ss. 335. ISSN 02808-6-336, ISBN 83-226-1562-0.
 7. Parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach (XIII/XIV w.-2005 r.). Katowice 2007, ss.212 [współautor Krzysztof Gizdoń]
 8. Józef Rymer: pierwszy włodarz polskiego Śląska. Katowice 2009, ss. 60, ISBN 978-83-7593-036-8
 9. Dzieje parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym, Chorzów-Hajduki Wielkie 2010, ss. 145.
 10. Stanisław Janicki (1884-1942), Katowice 2013, ss. 58 ISBN: 978-83-7593-194-5; [współautor Klaudia Pikuła]
 11. Stanisław Janicki (1884-1942). Biografia polityczna; Katowice 2015, ISBN: 978-83-939593-5-8; ss. 131. [współautor Klaudia Pikuła].
 12. Poradnik dżentelmena i damy. Savoir vivre w towarzystwie i biznesie, Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-83-1887-202-3.
 13. Szlak Zabytków Industrialnych Województwa Śląskiego, „Turystyka Historyczna”, t. 1, Katowice 2017, pod red. Z. Hojka i K. Nowaka, ISSN 0208-6336, ss. 205-241.
 14. Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego, Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, Warszawa 2018, ISSN 1509-0957

Artykuły naukowe

 1. Skarbowość w województwie śląskim. W: Studia z historii gospodarczej Polski, p. red. J. Kwaka, Katowice 1994, ss. 116-124, ISSN 0208-6336, ISBN 83226-0578-1.
 2. Administracja rządowa . W: Województwo śląskie. Zarys monograficzny, p. red. F. Serafina, Katowice 1996, ss. 30-48. ISSN 0208- 6336, ISBN 83-226-0660-5.
 3. Skarbowość, W: Województwo śląskie Zarys monograficzny, p. red. F. Serafina, Katowice 1996, ss. 391-404. . ISSN 0208- 6336, ISBN 83-226-0660-5.
 4. Ostatnie lata życia i śmierć księdza dziekana Józefa Czempiela ( 1939-1942). W: Z dziejów tradycji , historii i kultury Wielkich Hajduk. Chorzów 1996, ss. 111-122, ISSN 83-86293-07-1.
 5. Szkolnictwo powszechne w inspektoracie królewskohuckim (chorzowskim) w latach 1922-1939, W: Chorzów w kulturze Śląska, Chorzów 1997, ss. 121-138. ISBN 908549.
 6. Szkolnictwo średnie i zawodowe w inspektoracie królewskohuckim (chorzowskim) w latach 1922-1939, W: Z dziejów oświaty w Chorzowie, Chorzów 1998, ss. 59- 68, ISBN 83-86293-19-5.
 7. Struktura organizacyjna polsko-francuskiej spółki skarbowej Skarboferm. „Studia i materiały z dziejów Śląska” t. 24, Katowice 1999, ss. 76-86, ISBN 83-86053-29-1.
 8. Chrześcijańskie organizacje zawodowe w części górnośląskiej diecezji wrocławskiej na przełomie XIX/XX wieku. W: Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, Katowice 2000, ss. 321-331, ISBN 83-86053-36-4.
 9. Ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu Śląskiego obowiązujące w województwie śląskim w latach 1922-1939. W: Acta Facultatis Philosophicae Uniwersitatis Ostraviensis, Ostrava 2000, Historie, ss. ISBN 80-7042-572-5.
 10. Walka o język polski w prasie polskojęzycznej na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, w: Kultura i obyczajowość mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku. Chorzów Batory 2001, s. 85-98, ISBN 83-86293-32-2.
 11. Wybory do Sejmu Śląskiego i Sejmu i Senatu RP i Sejmu Śląskiego w 1935 r. w województwie śląskim, „Studia i materiały z dziejów Śląska” t. 25, Katowice 2001, ss. 143- 162. ISBN 83-86053.
 12. Jan Wypler katowicki sinolog. W: Katowice w 136. W: W rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice 2002, ss. 291- 305. ISBN 83-86053-46-1.
 13. Sejm Śląski podstawą autonomii województwa śląskiego. W: Pierwsza Sesja Sejmu Śląskiego 10 października 1922 . Katowice 2002, ss. 9-12. ISBN 83-916496-2-8.
 14. Agricola cum facultatae theoligicae – proboszcz bielszowicki ks. Franciszek Buschmann. W:„Rudzki Rocznik Muzealny” R: 2001. Ruda Śląska 2002. ss. 95-102, ISNN 1641-3444-X.
 15. Prof. dr hab. Jerzy Edward Jaros- historyk górnictwa węglowego. W: „Przegląd Górniczy” R:58. 2002. Nr 11, ss. 46-49, ISSN 0033-26-10.
 16. Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Narodowe Stronnictwo Robotników i Narodowa Partia Robotnicza na Górnym Śląsku wobec powstań śląskich i plebiscytu. W: Wieki Stare i Nowe, T. III, Katowice 2003, ss.
 17. Związek Górników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Górnym Śląsku w latach 1902-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 2, ss. 24-31, ISSN 0033-26X.
 18. Centralny Związek Górników na Górnym Śląsku w latach 1913-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 3, ss. 29-36, ISSN 0033-26X.
 19. Związek Górników Chrześcijańskich Związków Zawodowych w województwie śląskim w latach 1923-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 6, ss. 50-54, ISSN 0033-26X.
 20. Sanacyjne związki zawodowe grupujące górników w województwie śląskim w latach 1928-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 10, ss. 44-49, ISSN 0033-26X.
 21. Komunizujące związki zawodowe grupujące górników w województwie śląskim w okresie międzywojennym. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 11, ss. 63-68, ISSN 0033-26X.
 22. Struktura organizacyjna Towarzystwa Francusko- Włoskiego dąbrowskich kopalń węgla w latach 1878-1939. W: Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. Katowice 2004, ss. 105-120. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1343-1.
 23. Podstawy ustrojowe województwa śląskiego 1922-1939. W: Acta Facultatis Philosophicae Uniwersitatis Ostraviensis, Ostrava 2004, Historie, ss. 87-97, ISBN 80-7042-666-7.
 24. Akt przejęcia części Górnego Śląska przez Polskę w 1922 roku. W: Kronika Katowic, t. X, Katowice 2005, ss. 9- 22, ISBN 83-87-727-27-X.
 25. Podstawy ustrojowe autonomicznego województwa śląskiego (1922-1939). W: Kronika Katowic, t. X, Katowice 2005, ss. 23-33, ISBN 83-87-727-27-X.
 26. Katolik w czasie I wojny światowej. W: Studia i Materiały z Dziejów Śląska. nr 26, Katowice 2005, ss. 42-63.
 27. Prasa polskojęzyczna jako forum walki o polskie odrodzenie narodowe na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, W: Studia i Materiały z Dziejów Śląska. nr 26, Katowice 2005, ss. 64-83.
 28. Działalność translatorska Jana Wyplera, W: Wieki Stare i Nowe, T. V, Katowice 2005, ss. 151-167, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1491-8.
 29. Jan Wypler – droga życia, s. 17-28. W: Jan Wypler śląski humanista, Katowice 2008, , ISBN 978-83-7593-016-0
 30. Władze miejskie i ich organizacja, [w:]„Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo”, Katowice 2012, ISBN 978-83-87727-24-6, ss. 297-307.
 31. Napoleon Bonaparte na łamach prasy polskiej w latach 1796-1815, [w:] Śląsk w dobie kampanii napoleońskich, Katowice 2014, ISBN 978-83-7164-839-7, ss. 114-127.
 32. Franciszek Styra, proboszcz w Mszanie, [w:] Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim w XIX i XX w., red. A. Dziurok, D. Keller, B. Kloch , Rybnik 2015, ISBN 978-83-63959-11-1, 978-83-7629-914-3, s. 285-297.
 33. Powstania i plebiscyt górnośląski, [w:] Dzieje miasta i jego dzielnic, red. Z. Hojka, B. Kloch, Rybnik 2017, ISBN 978-83-63959-23-4, ss. 583-625.

Wydawnictwa źródłowe

 1. Wyrósł z dobrego drzewa. Uniwersytet Śląski 1968- 1998. Fakty, dokumenty, relacje. Katowice 1998, ss. 55-168. [współautor J. Kaniewski], ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-00814-4.
 2. Mądrość zbudowała sobie dom. Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Katowice 2008, ISSN 02008-6236, ISDN 978-83-226-2763-2, ss. 303-570

Biogramy

 1. Józef Czempiel. Śląski Słownik Biograficzny. t. I, Katowice 1999, ss. 64-67.[współautor J. Kurek], ISBN 83-226-0833-0, ISSN 0208-6336.

Artykuły popularno-naukowe

 1. Górny Śląsk w granicach Polski. W: „Śląsk” 2002, nr 6(80) ss. 26-30.[współautor B. Bugaj-Hojka]ISSN 1425-3917.
 2. Od początku. Administracja rządowa i samorząd w województwie śląskim 1922-1939, Śląsk, 2007, nr 6
dr Jacek Szpak
Dodany 07/02/2013 o 07:49 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 120

tel. służbowy (032) 359 – 1549

e-mail: jacek.szpak@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Historia Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w dobie zaborów, ze szczególnym uwzględnieniem zakonu paulinów; działalność społeczno-polityczna i gospodarcza arystokracji i ziemiaństwa polskiego w dobie zaborów, szczególnie Sapiehów z Krasiczyna; historia społeczno-gospodarcza i polityczna ziem polskich w XIX i na początku XX w. (do 1939 r.).

Sylwetka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Ukończył studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1995. W 2000 r. obronił doktorat. Stypendysta Uniwersytetu Śląskiego w latach 1997–1999. W latach 1994–2014 nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie o wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej (LO, technikum, Liceum Zawodowe). W Uniwersytecie Śląskim pracuje od 2014 r.

Publikacje

Publikacje zwarte:

 1. Dzieje Sanktuarium i Klasztoru Paulinów w Leśniowie : wiek XIV – 2005 rok / Jacek Szpak. – Jasna Góra : Wydawnictwo Zakonu Paulinów „Paulinianum”, 2007);
 2. współautor: Źródła Leśniowa : część 2 / Anna Poręba, Aleksandra Skrzypietz, Jacek Szpak . – Leśniów : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy na Szczyt, 2016. – 136 s.).

Artykuły w czasopismach:

 1. Myśl społeczno-polityczna i gospodarcza księcia Leona Sapiehy (1803-1878) / Jacek Szpak. // Historia Slavorum Occidentalis – 2014, nr 1, s. 91-117;
 2. Klasztor paulinów w Leśnej 1726-1864 : początki – struktura organizacyjna – życie codzienne – podstawy ekonomiczne / Jacek Szpak. // Roczniki Bialskopodlaskie – T. 24 (2016), s. 67-88;
 3. Władze Królestwa Polskiego wobec paulinów polskich (1815-1864) : zarys problematyki / Jacek Antoni Szpak. // Wieki Stare Nowe. – T. 12 (2017), s. 108-127;
 4. Sytuacja finansowa klasztoru Paulinów na Łąkach Panny Maryi pod Głogówkiem w XVIII i na początku XIX wieku / Jacek Szpak. // Wieki Stare Nowe. – T. 13 (2018), s. 115-135.

Teksty w pracach zbiorowych:

 1. Gospodarka feudalna w dobrach klasztoru paulinów w Leśniowie w XVIII i XIX wieku : wybrane zagadnienia / Jacek Szpak. // W: Zeszyty Myszkowskie. Z. 4. – Myszków : Urząd Miasta Myszkowa, Referat Promocji, Kultury i Sportu, 2017. – S. 9-28;
 2. Dzieje gospodarcze / Jacek Szpak. // W: Oświęcim – miasto pogranicza. T. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 208-227;
 3. Działalność organicznikowska i polityczna ks. Leona Sapiehy w latach 1825-1861 / Jacek Szpak. // W: Model przywództwa : wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy. – Kraków : Wydawnictwo Profesja, 2006. – S. 95-120;
 4. Biblioteki paulinów polskich w XVIII wieku : zarys problematyki / Jacek Szpak. // W: Codzienność i niecodzienność oświeconych. 1, Przyjemności, pasje i upodobania. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – S. 65-75;
 5. Między sacrum a profanum. Życie codzienne paulinów polskich w dobie nowożytnej / Jacek Szpak. // W: Kultura staropolska – poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – S. 195-224;
 6. Wychowanie w nowicjacie polskiej prowincji paulinów w dobie nowożytnej / Jacek Szpak. // W: Dzieciństwo. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014. – S. 311-322;
 7. Sytuacja poddanych w dobrach paulinskich w województwie krakowskim u schyłku XVIII i na początku XIX wieku / Jacek Szpak. // W: Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku : zbiór studiów. – Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2015. – S. 99-121;
 8. Ponad kordonami : współpraca Czartoryskich, Działyńskich, Sapiehów i Zamoyskich w XIX wieku / Jacek Szpak. // W: Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772-1918 : rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów. – Poznań : Instytut Historii UAM, 2015. – S. 145-160;
 9. Życie codzienne mieszkańców Dąbrowy Górniczej / Dariusz Nawrot, Jacek Szpak. // W: Dąbrowa Górnicza : monografia. T. 3, Dzieje miasta. – Dąbrowa Górnicza : Muzeum Miejskie „Sztygarka”, 2016. – S. 327-362;
 10. Życie społeczno-polityczne oraz ludność i jej struktura społeczno-zawodowa / Jacek Szpak. // W: Dąbrowa Górnicza : monografia. T. 3, Dzieje miasta. – Dąbrowa Górnicza : Muzeum Miejskie „Sztygarka”, 2016. – S. 75-116;
 11. Ciężary wojskowe z dóbr starostwa brzeźnickiego w latach 1651-1793 / Jacek Szpak. // W: Pecunia nervus belli : z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 207-225;
 12. Pozycja polityczna księcia Leona Sapiehy w Galicji w latach 1832-1878 / Jacek Szpak. // W: Wielkie rody dawnej Rzeczypospolitej XVI-XIX wieku. T. 1: Sapiehowie. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2018. – S. 251-273.

Recenzje:

 1. W sprawie badań nad składem personalnym zakonu paulinów w Polsce : [recenzja] / Jacek Szpak. // Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne – T. 110 (2018), s. 519-528.
dr Dominika Rychel-Mantur
Dodany 07/02/2013 o 07:36 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 120

tel. służbowy (032) 359 – 1549

e-mail: dominika.mantur@onet.pl

Zainteresowania badawcze

Elity polityczne czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1815-1830

Sylwetka

Urodzona w Oświęcimiu, w latach 2008-2013 studiowała historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie uzyskała tytuł licencjata (2011), a następnie magistra (2013) historii. Od 2014 roku zatrudniona jako asystent w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku. W 2018 roku z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt: „Polityk dwóch epok. Tadeusza Matuszewicz 1765-1819 działalność publiczna).

Publikacje (wybrane)

 1. D. Rychel-Mantur, Topografia miasta, , W: Oświęcim – miasto pogranicza. T. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 165-177.
 2. D. Rychel-Mantur, Początki kariery politycznej Tadeusza Matuszewicza (1765-1819), „Meritum”, T. 8 (2016), s. 97-112
 3. D. Rychel-Mantur, Tadeusz Matuszewicz między Napoleonem i Aleksandrem [w]: Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, Olsztyn, 2017. – S. 52-69.
dr Dawid Madziar
Dodany 07/02/2013 o 07:34 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 120

tel. służbowy (032) 359 – 1549

e-mail: dawidmadziar@onet.eu

Pełnione funkcje

sekretarz redakcji czasopisma „Wieki Stare i Nowe”

Zainteresowania badawcze

Epoka napoleońska; historia wojskowości w XIX wieku; elity polityczne i społeczne Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Sylwetka

Urodzony w 1989 r. w Katowicach. W 2013 r. ukończył studia magisterskie w Instytucie Historii UŚ.  W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie. W październiku 2018 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785-1836) – działalność wojskowa i polityczna”. W latach 2014 – 2019 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku, a od marca 2019 r. na stanowisku adiunkta.

 Publikacje

 1. Madziar D., Mieszkańcy i ich życie codzienne, w: Oświęcim – miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski. T. 2, Warszawa 2018, s. 192-207.
 2. Madziar D., Książę Antoni Paweł Sułkowski w nowej rzeczywistości politycznej na ziemiach polskich w latach 1814-1818, w: Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, Olsztyn-Tarnobrzeg 2017, s. 70-85.
 3. Madziar D., Panorama Racławicka – jaki epizod bitwy przedstawia? w: Wokół początków powstania kościuszkowskiego i bitwy pod Racławicami: w setną rocznicę Obchodu kościuszkowskiego w Sosnowcu w 1917 roku, Sosnowiec 2017, s. 71-83.
 4. Madziar D., Insygnia Orderu św. Stanisława w czasach stanisławowskich, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1765-1831), w: Order Świętego Stanisława: 250 lat historii, red. D. Nawrot, 2017, s. 103-113.
 5. Madziar D., Trudne ścieżki zawodowe dydaktyków Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku [artykuł recenzyjny], „Wieki Stare i Nowe”, t. 11, Katowic 2016, s. 184-188.
 6. Madziar D., „Królestwo Polskie przywrócone” – oczekiwania współczesnych wobec Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego 1812-1813, „Meritum”, t. VIII, Olsztyn 2016, s. 113-129.
 7. Madziar D., Książę Antoni Paweł Sułkowski podczas kampanii hiszpańskiej (1808-1810), w: Doktoranckie Spotkania z Historią, Olsztyn 2016, s. 73-84.
 8. Madziar D., „Początki kariery wojskowej księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego”, w: Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wieku, Katowice 2016, s. 113-130.
 9. Madziar D., „Daję wam słowo honoru, że w żadnym razie nie przekroczę Renu”ocena postawy księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego w 1813 r. przez współczesnych, w: Additamenta historica. Studia z dziejów dalekich i bliskich, Gdańsk 2016, s. 125-135.
 10. Madziar D., Działania dywizji księcia generała Antoniego Pawła Sułkowskiego pod Altenburgiem i Penig w 1813 roku, w: Studia nad epoką napoleońską, t. II, Oświęcim 2016, s. 214-232.
 11. Madziar D., Finanse starostwa brzeźnickiego w latach 1773-1783, „Magazyn Numizmatyczny”, nr 40, Częstochowa 2014, s. 49-61.
 12. Madziar D., Komendanci Placu Księstwa Warszawskiego, „Fax historica”, nr 1, Katowice 2014, s. 16-29.
Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by