Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 08:05 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Zakładu: dr hab. Krzysztof Nowak
dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski
dr hab. Jarosław Tomasiewicz
dr Katarzyna Wilczok
dr Mateusz Sokulski

Historia zakładu

Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku został utworzony w 1992 roku. Od 2012 r. kierownikiem Zakładu jest dr hab. Krzysztof Nowak, poprzednio pracownik Zakładu Historii Archiwistyki i Historii Śląska. Obecnie pracownikami Zakładu są: dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski, dr hab. Jarosław Tomasiewicz, dr Katarzyna Wilczok oraz dr Mateusz Sokulski.

Kierunki badawcze

 • Życie społeczno–gospodarcze i polityczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska po 1945 roku.
 • Ruchy narodowe na Górnym Śląsku.
 • Kształtowanie się systemu stalinowskiego w województwie śląskim i katowickim.
 • Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.
 • Biografistyka regionalna i ogólnopolska.
 • Stan wojenny w województwie katowickim.
 • Ekstremizmy polityczne jako źródło terroryzmu.
 • Dzieje Unii Europejskiej.
 • Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej w XX w.
 • Polacy za granicą i emigracja polska w XX w.
 • Polityka zagraniczna PRL.
dr hab. Krzysztof Nowak
Dodany 07/02/2013 o 08:04 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945r
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 140

tel. służbowy (032) 359 1397-1402

e-mail: krzysztof.nowak@us.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Historii Najnowszej po 1945 w IH UŚ (od 2012); współredaktor rocznika IH UŚ „Turystyka Historyczna”; członek Rady Redakcyjnej rocznika IH UŚ „Wieki Stare i Nowe”;  2000-2003 prezes, od 2003 skarbnik, członek zarządu oddziału PTH w Cieszynie; od 2013 członek Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy MSZ; od 2012 członek Komisji  Środkowoeuropejskiej  PAU; od 2015 członek Komisji Bałkanistyki przy oddziale PAN w Poznaniu, od 2018 członek Komisji Historycznej PAN w Katowicach; od 2005 członek Rady Naukowej Bibliotheca Tessinensis przy Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie i Ośrodku Dokumentacyjnym Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

Zainteresowania badawcze

Historia najnowsza, historia pograniczy Europy Środkowo-Wschodniej, historia Górnego Śląska XX w., stosunki narodowościowe,  mniejszości narodowe, stosunki polsko-czesko-słowackie, stosunki polsko- rumuńskie w XX w., historia Polonii, historia Śląska Cieszyńskiego, historia Bukowiny, historia turystyki

Sylwetka

Studia historyczne w IH UŚ, wykształcenie wyższe, 1986 mgr historii, 1995 dr nauk hum. w zakresie historii (na podstawie dysertacji Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna), 2012 dr hab. nauk hum. w zakresie historii (na podstawie m.in. rozprawy Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945-1989. Między nacjonalizmem o ideą internacjonalizmu), od 1986 zatrudniony w IH UŚ (kolejno: Zakład Metodologii i Dydaktyki Historii, Zakład Historii Śląska, od 2012 Zakład Historii Najnowszej po 1945); staże naukowe: Instytut Historii Uniw., Opolskiego; Instytut Dziejów Czeskich Uniw. Karola w Pradze (2001); wyjazdy w ramach programu Eramus+ (Teaching): Instytut Dziejów Czeskich Uniw. Karola w Pradze, Republika Czeska (2017), Wydział Filologii  Rosyjskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu w Bukareszcie, Rumunia ( 2018).

Publikacje (wybrane)

Monografie i syntezy:

 1. Cieszyniacy nad Tamizą, Katowice 1993, ss.47.
 2. Ks. Józef Londzin (1863-1929). Cieszyn 1998, ss.39 (współautor I. Panic);
 3. Emanuel Guziur 1908-1989, Cieszyn 1999, ss.55;
 4. Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna, Katowice 2002, ss.252;
 5. Mniejszość polska w Czechosłowacji. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu, Cieszyn-Katowice 2010, ss.663; wyd. II Cieszyn 2012, ss.614.

Edycje źródłowe:

 1. Wybór źródeł do dziejów Ustronia, t.2; Cieszyn – Ustroń 1998, ss.158; t.3, Cieszyn – Ustroń 1999, ss. 84;
 2. Zaolzie w opiniach konsulów polskich (1948-1960). Raporty dyplomatyczne; Acta Historica Silesiae Superioris, t XIII, Cieszyn 2003, ss.66;
 3. Władza a PZKO. Polski Związek Kulturalno- Oświatowy w polityce i opiniach władz czechosłowackich, Acta Historica Silesiae Superioris. t. XIV, Cieszyn 2004, ss.56;
 4. Podhale na Zaolziu. Służba Bezpieczeństwa przeciwko zaolziańskiej Praskiej Wiośnie. Wybór dokumentów z lat 1968-1969, Acta Historica Silesiae Superioris, t. XVII, Cieszyn 2005, ss.65;
 5. Polska a Zaolzie (1957-1967). Po „Polskim Październiku” a przed „Praską Wiosną”. Wybór dokumentów, Acta Historica Silesiae Superioris, t. XIX. Cieszyn 2006, ss.91.

Prace redakcyjne (wraz z własnymi rozdziałami i artykułami):

 1. „Pamiętnik Cieszyński” [PTH o.Cieszyn], t.7-20, 1993-2004;
 2. Stan i potrzeby badań nad dziejami Cieszyna,  Cieszyn 1999, ss. 71 (współred. I. Panic);
 3. Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918-1920, Cieszyn 1999, ss.99;
 4. Czadecka ojcowizna, Lublin 2000, ss.159;
 5. Michał Grażyński. Wojewoda na pograniczu. Cieszyn 2000, ss.119; Pierwsza niepodległość. Polacy na Śląsku Cieszyńskim w 1918 roku, Cieszyn 2008, ss. 152;
 6. První nezávislost. Poláci v Těšínském Slezsku v roce 1918, Cieszyn 2008, ss.152;
 7. Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848-1918),  (współred. I.Panic), Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. I. Panica, t. V, Cieszyn 2013, ss.471;
 8. Śląsk Cieszyński w Wielkiej Wojnie 1914-1918. W stulecie polskiego czynu legionowego, Cieszyn 2014, ss.95;
 9. Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. I. Panica, t.VI, Cieszyn 2015, ss. 518
 10. Śląsk Cieszyński w latach 1945-1989, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. I. Panica, t.VII, Cieszyn 2015, ss.688;
 11. Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność, (współred. J.Szymeczek), Czeski Cieszyn 2015, ss.199;
 12. „Turystyka Historyczna” [IH UŚ],  t.I, 2017;
 13. Odrodzenie Polski i Zjednoczenie Rumunii. W stulecie nawiązania polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych/Renașterea Poloniei şi Unirea României. Despre centenarul stabilirii relaţiilor diplomatice polono-române, (współred. F.Anghel), Warszawa 2019, ss.245.

Ok. 100 rozdziałów, artykułów naukowych, haseł w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych, leksykonach, słownikach, encyklopediach w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Niemczech i około 200 artykułów popularyzatorskich w prasie polskiej i polonijnej, katalogach wystawowych i informacyjnych.

Udział w grantach i projektach badawczych

Od 2013 udział w grancie projekcie badawczym NPRH: Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe, kierownik proj. prof. Ilona Czamańska , Komisja Bałkanistyki przy oddziale PAN w Poznaniu;  udział w projekcie badawczym i edukacyjnym Urzędu Miasta Cieszyna opracowania naukowego monografii Cieszyna (2000-2010, 2010 trzytomowa monografia, współred. tomu III, oprac. wielu rozdziałów o XX w.) oraz w projekcie Starostwa Cieszyńskiego opracowania monografii Śląska Cieszyńskiego (2000-2016, ośmiotomowa monografia 2009-2016,  współred. t. V 2013, red. tomów VI, VII 2015, oprac. wielu rozdziałów o XIX i XX w.); udział w Makroregionalnym Projekcie Edukacyjno-Badawczo-Filmowym Pierwsi Niepodlegli, Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych, Tarnów, 2017-2018; udział w projekcie edukacyjnym i popularyzatorskim Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn 1918. Powrót do Ziemi Obiecanej, realizowanym w ramach Programu Dotacyjnego Niepodległa MKiDN.

 

dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski
Dodany 07/02/2013 o 08:04 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 9

tel. służbowy (032) 359 – 1727

e-mail: kazimierz.miroszewski@us.edu.pl

Pełnione funkcje

-2012-2016 Prodziekan ds. Ogólnych i Studenckich WNS
-od 2016 – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
-od 2011 roku sekretarz Prezydium Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach
-od 2016 ekspert PKA
-od 2014 przewodniczący Rady Naukowej Myszkowskiego Uniwersytetu III Wieku

Zainteresowania badawcze

Funkcjonowanie aparatu represji po 1944 roku, działalność Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym oraz najnowsza historia Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego

Sylwetka

Od 25 IX 2012 dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, od 1 IX 2017 profesor nadzwyczajny.

Publikacje (wybór)

Prace zwarte:

 1. Obozy odosobnienia w Bytomiu i Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego (1945-1949), Katowice 2013.
 2. „Jo był ukradziony”. Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka. Katowice-Rydułtowy 2016 (współautor M. Sobeczko).
 3. 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeniszowie. Rzeniszów 2018.
 4. „Jo był ukradziony”. Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka. Katowice-Rydułtowy 2018 (współautor M. Sobeczko), wyd. rozszerzone i poprawione.
 5. Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-2018). Katowice 2018 (współautor K. Wilczok).

Redakcje:

 1. Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie (1939 – 1956), Jaworzno 2002, ss. 147.
 2. Obozy dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943 – 1956, Jaworzno 2007, t. 1, wyd. II uzupełnione i poprawione, ss. 176, t. 2, ss. 160.

Słowniki:

 1. Szkolny słownik historii Polski. Katowice 2000, ss. 419. (współautor – 1/3).
 2. Szkolny słownik historii powszechnej, Katowice 2001, ss. 717 (współautor – 1/3).
 3. Słownik Historii Polski i świata, Katowice 2005, ss. 944. (współautor – 1/3)
 4. Bohaterowie historii świata, Katowice 2007, ss. 80 (współautor – 1/2).
 5. Bohaterowie historii Polski, Katowice 2007, ss. 80 (współautor – 1/2).
 6. Ilustrowane kalendarium dziejów Polski, Chorzów 2007, ss. 80 (współautor – 1/2).
 7. Ilustrowane kalendarium dziejów świata, Chorzów 2008, ss. 80 (współautor – 1/2). ISBN 978-83-7183-557-5
 8. 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata, Chorzów 2008, ss. 319 (współautor – 1/3).
dr hab. Jarosław Tomasiewicz
Dodany 07/02/2013 o 08:03 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 139

tel. służbowy (032) 359 – 1397

e-mail: jaroslaw.tomasiewicz@us.edu.pl

Pełnione funkcje

-wiceprezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego
-członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem przy Collegium Civitas
-członek Komitetu Naukowego czasopisma „Wojny i Konflikty” (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zainteresowania badawcze

Historia idei i ruchów politycznych (zwłaszcza radykalnych); konflikty zbrojne XX i XXI w. (zwłaszcza wewnętrzne i asymetryczne)

Sylwetka

Magister politologii (1986), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2001), doktor habilitowany (2014). Od 2002 r. adiunkt w Instytucie Historii UŚ.

Publikacje

Monografie

 1. „W kierunku nacjokracji. Tendencje autorytarne, totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933–1939): narodowcy – narodowi radykałowie – narodowi socjaliści”. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019; Strony: 400
 2. Po dwakroć niepokorni. Szkice z dziejów polskiej lewicy patriotycznej. Łódź 2014 ISBN 978-83-64496-23-3 Strony: 255
 3. Naprawa czy zniszczenie demokracji? Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1921-1935). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012; ISBN: 978-83-226-2125-7; Strony: 478
 4. Rewolucja Narodowa. Nacjonalistyczne koncepcje rewolucji społecznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 2012; ISBN: 978-83-64125-01-0; Strony: 224.
 5. Zło w imię dobra. Zjawisko przemocy w polityce. Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2009; ISBN: 978-83-262-0192-9; Strony: 272
 6. Ugrupowania neoendeckie w Trzeciej Rzeczpospolitej. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2003; ISBN: 83-7322-668-0; Strony: 390
 7. Terroryzm na tle przemocy politycznej. Zarys encyklopedyczny.  Katowice 2000; ISBN: 83-907096-2-7; Strony: 376
 8. Nowe idee dla Nowej Ery? Między anarchizmem a faszyzmem. Pyskowice 2000; ISBN: 83-913109-1-7; Strony: 128

Rozdziały w monografiach

 1. Między pamięcią autentyczną i pamięcią fałszywą. Polityzacja subkultury i subkulturyzacja polityki na przykładzie subkultury skinheads /w:/ Popkulturowe formy pamięci. Pod red. S. Buryły, L. Gąssowskiej, D. Ossowskiej. Warszawa 2018. ISBN 978-83-65832-77-1, s. 33-62.
 2. „Walkę toczyć musimy na trzy fronty…” Robotniczy radykalizm chrześcijański w II Rzeczypospolitej na przykładzie „Zbawcy Ludu” /w:/ Politologia religii. Pod red. M. Marczewskiej-Rytko, D. Maj. Lublin 2018, s. 451-462. ISBN 978-83-227-9161-5
 3. Zygmunt Zaremba – pryncypialny indywidualista /w:/ Wielcy Socjaliści. Pod red. Andrzej Ziemski, Warszawa 2017, s. 426-437. ISBN 978-83-64469-13-8
 4. Paweł Musioł: narodowy regionalista /w:/ Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku. Pod red. Anna Kubica, Janusz Mokrosz, Katowice–Rybnik 2017, s. 67-83. ISBN 978-83-63031-48-0
 5. Narodotwórcza rola socjalizmu arabskiego (baasizmu) w XX wieku /w:/ Ideologia w późnej nowoczesności. Pod red. Agnieszka Lenartowicz-Podbielska, Przemysław Jastrzębski. Toruń, Adam Marszałek,  2017, s. 175-200. ISBN 978-83-8019-657-5
 6. Antysemityzm gospodarczy między pozytywizmem a rasizmem (1876-1941) /w:/ Między pozytywizmem a nacjonalizmem. Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918. Pod red. Maciej Gloger. Warszawa Semper 2017, s. 229-263. ISBN 978-83-7507-231-0
 7. Rozwój radykalizmów politycznych w Europie w okresie kryzysu gospodarczego (2007-2012) /w:/ Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów. Pod red. Marcela Gruszczyk, Lech  Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice Wyd. UŚ 2017, s. 253-278. ISBN 978-83-226-3043-3
 8. „Partyzanci przyjemności”. Insurekcjonizm: anarchizm wobec kryzysu czy kryzys anarchizmu? /w:/ Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów. Pod red. Marcela Gruszczyk, Lech  Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice Wyd. UŚ 2017, s. 355-378. ISBN 978-83-226-3043-3
 9. Partia Pracujących Kurdystanu: od terroryzmu do państwowości? /w:/ Siły zbrojne wobec zagrożenia terroryzmem. Pod red. Mariusz Wiatr, Jarosław Stelmach. Wrocław Wyd. WSOWL 2016, s. 43-61. ISBN 978-83-65422-39-2
 10. „Młodzi” przeciw „starym”. Koncepcje ideowo-polityczne i działalność środowisk młodonacjonalistycznych w PRL lat osiemdziesiątych /w:/ Życie na przekór. Młodziezowa  kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989) – nowe tropy i pytania badawcze. Pod red. Bartłomiej Noszczak. Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej, 2016, s. 277-301, ISBN 978-83-8098-008-2
 11. Skrajna prawica nacjonalistyczna na Ukrainie: ideologia, struktury, działalność /w:/ Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne. Pod red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk. Katowice 2015. ISBN 978-83-938760-5-1. s. 48-77
 12. Kryzys ukraiński i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski /w:/ Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. Pod red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Katowice, Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, 2014. ISBN 978-83-938760-2-0, s. 88-124
 13. Narodowy regionalizm katowickiego miesięcznika „Kuźnica” (1935-1939) /w:/ Prasa Narodowej Demokracji. Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa. Pod red. E. Maj, A. Dawidowicz. Wyd. UMCS, Lublin 2013, ISBN 978-83-7784-447-2
 14. Prasa środowisk ekstremistycznych obozu narodowego w okresie II wojny światowej (analiza ideowo-polityczna) /w:/ Prasa Narodowej Demokracji. Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa. Pod red. E. Maj, A. Dawidowicz. Wyd. UMCS, Lublin 2013, ISBN 978-83-7784-447-2
 15. Transformacja nacjonalizmu polskiego na przełomie XIX i XX wieku /w:/ Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku: recepcja, kontynuacja, interpretacja. Pod red. E. Maj, A. Dawidowicz. Lublin 2013.
 16. „Postępowy antysemita”. Publicystyka Adama Niemojewskiego na łamach „Myśli Niepodległej” (1921-1931) /w:/ Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści (Tom 3). Pod red. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz. Lublin 2012 ISBN 978-83-7784-239-3, s. 167-194
 17. „Zaczyn” – polski model „totalizmu centrowego” /w:/ Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku. Pod red. Arkadiusz Lewandowski, Arkadiusz Meller, Witold Wojdyło. Toruń 2011. ISBN 978-83-231-2736-9, s. 207-226
 18. Kryzys gospodarczy a ekstremizmy polityczne. Analiza porównawcza /w:/ Radykalizacja poglądów religijnych w społecznościach muzułmańskich wybranych państw Unii Europejskiej. Pod red. Damian Szlachter, Waldemar Kaczorowski, Zbigniew Muszyński, Piotr Potejko, Paweł Chometowski, Tadeusz Borzoł. bmw [Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie] bdw [2011], s. 67-84
 19. Niepogoda dla populistów. Kampanie prezydenckie Andrzeja Leppera i Bogusława Ziętka w 2010 r. /w:/ Wybory prezydenckie 2010. Pod red. Janusz Okrzesik, Waldemar Wojtasik. REMAR, Katowice 2011. ISBN 978-83-61975-8, s. 409-432
 20. Ideologia środowiska „maksymalistów” w świetle publicystyki poznańskiego „Głosu” (1934-1936) /w:/ Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939. Pod red. Ewa Maj, t. 1: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej 2010. ISBN 978-83-227-3169-7, s. 194-207
 21. Władze miejskie i samorząd /w:/ Bielsko-Biała. Monografia miasta. Pod red. Idziego Panica, t. IV: Bielsko-Biała w latach 1918-2009 (pod red. R. Kaczmarka). Bielsko-Biała 2010. ISBN 978-83-60136-46-1, s. 608-629
 22. Naród jako projekt. Wielkosyryjski nacjonalizm narodotwórczy /w:/ Rafał Łętocha (red.): Religia – Polityka – Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną. Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-025-9
 23. Lud – Naród – Słowiańszczyzna. Lewicowy nacjonalizm Polskiego Związku Wolności (1939-1944) /w:/ Rafał Łętocha (red.): Religia – Polityka – Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną. Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-025-9
 24. Narodowe Odrodzenie Polski i jego wizja „Katolickiego Państwa Narodu Polskiego” jako uwspółcześniona wersja narodowego radykalizmu /w:/ Bogumił Grott (red.): Różne oblicza nacjonalizmu, Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-019-8
 25. Rasa przeciw narodowi. Rasizm a nacjonalizm – uzupełnianie się czy wykluczanie? /w:/ Bogumił Grott (red.): Różne oblicza nacjonalizmu, Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-019-8
 26. Polska Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe jako przykład nacjonalizmu świeckiego we współczesnej Polsce /w:/ Bogumił Grott (red.): Różne oblicza nacjonalizmu., Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-019-8
 27. Faszyzm jako ideologia i polityka modernizacji /w:/ Marek Barański (red.):  Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Filozoficzne aspekty i dziedziny modernizacji. Katowice, Śląsk, 2009. 978-83-7164591-4
 28. Środki komunikacji w strategii Oporu Niekierowanego /w:/ Andrzej Kozieł, Katarzyna Gajlewicz (red.): Media masowe wobec przemocy i terroryzmu. Warszawa, ASPRA-RJ, 2009. 978-83-7545-146-7
 29. Wizja Polski niepodległej w programie Polskiej Wspólnoty Narodowej /w:/ Bogumił Grott (red): Piłsudczycy i narodowi demokraci a niepodległość Polski. Oświęcim, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, 2009. 978-83-925310-6-7
 30. Combat 18 – terroryści czy chuligani? /w:/ Marek J. Malinowski, Rafał Ożarowski, Wojciech Grabowski (red.): Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-579-0
 31. Różowa endecja. Koncepcje społeczno-polityczne lewego skrzydła postendecji (Stronnictwa Narodowego „Ojczyzna”) 1992-1996 /w:/ Tomasz Sikorski, Adam Wątroba (red.): Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008
 32. Al-Islam huwa al-hall? Egipskie Bractwo Muzułmańskie – zagrożenie czy szansa demokracji? /w:/ Andrzej Kapiszewski (red.): Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 245-256. ISBN 978-83-7188-081-0
 33. Od rewolucjonistów do kondotierów. Rozwój i upadek Mudżahedinów Ludowych w Iranie /w:/ Robert Borkowski (red.): Czy zmierzch terroryzmu? Case studies i wnioski dla Polski. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Oświęcim 2008, s. 95-109. ISBN 978-83-925310-2-9
 34. Biało-Brunatni. Podziemie neonazistowskie w Polsce /w:/ Jerzy Szafrański, Jerzy Kosiński (red.): Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania. Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2007, s. 223-233. ISBN 978-83-7462-137-3
 35. Biały Wilk. Profil nazistowskiego terrorysty nowej generacji /w:/ Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska (red.): Wybrane aspekty bezpieczeństwa, t. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 165-175, ISBN 978-83-60903-14-8
 36. Neopoganizm jako instrument metapolitycznej legitymizacji skrajnej prawicy /w:/ Bogumił Grott (red.): Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych. Wyd. Nomos, Kraków, 2006, ISBN 83-60490-06-6, s. 323-370.
 37. Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Frontu Wyzwolenia Ziemi) /w:/ Krzysztof Lidel (red.): Terroryzm. Anatomia zjawiska. Wyd. Scholar, Warszawa, 2006, ISBN 83-7383-201-7, s. 166-197
 38. Przeciwko demokracji. Pozaparlamentarna skrajna prawica w Trzeciej Rzeczpospolitej na przykładzie Narodowego Odrodzenia Polski /w:/ Joachim Liszka, Janusz Okrzesik (red.): Polityczne i prawne aspekty przemian ustrojowych po 1989 roku. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2007, ISBN 83-922148-3-8, s. 60-74.
 39. Na linii frontu? Europa wobec zagrożenia terroryzmem  /w:/ K. Liedel, J. Marszałek-Kawa, Sz. Wudarski: Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Toruń, 2006
 40. „Czarni Zieloni” – radykalni ekolodzy atakują  /w:/ Problemy środowiska i jego ochrony, t. 13, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, UŚ, Katowice, 2005
 41. Le neo-paganisme dans l’Europe de l’Est /w:/ Christian Bouchet (ed.): Les Nouveaux Paiens, Dualpha: Coulommiers, 2005
 42. Idea Europy w ujęciu Jeana Thiriarta /w:/ Unia Europejska i miejsce Polski w integrującej się Europie, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała, 2004
 43. Europa wobec zagrożenia terroryzmem /w:/ Krzysztof Ślusarek (red.): Europa unii i federacji (materiały pokonferencyjne), Uniwersytet Jagielloński: Kraków, 2004
 44. Ugrupowania polityczne i organizacje społeczne w województwie śląsko-dąbrowskim w 1945 r. /w:/ Rok 1945 na Górnym Śląsku, Katowice, Wyd. UŚ: 2004
 45. New Phase in the Worldwide Terrorism Development /w:/  A. Adamus-Matuszyńska (ed.), From Systems To People. Proceedings, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 2001
 46. Pieniądz w Tychach. Stan kapitału finansowego /w:/ M. Szczepański (red.), Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2001
 47. Kapitał kulturowy w oczach elit lokalnych /w:/ M. Szczepański (red.), Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2001

Artykuły w periodykach naukowych

 1. Pędy na zrębie. Na marginesie książki W. Juliana Koraba-Karpowicza „Harmonia społeczna czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa”. Politeja 2018, nr 53 ISSN 1733-6716
 2. The Polish-Catholic National Church: Between Messianism and Socialism. Studia Religiologica 2017, nr 50, z. 4 ISSN 0137-2432
 3. Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa polskiej prawicy 1918–1933. Bezpieczeństwo: Teoria i Praktyka 2016, nr 2, s. 47-66 ISSN 1899-6264
 4. Trajektoria współczesnego terroryzmu międzynarodowego – nowe wyzwania. Studia Lubuskie 2016, t. XII, s. 153-174 ISSN 1733-8271
 5. Między Rochem” i „Szańcem”: ugrupowania narodowo-chłopskie w konspiracji. Wieki Stare i Nowe 2016, t. 11, s. 114-134 ISSN 0208-6336 1899-1556
 6. Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918–1928. Bezpieczeństwo: Teoria i Praktyka 2017, nr 2, s. 91-110 ISSN 1899-6264
 7. Mgławica rebelii. Terroryzm w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie insurekcjonizmu. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2016, t. 10, nr 2, s. 51-66 ISSN 1896-8848
 8. Skrajem otchłani: chrześcijanie wobec żywiołów globalnego rynku. Uwagi na marginesie książki Rafała Łętochy „Ekonomia współdziałania. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań globalnego kapitalizmu”. Studia Religiologica 2016, t. 49, nr 4, s. 371-382 ISSN 0083-4351
 9. Od skrytobójstwa do miatieżewojny. Ewolucja terroryzmu politycznego w Europie – aspekty ideologiczne, taktyczne i organizacyjne. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014 , nr 11 (6), s. 115-136 ISSN 2080-1335
 10. Między tradycją i ponowoczesnością: neopoganie Europy Wschodniej w obliczu globalizacji. Studia Religiologica 2013, nr 46, z. 4 ISSN 0083-4351
 11. Myśl polityczna Ruchu Miecza i Pługa a ideologia zadrużna. Państwo i Społeczeństwo 2013, nr 41 ISSN 1643-8299
 12. Nowa populistyczna prawica jako źródło zagrożenia terrorystycznego w Europie. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 9 (2013), ISSN 2080-1335, s. 30-51
 13. Francuskie Czarne Szczury jako przykład „pełzającego terroryzmu” skrajnej prawicy. Polityka Bezpieczeństwa nr 1 (2013), ISSN 2353-1541
 14. Ekofaszyzm? Wątki ekologiczne na amerykańskiej prawicy (przypadki Earth First! i Sierra Club). Pro Fide Rege et Lege nr 71 (2013), ISSN 0867-6771
 15. Ugrupowania zadrużne i neozadrużne w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945). Historia i Polityka nr  7 (14) 2012, ISSN 1899-5160
 16. Demiurgizm jako przykład neopoganizmu rasowo-nacjonalistycznego. Ex Nihilo nr  1(7) 2012, ISSN 1689-9202; s. 55–67
 17. Od monarchizmu do postkonserwatyzmu. Ekstremizm konserwatywny w II Rzeczypospolitej. Społeczeństwo i Polityka nr 3 (2011) ISSN 1733-8050; s. 9-32
 18. Konstelacja „narodowych piłsudczyków”. Społeczeństwo i Polityka nr 2 (2011) ISSN 1733-8050; s. 119-142
 19. Między „narodowym komunizmem” a „faszyzmem lewicy”. Ideologia Legionu Młodych (1930-1939). Społeczeństwo i Polityka nr 1 (2011) ISSN 1733-8050; s. 195-210
 20. Orientacje geopolityczne w dziejach Polski. Racja Stanu nr 1 (2011) 2081-7991; s. 265-272
 21. Ucieczka od wolności? Prawicowy radykalizm na przykładzie Obozu Narodowo-Radykalnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej nr 3 (2010) ISSN 1429-673x; s. 71-83
 22. Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy. Historia i Polityka nr 4 (2010) ISSN 1899-5160; s. 135-155
 23. Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej. Przegląd Geopolityczny t. 1 (2009) ISSN 2080-8836, s. 161-190
 24. W poszukiwaniu istoty faszyzmu. Historia i Polityka nr 2-3 (2009-2010) ISSN 1899-5160
 25. Neopoganizm – „religia narodowa” – w koncepcjach niemieckiej skrajnej prawicy (do 1945 r.). Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, tom XXIX (2007)
 26. Ewolucja ideologii faszystowskich po 1945 roku. Zarys problematyki. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, tom XXVIII (2005)
 27. Wokół neopogańskich koncepcji Jana Stachniuka. Nomos. Kwartalnik religioznawczy nr 51-52 (2006)
 28. Na linii frontu? Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 1 (2005)
 29. Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Earth Liberation Front). Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1 (2004)
 30. Nowy lokalizm? Regiony Polski nr 1 (2004)
 31. Ukraiński ruch narodowy między faszyzmem i nacjonalkomunizmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi nr XXVI (2003)
 32. Ugrupowania neoendeckie w Trzeciej Rzeczypospolitej (1989-1997). Dzieje Najnowsze nr 3 (2003)
 33. Regionalny system partyjny Województwa Śląskiego w świetle wyborów samorządowych 2002 r. Regiony Polski nr 1 (2003)
 34. Faszyzm? Populizm? Liberalizm? Sprawy Polityczne nr 17-18 (2002)
 35. Powrót Ligi. Sprawy Polityczne nr 13-14 (2002)
 36. Od romantycznej reakcji do totalitarnej modernizacji. Z dziejów reakcyjnego ekologizmu. Zeszyty Humanistyczne Politechniki Wrocławskiej nr 1 (2001)
 37. Religia, naród i państwo w neopogańskiej filozofii Jana Stachniuka. Nomos nr 24-25 (1999)
 38. Współczesne ruchy regionalistyczne w Europie zachodniej. Sprawy Narodowościowe, t. VI z. 2 (1997)
 39. Stare religie Nowej Ery: Główne nurty współczesnego neopoganizmu. Nomos nr 5-6 (1994)

Podręczniki szkolne

 1. scenariusze lekcji: Ramię w ramię; Politykom dziękujemy?; Pokusy autorytarne, uroki totalitaryzmu; Państwo w przebudowie: przejście do demokracji;  Demokracja na eksport?! /w:/ Z demokracją na ty (podręcznik WoS), Civitas, Warszawa 2003
 2. scenariusze lekcji: Stowarzyszenia czyli o pożytkach ze wspólnego działania; Związki zawodowe; Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce; Komu i do czego przydają się partie polityczne?; Czy demokracja jest nieuleczalnie chora?; Kiedy upada demokracja?; Czy urzędników i polityków można kupić?; Czy Polacy dorośli do demokracji?; Dlaczego konstytucja w państwie totalitarnym nie chroni obywateli?; Przejście do demokracji – droga ewolucyjna; Przejście do demokracji – droga rewolucyjna; Dlaczego konstytucje źle funkcjonują poza społeczeństwem otwartym? /w:/ Edukacja prawna i obywatelska. Scenariusze lekcji dla szkół średnich, t. 1 i 2, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 1997-1998

Hasła encyklopedyczne

 1. Neofaszyzm  /w:/ Encyklopedia „Białych Plam”, t. XIII (Nazizm-Ossendowski), Radom, 2004
 2. Neopogaństwo /w:/ Encyklopedia „Białych Plam”, t. XIII (Nazizm-Ossendowski), Radom, 2004

Udział w grantach i projektach badawczych

Ekspert w projektach „Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939” (NPRH) i „Dialogue About Radicalisation and Equality” (Komisja Europejska: Horyzont 2020)

dr Katarzyna Wilczok
Dodany 07/02/2013 o 08:02 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 140

tel. służbowy (032) 359 – 1397-1402
e-mail: k.wilczok@interia.pl

Pełnione funkcje

-członek Komisji ds. Jakości Kształcenia dla kierunku turystyka historyczna IH UŚ (2017-2020)
-udział w pracach komisji rekrutacyjnych, sekretarz (2015-2017)
-przeprowadzanie ankietyzacji wśród studentów, dotyczącej oceny pracowników naukowych (2016-2018)

Zainteresowania badawcze

Opozycja i opór społeczny w PRL w latach 1980-1989, w tym historia NSZZ „Solidarność” różnego szczebla, zagraniczna pomoc dla Polski w okresie stanu wojennego, więźniowie 11-tki, życiorysy opozycjonistów.

Sylwetka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
2015 r. – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie obronionej na Wydziale Nauk Społecznych UŚ pracy doktorskiej pt. Kierownictwo MKZ Katowice NSZZ „Solidarność” wobec programu i taktyki działania NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981, napisanej pod kierunkiem dra hab. Kazimierza Miroszewskiego.
Zatrudniona na stanowisku adiunkta.

Publikacje

Monografie:

 1. Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989), Katowice 2015, ss. 344.
 2. Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-2018), Katowice 2018 [współautorstwo Kazimierz Miroszewski], ss. 148.
 3. Radykałowie Solidarności. Kierownictwo MKZ Katowice w sporze o program i taktykę działania NSZZ „Solidarność” 1980-1981, Warszawa 2019.

Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach:

 1. MKZ Katowice NSZZ „Solidarność” w otoczeniu społeczno – kulturowym regionu, [w:] „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2013, nr 10, s. 155-177.
 2. Żorska „Solidarność” (1980-1988), [w:] Żory 1945-1989. Monografia historycza, red. Kazimierz Miroszewski, Żory 2017, s. 222-250.
 3. „Zabezpieczenie” przebiegu referendum ludowego z 1946 r. i wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie województwa śląskiego, [w:] Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku, red. Małgorzata Świder, Adam Dziurok, Katowice–Warszawa–Opole 2017, s. 194-205.
 4. Udział NSZZ „Solidarność” w opracowaniu nowego projektu ustawy o związkach zawodowych w latach 1980-1981, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2018, nr 31, s. 429-464.
 5. Problematyka społeczno-polityczna i programowa na łamach miesięcznika „Wolni i Solidarni” w Katowicach, [w:] Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczna Solidarności Walczącej, red. Krzysztof Brzechczyn, Poznań-Warszawa 2018, s. 66-75.

Udział w grantach i projektach badawczych

Udział w Centralnym Projekcie Badawczym Instytutu Pamięci Narodowej „Opozycja i opór społeczny w PRL 1956-1989” (od 2016 r.)

dr Mateusz Sokulski
Dodany 07/02/2013 o 08:01 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 140

tel. służbowy (032) 359 – 1397-1402

email: mateuszsokulski@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

Historia dyplomacji, opozycja demokratyczna w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., historia Bałkanów w XX w.

Sylwetka:

Od 1 X 2017 r. Adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej po 1945 r., Instytucie Historii UŚ
1 X 2016-31 IX 2017 Asystent w Zakładzie Historii Najnowszej po 1945 r., Instytucie Historii UŚ
28 VI 2017 nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych za rozprawę doktorską Stosunki jugosłowiańsko-polskie 1970-1980
Absolwent studiów magisterskich Historii (2010) i filologii serbsko-chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim

Publikacje

 1. Proces zjednoczeniowy PPR i PPS w latach 1945–1948 z perspektywy jugosłowiańskiej, [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 2 (32), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2018, s. 211-235.
 2. W opozycji do Moskwy. Jugosłowiańska „droga do socjalizmu” w latach 1948-1956, [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 2 (28), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, s. 395-417.
 3. Mihajlo Mihajlova droga od badacza literatury rosyjskiej do dysydenta (1964-1966), [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN 2015, pod red. J. Szumskiego i Ł. Kamińskiego, Warszawa 2016, s. 91-102.
 4. Poljska kultura 1948-1956 iz perspektive Veleposlanstva Jugoslavije u Varšavi kao izraz legitimizacije vlastitog režima, [w:] „Historijski Zbornik” br 2 (67), Zagreb 2014, s. 345-360.
 5. Sytuacja w Polsce w latach 1978–1981 w dokumentach najwyższych władz jugosłowiańskich, [w:] Świat wobec „Solidarności” 1980-1989, pod red. P. Jaworskiego i Ł. Kamińskiego, Warszawa 2013, s. 185-207.
 6. Sudbine Poljaka u Sovjetskom Savezu u II svijetskom ratu na primjeru Józefa Czapskog i Gustawa Herlinga-Grudzińskog, [w:] Intelektualci i rat, 1939.–1947. godine, ur. Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina, sv. 1-2, Zagreb 2013, s. 92-106.

Udział w grantach i projektach badawczych

Realizacja grantu NCN Miniatura 2 ( XII 2018-XII 2019): Polityka kulturalna jako mechanizm działań podporządkowania w polityce ZSRR w latach 1955-1957/1958. Przypadek Polski i Jugosławii. 

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by