Zespoły badawcze IH UŚ
Dodany 29/02/2020 o 10:00 przez MF

W wyniku przekształceń struktury UŚ od 2020 roku pracownicy badawczo-dydaktyczni utworzyli w ramach naszego Instytutu 9 zespołów badawczych i 2 projekty badań indywidualnych. Szczegółową strukturę zawiera załącznik do niniejszej informacji.

Wykaz zespołów badawczych

Zmiany w strukturze wewnętrznej IH od 1 X 2019
Dodany 07/10/2019 o 18:59 przez MF

W konsekwencji wejścia w życie reformy szkolnictwa wyższego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od 12 X 2019 likwidacji uległy struktury istniejące dotąd wewnątrz Instytutu Historii. W miejsce zakładów wprowadzone zostały zespoły badawcze, zorganizowane jednak na odmiennych zasadach. Informacje na temat zakładów pozostawione na stronie zostają dla zapewnienia zainteresowanym pełniejszej informacji na temat dotychczasowej aktywności naukowo-dydaktycznej pracowników Instytutu.

Wykaz pracowników Instytutu Historii
Dodany 04/11/2018 o 12:25 przez MF

Bartnik Agnieszka – dr (badania z zakresu historii starożytnej)

Barwicka-Makula Aleksandra – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Boroń Piotr – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii starożytnej – pradziejów ziem polskich)

Czwojdrak Bożena – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Duda Paweł – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Fertacz Sylwester – dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Fic Maciej – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej i dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie)

Gojniczek Wacław – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii nowożytnej i archiwistyki)

Gregorowicz Dorota – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Grudniewski Jakub – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w. i archiwistyki)

Gruszczyk Marcela – dr (badania z zakresu historii najnowszej)

Hojka Zbigniew – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Januszewska-Jurkiewicz Joanna – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Kaczanowicz Wiesław – prof. dr hab. (badania z zakresu historii starożytnej)

Kaczmarek Ryszard – prof. dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Kalinowska-Wójcik Barbara – dr (badania z zakresu historii najnowszej) – urlop w roku akademickim 2019/2020

Kałuski Tomasz – dr (badania z zakresu historii nowożytnej i nauk pomocniczych historii)

Kluczek Agata A. – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii starożytnej)

Kowalewski Piotr – dr (badania z zakresu metodologii i historiografii)

Krzyżanowski Lech – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Madziar Dawid – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Malczewska-Pawelec Dorota – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w., metodologii i historiografii)

Mercik Joanna – dr (badania z zakresu historii najnowszej i dydaktyki historii)

Mękarski Artur – dr (badania z zakresu metodologii i historiografii)

Miroszewski Kazimierz – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Morawiec Jakub – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Nabiałek Karol – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Nawrot Dariusz – prof. dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Niemczyk Katarzyna – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Nowak Krzysztof – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Pawelec Tomasz – prof. dr hab. (badania z zakresu metodologii i historiografii)

Pietrzyk Iwona – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej i nauk pomocniczych historii)

Rogosz Norbert – dr hab. (badania z zakresu historii starożytnej)

Rolnik Dariusz – dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Rychel-Mantur Dominika – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Skowron Ryszard – prof. dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Skrzypek Miłosz – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Skrzypietz Aleksandra – dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Sokulski Mateusz – dr (badania z zakresu historii najnowszej)

Sperka Jerzy – prof. dr hab. (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Szpak Jacek – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Tomasiewicz Jarosław – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Węcki Mirosław – dr (badania z zakresu historii najnowszej i archiwistyki)

Wilczok Katarzyna – dr (badania z zakresu historii najnowszej)

Woźny Maciej – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Idzi Panic (ur. 1952)
Dodany 22/10/2018 o 12:38 przez MF

Prof. zw. dr hab. Idzi Panic – urodzony w 1952 roku w Wodzisławiu Śląskim. Z Instytutem Historii UŚ związany od początku lat 90. XX wieku do 2018 roku. Mediewista. W latach 1998-2002 dyrektor Instytutu, w latach 2002-2005 zastępca dyrektora. Od 1998 do 2018 był kierownikiem Zakładu Historii Średniowiecznej IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu (1992); Początki Węgier. Polityczne aspekty formowania się państwa i społeczeństwa węgierskiego w końcu IX i w pierwszej połowie X wieku (1995); Ostatnie lata Wielkich Moraw (2000); Zachodniosłowiańska nazwa „Niemcy” w świetle źródeł średniowiecznych (2007); Jak my ongiś godali: język mieszkańców Górnego Śląska od średniowiecza do połowy XIX wieku (2015).

Skład dyrekcji Instytutu Historii
Dodany 19/05/2018 o 06:49 przez Administrator

(fot. Małgorzata Tyrybon)

Dyrektor Instytutu Historii – prof. dr hab. Jerzy Sperka
Zastępca dyrektora IH – dr hab. Dariusz Rolnik
Dyrektor kierunków prowadzonych przez IH – dr hab. prof. UŚ Maciej Fic
Zastępca dyrektora kierunków – dr hab. prof. UŚ Jakub Morawiec

Kierownik Biura Ewaluacji i Obsługi IH – mgr Lidia Żalińska

Antoni Barciak (ur. 1947)
Dodany 29/03/2016 o 06:44 przez Administrator

Prof. dr hab. Antoni Barciak – urodzony 28 VIII 1947 roku w Hecznarowicach. Z Instytutem Historii UŚ związany od początku lat 70. XX wieku do 2017 roku. Mediewista i badacz nauk pomocniczych historii. W latach 1994-2014 był kierownikiem Zakładu Nauk Pomocniczych Historii IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II : studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie XIII wieku (1982);Czechy oraz ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku : polityczno-ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski (1992);Między Polską a Czechami : Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza (2012).

Józef Chlebowczyk (1924-1985)
Dodany 29/03/2016 o 06:43 przez Administrator

Prof. dr hab. Józef Chlebowczyk – urodzony 19 I 1924 roku w Karwinie (Czechosłowacja), zmarł 14 VII 1985 roku w Sozopolu (Bułgaria). Z Instytutem Historii UŚ związany od 1972 roku do śmierci, wcześniej m.in. pracował w Instytucie Historii PAN we Wrocławiu oraz Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach. Badacz dziejów społeczno-gospodarczych i narodowych Śląska oraz Europy Środkowo-Wschodniej (zwłaszcza procesów narodowotwórczych w środkowej Europie). Był m.in. prorektorem Uniwersytetu Śląskiego ds. Filii w Cieszynie, kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej IH UŚ oraz dyrektorem IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX (1971); O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (Od schyłku XVIII do początków XX w.) (1983); Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia:prawo do samookreślenia i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie światowej i po jej zakończeniu (1988).

Edward Długajczyk (ur. 1939)
Dodany 29/03/2016 o 06:43 przez Administrator

Prof. dr hab. Edward Długajczyk – urodzony w 1939 roku. Z IH UŚ związany w latach 2001-2009, wcześniej zatrudniony m.in. w Archiwum Państowym w Katowicach. Badacz politycznych i wojskowych dziejów Górnego Śląska w XX wieku. Był kierownikiem Zakładu Archiwistyki IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Górny Śląsk po powstaniach i plebiscycie (1977); Sanacja śląska 1926-1939: zarys dziejów politycznych (1983); Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939 (1990); Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919–1922 (2001); Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919–1920 (2005).

Wacław Długoborski (ur. 1926)
Dodany 29/03/2016 o 06:42 przez Administrator

Prof. dr Wacław Długoborski – urodzony 3 I 1926 roku w Warszawie. Z Instytutem Historii UŚ związany od 1970 roku, wcześniej zatrudniony m.in. w Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim, Instytucie Historii PAN we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Badacz historii gospodarczej Polski oraz tzw. dziejów ruchu robotniczego. Wypełniał m.in. obowiązki prodziekana Wydziału Humanistycznego UŚ oraz dyrektora IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Zarys historii gospodarczej Polski: (do roku 1939) (1964); Więź ekonomiczna między Zagłębiami Górnośląskim i Dąbrowskim w epoce kapitalizmu (do 1877 roku) (1973).

Anna Glimos-Nadgórska (ur. 1950)
Dodany 29/03/2016 o 06:42 przez Administrator

Dr hab. prof. UŚ Anna Glimos-Nadgórska – urodzona 7 VIII 1950 roku w Strzemieszycach (dziś część Dąbrowy Górniczej). Z IH UŚ związana od 1974 do 2015 roku. Badaczka dziejów polskiego szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku (zwłaszcza na terenach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego) oraz dydaktyki historii. Długoletni kierownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii.

Najważniejsze publikacje: Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego: (1922-1939) (2000); Zarys monograficzny chorzowskich szkół powszechnych (1922-1939) (2006); Szkolnictwo Będzina 1795-1918 wraz z tekstami źródłowymi (2012).

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by