prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
Dodany 07/02/2013 o 07:02 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 133

tel. służbowy (032) 359 – 1461

e-mail: wieslaw.kaczanowicz@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Kierownik Zakładu Historii Starożytnej

Zainteresowania badawcze

Dotyczą historii Cesarstwa Rzymskiego, a głównie problemów kryzysu tego państwa w III stuleciu. Podjęte i realizowane studia koncentruję na numizmatyce rzymskiej. Innym, szczególnym przedmiotem badań są dzieje rzymskiej Brytanii.

Sylwetka

Ur. 11 maja 1949 roku w Siemianowicach Śląskich. W 1974 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. We wrześniu 1980 roku doktoryzował się na podstawie dysertacji „Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w.n.e.” W czerwcu 1991 roku uzyskał natomiast habilitację, przedstawiając rozprawę „Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235-284 n.e.”.
Począwszy od ukończenia studiów jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przechodząc kolejne stopnie kariery akademickiej: asystenta-stażysty, asystenta, adiunkta, adiunkta z habilitacją, a także w latach 1995 – 2000 profesora uniwersyteckiego.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego – z dnia 28 kwietnia 2000r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
Z datą 1 sierpnia 2005 roku mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Jego aktywność zawodowa na Uniwersytecie, prócz obowiązków dydaktycznych, obejmowała i obejmuje także różnorodne działania o charakterze administracyjno-organizacyjnym. Był zatem między innymi prodziekanem do spraw nauczania Wydziału Nauk Społecznych macierzystej Uczelni (od 1 grudnia 1990 roku do 31sierpnia 1993 roku), zastępcą dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego do spraw dydaktyki (od 1 września 1993 roku do 31 sierpnia 1999 roku), kierownikiem Zakładu Archeologii w tymże Instytucie (od 1 października 1997 roku do 28 lutego 1999 roku). Obecnie kieruje Zakładem Historii Starożytnej w Instytucie Historii (od 1 marca 1999 roku). W latach 2008-2016 był dziekanem Wydziału Nauk Społecznych.
Do chwili obecnej wypromował około 150 magistrów z zakresu historii starożytnej, a także 6 doktorów o tej specjalności.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii Cesarstwa Rzymskiego, a głównie problemów kryzysu tego państwa w III stuleciu. Podjęte i realizowane studia koncentruje na numizmatyce rzymskiej. Innym, szczególnym przedmiotem jego badań są dzieje rzymskiej Brytanii.
Należał i należy do następujących towarzystw i organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Filologiczne (w latach 1986-1998 pełnił w nim funkcję prezesa zarządu oddziału katowickiego, a w konsekwencji wchodził w skład zarządu głównego), Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatycznego (do rozwiązania), Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – oddział w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne (począwszy od 1986 roku jest tam członkiem Komisji Historii Starożytnej w Zarządzie Głównym), Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Katowicach, Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Krakowie, Komisja Numizmatyczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Warszawie.

Publikacje

I Książki

 1. Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w. n. e. Katowice 1985.
 2. Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235 – 284 n. e. Katowice 1990.
 3. Cesarz Probus, 276 – 282 n. e. Katowice 1997.
 4. Probus the Emperor, 276 – 282 AD. A biographical Study. Cieszyn 2003.

II Artykuły

 1. Propaganda rzymskiej polityki podbojów na monetach epoki Trajana. „Wiadomości Numizmatyczne” 1976. T. 20, s. 158 – 173.
 2. Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w świetle ikonografii i legend monet (wybrane zagadnienia). W: Historia i Współczesność. T. 3. Red. A.Kunisz. Katowice 1978, s. 52 – 68.
 3. Brytania i Irlandia w opisie Bedy Czcigodnego. W: Historia i Współczesność. T. 6. Red. A. Kunisz. Katowice 1982, s. 65 – 76.
 4. W sprawie galijskich mennic Karauzjusza. „Antiquitas” 1987. T. 13, s. 11 – 24.
 5. Aspekty ideologiczne w mennictwie cesarza Tacyta (275 – 276 r. n. e.). W: Studia z dziejów starożytnego Rzymu. Red. A. Kunisz. Katowice 1988, s. 97 – 111.
 6. An Ideology in the Coinage of the Roman Empire in the 3rd C. Methodological Assumptions of the Surveys. “Polish Numismatic News” 1991. T. 5, s. 141 – 144.
 7. Motywy religijne w rzymskim mennictwie drugiej połowy III w. n. e. (do 284 r). „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia” 1992. T. 27, zeszyt 254, s. 115 – 125.
 8. Obieg pieniężny na terenie rzymskiej Brytanii w czasach uzurpacji Karauzjusza i Allektusa. „Wiadomości Numizmatyczne” 1991. T. 35, s. 113 – 129.
 9. Gordian III. Ideał władcy okresu początków kryzysu Cesarstwa Rzymskiego w świetle źródeł numizmatycznych. W. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 1. Red. A. Kunisz. Katowice 1993, s. 68 – 76.
 10. Wał Hadriana – pogranicze świata rzymskiego i celtyckiego. „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1995 („Prace Historyczne”, zeszyt 117. Materiały z konferencji naukowej „Wojna i wojskowość w starożytności”, Kraków 24 – 26 maja 1993. Red. E. Dąbrowa), s. 111 – 118.
 11. Mennictwo uzurpatorskie w Cesarstwie Rzymskim w III w. n. e. Zarys Problematyki. „Antiquitas” 1995. T. 21. Materiały z konferencji naukowej „Kryzysy państwa rzymskiego: Republika i Cesarstwo. Red. T. Kotula, A. Ładomirski, s. 137 146.
 12. Classis Britannica. „Annales Universitatis Mariae – Sklodowska” (Sectio F, Historia). 1994. T. 39 (Volumen in Memoriam Thaddei Łoposzko – Terra, Mare et Homines). Red. H. Kowalski, W. Śladkowski), s. 199 – 207.
 13. Propaganda of Philip the Arabian`s Dynastic Idea (244 – 249 A. D.). Numismatic Evidence. “Notae Numismaticae (Zapiski Numizmatyczne)” 1996. T. 1, s. 82 – 86.
 14. Regionalizm w ideologii Cesarstwa Rzymskiego lat 235 – 284 n. e. Świadectwo monet. W: Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T. 1, cz. 1. Red. J. Staszewski. Warszawa 1996, s. 91 – 99.
 15. Les monnaies comme source pour les études sur les elites provinciales pendant la Crise de l`Empire Romain au III siècle. “Antiquitas” 1997. T. 22 (materiały międzynarodowego kolokwium “Les élites provinciales sous le Haut – Empire romain. Wrocław, 7 – 9 kwiecień 1994), s. 29 – 33.
 16. Źródła numizmatyczne do dziejów idei władzy charyzmatycznej w Cesarstwie Rzymskim doby kryzysu III w. W: Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T. 2, cz. 1. Red. K. Juchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński. Toruń 2000, s. 39 – 45.
 17. Coinage on Behalf and with Names of Roman Empresses of the Years 235 – 284. Introductory Notes. “Antiquitas” 2001. T. 25, s. 31 – 37.
 18. Napływ monet rzymskich na obszar Śląska. W: Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Red. A. Barciak. Katowice 2001, s. 23 – 28.
 19. Moneta Allektusa znaleziona w Kownie. W: Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum – Polska. Suplement. T. 2, Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski II. Red. J. Kolendo, A. Bursche, B. Paszkiewicz. Warszawa 2001, s. 137-141
 20. L`idéologie des monnaies Romains à l`époque de la crise de l`Empire au IIIe siècle. Les aspects méthodologiques. W: XIII Congresso International de Numismática. Actes – Proceedings – Actes. T. 1. Ed. C. Alfaro, C. Marcos, P. Otero. Madrid 2005, s. 705 – 707.
 21. Several Remarks on Ideas Expressed on Reverse of Coins of Empress Salonina. W: Hortus Historiae. Księga Pamiątkowa ku Czci Profesora Józefa Wolskiego w Setną Rocznicę Urodzin. Red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski. Kraków 2010, s. 481 – 489.
 22. Monety rzymskie jako źródło historyczne. „Częstochowskie Teki Historyczne” 2010, s. 21 – 26.

III Prace pod redakcją

 1. Rzym antyczny. Polityka I pieniądz. T. 3. Katowice 1999.
 2. Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza. Katowice 2004.
 3. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 4. Katowice 2007.

IV Prace w przygotowaniu

 1. Coinage on Behalf and with Names of Roman Empresses of the Years 235 – 284. (monografia).
 2. Znaleziska monet rzymskich z Wielkopolski. (katalog).
Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by