dr hab. Krzysztof Nowak
Dodany 07/02/2013 o 08:04 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945r
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 140

tel. służbowy (032) 359 1397-1402

e-mail: krzysztof.nowak@us.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Historii Najnowszej po 1945 w IH UŚ (od 2012); współredaktor rocznika IH UŚ „Turystyka Historyczna”; członek Rady Redakcyjnej rocznika IH UŚ „Wieki Stare i Nowe”;  2000-2003 prezes, od 2003 skarbnik, członek zarządu oddziału PTH w Cieszynie; od 2013 członek Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy MSZ; od 2012 członek Komisji  Środkowoeuropejskiej  PAU; od 2015 członek Komisji Bałkanistyki przy oddziale PAN w Poznaniu, od 2018 członek Komisji Historycznej PAN w Katowicach; od 2005 członek Rady Naukowej Bibliotheca Tessinensis przy Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie i Ośrodku Dokumentacyjnym Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

Zainteresowania badawcze

Historia najnowsza, historia pograniczy Europy Środkowo-Wschodniej, historia Górnego Śląska XX w., stosunki narodowościowe,  mniejszości narodowe, stosunki polsko-czesko-słowackie, stosunki polsko- rumuńskie w XX w., historia Polonii, historia Śląska Cieszyńskiego, historia Bukowiny, historia turystyki

Sylwetka

Studia historyczne w IH UŚ, wykształcenie wyższe, 1986 mgr historii, 1995 dr nauk hum. w zakresie historii (na podstawie dysertacji Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna), 2012 dr hab. nauk hum. w zakresie historii (na podstawie m.in. rozprawy Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945-1989. Między nacjonalizmem o ideą internacjonalizmu), od 1986 zatrudniony w IH UŚ (kolejno: Zakład Metodologii i Dydaktyki Historii, Zakład Historii Śląska, od 2012 Zakład Historii Najnowszej po 1945); staże naukowe: Instytut Historii Uniw., Opolskiego; Instytut Dziejów Czeskich Uniw. Karola w Pradze (2001); wyjazdy w ramach programu Eramus+ (Teaching): Instytut Dziejów Czeskich Uniw. Karola w Pradze, Republika Czeska (2017), Wydział Filologii  Rosyjskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu w Bukareszcie, Rumunia ( 2018).

Publikacje (wybrane)

Monografie i syntezy:

 1. Cieszyniacy nad Tamizą, Katowice 1993, ss.47.
 2. Ks. Józef Londzin (1863-1929). Cieszyn 1998, ss.39 (współautor I. Panic);
 3. Emanuel Guziur 1908-1989, Cieszyn 1999, ss.55;
 4. Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna, Katowice 2002, ss.252;
 5. Mniejszość polska w Czechosłowacji. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu, Cieszyn-Katowice 2010, ss.663; wyd. II Cieszyn 2012, ss.614.

Edycje źródłowe:

 1. Wybór źródeł do dziejów Ustronia, t.2; Cieszyn – Ustroń 1998, ss.158; t.3, Cieszyn – Ustroń 1999, ss. 84;
 2. Zaolzie w opiniach konsulów polskich (1948-1960). Raporty dyplomatyczne; Acta Historica Silesiae Superioris, t XIII, Cieszyn 2003, ss.66;
 3. Władza a PZKO. Polski Związek Kulturalno- Oświatowy w polityce i opiniach władz czechosłowackich, Acta Historica Silesiae Superioris. t. XIV, Cieszyn 2004, ss.56;
 4. Podhale na Zaolziu. Służba Bezpieczeństwa przeciwko zaolziańskiej Praskiej Wiośnie. Wybór dokumentów z lat 1968-1969, Acta Historica Silesiae Superioris, t. XVII, Cieszyn 2005, ss.65;
 5. Polska a Zaolzie (1957-1967). Po „Polskim Październiku” a przed „Praską Wiosną”. Wybór dokumentów, Acta Historica Silesiae Superioris, t. XIX. Cieszyn 2006, ss.91.

Prace redakcyjne (wraz z własnymi rozdziałami i artykułami):

 1. „Pamiętnik Cieszyński” [PTH o.Cieszyn], t.7-20, 1993-2004;
 2. Stan i potrzeby badań nad dziejami Cieszyna,  Cieszyn 1999, ss. 71 (współred. I. Panic);
 3. Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918-1920, Cieszyn 1999, ss.99;
 4. Czadecka ojcowizna, Lublin 2000, ss.159;
 5. Michał Grażyński. Wojewoda na pograniczu. Cieszyn 2000, ss.119; Pierwsza niepodległość. Polacy na Śląsku Cieszyńskim w 1918 roku, Cieszyn 2008, ss. 152;
 6. První nezávislost. Poláci v Těšínském Slezsku v roce 1918, Cieszyn 2008, ss.152;
 7. Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848-1918),  (współred. I.Panic), Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. I. Panica, t. V, Cieszyn 2013, ss.471;
 8. Śląsk Cieszyński w Wielkiej Wojnie 1914-1918. W stulecie polskiego czynu legionowego, Cieszyn 2014, ss.95;
 9. Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. I. Panica, t.VI, Cieszyn 2015, ss. 518
 10. Śląsk Cieszyński w latach 1945-1989, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. I. Panica, t.VII, Cieszyn 2015, ss.688;
 11. Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność, (współred. J.Szymeczek), Czeski Cieszyn 2015, ss.199;
 12. „Turystyka Historyczna” [IH UŚ],  t.I, 2017;
 13. Odrodzenie Polski i Zjednoczenie Rumunii. W stulecie nawiązania polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych/Renașterea Poloniei şi Unirea României. Despre centenarul stabilirii relaţiilor diplomatice polono-române, (współred. F.Anghel), Warszawa 2019, ss.245.

Ok. 100 rozdziałów, artykułów naukowych, haseł w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych, leksykonach, słownikach, encyklopediach w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Niemczech i około 200 artykułów popularyzatorskich w prasie polskiej i polonijnej, katalogach wystawowych i informacyjnych.

Udział w grantach i projektach badawczych

Od 2013 udział w grancie projekcie badawczym NPRH: Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe, kierownik proj. prof. Ilona Czamańska , Komisja Bałkanistyki przy oddziale PAN w Poznaniu;  udział w projekcie badawczym i edukacyjnym Urzędu Miasta Cieszyna opracowania naukowego monografii Cieszyna (2000-2010, 2010 trzytomowa monografia, współred. tomu III, oprac. wielu rozdziałów o XX w.) oraz w projekcie Starostwa Cieszyńskiego opracowania monografii Śląska Cieszyńskiego (2000-2016, ośmiotomowa monografia 2009-2016,  współred. t. V 2013, red. tomów VI, VII 2015, oprac. wielu rozdziałów o XIX i XX w.); udział w Makroregionalnym Projekcie Edukacyjno-Badawczo-Filmowym Pierwsi Niepodlegli, Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych, Tarnów, 2017-2018; udział w projekcie edukacyjnym i popularyzatorskim Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn 1918. Powrót do Ziemi Obiecanej, realizowanym w ramach Programu Dotacyjnego Niepodległa MKiDN.

 

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by