dr Agnieszka Bartnik
Dodany 07/02/2013 o 06:57 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 134

tel. służbowy (032) 359 – 1467

e-mail: agnieszka.bartnik@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • antyczna medycyna i medycyna weterynaryjna
 • zastosowanie substancji roślinnych, mineralnych i odzwierzęcych w antycznej medycynie i weterynarii
 • zastosowanie trucizn w antycznej medycynie i weterynarii
 • wykorzystanie magii w antycznej medycynie i weterynarii
 • recepcja rzymskich tekstów weterynaryjnych, medycznych i botanicznych w średniowieczu oraz renesansie

Sylwetka

Dr Agnieszka Bartnik jest pracownikiem Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Na tej uczelni ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku historia, uwieńczone obroną pracy magisterskiej pt. „Lingonowie. Monografia Plemienia”. W 2008 roku obroniła pracę doktorską (przygotowaną pod opieką promotorską prof. zw. dr hab. Wiesława Kaczanowicza) pt. „Moccus. Dzik w kulturze starożytnych Celtów”. W październiku 2008 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Historii Starożytnej. W kolejnych latach swoje zainteresowania badawcze skupiała na duchowości i wierzeniach plemion celtyckich co zaowocowało artykułami oraz wydaniem w 2013 roku pracy pt. „Zarys wierzeń plemion celtyckich”. Obecnie swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół weterynarii antycznej ze szczególnym uwzględnieniem metod leczenia oraz składu leków stosowanych w kuracjach weterynaryjnych.

Publikacje

 1. Kilka słów na temat antycznych metod leczenia pszczół, „Wieki Stare i Nowe” 2018, t. 13, s. 7-19.
 2. Iulia Caesaris w oczach jej współczesnych oraz potomnych. W: Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106-48 przed Chrystusem). Red: N. Rogosz, Katowice 2018, s. 167-179.
 3. Bogactwo – luksus – rozrzutność. Leges sumptuariae jako próba przywrócenia „dobrych obyczajów”. W: Florilegium. Studia ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin. Red: E. Dabrowa, T. Grabowski, M. Piedgoń, Kraków 2017, s. 185-194.
 4. Lulek czarny i jego zastosowanie w starożytnej medycynie i weterynarii. „SAMAI. Studia Antiquitatis et Medii Aevii Incohantis” 2016, t. 2, s. 103-117..
 5. Kilka słów na temat antycznych metod diagnozowania i leczenia tzw. słoniowacizny u koni (Veg.Ren. I, 9). „Nowy Filomata” 2017, t. 21, s. 111-115.
 6. Sylfium „tajemnicza” roślina na monetach starożytnej Cyreny. „Magazyn Numizmatyczny” 2016, t. 42, s. 5-12.
 7. Hydrophobia, λυσσα, λυττα, rabies. Kilka słów o tym jak starożytni próbowali leczyć wściekliznę. „SAMAI. Studia Antiquitatis et Medii Aevii Incohantis” 2016, t. 1, s. 49-63.
 8. Krokodyle, kury, żółwie … zoomorficzne „monety” Malezji. „Magazyn Numizmatyczny” 2015, t. 41, t. 5-11.
 9. Bibliografia opracowań. Część pierwsza. W: W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. Red: A. A. Kluczek, N. Rogosz, A. Bartnik, Katowice 2014.
 10. Храм и статуя Дианы Эфесской по изображениям на монетах периода Римской Империи. W: Rzym Antyczny. Polityka i Pieniądz / The Ancient Rome. Polities and Money. Red: W. Kaczanowicz. t. 5, Katowice 2014, s. 64-84.
 11. Textaufnahme der antike Autoren im mittelalterlichen Ireland. Problemeinteitung. „Scripta Classica” 2014, t. 14, s. 41-53.
 12. Zarys wierzeń plemion celtyckich. Kraków 2013.
 13. Pies w wierzeniach plemion celtyckich. „Wieki Stare i Nowe” 2013, t. 10. s. 11-28.
 14. Moccus. Dzik w wierzeniach starożytnych Celtów. Katowice 2012.
 15. Nehalennia. Bogini z Jabłkami 82 lata później. Zarys problemu. „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i Powszechnym” 2012, t. 20, s. 45-68.
 16. Monety starożytnych Chin. Część I. Przyczynek do badań nad mennictwem chińskim w okresie XVIII-II wieku p.n.e. „Magazyn Numizmatyczny” 2012, t. 37, s. 5-27.
 17. Monety starożytnych Chin. Część II. Przyczynek do badań nad mennictwem Chińskim w okresie XVIII-II wieku p.n.e. „Magazyn Numizmatyczny” 2012, t. 38.
 18. Druidzi w źródłach antycznych. Rodzaje i stan zachowanego materiału badawczego – próba interpretacji. W: Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach. Red. B. Broda, J. Popanda. Katowice 2012, s. 183-194.
 19. Cath Catharda. Irlandzka wersja „Bellum Civille” Marka Anneusza Lukana? Wprowadzenie do tematu. „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 2011, t. XXI/2.
 20. Curad-mir jako przedmiot rywalizacji w mitach i legendach celtyckich. W: Przyjaźń – Współpraca – Wrogość. Relacje między politykami, państwami i ludami w czasach antycznych. Red: S. Uliarczyk, M. Paprotny. Rybnik–Katowice 2011, s. 129-146.
 21. Senatus consultum z 186 roku p.n.e. i lex Cornelia z 81 roku p.n.e. jako reakcja władz rzymskich na stosowanie praktyk magicznych?. „Studia Prawnoustrojowe” 2010, t. 12, s. 27-39.
 22. ‘Senatus consultum de Bacchanalibus’ z 186 roku p.n.e. jako próba przywrócenia porządku publicznego w Rzymie. W: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim. Red: K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek. Lublin 2010, s. 41-52.
 23. Opowieści Cyklu Ulsterskiego. Opowieść o świni króla Mac Dathó (Incipit Scél Mucci Mic Dathó). przeł. i opr. Agnieszka Bartnik. Jastrzębie – Zdrój 2010.
 24. Powstanie Juliusza Cywilisa jako wyraz separatystycznych dążeń prowincji Galii? Studium przypadku. W: Prowincjonalizm w kulturze Europejskiej. Red: B. Płonka-Syroka, K. Marhel. Wrocław 2010, s. 49-83.
 25. Celtyckie pochówki dzików. Z badań nad sepulkralnymi zwyczajami plemion celtyckich. „Wieki Stare i Nowe”. 2009, t. 6, s. 10 – 23.
 26. Paliegeneza, reinkarnacja, metempsychoza, wędrówka dusz. Celtowie a doktryna Pitagorasa. „Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe”. 2008, t. 3.
 27. Yap – wyspa kamiennych pieniędzy. „Magazyn Numizmatyczny”. 2008, t. 36, s. 125-128.
 28. Mennictwo Atrebatów. „Magazyn Numizmatyczny”. 2007, t. 35, s. 42-66.
 29. Pięć reform monetarnych Wang Manga. Przyczynek do historii mennictwa chińskiego. „Magazyn Numizmatyczny”. 2006, t. 34, s. 83-92.
 30. Wyobrażenia zwierząt oraz ich boskie odpowiedniki w ikonografii monet celtyckich. „Magazyn Numizmatyczny”. 2005, t. 33, s. 31-38.
 31. Funkcje metamorfoz w wierzeniach celtyckich. „Classica Catoviciensia. Scripta Minora”. 2005, t. 9, s. 6-12.
 32. Miejsce kultów agrarnych w wierzeniach plemion Eduów, Lingonów i Senonów. „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 2004, t. 6, s. 53-58.
 33. Jak dzik stał się Merkurym. Ewolucja wizerunku oraz funkcji „Boga-Dzika” w wierzeniach plemienia Lingonów. „Pisma Humanistyczne”. 2004, t. 6, s. 143-149.
 34. Bartnik Agnieszka, Kowalewska Anna: Dzieje Studenckiego Koła Naukowego w latach 1969-1977. W: 35 lat Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Red.: I. Lar, Katowice 2004, s. 11-18.
Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by