PolskiEnglish
Informacje ogólne
Data: 2013-02-08 12:57:04

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Zakładu: dr hab. Sylwester Fertacz
dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz
dr hab. Lech Krzyżanowski
dr Miłosz Skrzypek
mgr Marcela Gruszczyk
mgr Łukasz Gądzik
mgr Katarzyna Luksa
mgr Piotr Rygus

Główne kierunki badań

Koncentrują się w największym stopniu na historii okresu międzywojennego i latach II wojny światowej, część z nich obejmuje cały XIX i XX w., tak historię Polski jak i powszechną. Przeważa w nich problematyka śląska w ujęciu wieloaspektowym i komparatystycznym, prezentowana na tle ogólnopolskim oraz na tle stosunków międzynarodowych (polsko-niemieckich i polsko-czechosłowackich). Badania śląskoznawcze obejmują m.in. zagadnienia: przemiany świadomości narodowej, ruchy migracyjne, powstanie i aktywność środowiska inteligencji, dzieje Kościoła rzymsko-katolickiego, tworzenie instytucji polskiego życia publicznego, procesy unifikacji Śląska w obrębie państwa polskiego, dzieje lecznictwa, historię harcerstwa. Zakład był organizatorem lub współorganizatorem (wraz z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i Instytutem Śląskim w Opolu) kilkunastu corocznych konferencji pt. Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu (ukazało się 13 tomów materiałów po konferencyjnych) a także wielu innych konferencji z zakresu problematyki śląskiej.

Z tematyki poza śląskiej pracownicy Zakładu prowadza badania dotyczące innych obszarów polskich: Małopolski, Wielkopolski, Pomorza, Wileńszczyzny, mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej, polityki zagranicznej w okresie międzywojennym. Od wielu lat Zakład prowadzi badania statutowe na temat: Problemy narodowościowe na śląskich i wschodnich pograniczach II Rzeczypospolitej, w ramach których realizowane są tematy prac doktorskich i habilitacyjnych. Pracownicy Zakładu uczestniczą w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych dotyczących obszarów pogranicznych, a także są organizatorami sympozjów o charakterze ogólnopolskim, np. „Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach 1989 – 2009”.

Z zakresu historii powszechnej obok badania stosunków polsko-niemieckich i polsko-czechosłowackich na śląskich pograniczach, pracownicy Zakładu specjalizują się w stosunkach polsko-litewskich, polsko-rosyjskich, w dziejach myśli słowiańskiej XIX i XX w., sporadycznie sięgają także po tematy z historii państw bałkańskich i krajów Europy środkowej i południowo-wschodniej.

Publikacje zakładu

W Instytucie Historii, pod redakcją pracowników Zakładu Historii Najnowszej 1918 – 1944 prof. dr hab. Marii Wandy Wanatowicz oraz prof. UŚ dr hab. Sylwestra Fertacza, ukazuje się ponadto czasopismo parametryzowane pod tytułem „Wieki Stare i Nowe”.

Prace naukowe, zwarte i zbiorowe (pod redakcją), autorstwa pracowników Zakładu

Prof. zw.dr hab. Maria Wanda Wanatowicz

I Prace autorskie

 • Ubezpieczenie brackie na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, Warszawa-Kraków 1973;

 • Ludność napływowa na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, Katowice 1982;

 • Inteligencja na Śląsku w okresie międzywojennym, Katowice 1986;

 • Społeczeństwo polskie wobec Górnego Śląska( 1795-1914), Katowice 1992;

 • Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1945, Katowice 1994;

 • Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej, Katowice 2004.

II Prace zbiorowe pod red. naukową

 • Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński i okręg ostrawski w okresie industrializacji, Katowice 1980;

 • Z najnowszych dziejów Śląska Cieszyńskiego, Katowice 1992;

 • „Rocznik Sosnowiecki”, t. II, Sosnowiec 1993;

 • Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność. Śląsk na tle innych obszarów, Katowice 1995;

 • Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 1995;

 • (współredaktor), Górny Śląsk po podziale w 1922 roku. Co Polska a co Niemcy dały mieszkańcom tej ziemi?, t. 1, 2, Katowice 1997;

 • Śląsko-zagłębiowski konfrontacje historyczne ( XIX-XX wiek), Katowice 1999;

 • Unia Europejska i miejsce Polski w integrującej się Europie, Bielsko-Biała 2004;

 • Józef Chlebowczyk -badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku, Katowice 2007.

Prof. UŚ dr hab. Sylwester Fertacz

Prace zwarte

 • Komitet Wszechsłowiański w Moskwie 1941-1947, Katowice 1991;

 • Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice 2009;

 • S. Fertacz, K. Miroszewski, Marzec 1968 w województwie katowickim, Katowice 2009.

Dr hab.Joanna Januszewska-Jurkiewicz

Prace zwarte

 • Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego 1925-1937, Katowice 2001;

 • Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939, Katowice 2010.

Dr Lech Krzyżanowski

I Prace zwarte

 • Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930, Katowice 2000;

 • Sędziowie w II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki (w druku).

II Prace zbiorowe pod red. naukową

 • współredaktor), Wojciech Korfanty na kartach podręczników szkolnych. Jak uczyć o wybitnych postaciach we współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej?, Katowice 2009.

Dr Miłosz Skrzypek

I Prace zwarte

 • Wojciech Korfanty, Warszawa 2009;

 • Śląsk Cieszyński 1918-1922. Wrastanie w Polskę (w druku).

II prace zbiorowe pod red. naukową

 • współredaktor), Wojciech Korfanty na kartach podręczników szkolnych. Jak uczyć o wybitnych postaciach we współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej?, Katowice 2009.

dr hab. Sylwester Fertacz
Data: 2013-02-08 14:02:23

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: sylwester.fertacz@us.edu.pl

dr hab. Joanna Januszewska -Jurkiewicz
Data: 2013-02-08 14:06:05

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: joanna.januszewska-jurkiewicz@us.edu.pl

dr hab. Lech Krzyżanowski
Data: 2013-02-08 14:08:45

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 131

tel. służbowy (032) 359 - 1536

e-mail: lech.krzyzanowski@us.edu.pl

dr Miłosz Skrzypek
Data: 2013-02-08 14:11:03

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 131

tel. służbowy (032) 359 - 1536

e-mail: milosz.skrzypek@us.edu.pl

mgr Marcela Gruszczyk
Data: 2013-02-08 14:12:39

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: marcelagruszczyk@gmail.com

mgr Łukasz Gądzik
Data: 2013-02-08 14:13:37

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: lukasz.gadzik@op.pl

mgr Katarzyna Luksa
Data: 2013-02-08 14:14:35

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: katarzyna.luksa@autograf.pl

mgr Piotr Rygus
Data: 2013-02-08 14:15:23

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 130

tel. służbowy (032) 359 - 1385

e-mail: p.u.rygus@o2.pl

Copyright (c) 2013-2016 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by