Spotkanie Zespołu Oceniającego PKA z pracownikami Instytutu Historii (30 V 2019)
Dodany 25/05/2019 o 10:48 przez MF

Szanowni Państwo,
informujemy, że spotkanie Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z pracownikami Instytutu Historii zostało zaplanowane na czwartek 30 maja na godz. 14.00 w sali sympozjalnej I. Prosimy o potraktowanie obecności na tym spotkaniu jako obowiązkowej.

Godziny rektorskie w związku z organizacją Juwenaliów w dniach 23 i 24.05.2019
Dodany 17/05/2019 o 13:14 przez LŻ

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2019 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w dniach: 23 maja (czwartek) i 24 maja (piątek) br. do godziny 12.00 ogłoszone zostają godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych. Zwolnienie z zajęć dydaktycznych otrzymają także studenci uczestniczący w korowodzie, który przejdzie ulicami Katowic dnia 21 maja br. (wtorek) na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zaproszenie dla pracowników IH na szkolenia poświęcone pracy z osobami niepełnosprawnymi
Dodany 13/05/2019 o 13:14 przez MF

Uniwersytet Śląski organizuje serię szkoleń poświęconych pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Szkolenia mają na celu umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy na temat pracy z osobami z niepełnosprawnościami, istotnej z punktu widzenia nauczyciela akademickiego oraz pracownika administracyjnego. Tematy organizowanych szkoleń to: „Praca ze studentem z trudnościami natury psychicznej i poznawczej (szczególnie z osobami ze spektrum autyzmu)”, „Praca ze studentami ze specjalnymi potrzebami ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych, autystycznego spektrum zaburzeń, z niepełnosprawnościami w obrębie wzroku, słuchu oraz niepełnosprawnych ruchowo”, „Dostosowanie budynków” (zaproszone będą osoby z niepełnosprawnością) oraz „Świadomość niepełnosprawności ruchowej, sensorycznej i zaburzeń ze spektrum autyzmu”.

Więcej informacji o szkoleniach i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: http://pracownik.us.edu.pl/szkolenia-nt-pracy-z-osobami-z-niepelnosprawnosciami

Możliwość aplikowania o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego
Dodany 11/05/2019 o 13:58 przez MF

Szanowni Państwo,

do 31 maja można zgłaszać prace i artykuły na temat edukacji do Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego, przyznawanej przez Fundację EFC. Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC organizuje drugą edycję konkursu, skierowanego do dziennikarzy, naukowców, publicystów – wszystkich autorów piszących prace, które stanowią pogłębiony głos w debacie na temat szkolnictwa i nauczania w Polsce.

Do końca maja do konkursu można zgłaszać artykuły publikowane w mediach oraz publikowane prace naukowe i popularnonaukowe na temat edukacji. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody w wysokości do 10 000 zł. podczas uroczystej gali w listopadzie br.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego.

Informacje o programie CEEPUS
Dodany 06/05/2019 o 07:45 przez LŻ

Szanowni Państwo,

Instytut Historii został włączony do sieci „Shared History of Central Europe” w ramach programu CEEPUS. Ideą programu CEEPUS jest wsparcie wymiany akademickiej między ośrodkami w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz naszego Instytutu do sieci należą także Uniwersytety w Bańskiej Bystrzycy, Ostrawie, Pradze, Usti nad Łabą, Sarajewie, Nowym Sadzie (Serbia). Koprze (Słowenia), Zadarze (Chorwacja), Egerze (Węgry), Podgoricy, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Cluj-Napocy (Rumunia).

Osoby zainteresowane wyjazdami proszę o kontakt (mateuszsokulski@gmail.com) i podanie najpóźniej do 14 V 2019 r. następujących informacji:
1. Imię i nazwisko

2. Instytucja do której zamierzają Państwo wyjechać (Banská Bystrica, Sarajevo, Prague, Ostrava, Ústí nad Labem, Zadar, Eger, Podgorica, Katowice, Kraków, Cluj-Napoca, Novi Sad, Koper),

3. Termin wyjazdu (semestr zimowy lub letni roku akademickiego 2019/2020)

4. dane kontaktowe e-mail

Program wymiany stypendialnej dla pracowników naukowych powinien trwać 5 dni łącznie z podróżą. W tym czasie należy przeprowadzić 3 wykłady.

W przypadku doktorantów i studentów wyjazdy nie powinny być dłuższe niż 1 miesiąc. Pierwszeństwo będą miały osoby, dla których wyjazd związany jest z badaniami nad pracą doktorską/magisterską/licencjacką.

Informacje dotyczące stypendiów na wyjazdy znajdą Państwo na stronie internetowej ceepus.info w zakładkach przy flagach państw uczestników programu CEEPUS. W ramach programu zwracane są także koszty podróży. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Konkurs historyczny dla doktorantów i pracowników ze stopniem doktora
Dodany 13/04/2019 o 10:36 przez MF

Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie zaprasza do udziału w konkursie historycznym dla doktorantów i pracowników naukowych ze stopniem doktora. Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnych i nigdzie nie opublikowanych referatów, których tematem będą najnowsze ustalenia lub też analizy naukowe obejmujące problematykę obejmującą okres historyczny od odzyskania przez Polskę niepodległości do 100. rocznicy podpisania Traktatu w Trianon, a także skutki tych wydarzeń w aspektach historycznym i politycznym. Konferencja, która odbędzie się w siedzibie Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie 7 czerwca 2019 roku, będzie zatytułowana „Od radości do dramatu. Lata 1918 – 1920 w odbiorze polskim i węgierskim”.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej organizatora: muzeum@polonia.hu w terminie do 10 maja. Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt referatu. Streszczenie powinno zawierać opis problemu badawczego. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać 15 wierszy.

Komitet Naukowy dokona kwalifikacji referatów na podstawie ich abstraktów. Zakwalifikowane prace prezentowane będą podczas konferencji naukowej w formie referatu, a następnie wydane w formie recenzowanej monografii naukowej. Uczestnik, którego referat zakwalifikowany zostanie do wygłoszenia i publikacji otrzyma atrakcyjne honorarium.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.lengyelmuzeum.hu i www.polskiemuzeum.hu

Zebranie pracowników IH
Dodany 24/03/2019 o 10:06 przez MF

26 marca 2019 r. o godz. 11.00 w s. 141 odbędzie się zebranie pracowników Instytutu Historii, poświęcone m.in. procesowi ewaluacji programów studiów.

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego ( RE-BUŚ)
Dodany 27/11/2018 o 13:44 przez MF

Uwaga studenci,

dzięki wykorzystaniu środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomione zostało Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ, które powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego pracowników, promowania badań naukowych prowadzonych na UŚ, a także wspomagania procesów dydaktycznych.

RE-BUŚ zawiera pełne teksty publikacji pracowników, współpracowników, doktorantów i studentów UŚ. Zachęcamy do korzystania. Link do strony: https://rebus.us.edu.pl/

Zaproszenie dla pracowników Instytutu Historii na spotkanie inaugurujące nowy rok akademicki
Dodany 05/10/2018 o 09:08 przez LŻ

Dyrekcja Instytutu Historii UŚ zaprasza wszystkich pracowników na spotkanie poświęcone kwestiom dydaktyczno-naukowym, związane z rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.

Spotkanie rozpocznie się 9 października br. o godz. 11.00 w sali nr 141. Bardzo prosimy wszystkich pracowników o obecność.

Konkurs na finansowanie projektów dla mlodych naukowców 2018
Dodany 07/09/2018 o 09:59 przez LŻ

W związku z przyznaniem dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2018 rok bardzo proszę o składanie wniosków (wg załączonego wzoru) przez osoby zainteresowane w terminie do 17.09.2018 roku

  1. pracownikami naukowo-dydaktycznymi zatrudnionymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, dla których Uniwersytet Śląski jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i nie ukończyły 35 roku życia oraz których zatrudnienie nie ustaje w roku, którego dotyczy składanie wniosku
  2. uczestnikami studiów doktoranckich.

Poniżej dostępne są aktualnie obowiązujące wzory druków oraz Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obowiązujący od dnia 21.02.2017 r.

  • Wzór wniosku o przyznanie dotacji na 2018 rok oraz kosztorysu
  • Regulamin przygotowywania i składania wniosków o sfinansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25.09.2018 r.

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by