Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 08:23 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Skład osobowy Zakładu:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Tomasz Pawelec

dr hab. Maciej Fic

dr Joanna Mercik

dr Iwona Pietrzyk

dr Artur Mękarski

mgr Piotr Kowalewski

Zakład powstał w wyniku przekształceń struktury Instytutu w roku akademickim 2017/2018, do roku 2014/2015 istniał jako Zakład Metodologii i Dydaktyki Historii, w latach 2015-2017 jako Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii.

Główne kierunki badań: badania z zakresu psychohistorii, związków między historiografią i psychologią, refleksji metodologicznej w zakresie historii, badania nad problematyką pamięci historycznej, badania nad historią  Śląska (Górnego i Dolnego) oraz pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego, badania z zakresu dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, badania nad biografistyką (zwłaszcza postaci związanych z Górnym Śląskiem), badania nad historią oświaty i kultury.

prof. dr hab. Tomasz Pawelec
Dodany 07/02/2013 o 08:22 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 126

tel. służbowy (032) 359 – 1769

e-mail: tomasz.pawelec@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychohistoria i związki historiografii z psychologią, historia historiografii polskiej i światowej w XIX oraz XX wieku, dzieje polskiej refleksji metodologicznej w dziedzinie historii, problematyka pamięci historycznej w Polsce.

Sylwetka

Ur. 1964 w Lublinie.

Wykształcenie

1983-1987 indywidualne studia historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł pracy magisterskiej: Wyjaśnianie w koncepcjach teoretycznych i praktyce badawczej Marcelego Handelsmana (promotor – prof. dr hab. Jan Pomorski).
doktorat: 1993 r., Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie rozprawy Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana (promotor – prof. dr hab. Jan Pomorski).
habilitacja: 2004 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie rozprawy Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii.

Praca zawodowa

1987 -1994 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (asystent, następnie adiunkt)
Od 1994 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach (adiunkt)

Stypendia, staże, nagrody

Udział w wiosenno-letnich kursach Inter-University Center of Postgraduatee Studies, Dubrovnik, Jugosławia, 1987 i 1988 r. (kursy z cyklu „Social Stratification and Mobility”).
Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (visiting researcher, Brandeis University, Waltham Massahusetts, rok akad. 1995/96).
Udział w szkole letniej Central European University, Budapeszt, Węgry, 1999 (kurs „State of the Art in Historical Studies”).

Stowarzyszenia i komitety redakcyjne

Od 2000 r. członek Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN.
Fellow fundacji Civic Education Project, rok akad. 2000/01 i 2001/02.
Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę habilitacyjną, 2005.
Od 2007 r. współredaktor międzynarodowego półrocznika „INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology”.
Od 2009 r. członek Kolegium Redakcyjnego rocznika „Historyka”

Publikacje (wybór)

I. Prace zwarte

a) Monografie

 1. Dzieje i nieświadomość. Założenia metodologiczne i praktyka badawcza psychohistorii, Wyd. UŚ: Katowice 2004, ss. 360, ISBN 83-226-1301-06.
 2. Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana, AWH: Lublin 1994, ss. 158, ISBN 83-85976-10-8.
 3. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Universitas: Kraków 2012, ss. 304, ISBN 97883-242-1657-4 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec)
 4. Z drugiej strony Atlantyku. Młodsza Europa w dawnych  syntezach amerykańskich (ze studiów nad historiografią Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych), PTH Oddział Cieszyn:  Cieszyn 2013, ss.232, ISBN 83-88204-29-7.

b) Inne

 1. Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, Wyd. UMCS: Lublin 2002, ss. 294 (wybór, tłumaczenie i redakcja), ISBN 83-227-1900-0.
 2. UNIA EUROPEJSKA. Materiały do nauczania w języku polskim, angielskim i niemieckim, Instytut Historii UŚ i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach: Katowice-Tychy, 2010 (współautorzy: Irena Adamus-Tyla, Ewa Fic, Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Joanna Masoń-Budzyń, Katarzyna Michalak, Agnieszka Ślęzak-Świat).

II. Rozprawy i artykuły naukowe

 1. Biografia w edukacji historycznej, “Wiadomości Historyczne” T. 32: 1989 nr 4, s. 347-353, ISSN 0511-9162.
 2. Bronisław Dembiński (1858-1939), (w:) Jerzy Maternicki (red.): Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 269-284, ISBN 978-83-7338-292-3.
 3. Bruce Mazlish: Pioneer Psychohistorian, “Clio’s Psyche” T. 3: 1996, s. 69, 76-81, ISSN 1080-2622.
 4. Historian as a Social Psychotherapist (Ethical Assumptions of Psychohistorical Writings), „Historyka” T. 34: 2004, s. 5-21, PL ISSN 0073277X .
 5. False Memory Syndrome: The Creation of a Vision of Nation’s Recent History by Communist Authorities in Poland, „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” T. 1: 2007, nr 1, s. 5-30, ISSN 1857-2707 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 6. Historia psychologiczna a problematyka źródeł, (w:) J. Kolbuszewska, R. Stobiecki (red.): Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, Łódź: Ibidem, 2010, s. 39-78, ISBN 978-83-88679-99-5 (współautor: Tomasz Ochinowski).
 7. „Historyka” i refleksja metodologiczna Marcelego Handelsmana, (w:) M. Handelsman, Historyka, (oprac. P. Węcowski), Neriton i IH UW: Warszawa, 2010, s. 247-262, ISBN 978-83-7543-164-3.
 8. Ludwik Fleck i psychohistoria, (w:) Bożena Płonka-Syroka (red.): Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina (1905-2005), Warszawa-Wrocław: Wyd. DiG, 2006, s. 191-201, ISBN 83-7181-414-3.
 9. Lokalna polityka pamięci komunistycznych władz wczesnego PRL-u (zagadnienie przestrzeni miejskich), (w:) J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Widma pamięci, Chorzów: MDK „Batory”, 2010, s. 183-212, ISBN 978-83-929489-1-9.
 10. Marceli Handelsman jako badacz procesów narodowościowych w Europie i w Polsce, (w:) Jan Pomorski (red.): Między modernizmem a postmodernizmem w historiografii, Lublin: Wyd. UMCS, 2005, s. 145-158, ISBN 83-227-2370-9.
 11. Miasto Lwów jako środowisko życia lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. V, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 138-158, ISBN 978-83-7338-313-5 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 12. Miejska przestrzeń jako narzędzie kształtowania historycznej pamięci w czasach wczesnego PRL-u. Studium przypadku, (w:) K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak (red.): Historia-Mentalność-Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, Poznań: Wyd. IH UAM, 2010, s. 303-317, ISBN 978-83-89407-68-9.
 13. O badaniu meandrów komunistycznej polityki pamięci historycznej w Polsce, (w:) Krzysztof Brzechczyn (red.): Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, Poznań: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, (Studia i Materiały poznańskiego IPN, T. III), s. 229-238, ISBN 978-83-925139-0-2.
 14. On the Assumptions of Research on Historical Consciousness: A Critique and A Proposal, “International Journal of Politics, Culture and Society” T. 2: 1989, nr 3, s. 326-337, ISSN 0891-4486.
 15. Pamięć historyczna jako screen memory, (w:) Sławomir Nowinowski, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki (red.): Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, s. 141-156, ISBN 978-83-925820-9-0.
 16. Psichoistoriki w debatach z istorieju, „Ejdos. Almanach teorii ta istorii istorićnoj nauki” T. 2: 2006 nr 1 s. 169-199, ISBN 966-02-4151-8.
 17. Psychoanaliza w refleksji metodologicznej historyków polskich po II wojnie światowej (okres PRL), (w:) Andrzej Wierzbicki (red.): Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, Warszawa: Wyd. Neriton, Instytut Historii PAN, 2004, s. 115-130, ISBN 83-8873-92-4.
 18. Psychobiografia a biografia Edwarda Dembowskiego. Studium porównawcze, „Przegląd Humanistyczny” T. 48: 2004 nr 5, s. 95-111, ISSN 0033-2194.
 19. Psychobiografia jako biografia historyczna, (w:) Barbara Jakubowska (red.): Historia. Poznanie i przekaz, Wyd. WSP w Rzeszowie: Rzeszów 2000, s. 125-135, ISBN 83-7262-017-2.
 20. Psychohistoria a psychoanaliza (z problematyki wzajemnych relacji), (w:) Jan Pomorski (red.): Historia, metodologia, współczesność, Wyd. UMCS: Lublin 1998, s. 117-133, ISBN 83-227-1285-5.
 21. Psychohistory’s Quest for Independence, „Analele Universităţii Libere Internaţioonale din Moldova” T. 2: 2004, s. 74-81, ISBN 9975-934-21-8 .
 22. Psychohistorycy w debacie z historią, (w:) Jan Pomorski (red.): Światooglądy historiograficzne, Wyd. UMCS: Lublin 2002, s. 157-187, ISBN 83-227-2016-5.
 23. „Rozumiejąca” koncepcja kultury Marii i Stanisława Ossowskich, (w:) Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Iwona Kaczmarek-Murzyniec, Anna Woźniak (red.): Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2004, s. 223-240, ISBN 83-7322-751-2 (Biblioteka Colloquia Communia).
 24. State of the Art in Psychohistory and Related Fields in Selected Countries of Central and Eastern Europe, „INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology” T. 2: 2008 (druk 2009), nr 1, s. 35-46. ISSN 1857-2707 (współautorzy: Virgiliu Birladeanu, Volodymyr Vashchenko).
 25. Syndrom fałszywej pamięci. Kreowanie wizji najnowszych dziejów Polski w podręcznikach szkolnych wczesnego PRL-u, (w:) Szymon Wróbel (red.): Iluzje pamięci, Kalisz-Poznań: Wyd. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, 2007, s. 99-124, ISBN 978-83-923869-7 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 26. Szkoła czy środowisko? (Lwów i lwowscy historycy – uwagi metodologiczne), (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. III, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 s. 46-60, ISBN 83-7338-241-0.
 27. Towards Innovation: Teaching Humanities at a Polish University in Light of the Experience of International Academic Exchange (Reflections of CEP Local Faculty Fellows), (w:) Merry G. Perry, William B. Lalicker (red.): Poland Proceedings 2005: International Symposium on Innovation in Higher Education, West Chester: West Chester University Press, 2007, s. 180-196 (współautor: Paweł Jędrzejko).
 28. Trzy wizje dziejów – F. Bujak, M. Handelsman, J. Rutkowski, (w:) Jerzy Maternicki (red.): Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, T. V, COM SNP: Warszawa 1990, s. 166-186, PL ISSN 0860-2697.
 29. Wyjaśnianie w koncepcjach teoretycznych Marcelego Handelsmana, “Historyka” T. 20: 1990, s. 57-71, PL ISSN 0073-277X.
 30. Życie codzienne lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Leonid Zashkilniak, Jerzy Maternicki (red.): Bagatokulturne istorićne seredowiszcze Lwowa w XIX i XX stolitiach, T. 4, Lviw-Rzeszów: Wyd. Lviwski Nacionalny Uniwersytet im. Ivana Franki, 2006, s. 19-41, ISBN 966-613-438-1 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 31. Metahistoria miejsc pamięci, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2011, nr 8, s. 11-39, PL ISSN ISSN 1508-275X.
dr hab. Maciej Fic
Dodany 07/02/2013 o 08:15 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 121

tel. służbowy (032) 359 19 86

e-mail: maciej.fic@us.edu.pl

Informacje dodatkowe:

W latach 2008-2016 zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Od 2016 p.o. zastępcy dyrektora IH ds. dydaktycznych oraz pełnomocnik dziekana WNS ds. kontaktów ze szkołami.

Zainteresowania badawcze:

Historia społeczno-polityczna Polski XX wieku; problematyka kształcenia historycznego i obywatelskiego; biografistyka oraz historia kultury, nauki i oświaty (zwłaszcza Górnego Śląska).

Sylwetka:

Urodzony w Zabrzu. Mieszkaniec Mysłowic.

Wykształcenie:

2015 – habilitacja na podstawie dorobku oraz książki Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992) [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego].

2003 – doktorat z nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Wilhelm Szewczyk – śląski polityk i działacz społeczny [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek].

2003 – absolwent podyplomowych studiów Edukacji Obywatelskiej i Wychowania do Życia w Rodzinie [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego].

1997 – magisterium z historii na podstawie pracy Stosunki demograficzne miasta Zabrza w latach 1945-1950 [Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. dr hab. Franciszek Serafin].

Doświadczenie zawodowe:

Był nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach (1997-2005), Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (2004-2007) i III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach (2005-2008). W 1999 roku rozpoczął pracę w Instytucie Historii [IH] Uniwerstetu Śląskiego: najpierw jako asystent i stypendysta IH (1999-2003), następnie jako adiunkt (od 2003 roku). W latach 2004-2013 pełnił obowiązki opiekuna studenckich praktyk pedagogicznych z ramienia IH UŚ (od 2004 do 2009 roku na Wydziale Nauk Społecznych, od 2009 do 2013 roku w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku). W ratach 2006-2007 wypełniał obowiązki sekretarza Komisji Rektorskiej ds. Opracowania Historii UŚ. Był kierownikiem studiów podyplomowych (w latach 2007-2008 Podyplomowych Studiów dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie, w latach 2011-2013 Podyplomowych Studiów dla nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz historii i społeczeństwa-dziedzictwa epok). Od 2008 roku powołany na rzeczoznawcę podręcznikowego przy MEN (z zakresu historii), w latach 2008-2016 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii UŚ do spraw dydaktycznych. Od 2017 roku ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego z zakresu historii.

Podczas realizacji projektów badawczych lub edukacyjnych współpracował bądź współpracuje z wieloma podmiotami, m.in.: Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach; Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie; Archiwum Państwowym w Katowicach; Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach; Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach; Górnośląskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach; Stowarzyszeniem Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego; Kuratorium Oświaty w Katowicach; Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, radzionkowskim Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku oraz katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Bierze udział  w pracach komisji dydaktycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, należy do komisji historycznej katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Publikował m.in. na łamach „Rocznika Lubuskiego”, półrocznika „CzasyPisma”, kwartalników „Fabryka Silesia” i „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, dwumiesięcznika  „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”, miesięcznika „Śląsk”, „Tygodnika Powszechnego” oraz dzienników „Gazeta Wyborcza” i „Dziennik Zachodni – Polska. The Times”.

Za działalność naukową został nagrodzony m.in. w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego (organizowanym przez Fundację Stefana Batorego oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie).

Według stanu na koniec 2016 roku autor i współautor dziesięciu zwartych prac naukowych; siedmiu publikacji zwartych o charakterze dydaktycznym (m.in. podręcznika, programu kształcenia, zbiorów zadań); redaktor dziesięciu prac zwartych i czasopism naukowych (m.in. zastępca redaktora naczelnego „Śląskiego Almanacha Powstańczego”); autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych oraz rozdziałów w pracach zwartych. Autor recenzji wydawniczych kilkunastu pozycji zwartych (w tym podręczników szkolnych) oraz tekstow zamieszczanych na łamach czasopism (m.in. „Historyki”, „Przeglądu Zachodniego”, Rocznika Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, „Rocznika Ziem Zachodnich” oraz „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”).

Okładki wybranych prac zwartych (do trzech autorów)

Okładki wybranych prac o charakterze dydaktycznym

Okładki wybranych prac pod redakcją

Dr Agata Bryłka
Dodany 07/02/2013 o 08:12 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359-1137

e-mail: agatabrylka0@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Oscylują wokół nauk pomocniczych historii, źródłoznawstawa, dyplomatyki, paleografii, chronologii oraz kalendariografii śląskiej, epigrafiki górnośląskiej, dziejów Górnego Śląska w średniowieczu i czasach nowożytnych oraz mentalności w średniowieczu i epoce nowożytnej.

Sylwetka

Studia magisterskie z historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego (2003-2008), temat pracy magisterskiej Reklama w międzywojennej prasie katowickiej jako źródło historyczne; studia doktoranckie na WNS UŚ (2008-2012), temat rozprawy doktorskiej: Nowożytna kalendariografia śląska – studium źródłoznawcze.

W 2009 roku parkatyka naukowa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze.

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (sekretarz Komisji Nauk Historycznych)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne (sekretarz Oddziału katowickiego)
dr Joanna Mercik
Dodany 07/02/2013 o 08:12 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydatkyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1329

e-mail: joanna.gorska.us@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Historia najnowsza Polski, dzieje szkolnictwa i oświaty w Polsce XX wieku, indoktrynacja młodzieży szkolnej w PRL, aktywne metody kształcenia historycznego, propaganda i PR w czasie wojny.

Sylwetka

od grudzień2012- adiunkt w Zakładzie Metodologii i Dydaktyki Historii
lipiec 2012- uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
2002 – 2007 – studia magisterskie stacjonarne z historii o specjalizacji nauczycielskiej oraz społeczno – ekonomicznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praca magisterska pt. Rachunki podejmowania poselstwa króla hiszpańskiego Filipa III w 1601 roku. (promotor dr hab. prof. UŚ Ryszard Skowron.)
2005 – 2008 – studia zawodowe stacjonarne z socjologii reklamy i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praca licencjacka pt. Okres IV RP na okładkach polskich tygodników opinii. (promotor dr Jolanta Klimczak-Ziółek)
od października 2007 – studia stacjonarne doktoranckie z historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
czerwiec 2009 –otwarcie przewodu doktorskiego z pracą pt. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w woj. katowickim w latach 1950 – 1975. (promotor dr hab. prof. UŚ Anna Glimos-Nadgórska.)

Publikacje

Artykuły

 1. Obraz dziejów narodowych i powszechnych z lat 1914-1918 na kartach wybranych podręczników historii do gimnazjum, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne V. Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s. 344 – 352. [ISBN 978-83-7352-184-1].
 2. Lenino – zapomniane miejsce pamięci narodowej, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne VI. Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009, s. 184 – 191. [ISBN 978-83-7352-189-6].
 3. Problemy kształcenia nauczycieli w latach 60. i 70. w województwie katowickim, [w:] Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku, red. St. Juszczyk, D. Morańska, Katowice 2010, s. 42-47. [ISBN 978-83-929881-0-6]
 4. Białe plamy w nauczaniu historii. Obraz Józefa Piłsudskiego na kartach wybranych podręczników wydanych po 1945 roku, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczenie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. D. Degen, J. Gzela, Toruń 2010, s. 505-520. [ISBN 978-83-231-2460-3]
 5. Śląski eksperyment pedagogiczny – projekt organizacji „Szkoły Talentów” z 1972 roku, [w:] „Wieki Stare i Nowe”, red. M.W. Wanatowicz, I. Panic, Katowice 2010, s.182-195. [ISBN 1899-1556]
 6. Wojna polsko-bolszewicka na kartach wybranych podręczników II i III RP, [w:] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Oświata – religia – kultura i społeczeństwo. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010, s. 119-129. [ISBN 978-83-929815-2-7]
 7. Śląskie projekty szkół dla młodzieży wybitnie uzdolnionej (lata siedemdziesiąte XX wieku), [w:] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, s. 353-362. [ISBN 978-837587-503-4, 978-83-7587-506-5]
 8. Problemy z realizacją programów nauczania w liceach ogólnokształcących w PRL-u w województwie katowickim, [w:] Edukacja 2010, t. I, red. G. Pańko, M. Skotnicka, B. Techmańska, Wrocław 2011, s. 177-189. [ISBN 978-83-7126-270-08, 978-83-62105-64-9]
 9. Dekada Edwarda Gierka w podręcznikach gimnazjalnych, „Wiadomości Historyczne”, nr 2, 2011, s. 36-40. [ISSN 0511-9162]
 10. Czy komiks może być źródłem wiedzy historycznej ucznia ? (na przykładzie serii przygód Asteriksa i Obeliksa). – przygotowywany do druku
 11. Filmy sandałowe jako źródło wiedzy ucznia o starożytnym świecie (Grecja i Rzym). – przygotowywany do druku

Recenzje

 1. Górny Śląsk na zakręcie historii. Konspekty zajęć dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, red. D. Jądro, S. Kucharczak, Rybnik 2011.
dr Iwona Pietrzyk
Dodany 07/02/2013 o 08:11 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1137

e-mail: iwona.pietrzyk@interia.pl

Zainteresowania badawcze

Nauki pomocnicze historii, dyplomatyka, paleografia, sfragistyka, epigrafika.

Sylwetka

Życiorys naukowy

1999 – magister historii Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Kancelaria i dokument książąt opolskich Bolesława II i Bolesława III (1313-1382), wyróżnienie na konkursie im. S. Herbsta za pracę magisterską.
2003 – dr n. hum. Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, Nagroda Rektora UŚ za pracę doktorską.

Granty badawcze

Grant KBN „Klęski elementarne na ziemiach polskich” ( 0168 / H01/ 2005/29)

Publikacje

Prace zwarte

Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, Katowice 2008, ss. 194. ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-1700-7.

Artykuły opublikowane

 1. Funkcjonowanie górnośląskich kancelarii książęcych w XIV wieku na przykładzie kancelarii książąt opolskich – Bolesława II i Bolesława III [w:] Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. III, cz. I, s. 367-376. ISBN 83-87843-08-3
 2. Z dziejów bibliotek parafialnych w gminie Wilamowice [w:] Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy. Red. A. Barciak, Wilamowice 2001. ISBN 83-915888-0-7
 3. Ikonografia pieczęci Przemyślidów opawskich do początku XV w. [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. Pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2478. Historia CLXI, Wrocław 2002. (współautor A. Barciak)
 4. Otoczenie Przemyślidów opawskich do początku XV wieku. [w:] Polacy w Czechach, Czesi w Polsce X – XVIII wiek. Pod red. Henryka Gmiterka, Wojciecha Iwańczaka. Lublin 2004, s. 41-50. ISBN 83-227-2217-6.
 5. Udział w opracowaniu „Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. T. I (do 1400 roku). Red. Antoni Barciak, Karel Müller, Wrocław-Opava 2004. ISBN 83-88430-26-2 (PL), ISBN 80-86388-17-4 (CZ)
 6. Inskrypcje katowickie jako źródło do wielokulturowości miasta. [w:] Katowice w 139 rocznicę uzyskania praw miejskich. Wielokulturowość Katowic. Red. Antoni Barciak, Katowice 2005, s. 85-93. ISBN 83-86053-57-7
 7. Jan II opawsko – raciborski jako starosta kłodzki. [w:] Korunní Země v dějinách Českého Státu. II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obywatel ve 14.-16. století, upořádaly Lenka Bobková, Jana Konvičná, Praha 2005, s. 57-68. ISBN 80-86971-07-4
 8. Inskrypcje górnośląskie – przykład Mysłowic. [w:] Studia epigraficzne, pod. Red. Joachima Zdrenki, t. 2 (2006), s. 15-25. ISBN 83-7481-032-7 (współautor Antoni Barciak)
 9. Uwagi o formularzu XIII – wiecznych dokumentów książąt opolskich. [w:] Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, pod red. Antoniego Barciaka i Wojciecha Iwańczaka, Katowice 2006, s. 161-178. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1509-4
 10. Dokument książęcy w systemie administracji księstwem opawsko-raciborskim do pocz. XV w. [w:] Korunní Země v dějinách Českého Státu. III. Rezidence a správní sídla v Zemích České Koruny ve 14.-17. stoleí, upořádaly Lenka Bobková, Jana Konvičná, Praha 2007, s. 207-217. ISBN 978-80-7308-188-1
 11. Pismo jako forma komunikacji w księstwie opawsko-raciborskim do pocz. XV w. [w:] Rola komunikacji i przestrzeni e średniowiecznych i wczesnośredniowiecznych dziejach Czech i Polski, pod red. Anny Paner i Wojciecha Iwańczaka. Gdańsk 2008, s. 216-223. ISBN 978-83-7326-517-2.
 12. Rola dokumentu w zarządzaniu księstwem na przykładzie dokumentów książąt opolskich do końca XIV w. [w:] Historia u Piastów. Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, pod red. Bogusława Czechowicza, Wydawca Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Brzeg 2008, s. 97-104. ISBN 978-83-88945-91-5
 13. Motywy religijne w dokumentach książąt opolskich [w:] Korunní země v dějinách českého státu IV. Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století, Eds. Lenka Bobková, Jana Konvičná, Nakladatelsyví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009, s. 482-488. ISBN 978-80-903756-9-7
 14. Udział dworu książęcego w kulturze pisanej na Górnym Śląsku. [w:] Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Mediaevalia Historica Bohemica 12, 2009, Praha 2009
mgr Piotr Kowalewski
Dodany 07/02/2013 o 08:10 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1329

e-mail: piotr.kowalewski@us.edu.pl

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by