Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 07:03 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej

Skład osobowy Zakładu:

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
dr hab. Norbert Rogosz
dr hab. Agata Aleksandra Kluczek
dr hab. Piotr Boroń
dr Agnieszka Bartnik

Informacja o działalności zakładu

W ramach zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, ze studentami studiów stacjonarnych, zaocznych oraz podyplomowych pracownicy Zakładu Historii Starożytnej prowadzą wykłady kursowe, monograficzne, ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria, seminaria licencjackie i magisterskie. Sprawują także opiekę merytoryczną nad uczestnikami seminariów doktoranckich piszącymi prace doktorskie.

Przedmiot badań naukowych

Pracownicy Zakładu Historii Starożytnej koncentrują badania naukowe przede wszystkim na dziejach Rzymu. Swym zakresem chronologicznym obejmują one epokę schyłku Republiki (lata 133 – 31 p.n.e.) oraz Cesarstwa (do III wieku n.e. włącznie). Przedmiotem ich szczególnego zainteresowania są konflikty wewnętrzne politycznej, społecznej i militarnej natury (ostatnie stulecie Republiki), dzieje rzymskiej Brytanii, propagandowe aspekty monet rzymskich I–III wieku oraz numizmatyczne problemy tzw. kryzysu III wieku.

Drugim problemem, pełniącym w ich badaniach znaczącą rolę, są dzieje Barbaricum, szczególnie plemion celtyckich (ich wierzenia, duchowość i numizmatyka) oraz historią Słowiańszczyzny we wczesnym średniowieczu.

Publikacje zakładu:

 • Pracownicy Zakładu Historii Starożytnej uczestniczą również w życiu naukowym Instytutu Historii, publikując swoje prace naukowe w jego wydawnictwach (dawniej: „Historia i Współczesność”, obecnie: „Wieki Stare i Nowe”).
 • Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku wydają także własny periodyk pt.: „Rzym antyczny. Polityka i pieniądz”. Wydają również prace zbiorowe poświęcone wybranym zagadnieniom z dziejów antyku

Załączniki:

Zagadnienia egzaminacyjne I rok Historia
Zagadnienia egzaminacyjne I rok Turystyki Historycznej
Pradzieje ziem polskich – zagadnienia do egzaminu
Historia starożytna -wykaz literatury

prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
Dodany 07/02/2013 o 07:02 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 133

tel. służbowy (032) 359 – 1461

e-mail: wieslaw.kaczanowicz@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Kierownik Zakładu Historii Starożytnej

Zainteresowania badawcze

Dotyczą historii Cesarstwa Rzymskiego, a głównie problemów kryzysu tego państwa w III stuleciu. Podjęte i realizowane studia koncentruję na numizmatyce rzymskiej. Innym, szczególnym przedmiotem badań są dzieje rzymskiej Brytanii.

Sylwetka

Ur. 11 maja 1949 roku w Siemianowicach Śląskich. W 1974 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. We wrześniu 1980 roku doktoryzował się na podstawie dysertacji „Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w.n.e.” W czerwcu 1991 roku uzyskał natomiast habilitację, przedstawiając rozprawę „Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235-284 n.e.”.
Począwszy od ukończenia studiów jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przechodząc kolejne stopnie kariery akademickiej: asystenta-stażysty, asystenta, adiunkta, adiunkta z habilitacją, a także w latach 1995 – 2000 profesora uniwersyteckiego.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego – z dnia 28 kwietnia 2000r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
Z datą 1 sierpnia 2005 roku mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Jego aktywność zawodowa na Uniwersytecie, prócz obowiązków dydaktycznych, obejmowała i obejmuje także różnorodne działania o charakterze administracyjno-organizacyjnym. Był zatem między innymi prodziekanem do spraw nauczania Wydziału Nauk Społecznych macierzystej Uczelni (od 1 grudnia 1990 roku do 31sierpnia 1993 roku), zastępcą dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego do spraw dydaktyki (od 1 września 1993 roku do 31 sierpnia 1999 roku), kierownikiem Zakładu Archeologii w tymże Instytucie (od 1 października 1997 roku do 28 lutego 1999 roku). Obecnie kieruje Zakładem Historii Starożytnej w Instytucie Historii (od 1 marca 1999 roku). W latach 2008-2016 był dziekanem Wydziału Nauk Społecznych.
Do chwili obecnej wypromował około 150 magistrów z zakresu historii starożytnej, a także 6 doktorów o tej specjalności.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii Cesarstwa Rzymskiego, a głównie problemów kryzysu tego państwa w III stuleciu. Podjęte i realizowane studia koncentruje na numizmatyce rzymskiej. Innym, szczególnym przedmiotem jego badań są dzieje rzymskiej Brytanii.
Należał i należy do następujących towarzystw i organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Filologiczne (w latach 1986-1998 pełnił w nim funkcję prezesa zarządu oddziału katowickiego, a w konsekwencji wchodził w skład zarządu głównego), Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatycznego (do rozwiązania), Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – oddział w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne (począwszy od 1986 roku jest tam członkiem Komisji Historii Starożytnej w Zarządzie Głównym), Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Katowicach, Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Krakowie, Komisja Numizmatyczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Warszawie.

Publikacje

I Książki

 1. Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w. n. e. Katowice 1985.
 2. Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235 – 284 n. e. Katowice 1990.
 3. Cesarz Probus, 276 – 282 n. e. Katowice 1997.
 4. Probus the Emperor, 276 – 282 AD. A biographical Study. Cieszyn 2003.

II Artykuły

 1. Propaganda rzymskiej polityki podbojów na monetach epoki Trajana. „Wiadomości Numizmatyczne” 1976. T. 20, s. 158 – 173.
 2. Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w świetle ikonografii i legend monet (wybrane zagadnienia). W: Historia i Współczesność. T. 3. Red. A.Kunisz. Katowice 1978, s. 52 – 68.
 3. Brytania i Irlandia w opisie Bedy Czcigodnego. W: Historia i Współczesność. T. 6. Red. A. Kunisz. Katowice 1982, s. 65 – 76.
 4. W sprawie galijskich mennic Karauzjusza. „Antiquitas” 1987. T. 13, s. 11 – 24.
 5. Aspekty ideologiczne w mennictwie cesarza Tacyta (275 – 276 r. n. e.). W: Studia z dziejów starożytnego Rzymu. Red. A. Kunisz. Katowice 1988, s. 97 – 111.
 6. An Ideology in the Coinage of the Roman Empire in the 3rd C. Methodological Assumptions of the Surveys. “Polish Numismatic News” 1991. T. 5, s. 141 – 144.
 7. Motywy religijne w rzymskim mennictwie drugiej połowy III w. n. e. (do 284 r). „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia” 1992. T. 27, zeszyt 254, s. 115 – 125.
 8. Obieg pieniężny na terenie rzymskiej Brytanii w czasach uzurpacji Karauzjusza i Allektusa. „Wiadomości Numizmatyczne” 1991. T. 35, s. 113 – 129.
 9. Gordian III. Ideał władcy okresu początków kryzysu Cesarstwa Rzymskiego w świetle źródeł numizmatycznych. W. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 1. Red. A. Kunisz. Katowice 1993, s. 68 – 76.
 10. Wał Hadriana – pogranicze świata rzymskiego i celtyckiego. „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1995 („Prace Historyczne”, zeszyt 117. Materiały z konferencji naukowej „Wojna i wojskowość w starożytności”, Kraków 24 – 26 maja 1993. Red. E. Dąbrowa), s. 111 – 118.
 11. Mennictwo uzurpatorskie w Cesarstwie Rzymskim w III w. n. e. Zarys Problematyki. „Antiquitas” 1995. T. 21. Materiały z konferencji naukowej „Kryzysy państwa rzymskiego: Republika i Cesarstwo. Red. T. Kotula, A. Ładomirski, s. 137 146.
 12. Classis Britannica. „Annales Universitatis Mariae – Sklodowska” (Sectio F, Historia). 1994. T. 39 (Volumen in Memoriam Thaddei Łoposzko – Terra, Mare et Homines). Red. H. Kowalski, W. Śladkowski), s. 199 – 207.
 13. Propaganda of Philip the Arabian`s Dynastic Idea (244 – 249 A. D.). Numismatic Evidence. “Notae Numismaticae (Zapiski Numizmatyczne)” 1996. T. 1, s. 82 – 86.
 14. Regionalizm w ideologii Cesarstwa Rzymskiego lat 235 – 284 n. e. Świadectwo monet. W: Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T. 1, cz. 1. Red. J. Staszewski. Warszawa 1996, s. 91 – 99.
 15. Les monnaies comme source pour les études sur les elites provinciales pendant la Crise de l`Empire Romain au III siècle. “Antiquitas” 1997. T. 22 (materiały międzynarodowego kolokwium “Les élites provinciales sous le Haut – Empire romain. Wrocław, 7 – 9 kwiecień 1994), s. 29 – 33.
 16. Źródła numizmatyczne do dziejów idei władzy charyzmatycznej w Cesarstwie Rzymskim doby kryzysu III w. W: Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T. 2, cz. 1. Red. K. Juchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński. Toruń 2000, s. 39 – 45.
 17. Coinage on Behalf and with Names of Roman Empresses of the Years 235 – 284. Introductory Notes. “Antiquitas” 2001. T. 25, s. 31 – 37.
 18. Napływ monet rzymskich na obszar Śląska. W: Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Red. A. Barciak. Katowice 2001, s. 23 – 28.
 19. Moneta Allektusa znaleziona w Kownie. W: Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum – Polska. Suplement. T. 2, Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski II. Red. J. Kolendo, A. Bursche, B. Paszkiewicz. Warszawa 2001, s. 137-141
 20. L`idéologie des monnaies Romains à l`époque de la crise de l`Empire au IIIe siècle. Les aspects méthodologiques. W: XIII Congresso International de Numismática. Actes – Proceedings – Actes. T. 1. Ed. C. Alfaro, C. Marcos, P. Otero. Madrid 2005, s. 705 – 707.
 21. Several Remarks on Ideas Expressed on Reverse of Coins of Empress Salonina. W: Hortus Historiae. Księga Pamiątkowa ku Czci Profesora Józefa Wolskiego w Setną Rocznicę Urodzin. Red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski. Kraków 2010, s. 481 – 489.
 22. Monety rzymskie jako źródło historyczne. „Częstochowskie Teki Historyczne” 2010, s. 21 – 26.

III Prace pod redakcją

 1. Rzym antyczny. Polityka I pieniądz. T. 3. Katowice 1999.
 2. Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza. Katowice 2004.
 3. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 4. Katowice 2007.

IV Prace w przygotowaniu

 1. Coinage on Behalf and with Names of Roman Empresses of the Years 235 – 284. (monografia).
 2. Znaleziska monet rzymskich z Wielkopolski. (katalog).
dr hab. Norbert Rogosz
Dodany 07/02/2013 o 06:59 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 133

tel. służbowy (032) 359 – 1461

e-mail: norbert.rogosz@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Dr hab. Norbert Rogosz swoje zainteresowania i badania naukowe koncentruje na epoce kryzysu i upadku Republiki w starożytnym Rzymie, czyli na ostatnich stu latach jej istnienia. Szczególnie na rozwijających się wówczas w rzymskim państwie konfliktach wewnętrznych politycznej, społecznej, i militarnej natury. Ponadto na kwestiach religijnych oraz relacjach Rzymian z sąsiadami. W dotychczasowych badaniach uwagę poświęcił zwłaszcza takim kwestiom jak: rywalizacja optymatów i popularów, rola i znaczenie trybunatu ludowego, senatu oraz najważniejszych grup społecznych w Republice, przemiany polityczne w Rzymie latach pięćdziesiątych, wojny domowe, wzrost znaczenia Cezara w państwie w latach czterdziestych, idy marcowe 44 r., walki wewnętrzne po zamordowaniu go, itp. Temat rozprawy doktorskiej: „Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w schyłkowym okresie Republiki Rzymskiej (78 – 70 p.n.e.)”. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59 – 55”.

Sylwetka

Dr hab. Norbert Rogosz jest pracownikiem Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na tej uczelni w 1979 r. ukończył też studia historyczne. Zostały one uwieńczone obroną pracy magisterskiej pt.: ”Wojna domowa lat 49 – 48 w ujęciu propagandy cezariańskiej, w oczach Cycerona i w naświetleniu nauki współczesnej”, napisanej pod kierunkiem doc. dr hab. A. Kunisza, uzyskaniem wyniku bardzo dobrego oraz dyplomu z wyróżnieniem. Dnia 17 października tego roku podjął pracę w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej jako asystent stażysta. Po zakończeniu stażu, 1 października 1980 r. został w nim zaangażowany na stanowisku asystenta. Równocześnie rozwijał i kontynuował badania naukowe realizowane pod opieką doc. dr hab. A. Kunisza, uczestnicząc w prowadzonym przez niego seminarium doktorskim. W latach 1981/1982 przebywał na stażu naukowo – dydaktycznym na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pracę doktorską pt.: ”Polityczna rola trybunatu ludowego w schyłkowym okresie Republiki Rzymskiej (78 – 70 p.n.e.)”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. A. Kunisza, obronił 31 maja 1988 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Od 1 października tego roku kontynuował pracę na stanowisku adiunkta. Po opublikowaniu pracy doktorskiej w 1992 r. skoncentrował badania naukowe na roli senatu w Republice Rzymskiej. Realizował je także podczas kilkumiesięcznego pobytu w Rzymie w 2001 r. w ramach stypendium przyznanego mu przez Fundację Lanckorońskich. Uwieńczył je zaś w następnych latach napisaniem pracy habilitacyjnej pt.: ”Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59 – 55”, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w 2004 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał po kolokwium habilitacyjnym, które odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 15 lutego 2005 r. Obecnie nadal pracuje w Zakładzie Historii Starożytnej. Kontynuuje także pogłębianie interesującej go problematyki badawczej, czego wyrazem był m.in. ponowny pobyt w Rzymie w ramach stypendium Fundacji Lanckorońskich w 2008 r.

 

Wykłady

Kursowy na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach dla studentów specjalizacji administracyjno-samorządowej, monograficzne na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych)

Seminarium

Licencjackie na studiach stacjonarnych.

dr hab. Agata Aleksandra Kluczek
Dodany 07/02/2013 o 06:58 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 134

tel. służbowy (032) 359 – 1467

e-mail: agata.kluczek@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • historia Cesarstwa Rzymskiego I–III w.
 • ideologia władzy cesarskiej
 • aspekty propagandowe monet i medalionów rzymskich
 • mechanizmy i środki konstruowania wizerunku władcy rzymskiego w mennictwie
 • próby „kwantytatywnego” ujęcia związków: moneta–historia–ideologia
 • produkcja monetarna w III wieku, aktywność mennic, ujęcie statystyczne zawartości skarbów monetarnych
 • ikonografia monet i medalionów rzymskich
 • kultura i sztuka starożytnego Rzymu
 • zabytki miasta Rzym

Sylwetka

 • adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej (od 1 listopada 1998 roku)
 • członek: Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej PAN, Oddział Kraków; Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Oddział Częstochowa; Société Internationale d’Études Néroniennes, Stowarzyszenia Historyków Starożytności (Polish Society for Ancient Studies)
 • zastępca redaktora czasopisma „Wieki Stare i Nowe”.
 • Według stanu na koniec 2015 roku autorka pięciu zwartych prac naukowych; redaktor dwóch prac zwartych; autorka kilkudziesięciu artykułów w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych oraz rozdziałów w pracach zwartych.
dr Agnieszka Bartnik
Dodany 07/02/2013 o 06:57 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 134

tel. służbowy (032) 359 – 1467

e-mail: agnieszka.bartnik@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • antyczna medycyna i medycyna weterynaryjna
 • zastosowanie substancji roślinnych, mineralnych i odzwierzęcych w antycznej medycynie i weterynarii
 • zastosowanie trucizn w antycznej medycynie i weterynarii
 • wykorzystanie magii w antycznej medycynie i weterynarii
 • recepcja rzymskich tekstów weterynaryjnych, medycznych i botanicznych w średniowieczu oraz renesansie

Sylwetka

Dr Agnieszka Bartnik jest pracownikiem Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Na tej uczelni ukończyła studia historyczne uwieńczone obroną pracy magisterskiej pt. „Lingonowie. Monografia Plemienia” napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Wiesława Kaczanowicza. W 2008 roku obronił pracę doktorską (pod opieką promotorską prof. W. Kaczanowicza) pt. „Moccus. Dzik w kulturze starożytnych Celtów”. 1 października 2008 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Historii Starożytnej. W kolejnych latach swoje zainteresowania skupiała na duchowości i wierzeniach plemion celtyckich co zaowocowało wydaniem w 2013 roku pracy pt. „Zarys wierzeń plemion celtyckich”. Obecnie swoje zainteresowania badawcze koncentruje na weterynarii antycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod leczenia oraz sposobów przygotowywania leków.

Publikacje

 1. Iulia Caesaris w oczach jej współczesnych oraz potomnych. W: Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106-48 przed Chrystusem). Red: N. Rogosz, Katowice 2018, s. 167-179.
 2. Bogactwo – luksus – rozrzutność. Leges sumptuariae jako próba przywrócenia „dobrych obyczajów”. W: Florilegium. Studia ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin. Red: E. Dabrowa, T. Grabowski, M. Piedgoń, Kraków 2017, s. 185-194.
 3. Lulek czarny i jego zastosowanie w starożytnej medycynie i weterynarii. „SAMAI. Studia Antiquitatis et Medii Aevii Incohantis” 2016, t. 2, s. 103-117..
 4. Kilka słów na temat antycznych metod diagnozowania i leczenia tzw. słoniowacizny u koni (Veg.Ren. I, 9). „Nowy Filomata” 2017, t. 21, s. 111-115.
 5. Sylfium „tajemnicza” roślina na monetach starożytnej Cyreny. „Magazyn Numizmatyczny” 2016, t. 42, s. 5-12.
 6. Hydrophobia, λυσσα, λυττα, rabies. Kilka słów o tym jak starożytni próbowali leczyć wściekliznę. „SAMAI. Studia Antiquitatis et Medii Aevii Incohantis” 2016, t. 1, s. 49-63.
 7. Krokodyle, kury, żółwie … zoomorficzne „monety” Malezji. „Magazyn Numizmatyczny” 2015, t. 41, t. 5-11.
 8. Bibliografia opracowań. Część pierwsza. W: W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. Red: A. A. Kluczek, N. Rogosz, A. Bartnik, Katowice 2014.
 9. Храм и статуя Дианы Эфесской по изображениям на монетах периода Римской Империи. W: Rzym Antyczny. Polityka i Pieniądz / The Ancient Rome. Polities and Money. Red: W. Kaczanowicz. t. 5, Katowice 2014, s. 64-84.
 10. Textaufnahme der antike Autoren im mittelalterlichen Ireland. Problemeinteitung. „Scripta Classica” 2014, t. 14, s. 41-53.
 11. Zarys wierzeń plemion celtyckich. Kraków 2013.
 12. Pies w wierzeniach plemion celtyckich. „Wieki Stare i Nowe” 2013, t. 10. s. 11-28.
 13. Moccus. Dzik w wierzeniach starożytnych Celtów. Katowice 2012.
 14. Nehalennia. Bogini z Jabłkami 82 lata później. Zarys problemu. „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i Powszechnym” 2012, t. 20, s. 45-68.
 15. Monety starożytnych Chin. Część I. Przyczynek do badań nad mennictwem chińskim w okresie XVIII-II wieku p.n.e. „Magazyn Numizmatyczny” 2012, t. 37, s. 5-27.
 16. Monety starożytnych Chin. Część II. Przyczynek do badań nad mennictwem Chińskim w okresie XVIII-II wieku p.n.e. „Magazyn Numizmatyczny” 2012, t. 38.
 17. Druidzi w źródłach antycznych. Rodzaje i stan zachowanego materiału badawczego – próba interpretacji. W: Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach. Red. B. Broda, J. Popanda. Katowice 2012, s. 183-194.
 18. Cath Catharda. Irlandzka wersja „Bellum Civille” Marka Anneusza Lukana? Wprowadzenie do tematu. „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 2011, t. XXI/2.
 19. Curad-mir jako przedmiot rywalizacji w mitach i legendach celtyckich. W: Przyjaźń – Współpraca – Wrogość. Relacje między politykami, państwami i ludami w czasach antycznych. Red: S. Uliarczyk, M. Paprotny. Rybnik–Katowice 2011, s. 129-146.
 20. Senatus consultum z 186 roku p.n.e. i lex Cornelia z 81 roku p.n.e. jako reakcja władz rzymskich na stosowanie praktyk magicznych?. „Studia Prawnoustrojowe” 2010, t. 12, s. 27-39.
 21. ‘Senatus consultum de Bacchanalibus’ z 186 roku p.n.e. jako próba przywrócenia porządku publicznego w Rzymie. W: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim. Red: K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek. Lublin 2010, s. 41-52.
 22. Opowieści Cyklu Ulsterskiego. Opowieść o świni króla Mac Dathó (Incipit Scél Mucci Mic Dathó). przeł. i opr. Agnieszka Bartnik. Jastrzębie – Zdrój 2010.
 23. Powstanie Juliusza Cywilisa jako wyraz separatystycznych dążeń prowincji Galii? Studium przypadku. W: Prowincjonalizm w kulturze Europejskiej. Red: B. Płonka-Syroka, K. Marhel. Wrocław 2010, s. 49-83.
 24. Celtyckie pochówki dzików. Z badań nad sepulkralnymi zwyczajami plemion celtyckich. „Wieki Stare i Nowe”. 2009, t. 6, s. 10 – 23.
 25. Paliegeneza, reinkarnacja, metempsychoza, wędrówka dusz. Celtowie a doktryna Pitagorasa. „Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe”. 2008, t. 3.
 26. Yap – wyspa kamiennych pieniędzy. „Magazyn Numizmatyczny”. 2008, t. 36, s. 125-128.
 27. Mennictwo Atrebatów. „Magazyn Numizmatyczny”. 2007, t. 35, s. 42-66.
 28. Pięć reform monetarnych Wang Manga. Przyczynek do historii mennictwa chińskiego. „Magazyn Numizmatyczny”. 2006, t. 34, s. 83-92.
 29. Wyobrażenia zwierząt oraz ich boskie odpowiedniki w ikonografii monet celtyckich. „Magazyn Numizmatyczny”. 2005, t. 33, s. 31-38.
 30. Funkcje metamorfoz w wierzeniach celtyckich. „Classica Catoviciensia. Scripta Minora”. 2005, t. 9, s. 6-12.
 31. Miejsce kultów agrarnych w wierzeniach plemion Eduów, Lingonów i Senonów. „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 2004, t. 6, s. 53-58.
 32. Jak dzik stał się Merkurym. Ewolucja wizerunku oraz funkcji „Boga-Dzika” w wierzeniach plemienia Lingonów. „Pisma Humanistyczne”. 2004, t. 6, s. 143-149.
 33. Bartnik Agnieszka, Kowalewska Anna: Dzieje Studenckiego Koła Naukowego w latach 1969-1977. W: 35 lat Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Red.: I. Lar, Katowice 2004, s. 11-18.
dr hab. Piotr Boroń
Dodany 07/02/2013 o 06:50 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 022

tel. służbowy (032) 359 – 2102

e-mail: piotr.boron@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Wydziałowy Koordynator ds. Erasmusa.

Zainteresowania badawcze

Dzieje wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny; Sztuka fortyfikacyjna starożytności i wczesnego średniowiecza; Historiografia słowiańska XIX stulecia; Symbolika władzy książęcej Słowian we wczesnym średniowieczu; Fałszerstwa źródeł do najdawniejszych dziejów Polski i Słowiańszczyzny.

Sylwetka

w przygotowaniu

Publikacje

I Książki opublikowane

 1. Słowiańskie wiece plemienne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1841, Katowice 1999, ISBN 83-226-0911-6.
 2. Kniaziowie, królowie, carowie…, Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2715, Katowice 2010, ISBN 978-83-226-1896-7.

II Artykuły opublikowane za granicą

 1. Społeczności tradycjonalistyczne w procesach transformacji. Możliwości wykorzystania doświadczeń historycznych, [w:] Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu. Zborník z medzinarodného vedeckého seminára, Banska Bystrica 1998, ISBN 80-8055-170-7, s. 15-22.
 2. Wolny rynek a wspieranie gospodarki narodowej w świetle doświadczeń historycznych, [w:] Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike. Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 2000, t.2, s.60-68. ISBN 80-8055-354-8.
 3. Identification négative dans la transition socio-économique, [w:] Transition et „re”construction des societes, red.Sylvie Bardeche, Paris 2001, s.207-210.
 4. The Nobel prizes in economics in last decade and practice [w:] Ekonomicka teoria a prax – dnes a zajtra. Banska Bystrica 2002, s.52-58. ISBN 80-8055-639-3. /współ. M.Kucharski/.
 5. Gminowładztwo i słowiańska sielanka według słowianofilów. Obraz wieców plemiennych w historiografii wieku XIX, [w:] Historie-Historica, Sbornik praci filozofické Univerzity fakulty Ostravské, t.8, Ostrava 2000, s.111-128, ISBN 80-7042-572-5.
 6. Rodzina w średniowiecznym mieście w Europie Środkowo-Wschodniej. Wpływ gminy miejskiej na funkcjonowanie rodziny, [w:]Premeny rodiny w urbánnom prostredí, red. I.Chorvát, ,Wyd. Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Banska Bystrica 2002 ISBN 80-8055-724-1 .
 7. Wiece słowiańskie a decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa – możliwości poznawcze, [w:] Pohanstvo a krestanstvo, red. R.Koziak, J.Nemec, Vedavatel’stvo Chronos, Bratislava 2004, s.95-102, ISBN 80-89027-12-1.
 8. „Hic ritus etsi visus est nonnullis ridiculosus” – Obrzędy intronizacyjne u Słowian, w: Acta Historica Neosoliensia, Odborny časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, t.9, 2006, s.183-198. ISSN 1336-9148.
 9. Iroscottish attempts to Christianize the Slavs – sources and myths of historiography, w: „Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu. Nitra 3-6 VII 2007, red. J.Michalov et alii, Nitra 2007, ISBN 978-80-8094-240-3, s.60-73.

III Artykuły opublikowane w kraju

 1. „Niemiecka legenda piastowskiego księcia – kopia sarkofagu Henryka Probusa w Muzeum w Gliwicach”, Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.4, 1990, s.259-262.
 2. „Znalezisko groszy Praskich z Błażejowic, gm.Wielowieś”, Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.4, 1990, s.159-166.
 3. ” Cenne Miski”, [w:] Edukacja środowiskowa na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Materiały konferencji Sejmiku Samorządowego województwa katowickiego i Kuratorium Oświaty w Katowicach, Rogoźnik 26-27 II 1992, Katowice 1992, s.17-20.
 4. „Pieniądz pozakruszcowy a powstanie rynku u Słowian we wczesnym średniowieczu”, Śląskie Prace Prahistoryczne, t.3, 1994, s.7-23.
 5. „Udział pogranicznych regionów Górnego Śląska w handlu z Krakowem w okresie wojny trzydziestoletniej, Studia i materiały z dziejów Śląska, t.21, 1996, s.97-103, współautor: Iwona Boroń, ISBN 83-86053-11-9.
 6. Problem dużych budynków halowych na terenie Słowiańszczyzny zachodniej w IX-X wieku, [w:] Ślask i Czechy a kultura wielkomorawska, red. K.Wachowski, Wrocław 1997, s.31-50, ISBN 83-901226-6-9.
 7. „O rzekomych pieniężnych funkcjach przedmiotów żelaznych z wczesnośredniowieczego Śląska”, Studia i materiały z dziejów Śląska, t.23, Katowice 1998, s.7-15, ISBN 83-86053-29-1.
 8. „Universa populi multido”. Problem uczestnictwa w słowiańskich wiecach plemiennych, [w:] Średniowiecze polskie i powszechne, red I.Panic, t.1, Katowice 1999, ISBN 83-226-0904-3. s.9-21.
 9. Jeszcze o ewentualnej wyprawie Świętopełka morawskiego na Małopolskę, [w:] Środkowo-europejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie, red.A.Barciak, Katowice 1999 s.242-246, ISBN 83-86053-33-X.
 10. Plemienne uwarunkowania powstania terytorium diecezji wrocławskiej. [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s.44-52. ISBN 83-86053-36-4.
 11. Zgromadzenie ludowe w Pyrzycach -relikt plemienny czy wiec grodowo-miejski, [w:] Wieki stare i nowe, red. M.W.Wanatowicz, I.Panic, Katowice 2000, s.30-51. ISBN 83-226-1005-X.
 12. Słowiańskie plemię. O pojęciu i jego rozumieniu w polskiej historiografii, [w:] Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wrocław 2001, red. M.Goliński, S.Rosik, s.189-207, ISBN 83-229-2147-0.
 13. Odezwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk jako inspiracja badań nad wczesnymi dziejami Polski i Słowiańszczyzny. Miscellanea Historico-Archivistica, t.14, Warszawa 2002, s.95-106. ISBN 83-89115-09-3. ISSN 0860-1054.
 14. „Zamachy stanu” w społecznościach słowiańskich a instytucja wiecu, [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red, A.Sołtysiak, J.Olko, Ośrodek Badań nad Tradycja Antyczną, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, s.203-210, ISBN 83-920180-3-6.
 15. Między uczciwością, fałszerstwem a nadmiarem fantazji. Postawy etyczne dziewiętnastowiecznych badaczy wczesnych dziejów Słowiańszczyzny, Historyka. Studia metodologiczne, t.24, 2004, s.35-43. ISSN 0073-277X.
 16. Uwagi o apokryficznej kronice tzw. Prokosza, W: Ad Fontes. O naturze źródła historycznego. Red S.Rosik, P.Wiszewski, Wrocław 2004 , Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2675, Seria Historia 170, ISBN 83-229-2564-6, s.363-374.
 17. Słowianie- My i nasi przodkowie. Etyczne aspekty poszukiwania pradawnej chwały ludów słowiańskich w pracach historyków polskich I połowy XIX wieku.W: Narracje – (Autobiografia) – Etyka, red. L.Koczanowicz, R.Nahirny, R.Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe Dolonoślaskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005, ISBN 83-89518-17-1, s.267-277.
 18. Biskup wrocławski Walter i początki kulury umysłowej na Śląsku, w: Żródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczegolnym uwzględnieniem Górnego Śląska, red. A.Barciak, Katowice 2005, ISBN 83-86053-58-5, s.115-132.
 19. „… sicut puram et simplicem historię exequimur veritatem” Cele i motywy narracji historycznej w źródłach do chrystianizacji Słowian, w: Causa Creandi. O pragmatyce źródła historycznego, Red S.Rosik, P.Wiszewski, Wrocław 2005 , Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2783, Seria Historia 171, ISBN 83-229-2683-9, s.135-148.
 20. Las jako źródło dochodów państwowych we wczesnośredniowiecznej Polsce. Skóry i futra w obrocie rynkowym, w: Las w kulturze polskiej, t.4, Red. W.Łysiak, Poznań 2006, Wydawnictwo Eco, ISBN 83-87437-16-6, s.123-132.
 21. Bolesław Rogatka na wiecu w Leśnicy. Gest i postawa w postępowaniu sądowym, w: Kultura prawna w Europie środkowej, Red. A.Barciak, Katowice 2006, ISBN 83-86053-62-3, s. 104-114.
 22. Wczesnośredniowieczny pieniądz pozakruszcowy. Uwagi w związku z pracą Jacka Adamczyka „Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu, Przegląd Historyczny, t. 97, 2006.
 23. Od medycyny do archeologii. Prehistoryczne zainteresowania i badania wykopaliskowe Izydora Kopernickiego, w: Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystancjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E.Łoch, G.Wallner, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN 83-227-2434-9. s.317-332.
 24. Myśl historyczna w Podróżach w krajach sławiańskich Aleksandra księcia Sapiehy, w: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. K.Stępnik, Lublin 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ISBN 978-83-227-2675-4, s.503-516.
 25. Intronizacje władców słowiańskich – możliwości badań interdyscyplinarnych, w: Mundus hominis – cywilizacja, kultura natura, red. S.Rosik, P.Wiszewski, Wrocław 2006, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2988, Historia t.175, s.475-486. ISBN 978-83-229-2844-8.
 26. Wizerunki Henryka Probusa w historiografii, w: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. A.Barciak, Katowice 2007, s.342-356. ISBN 978-83-86053-65-0.
 27. „Przeciw upodleniu dziejów Polski i w obronie prawdy” – Jana Andraulta de Buy Antosewicza „Obrona Kadłubka i Długosza”, w: Cor Hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszlością, red. P.Wiszewski, S.Rosik,Wrocław 2007, Acta Universitatis Wratislaviensis no.3049, Historia t.176, ISBN 978-83-229-2927-8, s.101-108.
 28. Czy Słowianie byli wrogami Boga. Topos i realia we wczesnośredniowiecznych opisach ludów słowiańskich, w: Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach. red. J.Axer, J.Olko, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7181-509-6, Wydawnictwo DiG, s.119-128.
 29. Pogańskie motywy w ceremoniach społecznych dawnych Słowian,w: Bogowie i ich ludy, religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu, red. L.P.Słupecki, Wrocław 2008, ISBN 978-83-925181-5-0, s.47-72.
 30. Pstrokate konie i kamienne trony, Obrzędy intronizacyjne u Słowian, w: Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, Warszawa 2008, s. 187-216. red. J.Olko, Wydawnictwo DiG, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-71-81-577-5.
 31. Wizerunki ludzi w Księdze Henrykowskiej, w: Hominem Quaerere. Człowiek w źródle historycznym, red. S.Rosik, P.Wiszewski, Wrocław 2008, s.179-193.Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-229-2966-7.
 32. Prusowie jako cel misyjny w czasach św. Wojciecha, W: Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha, eds. R.Kožiak, J.Nemeš, Kraków 2009, s.21-39. ISBN 978-83-7490-255-7, Studia Christiana vol.5, Vydavatelstvo Spolku Slovakov v Polsku.
 33. Nieudane próby chrystianizacji plemion słowiańskich, W: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21-24 wreśnia 2006 roku, Red. J.Dobosz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ISBN 978-83-7177-557-4 s. 23-36.

IV Inne

Referat: Przemiany kulturowe na Śląsku w drugiej połowie XII wieku i ich mazowiecko-walońskie korzenie, streszczenie opublikowane na portalu www.mediewistyka.net XIII spotkania mediewistyczne.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by