Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 07:52 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX wieku

Skład osobowy zakładu

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Dariusz Nawrot

dr hab. Dorota Malczewska-Pawelec

dr hab. Zbigniew Hojka

dr Dominika Rychel-Mantur

dr Jacek Szpak

dr Dawid Madziar

Informacja o działalności zakładu

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady kursowe i ćwiczenia z przedmiotów: historia Polski w latach 1795-1918 oraz historii powszechnej w latach 1789-1918. Pracownicy prowadzą również wykłady monograficzne, seminaria licencjackie i magisterskie, proseminaria, konwersatoria monograficzne z zakresu dziejów polskich i powszechnych w epoce dziewiętnastego wieku.

Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach (przedstawionych chronologicznie):

 • dzieje polityczne Rzeczypospolitej u schyłku jej istnienia i ziem zabranych w końcu XVIII wieku
 • historia polityczna i społeczno-gospodarcza Księstwa Warszawskiego oraz ziem zaboru rosyjskiego w epoce napoleońskiej.
 • dzieje formacji wojskowych w epoce Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego
 • dzieje pogranicza m.in. Śląska, Galicji, Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i na początku XX wieku
 • polityka polska w monarchii habsburskiej w końcu XIX i na początku XX wieku, a także kwestia ukraińska w Galicji w tym okresie
 • stosunki narodowościowo-polityczne na Śląsku Cieszyńskim w końcu XIX i na początku XX wieku
 • dzieje krajów czeskich w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku
prof. dr hab. Dariusz Nawrot
Dodany 07/02/2013 o 07:51 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 120

tel. służbowy (032) 359 – 1549

e-mail: dariusz.nawrot@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIXw

Zainteresowania badawcze

 • Koncentruje się na dziejach Rzeczpospolitej u schyłku panowania Stanisława Augusta, na historii politycznej i społeczno-gospodarczej ziem polskich w epoce napoleońskich
 • Dzieje formacji wojskowych w epoce Księstwa Warszawskiego.
 • Przedmiotem jego badań są także zagadnienia z zakresu historii gospodarczej XVIII i XIX wieku. Zainteresowanie dziejami wschodnich ziem Rzeczpospolitej na początku XIX wieku zaowocowało opublikowaniem pracy Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008.
 • Aktualnie, poza przygotowaniem monografii o dziejach ziem białoruskich w epoce wojny 1812 roku, przygotowuje opracowanie dotyczące losów Nowego Śląska na początku XIX wieku i historii jego włączenia do Księstwa Warszawskiego w 1807 roku.

Sylwetka

w przygotowaniu

Publikacje

 1. Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu w latach 1788-1792. Z dziejów stosunków polsko-austriackich w dobie Sejmu Czteroletniego. Katowice 1999;
 2. wraz z A. Nieuważnym J. Tyszkiewicza Historia 17 pułku ułanów na tle wojsk litewskich 1812-1814. Gdynia 2003.
 3. Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008.
dr hab. Dorota Malczewska-Pawelec
Dodany 07/02/2013 o 07:50 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 126

tel. służbowy (032) 359 – 1769

e-mail: dorota.malczewska-pawelec@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Historia historiografii polskiej w XIX wieku, nauczanie historii na ziemiach polskich w XIX i XX w., najnowsza historia Polski, problematyka pamięci historycznej w Polsce.

Sylwetka

Ur. 1967 w Bielsku-Białej

Wykształcenie

1986-1991 Indywidualne studia historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł pracy magisterskiej: Oni. Polscy ludzie Stalina. Rekonstrukcja wizji świata i człowieka polskiej elity władzy lat 1944-1956 (promotor – prof. dr hab. Jan Pomorski).
1994-1999 Studia doktoranckie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Doktorat: 2000 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie rozprawy Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna (promotor – prof. dr hab. Maria W. Wanatowicz)

Praca zawodowa

1992-1994 Urząd Wojewódzki w Lublinie
1996-2003 nauczyciel historii w szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Sosnowca
Od 2001 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach (adiunkt)

Publikacje (wybór)

I. Prace zwarte

 1. Bogusław Miedziński (1891-1972). Polityk i publicysta, Łódź: Ibidem, 2002, ss. 256, ISBN 83-88679-22-8.
 2. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Universitas: Kraków 2012, ss. 304, ISBN 97883-242-1657-4 (współautor: Tomasz Pawelec).
 3. Dialog o Śląsku. O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne), Katowice 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 466; ISBN 978-83-226-2096-0.

II. Rozprawy i artykuły naukowe

 1. Bohaterowie „Gazety Polskiej” i „Trybuny Ludu”. Studium porównawcze z zakresu polityki pamięci historycznej, (w:) J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Widma pamięci, Chorzów: MDK „Batory”, 2010, s. 146-182, ISBN 978-83-929489-1-9.
 2. Bogusława Miedzińskiego wspomnienia lat młodzieńczych, (w:) Zbigniew Zaporowski (red.): Józef Piłsudski i piłsudczycy, Lublin: Wyd. UMCS, 1999 s. 201-218, ISBN 83-227-1365-7.
 3. Drogi do socjalizmu na przykładzie wybranych działaczy PPS i PPSD, (w:) Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa (red.): Polska lewica w XX wieku. Historia – ludzie – idee, Kraków: Wyd. Akademii Pedagogicznej, 2004 s. 43-56, ISBN 837271-285-9.
 4. False Memory Syndrome: The Creation of a Vision of Nation’s Recent History by Communist Authorities in Poland, „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” T. 1: 2007, nr 1, s. 5-30, ISSN 1857-2707 (współautor: Tomasz Pawelec).
 5. Józef Piłsudski a Rosja i Rosjanie. Próba rekonstrukcji postawy psychologicznej, (w:) Lech Maliszewski (red.): Żar niepodległości, Lublin: Wyd. Norbertinum, 2004, s. 13-28, ISBN 83-7222-211-8.
 6. Karol Szajnocha (1818-1868), (w:) Jerzy Maternicki (red.): Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 101-120, ISBN 978-83-7338-292-3.
 7. Kategoria ‘wizji świata i człowieka’ w badaniu ludzi komunistycznej władzy, (w:) Krzysztof Brzechczyn (red.): Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, Poznań: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, (Studia i Materiały poznańskiego IPN, T. III), s. 219-227, ISBN 978-83-925139-0-2.
 8. Komunistyczne próby przeorientowania polskiej pamięci historycznej na przykładzie treści podręczników szkolnych, (w:) K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak (red.): Historia-Mentalność-Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, Poznań: Wyd. IH UAM, 2010, s. 281-301, ISBN 978-83-89407-68-9.
 9. Miasto Lwów jako środowisko życia lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. V, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 138-158, ISBN 978-83-7338-313-5 (współautor: Tomasz Pawelec).
 10. Obraz Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich w podręczniku Anatola Lewickiego „Zarys historii Polski i krajów ruskich z nią połączonych”, (w:) Hanna Wójcik-Łagan (red.): Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, Kielce: Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Akademia Świętokrzyska, 2005, s. 145-161, ISBN 83-86006-86-2.
 11. „Oni” – polscy ludzie Stalina. Rekonstrukcja wizji świata i człowieka polskiej elity władzy lat 1944-1956, „Wieki Stare i Nowe” T. 4, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2005 s. 216-252, ISBN 83-226-1491-8.
 12. Syndrom fałszywej pamięci. Kreowanie wizji najnowszych dziejów Polski w podręcznikach szkolnych wczesnego PRL-u, (w:) Szymon Wróbel (red.): Iluzje pamięci, Kalisz-Poznań: Wyd. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, 2007, s. 99-124, ISBN 978-83-923869-7 (współautor: Tomasz Pawelec).
 13. Śląsk i Ślązacy w „Historii Narodu Polskiego” Adama Naruszewicza, „Śląski Kwartalnik Naukowy Sobótka” R. 64: 2009, nr 1, s. 19-48, PL ISSN 0037-7511.
 14. Śląsk w pracach historyków lwowskich Ignacego Lubicz-Czerwińskiego i Henryka Schmitta, (w:) Jerzy Maternicki (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. 1, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004 s. 178-194, ISBN 83-7338-059-0.
 15. Śląsk w twórczości dziejopisarskiej Karola Szajnochy, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, T. 3, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 s. 118-137, ISBN 83-7338-241-0.
 16. Śląski epizod Bogusława Miedzińskiego. Przyczynek do rozważań nad rolą Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w zmaganiach o Górny Śląsk w latach 1919-1921, „Niepodległość” (Nowy Jork) T. 51: 2000/2001 s. 29-44, ISBN 83-87893-94-3.
 17. U źródeł niepodległości. Spory wokół Konwentu, (w:) Zbigniew Zaporowski (red.): Józef Piłsudski i piłsudczycy, Lublin: Wyd. UMCS, 1999 s. 221-231, ISBN 83-227-1365-7.
 18. Walka o pamięć. Bogusław Miedziński w obronie piłsudczykowskiej wizji przeszłości, (w:) Sławomir Nowinowski, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki (red.): Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, s. 315-332, ISBN 978-83-925820-9-0.
 19. Życie codzienne lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Leonid Zashkilniak, Jerzy Maternicki (red.): Bagatokulturne istorićne seredowiszcze Lwowa w XIX i XX stolitiach, T. IV, Lviw-Rzeszów: Wyd. Lviwski Nacionalny Uniwersytet im. Ivana Franki, 2006, s. 19-41, ISBN 966-613-438-1 (współautor: Tomasz Pawelec).
 20. Budowanie „złej pamięci”. Obraz II Rzeczypospolitej w komunistycznej prasie Polski stalinowskiej, (w:) Leonid Zaszkilniak, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga (red.), Istorija Mentalnost Identičnost IV. Istorična pamiat ukrainciv i pol’akiv u period formuvannia nacionalnoj cvidomosti w XIX – pervoj połovini XX stolitia, PAIS: Lviw, 2011, s. 236-250, ISBN ISBN 978-966-1585-65-1.
 21. Geneza Kozaczyzny w peerelowskich syntezach dziejów Polski, (w:) Andrzej Czyżewski, Rafał Stobiecki, Tomasz Toborek, Leonid Zaszkilniak (red.) Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, Warszawa-Łódź 2012, s. 448-462, ISBN 978-83-7629-353-0.
 22. Odchodzenie od tradycji. O niestandardowym ujęciu dziejów Śląska w syntezie dziejów narodowych Józefa Dąbrowskiego, „Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne” 2012, nr 2, s. 43-59, ISSN 2082-0860.
 23. II Rzeczpospolita widziana na fotografiach, ponuro, (w:) Violetta Julkowska (red.) Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, Poznań 2012, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, s. 149-164, ISBN 978-83-63047-11-5.
dr hab. Zbigniew Hojka
Dodany 07/02/2013 o 07:49 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 119

tel. służbowy (032) 359 – 1406

e-mail: zbyszek_hojka@o2.pl

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze: dzieje prasy górnośląskiej, ustrój polskiego Śląska w dwudziestoleciu międzywojennym, dzieje Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, geneza i rozwój ruchu zawodowego na Górnym Śląsku, propaganda wyborcza na łamach prasy śląskiej w latach 1922-1939.

Sylwetka

Życiorys naukowy

1988 – magister historii Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Historia diecezji katowickiej 1925-1939
1995 – dr n. hum. Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Administracja państwowa i samorządowa w województwie śląskim (1922-1939). Geneza, struktura organizacyjna i zakres działania
2007 habilitacja, temat pracy: Polski ruch zawodowy w województwie śląskim w latach 1922-1939. Oblicze polityczne.

Publikacje

Prace zwarte

 1. Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia, Chorzów 1997. [współautor J. Kurek], ss. 208, ISBN- 83- 86293-11- X.
 2. Józef Rymer. Biografia polityczna. Katowice 2002. ss. 110, ISBN 83-916496-1-X.
 3. Parafia pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (XIV/XV w. – 2003 r.). Ruda Śląska- Bielszowice 2003, ss. 164. [współautor R. Wawrzynek] ISBN 83 – 919531 – 0 – 6.
 4. Jan Wypler(1890-1965). Życie i twórczość śląskiego poligloty. Katowice 2004, ss. 39. ISBN 83-920155-1-7.
 5. Zespolona administracja rządowa i autonomiczna w województwie śląskim (1922 – 1939) – geneza, struktura organizacyjna i zakres działania. Katowice 2005, ss. 105, ISBN 83-921532-1-9.
 6. Polski Ruch zawodowy w województwie śląskim w latach 1922-1939. Oblicze polityczne. Katowice 2006, ss. 335. ISSN 02808-6-336, ISBN 83-226-1562-0.
 7. Parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach (XIII/XIV w.-2005 r.). Katowice 2007, ss.212 [współautor Krzysztof Gizdoń]
 8. Józef Rymer: pierwszy włodarz polskiego Śląska. Katowice 2009, ss. 60, ISBN 978-83-7593-036-8
 9. Dzieje parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym, Chorzów-Hajduki Wielkie 2010, ss. 145.

Artykuły naukowe

 1. Skarbowość w województwie śląskim. W: Studia z historii gospodarczej Polski, p. red. J. Kwaka, Katowice 1994, ss. 116-124, ISSN 0208-6336, ISBN 83226-0578-1.
 2. Administracja rządowa . W: Województwo śląskie. Zarys monograficzny, p. red. F. Serafina, Katowice 1996, ss. 30-48. ISSN 0208- 6336, ISBN 83-226-0660-5.
 3. Skarbowość, W: Województwo śląskie Zarys monograficzny, p. red. F. Serafina, Katowice 1996, ss. 391-404. . ISSN 0208- 6336, ISBN 83-226-0660-5.
 4. Ostatnie lata życia i śmierć księdza dziekana Józefa Czempiela ( 1939-1942). W: Z dziejów tradycji , historii i kultury Wielkich Hajduk. Chorzów 1996, ss. 111-122, ISSN 83-86293-07-1.
 5. Szkolnictwo powszechne w inspektoracie królewskohuckim (chorzowskim) w latach 1922-1939, W: Chorzów w kulturze Śląska, Chorzów 1997, ss. 121-138. ISBN 908549.
 6. Szkolnictwo średnie i zawodowe w inspektoracie królewskohuckim (chorzowskim) w latach 1922-1939, W: Z dziejów oświaty w Chorzowie, Chorzów 1998, ss. 59- 68, ISBN 83-86293-19-5.
 7. Struktura organizacyjna polsko-francuskiej spółki skarbowej Skarboferm. „Studia i materiały z dziejów Śląska” t. 24, Katowice 1999, ss. 76-86, ISBN 83-86053-29-1.
 8. Chrześcijańskie organizacje zawodowe w części górnośląskiej diecezji wrocławskiej na przełomie XIX/XX wieku. W: Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, Katowice 2000, ss. 321-331, ISBN 83-86053-36-4.
 9. Ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu Śląskiego obowiązujące w województwie śląskim w latach 1922-1939. W: Acta Facultatis Philosophicae Uniwersitatis Ostraviensis, Ostrava 2000, Historie, ss. ISBN 80-7042-572-5.
 10. Walka o język polski w prasie polskojęzycznej na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, w: Kultura i obyczajowość mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku. Chorzów Batory 2001, s. 85-98, ISBN 83-86293-32-2.
 11. Wybory do Sejmu Śląskiego i Sejmu i Senatu RP i Sejmu Śląskiego w 1935 r. w województwie śląskim, „Studia i materiały z dziejów Śląska” t. 25, Katowice 2001, ss. 143- 162. ISBN 83-86053.
 12. Jan Wypler katowicki sinolog. W: Katowice w 136. W: W rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice 2002, ss. 291- 305. ISBN 83-86053-46-1.
 13. Sejm Śląski podstawą autonomii województwa śląskiego. W: Pierwsza Sesja Sejmu Śląskiego 10 października 1922 . Katowice 2002, ss. 9-12. ISBN 83-916496-2-8.
 14. Agricola cum facultatae theoligicae – proboszcz bielszowicki ks. Franciszek Buschmann. W:„Rudzki Rocznik Muzealny” R: 2001. Ruda Śląska 2002. ss. 95-102, ISNN 1641-3444-X.
 15. Prof. dr hab. Jerzy Edward Jaros- historyk górnictwa węglowego. W: „Przegląd Górniczy” R:58. 2002. Nr 11, ss. 46-49, ISSN 0033-26-10.
 16. Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Narodowe Stronnictwo Robotników i Narodowa Partia Robotnicza na Górnym Śląsku wobec powstań śląskich i plebiscytu. W: Wieki Stare i Nowe, T. III, Katowice 2003, ss.
 17. Związek Górników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Górnym Śląsku w latach 1902-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 2, ss. 24-31, ISSN 0033-26X.
 18. Centralny Związek Górników na Górnym Śląsku w latach 1913-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 3, ss. 29-36, ISSN 0033-26X.
 19. Związek Górników Chrześcijańskich Związków Zawodowych w województwie śląskim w latach 1923-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 6, ss. 50-54, ISSN 0033-26X.
 20. Sanacyjne związki zawodowe grupujące górników w województwie śląskim w latach 1928-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 10, ss. 44-49, ISSN 0033-26X.
 21. Komunizujące związki zawodowe grupujące górników w województwie śląskim w okresie międzywojennym. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 11, ss. 63-68, ISSN 0033-26X.
 22. Struktura organizacyjna Towarzystwa Francusko- Włoskiego dąbrowskich kopalń węgla w latach 1878-1939. W: Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. Katowice 2004, ss. 105-120. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1343-1.
 23. Podstawy ustrojowe województwa śląskiego 1922-1939. W: Acta Facultatis Philosophicae Uniwersitatis Ostraviensis, Ostrava 2004, Historie, ss. 87-97, ISBN 80-7042-666-7.
 24. Akt przejęcia części Górnego Śląska przez Polskę w 1922 roku. W: Kronika Katowic, t. X, Katowice 2005, ss. 9- 22, ISBN 83-87-727-27-X.
 25. Podstawy ustrojowe autonomicznego województwa śląskiego (1922-1939). W: Kronika Katowic, t. X, Katowice 2005, ss. 23-33, ISBN 83-87-727-27-X.
 26. Katolik w czasie I wojny światowej. W: Studia i Materiały z Dziejów Śląska. nr 26, Katowice 2005, ss. 42-63.
 27. Prasa polskojęzyczna jako forum walki o polskie odrodzenie narodowe na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, W: Studia i Materiały z Dziejów Śląska. nr 26, Katowice 2005, ss. 64-83.
 28. Działalność translatorska Jana Wyplera, W: Wieki Stare i Nowe, T. V, Katowice 2005, ss. 151-167, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1491-8.
 29. Jan Wypler – droga życia, s. 17-28. W: Jan Wypler śląski humanista, Katowice 2008, , ISBN 978-83-7593-016-0

Wydawnictwa źródłowe

 1. Wyrósł z dobrego drzewa. Uniwersytet Śląski 1968- 1998. Fakty, dokumenty, relacje. Katowice 1998, ss. 55-168. [współautor J. Kaniewski], ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-00814-4.
 2. Mądrość zbudowała sobie dom. Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Katowice 2008, ISSN 02008-6236, ISDN 978-83-226-2763-2, ss. 303-570

Biogramy

 1. Józef Czempiel. Śląski Słownik Biograficzny. t. I, Katowice 1999, ss. 64-67.[współautor J. Kurek], ISBN 83-226-0833-0, ISSN 0208-6336.

Artykuły popularno-naukowe

 1. Górny Śląsk w granicach Polski. W: „Śląsk” 2002, nr 6(80) ss. 26-30.[współautor B. Bugaj-Hojka]ISSN 1425-3917.
 2. Od początku. Administracja rządowa i samorząd w województwie śląskim 1922-1939, Śląsk, 2007, nr 6
dr Jacek Szpak
Dodany 07/02/2013 o 07:49 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 120

tel. służbowy (032) 359 – 1549

e-mail: jacek.szpak@us.edu.pl

W załączniku zamieszczono wykaz publikacji (stan na koniec 2017 roku).

mgr Dominika Rychel-Mantur
Dodany 07/02/2013 o 07:36 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 120

tel. służbowy (032) 359 – 1549

e-mail: dominika.mantur@onet.pl

dr Dawid Madziar
Dodany 07/02/2013 o 07:34 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 120

tel. służbowy (032) 359 – 1549

e-mail: dawidmadziar@onet.eu

Pełnione funkcje

sekretarz redakcji czasopisma „Wieki Stare i Nowe”

Zainteresowania badawcze

Epoka napoleońska; historia wojskowości w XIX wieku; elity polityczne i społeczne Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Sylwetka

Urodzony w 1989 r. w Katowicach. W 2013 r. ukończył studia magisterskie w Instytucie Historii UŚ.  W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie. W październiku 2018 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785-1836) – działalność wojskowa i polityczna”. W latach 2014 – 2019 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku, a od marca 2019 r. na stanowisku adiunkta.

 Publikacje

 1. Madziar D., Mieszkańcy i ich życie codzienne, w: Oświęcim – miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski. T. 2, Warszawa 2018, s. 192-207.
 2. Madziar D., Książę Antoni Paweł Sułkowski w nowej rzeczywistości politycznej na ziemiach polskich w latach 1814-1818, w: Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, Olsztyn-Tarnobrzeg 2017, s. 70-85.
 3. Madziar D., Panorama Racławicka – jaki epizod bitwy przedstawia? w: Wokół początków powstania kościuszkowskiego i bitwy pod Racławicami: w setną rocznicę Obchodu kościuszkowskiego w Sosnowcu w 1917 roku, Sosnowiec 2017, s. 71-83.
 4. Madziar D., Insygnia Orderu św. Stanisława w czasach stanisławowskich, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1765-1831), w: Order Świętego Stanisława: 250 lat historii, red. D. Nawrot, 2017, s. 103-113.
 5. Madziar D., Trudne ścieżki zawodowe dydaktyków Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku [artykuł recenzyjny], „Wieki Stare i Nowe”, t. 11, Katowic 2016, s. 184-188.
 6. Madziar D., „Królestwo Polskie przywrócone” – oczekiwania współczesnych wobec Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego 1812-1813, „Meritum”, t. VIII, Olsztyn 2016, s. 113-129.
 7. Madziar D., Książę Antoni Paweł Sułkowski podczas kampanii hiszpańskiej (1808-1810), w: Doktoranckie Spotkania z Historią, Olsztyn 2016, s. 73-84.
 8. Madziar D., „Początki kariery wojskowej księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego”, w: Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wieku, Katowice 2016, s. 113-130.
 9. Madziar D., „Daję wam słowo honoru, że w żadnym razie nie przekroczę Renu”ocena postawy księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego w 1813 r. przez współczesnych, w: Additamenta historica. Studia z dziejów dalekich i bliskich, Gdańsk 2016, s. 125-135.
 10. Madziar D., Działania dywizji księcia generała Antoniego Pawła Sułkowskiego pod Altenburgiem i Penig w 1813 roku, w: Studia nad epoką napoleońską, t. II, Oświęcim 2016, s. 214-232.
 11. Madziar D., Finanse starostwa brzeźnickiego w latach 1773-1783, „Magazyn Numizmatyczny”, nr 40, Częstochowa 2014, s. 49-61.
 12. Madziar D., Komendanci Placu Księstwa Warszawskiego, „Fax historica”, nr 1, Katowice 2014, s. 16-29.
Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by