Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 08:05 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Zakładu: dr hab. Krzysztof Nowak
dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski
dr hab. Jarosław Tomasiewicz
dr Katarzyna Wilczok
dr Mateusz Sokulski

Historia zakładu

Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku został utworzony w 1992 roku. Od 2012 r. kierownikiem Zakładu jest dr hab. Krzysztof Nowak, poprzednio pracownik Zakładu Historii Archiwistyki i Historii Śląska. Obecnie pracownikami Zakładu są: dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski, dr hab. Jarosław Tomasiewicz, dr Katarzyna Wilczok oraz dr Mateusz Sokulski.

Kierunki badawcze

 • Życie społeczno–gospodarcze i polityczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska po 1945 roku.
 • Ruchy narodowe na Górnym Śląsku.
 • Kształtowanie się systemu stalinowskiego w województwie śląskim i katowickim.
 • Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.
 • Biografistyka regionalna i ogólnopolska.
 • Stan wojenny w województwie katowickim.
 • Ekstremizmy polityczne jako źródło terroryzmu.
 • Dzieje Unii Europejskiej.
 • Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej w XX w.
 • Polacy za granicą i emigracja polska w XX w.
 • Polityka zagraniczna PRL.
dr hab. Krzysztof Nowak
Dodany 07/02/2013 o 08:04 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945r
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 140

tel. służbowy (032) 359 1397-1402

e-mail: krzysztof.nowak@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Historia najnowsza, historia pogranicza, historia Śląska XX w., stosunki narodowościowe na pograniczach karpackich, mniejszości narodowe, stosunki polsko-czesko-słowackie, stosunki polsko- rumuńskie XX w., historia Polonii, historia Śląska Cieszyńskiego, historia myśli politycznej XIX-XX w.

Sylwetka

Po ukończeniu studiów historycznych na UŚ w 1986 r. zatrudniony w Zakładzie Metodologii i Dydaktyki Historii WNS UŚ, a następnie w zakładzie Historii Śląska (obecnie Archiwistyki i Historii Śląska). W 1995 r. obronił dysertację doktorską Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna. W 2001 r. odbył staż naukowy w Instytucie Historii Uniw., Opolskiego oraz w Instytucie Dziejów Czeskich Uniw. Karola w Pradze. Specjalizuje się w badaniach dziejów stosunków polsko- czeskich, polsko- słowackich, polsko- czechosłowackich, dziejów Śląska Cieszyńskiego, Spisza, Orawy, Czadeckiego, Bukowiny, Besarabii, innych pograniczy łuku Karpat Europy Środkowo- wschodniej w XX wieku, mniejszości narodowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii Śląska, historii pogranicza, historii myśli politycznej, wstępu do badań historycznych. Członek PTH od 1984 r., 2000- 2003 prezes Oddziału PTH w Cieszynie, następnie skarbnik. Członek – założyciel Instytutu Południowego w Bielsku- Białej. Od 1983 r. przewodnik beskidzki PTTK.

Publikacje

Ważniejsze publikacje zwarte (po obronie dysertacji doktorskiej)

Monografie i syntezy

 1. Ks. Józef Londzin (1863-1929). Cieszyn 1998, ss.39 (współautor I. Panic).
 2. Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna. Katowice 2002, ss.252.
 3. Mniejszość polska w Czechosłowacji. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu. Cieszyn-Katowice 2010 (wyd. II Cieszyn 2012), ss.663

Edycje źródłowe

 1. Wybór źródeł do dziejów Ustronia. T.2. Cieszyn – Ustroń 1998, ss.158.
 2. Wybór źródeł do dziejów Ustronia. T.3. Cieszyn – Ustroń 1999, ss. 84.
 3. Zaolzie w opiniach konsulów polskich (1948-1960). Raporty dyplomatyczne. Acta Historica
 4. Silesiae Superioris. T XIII. Cieszyn 2003, ss.66.
 5. Władza a PZKO. Polski Związek Kulturalno- Oświatowy w polityce i opiniach władz czechosłowackich. Acta Historica Silesiae Superioris. T. XIV. Cieszyn 2004, ss.56.
 6. Podhale na Zaolziu. Służba Bezpieczeństwa przeciwko zaolziańskiej Praskiej Wiośnie. Wybór dokumentów z lat 1968-1969. Acta Historica Silesiae Superioris. T. XVII. Cieszyn 2005, ss.65.
 7. Polska a Zaolzie (1957-1067). Po „Polskim Październiku a przed „Praską Wiosną”. Wybór dokumentów. Acta Historica Silesiae Superioris. T. XIX. Cieszyn 2006, ss.91.

Prace redakcyjne (wraz z własnymi artykułami)

 1. Stan i potrzeby badań nad dziejami Cieszyna. Cieszyn 1999, ss. 71 (współred. I. Panic).
 2. Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918-1920. Cieszyn 1999, ss.99.
 3. Czadecka ojcowizna. Lublin 2000, ss.159.
 4. Michał Grażyński. Wojewoda na pograniczu. Cieszyn 2000.
 5. Pierwsza niepodległość. Polacy na Śląsku Cieszyńskim w 1918 roku. Cieszyn 2008, ss. 152. (także w czeskiej wersji językowej).

Ok. 70 artykułów naukowych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Niemczech i około 100 artykułów popularyzatorskich.

dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski
Dodany 07/02/2013 o 08:04 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 9

tel. służbowy (032) 359 – 1727

e-mail: kazimierz.miroszewski@us.edu.pl

Pełnione funkcje

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, sekretarz Prezydium Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczący Rady Naukowej Myszkowskiego Uniwersytetu III Wieku.

Zainteresowania badawcze

Funkcjonowanie aparatu represji po 1944 roku, działalność Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym oraz najnowszej historii Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Sylwetka

Od 25 IX 2012 dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, od 1 IX 2017 profesor nadzwyczajny.

Publikacje (wybór)

Prace zwarte:

 1. Obozy odosobnienia w Bytomiu i Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego (1945-1949), Katowice 2013.
 2. „Jo był ukradziony”. Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka. Katowice-Rydułtowy 2016 (współautor M. Sobeczko).
 3. 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeniszowie. Rzeniszów 2018.
 4. „Jo był ukradziony”. Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka. Katowice-Rydułtowy 2018 (współautor M. Sobeczko), wyd. rozszerzone i poprawione.
 5. Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-2018). Katowice 2018 (współautor K. Wilczok).

Redakcje:

 1. Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie (1939 – 1956), Jaworzno 2002, ss. 147.
 2. Obozy dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943 – 1956, Jaworzno 2007, t. 1, wyd. II uzupełnione i poprawione, ss. 176, t. 2, ss. 160.

Słowniki:

 1. Szkolny słownik historii Polski. Katowice 2000, ss. 419. (współautor – 1/3).
 2. Szkolny słownik historii powszechnej, Katowice 2001, ss. 717 (współautor – 1/3).
 3. Słownik Historii Polski i świata, Katowice 2005, ss. 944. (współautor – 1/3)
 4. Bohaterowie historii świata, Katowice 2007, ss. 80 (współautor – 1/2).
 5. Bohaterowie historii Polski, Katowice 2007, ss. 80 (współautor – 1/2).
 6. Ilustrowane kalendarium dziejów Polski, Chorzów 2007, ss. 80 (współautor – 1/2).
 7. Ilustrowane kalendarium dziejów świata, Chorzów 2008, ss. 80 (współautor – 1/2). ISBN 978-83-7183-557-5
 8. 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata, Chorzów 2008, ss. 319 (współautor – 1/3).
dr hab. Jarosław Tomasiewicz
Dodany 07/02/2013 o 08:03 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 139

tel. służbowy (032) 359 – 1397

e-mail: jaroslaw.tomasiewicz@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • historia idei (zwłaszcza radykalnej myśli politycznej)
 • konflikty zbrojne XX i XXI w. (zwłaszcza wewnętrzne i asymetryczne)

Sylwetka

w przygotowaniu

Publikacje

I Książki opublikowane

 1. Zło w imię dobra. Zjawisko przemocy w polityce, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2009
 2. Ugrupowania neoendeckie w Trzeciej Rzeczpospolitej, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2003
 3. Terroryzm na tle przemocy politycznej. Zarys encyklopedyczny, Katowice, Apis, 2000
 4. Nowe idee dla Nowej Ery? Między anarchizmem a faszyzmem, Pyskowice, Zima, 2000

II Artykuły opublikowane za granicą

 1. Le neo-paganisme dans l’Europe de l’Est, /w:/ Christian Bouchet (ed.): Les Nouveaux Paiens, Dualpha: Coulommiers, 2005
 2. Nenarodni pravice, „Narodni Myslenka” (Praha) nr 1 (2003)
 3. Sto tvari neopohanstva, „Rozmer” (Ekumenicka rada cirkvi w SSR) nr 2 (2003)
 4. The Return of the Knights of the Jagged Sword, „Searchlight” (Wlk. Brytania) No. 181
 5. The Red, the White and the Black (The story of Polish anarchism and syndicalism), „Perspectives” (Wlk. Brytania) No. 9
 6. From Syndicalism to Culturalism: The Story of a Polish Revolutionary, „Perspectives” No. 6
 7. „Die Faulgrünen belehren”. Eine polnische Stimme zur Entwicklung und Lage der ökologischen Bewegung in Deutschland, „Ökologie” (Niemcy) No. 2/92
 8. Leben ist Kampf. Jan Stachniuk (1905-1963) und die Gruppe Zadruga, „Junges Forum” (Niemcy) No. 3-4/90-91
 9. Il nazionalismo polacco: ieri, oggi, domani, „Diorama Letterario” (Włochy) No. 158 (1990)

III Artykuły opublikowane w kraju

 1. Naród jako projekt. Wielkosyryjski nacjonalizm narodotwórczy, /w:/ Rafał Łętocha (red.): Religia – Polityka – Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną. Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-025-9
 2. Lud – Naród – Słowiańszczyzna. Lewicowy nacjonalizm Polskiego Związku Wolności (1939-1944), /w:/ Rafał Łętocha (red.): Religia – Polityka – Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną. Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-025-9
 3. Narodowe Odrodzenie Polski i jego wizja „Katolickiego Państwa Narodu Polskiego” jako uwspółcześniona wersja narodowego radykalizmu, /w:/ Bogumił Grott (red.): Różne oblicza nacjonalizmu, Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-019-8
 4. Rasa przeciw narodowi. Rasizm a nacjonalizm – uzupełnianie się czy wykluczanie?, /w:/ Bogumił Grott (red.): Różne oblicza nacjonalizmu, Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-019-8
 5. Polska Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe jako przykład nacjonalizmu świeckiego we współczesnej Polsce, /w:/ Bogumił Grott (red.): Różne oblicza nacjonalizmu., Kraków, Nomos 2010. 978-83-7688-019-8
 6. Faszyzm jako ideologia i polityka modernizacji /w:/ Marek Barański (red.): Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Filozoficzne aspekty i dziedziny modernizacji. Katowice, Śląsk, 2009. 978-83-7164591-4
 7. Środki komunikacji w strategii Oporu Niekierowanego /w:/ Andrzej Kozieł, Katarzyna Gajlewicz (red.): Media masowe wobec przemocy i terroryzmu. Warszawa, ASPRA-RJ, 2009. 978-83-7545-146-7
 8. Wizja Polski niepodległej w programie Polskiej Wspólnoty Narodowej /w:/ Bogumił Grott (red): Piłsudczycy i narodowi demokraci a niepodległość Polski. Oświęcim, Wydawnictwo Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, 2009. 978-83-925310-6-7
 9. Combat 18 – terroryści czy chuligani? /w:/ Marek J. Malinowski, Rafał Ożarowski, Wojciech Grabowski (red.): Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-579-0
 10. Różowa endecja. Koncepcje społeczno-polityczne lewego skrzydła postendecji (Stronnictwa Narodowego „Ojczyzna”) 1992-1996 /w:/ Tomasz Sikorski, Adam Wątroba (red.): Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008
 11. Al-Islam huwa al-hall? Egipskie Bractwo Muzułmańskie – zagrożenie czy szansa demokracji? /w:/ Andrzej Kapiszewski (red.): Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 245-256. ISBN 978-83-7188-081-0
 12. Od rewolucjonistów do kondotierów. Rozwój i upadek Mudżahedinów Ludowych w Iranie /w:/ Robert Borkowski (red.): Czy zmierzch terroryzmu? Case studies i wnioski dla Polski. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Oświęcim 2008, s. 95-109. ISBN 978-83-925310-2-9
 13. Biało-Brunatni. Podziemie neonazistowskie w Polsce /w:/ Jerzy Szafrański, Jerzy Kosiński (red.): Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania. wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2007, s. 223-233. ISBN 978-83-7462-137-3
 14. Biały Wilk. Profil nazistowskiego terrorysty nowej generacji /w:/ Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska (red.): Wybrane aspekty bezpieczeństwa, t. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 165-175, ISBN 978-83-60903-14-8
 15. Neopoganizm jako instrument metapolitycznej legitymizacji skrajnej prawicy /w:/ Bogumił Grott (red.): Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych. Wyd. Nomos, Kraków, 2006, ISBN 83-60490-06-6, s. 323-370.
 16. Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Frontu Wyzwolenia Ziemi) /w:/ Krzysztof Liedel (red.): Terroryzm. Anatomia zjawiska. Wyd. Scholar, Warszawa, 2006, ISBN 83-7383-201-7, s. 166-197
 17. Przeciwko demokracji. Pozaparlamentarna skrajna prawica w Trzeciej Rzeczpospolitej na przykładzie Narodowego Odrodzenia Polski /w:/ Joachim Liszka, Janusz Okrzesik (red.): Polityczne i prawne aspekty przemian ustrojowych po 1989 roku. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2007, ISBN 83-922148-3-8, s. 60-74.
 18. Na linii frontu? Europa wobec zagrożenia terroryzmem /w:/ K. Liedel, J. Marszałek-Kawa, Sz. Wudarski: Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Toruń, 2006
 19. „Czarni Zieloni” – radykalni ekolodzy atakują /w:/ Problemy środowiska i jego ochrony, t. 13, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, UŚ, Katowice, 2005
 20. Idea Europy w ujęciu Jeana Thiriarta /w:/ Unia Europejska i miejsce Polski w integrującej się Europie, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała, 2004
 21. Europa wobec zagrożenia terroryzmem /w:/ Europa unii i federacji (materiały pokonferencyjne), Uniwersytet Jagielloński: Kraków, 2004
 22. Ugrupowania polityczne i organizacje społeczne w województwie śląsko-dąbrowskim w 1945 r. /w:/ Rok 1945 na Górnym Śląsku, Katowice, Wyd. UŚ: 2004
 23. New Phase in the Worldwide Terrorism Development /w:/ A. Adamus-Matuszyńska (ed.), From Systems To People. Proceedings, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 2001
 24. Pieniądz w Tychach. Stan kapitału finansowego /w:/ M. Szczepański (red.), Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2001
 25. Kapitał kulturowy w oczach elit lokalnych /w:/ M. Szczepański (red.), Cnoty i instytucje…, op. cit.
 26. Socjobiologia: człowiek jako zwierzę /w:/ Silva Rerum – ekologiczne miscellanea, Biblioteka „Zielonych Brygad”, Kraków 1998
 27. Autonomiczne ruchy Europy Zachodniej Ku Europie 100 Flag?, RAŚ, Rybnik (1991)
 28. Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej, Przegląd Geopolityczny t. 1 (2009) ISSN 2080-8836, s. 161-190
 29. W poszukiwaniu istoty faszyzmu, Historia i Polityka nr 2-3 (2009-2010) ISSN 1899-5160
 30. Ewolucja ideologii faszystowskich po 1945 roku. Zarys problematyki, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, tom XXVIII (2005)
 31. Wokół neopogańskich koncepcji Jana Stachniuka, Nomos. Kwartalnik religioznawczy nr 51-52 (2006)
 32. Na linii frontu?, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” nr 1 (2005)
 33. Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Earth Liberation Front), „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 1 (2004)
 34. Nowy lokalizm?, „Regiony Polski” nr 1 (2004)
 35. Ukraiński ruch narodowy między faszyzmem i nacjonalkomunizmem, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” nr XXVI (2003)
 36. Ugrupowania neoendeckie w Trzeciej Rzeczypospolitej (1989-1997), „Dzieje Najnowsze” nr 3 (2003)
 37. Regionalny system partyjny Województwa Śląskiego w świetle wyborów samorządowych 2002 r., „Regiony Polski” nr 1 (2003)
 38. Faszyzm? Populizm? Liberalizm?, „Sprawy Polityczne” nr 17-18 (2002)
 39. Powrót Ligi, „Sprawy Polityczne” nr 13-14 (2002)
 40. Od romantycznej reakcji do totalitarnej modernizacji. Z dziejów reakcyjnego ekologizmu, „Zeszyty Humanistyczne Politechniki Wrocławskiej” nr 1 (2001)
 41. Religia, naród i państwo w neopogańskiej filozofii Jana Stachniuka, „Nomos” (Instytut Religioznawstwa UJ) nr 24-25 (1999)
 42. Współczesne ruchy regionalistyczne w Europie zachodniej, „Sprawy Narodowościowe” (Zakład Badań Narodowościowych PAN) t. VI z. 2 (1997)
 43. Stare religie Nowej Ery: Główne nurty współczesnego neopoganizmu, „Nomos” nr 5-6 (1994)
dr Katarzyna Wilczok
Dodany 07/02/2013 o 08:02 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 140

tel. służbowy (032) 359 – 1397-1402

e-mail: k.wilczok@interia.pl

Zainteresowania badawcze

W ramach prowadzonych prac zajmuje się badaniem rewolucji „Solidarności”, zarówno w wymiarzelokalnym, regionalnym jak i krajowym. Interesuje się także kwestią pomocy społeczeństw demokratycznych dla Polski w okresie stanu wojennego oraz więźniami „Jedenastki”.

Sylwetka

Urodzona w 1984 roku w Zabrzu, chorzowianka. Absolwentka studiów historycznych (specjalność nauczycielska) na Uniwersytecie Śląskim, przez 3 lata działała w Studenckim Kole Naukowym Historyków UŚ, w roku akademickim 2007/2008 pełniła funkcję wiceprezesa. W 2008 roku obroniła pracę magisterską „Relacje króla Kazimierza Jagiellończyka z Kościołem katolickim w sferze sacrum i profanum”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Idziego Panica.
W maju 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w oparciu o dysertację „Kierownictwo MKZ Katowice NSZZ Solidarność wobec programu i taktyki działania NSZZ Solidarność w latach 1980-1981”, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Miroszewskiego. Praca doktorska została wyróżniona w IX edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2015.

Publikacje

 Prace zwarte

•Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989), Katowice 2015, ss. 344.

 Artykuły

•Polityka Kazimierza Jagiellończyka wobec Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim, [w:] Per aspera ad astra Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków, t. III, Kraków 2008, s. 137–156.
•Stan badań i postulaty badawcze do dziejów najnowszych Chorzowa (1980 – 1990), „Zeszyty Chorzowskie” t. 11, Chorzów 2010, s. 144–151.
•MKZ Katowice NSZZ „Solidarność” w otoczeniu społeczno–kulturowym regionu, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2013, nr 10, s. 155-177.
•Wkład NSZZ „Solidarność” w opracowanie nowego projektu ustawy o związkach zawodowych (1981 r.) /w druku/

dr Mateusz Sokulski
Dodany 07/02/2013 o 08:01 przez Administrator

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 140

tel. służbowy (032) 359 – 1397-1402

email: mateuszsokulski@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

Historia dyplomacji, opozycja demokratyczna w Europie Środkowo-Wschodniej, stosunki polsko-jugosłowiańskie, kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sylwetka:

Urodzony w 1984 roku we Wrocławiu.W 2008 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia serbsko-chorwacka), w 2010 studia historyczne w Instytuie Historycznym UWr. Na tym samym wydziale obronił w 2017 roku rozprawę doktorską pt. Stosunki jugosłowiańsko-polskie 1970-1980. Prowadził badania w Belgradzie, Zagrzebiu i Moskwie, uczestniczył w konferencjach naukowych w Polsce, Serbii i Chorwacji. Współpracuje w IPN (udział w realizacji projektów Dokumenty do stosunków polsko-radzieckich 1953-1964 (redakcja językowa i naukowa, przygotowanie dokumentów do druku) oraz Opozycja demokratyczna w PRL 1976-1989. Encyklopedia Solidarności (autor biogramów). Autor kilkunastu publikacji naukowych.

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by