Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 08:10 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
dr Barbara Kalinowska-Wójcik,
dr hab. Wacław Gojniczek
dr Mirosław Węcki
dr Jakub Grudniewski

Historia Zakładu

Zakład powstał w wyniku przekształceń organizacyjnych w roku akademickim 2009/2010. Znalazły się w nim dwie, wcześniej samodzielne, katedry: Historii Śląska i Archiwistyki.

Główne kierunki badań

 • Badania śląskoznawcze skoncentrowane są na zagadnieniach historii nowożytnej i najnowszej. W centrum zainteresowań znajduje się tematyka: stosunków narodowościowych na obszarze śląskiego pogranicza w XVIII-XX wieku, dzieje Śląska w XX wieku, mniejszości narodowych i ich losy w państwach narodowych w Europie Środkowo-wschodniej. Obecnie pracownicy Zakładu pracują nad wspólną polsko-niemiecko-czeską syntezą dziejów Górnego Śląska od pradziejów do czasów współczesnych. Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z Historii Śląska i Dziejów Pogranicza, a także wykłady monograficzne oraz seminarium z historii Śląska XIX i XX wieku.
 • Badania naukowe z zakresu archiwistyki koncentrują się na tematyce związanej z: zarządzaniem dokumentacją współczesną, historią kancelarii, edytorstwem źródeł śląskich. Są one związane z zajęciami dydaktycznymi specjalizacji archiwalnej: Wstępem do archiwistyki, Rozwojem form kancelaryjnych, Zarządzaniem dokumentacją współczesną, Informacją archiwalną, Archiwoznawstwem, edytorstwem translatorium z języka niemieckiego i neografią. Część zajęć dydaktycznych, podczas których studenci mają bezpośredni kontakt z dokumentacją archiwalną, realizowana jest na terenie Archiwum Państwowego w Katowicach.

 

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 12 (2015)

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Dodany 07/02/2013 o 08:08 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 027

tel. służbowy (032) 359 – 1517

e-mail: ryszard.kaczmarek@us.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska, członek Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, zastępca dyrektora Biblioteki Ślaskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych.

Zainteresowania badawcze

Historia Polski w XIX-XX wieku; historia Niemiec w okresie nowożytnym i najnowszym; historia Śląska.

Sylwetka

Po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim – Wydział Nauk Społecznych, kierunek historia, specjalizacja pedagogiczna (1978-1982) – w 1989 roku obronił pracę doktorską na temat: „Józef Biniszkiewicz. Biografia polityczna 1875-1940”, uzyskując w tym samym roku tytułu doktora nauk humanistycznych. W 1999 roku, po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, uzyskał tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie historia – historia XX wieku. Od 2003 roku profesor Uniwersytetu Śląskiego, od 2008 roku profesor, od 2011 profesor zwyczajny. Od 1982 roku zatrudniony w Instytucie Historii UŚ. W latach 1999-2000 kierownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii. Od 2000 r. kierownik Zakładu Historii Śląska. W latach 1999-2002 zastępca dyrektora ds. naukowych, w latach 2002-2008 prodziekan ds. naukowych WNS, w latach 2008-2012 dyrektor IH UŚ. Stypendysta Fundacji Friedricha Eberta i Konferenz der Wissenschaftlichen Akademien. W 1991 staż naukowy w Johann Gorfried Herder Institut w Marburgu, w latach 1996-1997 staż naukowy w Institut fuer Osteuropaeische Geschichte Uniwersytetu w Tybindze; 2004 Fundacja Lanckorońskich – badania naukowe w Archiv der Republik in Wien. Pobyt na licznych kwerendach archiwalnych i bibliotecznych oraz konferencjach naukowych w: Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji i CSR.

Udział w grantach i projektach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich

 • Kierownik grantu „Śląsk i Alzacja/Lotaryngia – dwa regiony pogranicza. Problemy gospodarcze, kulturalne i polityczne” (nr grantu 1 H01H029; do 2000 roku).
 • Kierownik grantu „Górny Śląsk podczas II wojny światowej” (H01G 001 25 ; do 2003 roku).
 • Kierownik ze strony polskiej programu międzynarodowego „Historia Górnego Śląska” (DWPN; do 2011 roku).
 • Kierownik ze strony polskiej programu międzynarodowego z udziałem 11 krajów pt. „Common Constitution and Language Learning Action” (nr 133942-LLP-2007-DE-COMENIUS-CNW; 2007-2011).
 • Kierownik ze strony polskiej projektu Action 4 “Active European Remembrance” (Nr REM 018; 2008).
 • Koordynator ze strony projektu europejskiego w ramach Horyzont 2020 (MSCA-ITN-2014-ETN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)  z udziałem 12 krajów pt. „Children Born of War – Past, Present and Future.CHIBOW” (2015-2019).
 • kierownik projektu NPRH „Polacy w armii kajzera” – wydanie anglojęzyczne w Peter Lang Verlag (2017-2019)

 

Publikacje (wybór)

Książki:

 1. Greiner P., Kaczmarek R.: Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim (1922-1939). Katowice 1993.
 2. Kaczmarek R.: Józef Biniszkiewicz (1875-1940). Biografia polityczna. Katowice 1994.
 3. Kaczmarek R.: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939-1945. Katowice 1998.
 4. Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006.
 5. Kaczmarek R., Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010 (wydanie niemieckie: Kaczmarek, Polen in der Wehrmacht, Polen in der Wehrmacht, De Gruyter Oldenbourg, Oldenburg 2017.
 6. Kaczmarek R., Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.
 7. Kaczmarek R., Polacy w armii Kajzera, Kraków 2014 (wyd. angielskie w przygotowaniu; P. Lang Verlag 2019).
 8. Kaczmarek R., Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, „Wydawnictwo Literackie“, Kraków 2019.

Redakcje:

 1. Monografia historyczna t.1-2, red. R. Kaczmarek, J. Sperka, Pszczyna 2014.
 2. Historia Górnego Śląska, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011 (wyd. niemieckie: Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart, hg. V. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, De Gruyter Oldenburg 2015)
 3. Gojniczek W., Kaczmarek R., (red.), 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku, wyd. IBR BS, Katowice 2017.
 4. Bahlcke J., Gojniczek W., Kaczmarek R. (red.), Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku, wyd. IBR BS, PTH Cieszyn, Katowice 2019.
dr Barbara Kalinowska-Wójcik
Dodany 07/02/2013 o 08:08 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 335

tel. służbowy (032) 359 – 1479

e-mail: barbara.kalinowska-wojcik@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Koordynator praktyk administracyjno-samorządowych (IH)

Zainteresowania badawcze

Historia archiwów i archiwaliów górnośląskich, Żydzi na Górnym Śląsku, zarządzanie dokumentacją współczesną, oraz historia miast górnośląskich.

Sylwetka

Ukończyła III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim (1995-2001) oraz Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (1999-2000), studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (2000-2005). W 2005 roku obroniła pracę doktorska pod tytułem: „Ezechiel Zivier (1868-1925). Archiwista i historyk” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. E. Długajczyka. Od 2005 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Archiwistyki i Historii Śląska Instytutu Historii UŚ oraz w Archiwum Państwowym w Katowicach. Stypendystka: GFPS-u, Instytutu Herdera w Marburgu i BUWiWM.

Publikacje (wybór)

 1. 65 lat Archiwum Państwowego w Katowicach, [w:] „Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Poznań 1998, s. 77-85;
 2. Kształcenie archiwistów w Niemczech, [w:] „Pamiętnik IV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Katowice 2000, s. 25-33;
 3. Komputerowa baza danych dla zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach, [w:] „Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Lublin 2002, s. 29-40;
 4. Okres międzywojenny, [w:] Dzieje Orzesza, Orzesze 2002, s. 180-264;
 5. W okresie II wojny światowej, [w:] Dzieje Orzesza, Orzesze 2002, s. 322-342;
 6. Widoki miast górnośląskich – rozważania nad formą przekazu, [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich, pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego, Wrocław 2002, s. 69-83;
 7. Żydzi na Śląsku. Chciani lub niechciani – na marginesie losów dr. Ezechiela Ziviera, [w:] Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych/ Imaginiertes Oberschlesien: Mythen Symbole und Helden in den nationalen Diskursen, red. J. Haubold-Stolle, B. Linek, (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung), Opole-Marburg 2005, s. 235-247.
dr hab. Wacław Gojniczek
Dodany 07/02/2013 o 08:07 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 335

tel. służbowy (032) 359 – 1479

e-mail: waclaw.gojniczek@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Koordynator Praktyk Archiwalnych WNS/US

Zainteresowania badawcze

Dzieje archiwów i archiwaliów śląskich, kancelarie okresu księgi wpisu i akt spraw na Śląsku, społeczeństwo górnośląskie w czasach nowożytnych, edytorstwo nowożytnych źródeł historycznych.

Sylwetka

Po ukończeniu LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie studia historyczne o specjalizacji archiwalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1984-1989). W latach 1988- 2003 zatrudniony w cieszyńskim Oddziale Archiwum Państwowym w Katowicach. W 1999 r. doktoryzował się pod kierunkiem prof. dr hab. R. Żerelika na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2001 r. zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Publikacje

Prace zwarte

 • U schyłku panowania dynastii Piastów (1528-1653), [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, T. 2 (Wacław Gojniczek, Janusz Spyra przy współpracy Marzeny Bogus, Jerzego Gorzelika i Ireny Kwaśny, Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1848), Cieszyn 2010, s. 5-133 [ISBN 978-83-89835-50-5].

Edycje źródłowe

 1. Urbarz państwa skoczowsko-strumieńskiego z 1621 r., Skoczów 1999, ss. 102;
 2. Leopold Jan Szersznik, Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskiego, wydał W. Gojniczek, [Biliotheca Tessinensis T. 1, seria Polonica T. 1, Cieszyn 2004, ss. 392. [ISBN 83-914331-6-1]
 3. Jerzy Fryderyk Erdmann Klette z Klettenhofu, Pamiętniki kościoła ewangielickiego z łaski danego przed Cieszynem przed stema laty założonego przy świętobliwym obchodzeniu miłościwego lata 24 maja 1809, wprowadzenie i edycja W. Gojniczek, Marcin Gabryś, Cieszyn 2009, ss. 72 + 39. [ISBN 978-83-907639-1-0]

Prace pod redakcją

 1. Wraz z Idzim Panicem, Wisła (1593) – 1993. W czterechsetlecie powstania miejscowości. [Cieszyn 1993]
 2. Najstarszy kopiarz wsi Ochaby, wyd. Karol Kajzer, (Acta Historica Silesiae Superioris t. 4), Cieszyn 1997, ss.64.
 3. F. Popiołek, Dzieje Cieszyna z ilustracjami, wyd. 2, Cieszyn 2003
 4. Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło- i archiwoznawcze, red. E. Długajczyk, W. Gojniczek, B. Kalinowska-Wójcik, Katowice 2008, T. 1, s. 67-105. [ISBN 978-83-226-1639-0]
 5. Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, ss. 692. [ISBN 978-83-907639-6-5]
 6. Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 137-146 [ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]

Artykuły

 1. wraz z A. Staszków, Biblioteka zamkowa w Grodźcu – dzieje i zawartość, Pamiętnik Cieszyński T. 11, s. 26-35;
 2. Losy dwóch ksiąg ziemskich księstwa cieszyńskiego z przełomu XVI i XVII w. „Szkice Archiwalno-Historyczne“, nr 1, Katowice 1998, s. 147-152;
 3. Grodzieccy z Brodów herbu Radwan w XV-XVIII wieku, Genealogia T. 11, 1999, s. 7-19;
 4. Klochowie z Kornic i Betwiny – dzieje szlacheckich dziedziców Ustronia do początków XVII w [w:] Studia z dziejów Ustronia, pod red. I. Panica, Ustroń 2000, s. 7-21;
 5. Sekretarz książąt cieszyńskich Maciej Kalus i jego rodzina, „Zaranie Śląskie“, R. 62 (poprawnie 57), s. 45-57;
 6. wraz z J. Spyrą, Losy i zawartość najstarszej, obecnie zaginionej, księgi miejskiej Cieszyna z lat 1468-1722, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska“ T. 25, 2001, s. 27-33;
 7. Uwagi o pochodzeniu św. Melchiora Grodzieckiego. Przyczynek do genealogii mieszczańskiej rodziny Grodskich z Cieszyna, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne”, T. 13, 2001, s. 49-58;
 8. Elity władzy w Cieszynie na przełomie XVI i XVII wieku [w:] Samorządność i elity władzy w Cieszynie na przestrzeni dziejów, pod red I. Panica, Cieszyn 2002, s. 73-88;
 9. Małgorzata Kostlachówna z Kremże – matka Wacława Gotfryda barona z Hohensteinu, nieślubnego syna księcia cieszyńskiego Adama Wacława. Przyczynek do genealogii Piastów śląskich, Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, T. 15, Wrocław-Poznań 2003, s. 45–62;
 10. Topografia przedmieść Cieszyna w XVI i XVII wieku, [w:] Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno–gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych, red. I. Panica, Cieszyn 2005, s. 21-40;
 11. Okupacja szwedzka księstwa cieszyńskiego w czasie wojny trzydziestoletniej i stosunek do niej miejscowego społeczeństwa [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między skandynawią a Europą Środkową = On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations betwenn Scandinavian and Central European Countries, T. 1, red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, s. 103-108;
 12. Posłowie do F. Popiołek, Dzieje Cieszyna z ilustracjami, wyd. 2, Cieszyn 2003, s. 281–285. [ISBN 83-88271-21-0]
 13. Małgorzata Kostlachówna z Kremże – matka Wacława Gotfryda barona z Hohensteinu, nieślubnego syna księcia cieszyńskiego Adama Wacława. Przyczynek do genealogii Piastów śląskich, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne“, T. 15, Wrocław-Poznań 2003, s. 45–62.
 14. Szlachta księstwa cieszyńskiego. Tajemnice warsztatu genealoga i heraldyka , Cieszyn 2004 (folder towarzyszący wystawie o tym samym tytule)
 15. [wraz z innymi] Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku = Regesty listin uložených v Horním Slezsku, T. 1 (do 1400), red. A. Barciak, K. Müller, Wrocław – Opava 2004. (ISBN 83-88430-26-2 [PL] ISBN 80-86388-17-4[CZ])
 16. Feudalni panowie Ustronia i okolic [w:] Ustroń 1305–2005, red. I. Panica, T. 1: Ustroń 1305–1945, Ustroń 2005, s. 123-152. (ISBN 83-918251-7-5)
 17. Topografia przedmieść Cieszyna w XVI i XVII wieku, [w:] Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno–gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych, red. I. Panica, Cieszyn 2005, s. 21-40. (ISBN 83-88204-21-1)
 18. Okupacja szwedzka księstwa cieszyńskiego w czasie wojny trzydziestoletniej i stosunek do niej miejscowego społeczeństwa [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między skandynawią a Europą Środkową = On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations betwenn Scandinavian and Central European Countries, T. 1, red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, s. 103-108. (ISBN 83-60544-05-0 ISBN 978-83-60544-05-1)
 19. Missiva biskupów ołomunieckich jako źródło do dziejów i genealogii Piastów cieszyńskich z XVI wieku, [w:] Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. A. Barciak, Katowice 2007, s. 396-408. [ISBN978-83-86053-65-0]
 20. Ślązacy w otoczeniu biskupów ołomunieckich w XVI wieku, [w.] Per saecula ad tempora nostra. Sborník k 60. narozeninám prof. Jaroslava Pánka [Red.]: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka, T. 1, Praha 2007, s. 338-344.[ISBN 978-80-7286-116-3, ISBN 97880-7286-118-7].
 21. Poloczkowa Barbara, [w:] Leksykon polskich i czeskich muzealników Górnego Śląska, Katowice 2007, s.
 22. Kopiarz majątku ziemskiego w Pruchnej z początków XVIII wieku, [w:] Archiwa i archiwalia górnośląskie, red. E. Długajczyk, W. Gojniczek, B. Kalinowska-Wójcik, Katowice 2008, T. 1, s. 67-105. [ISBN 978-83-226-1639-0]
 23. Wino w korespondencji biskupów ołomunieckich do odbiorców w księstwie cieszyńskim, [w:], Vážně i nevážně o víně. Sborník k padesátým narozeninám PhDr. Karla Müllera, Opava 2008, s. 60-64 [ISBN 978-8086388-58-8]
 24. wraz z M. Makowskim, Dokumenty herbowe dla szlachty w zbiorach cieszyńskich, Cieszyńskie Studia Muzealne, Těšínský muzejní sborník T. 3 (2007), Cieszyn 2008, s. 231-245 [ISBN 83-922005-3-5, ISSN 1733-9820]
 25. wraz z M. Makowskim, Šlechtické erbovní listiny v tĕšínských sbírkách, „Genealogické a heraldické informace“ 2007, Brno 2008, s. 93-100 (ISSN 0862-8963)
 26. Gagatkowski, Wojciech, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 11(23) Ostrava 2008, s. 37-38. [ISBN 978-80-7368-408-2]
 27. Kalus, Mathias, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 11(23), Ostrava 2008, s. 84-85. [ISBN 978-80-7368-408-2]
 28. Kostlachá z Kremže, Margaretha, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 11(23), Ostrava 2008, s. 88-89. [ISBN 978-80-7368-408-2]
 29. Manufaktura drogą do odzyskania pozycji społecznej. Przypadek Johanna Gottlieba Tschammera z Iskrzyczyna, [w:] Šlechtic podnikatelem podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 19.-19. století, ed. Jíří Brňovják, Aleš Zářický, Ostrava 2008 (=Nobilitas in Historia Moderna, T. 1), s. 253-260[ISBN 978-80-7368-520-1].
 30. Księga w praktyce kancelaryjnej urzędów księstwa cieszyńskiego do 1653 roku. (przyczynek do badań nad kancelarią okresu księgi wpisu na Górnym Śląsku), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, red. A. Górak, D. Magiera, Lublin – Siedlce 2009, s. 25-36 [ISBN 978-83-927516-0-1]
 31. wraz z Barbarą Kalinowską-Wójcik, Między teorią a praktyką. Pięć lat doświadczeń Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Archiwum Państwowym w Katowicach, „Toruńskie konfrontacje Archiwalne“, T. 1 (Archiwistyka na uniwersytetach – archiwistykach w archiwach, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa,Toruń 2009, s. 301-309.
 32. wraz z Barbarą Kalinowską-Wójcik, Z dziejów nauczania archiwistyki na Uniwersytecie Śląskim. W trzydziestą rocznicę uruchomienia specjalności archiwalnej, [w:] „Res Historica“ T. 28 (Problemy nauczania archiwistyki i jego dzieje w Polsce. Z okazji trzydziestolecia specjalności archiwistycznej w UMCS), Lublin 2009, s. 163-174
 33. Uczniowie z Wisły w Ewangelickim Gimnazjum na Wyższej Bramie w Cieszynie w latach 1781 – 1871, [w:] Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat biblioteki Jana Śniegonia, red. R. Czyż, D. Szczypka, Wisła 2009, s. 13-21. [ISBN978-83930130-0-5]
 34. Černý (Czerny), Adam, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 12(24), Ostrava 2009, s. 20-21 [ISBN 978-80-7368-704-5]
 35. wraz z J. Sztuchlik, G. Ciompa-Wucka, Biblioteka i Archiwum im. Tschammera. Muzeum Protestantyzmu, red. J. Sztuchlik, Cieszyn 2010, ss. 16 [ISBN978-839-76397-2]
 36. Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum Państwowe w Katowicach), [w:] Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium. Forschunsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, Hrsg. Joachim Bahlcke, Wojciech Mrozowicz unter Mitarbeit von Karen Lambrecht, Petr Mat’a, Marian Ptak (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschcichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 37), München 2010, s. 191-202 [ISBN 978-3-486-58878-1]
 37. Tschammer-Bibliothek und –Archiv an der evangelisch-lutherischen Pfarrei in Teschen (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie), [w:] Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium. Forschunsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, Hrsg. Joachim Bahlcke, Wojciech Mrozowicz unter Mitarbeit von Karen Lambrecht, Petr Mat’a, Marian Ptak (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschcichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 37), München 2010, s. 259-262 [ISBN 978-3-486-58878-1]
 38. Rozwój przestrzenny Cieszyna w latach 1848-1918, [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, T. 3 (Marzena Bogus, Łucja Dawid, Wacław Gojniczek, Stefan Król, Irena Kwaśny, Michael Morys-Tworowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Janusz Spyra, Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej), Cieszyn 2010, s. 47-55 [ISBN 978-83-89835-50-5]
 39. Źródła do dziejów klasztorów dominikanów i jezuitów w zbiorach cieszyńskich bibliotek i archiwów, [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa: Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń / International scientific conference The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe, red. Marek Derwich, Marek L. Wójcik, Wrocław 2010, s. 48-49 [ISBN 83-87843-17-2]
 40. Topografia cieszyńskiego Górnego Przedmieścia ze szczególnym uwzględnieniem placu Kościelnego w XVIII wieku, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 138-151. [ISBN 978-83-907639-6-5]
 41. wraz z B. Kalinowską-Wójcik, Dzieje i zasób archiwum parafii ewangelickiej w Cieszynie, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 534-546. [ISBN 978-83-907639-6-5]
 42. wraz z Renatą Czyż i Danielem Spratkiem, Wstęp od redakcji, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 15-17. [ISBN 978-83-907639-6-5]
 43. oraz J. Brňjovják, A. Zářický, Úvodem k pátemu svazku ediční řady Nobilitas in historia moderna, [w:] Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 9-10 [ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]
 44. oraz J. Brňjovják, A. Zářický, Wprowadzenie do piatego tomu serii wydawniczej, [w:] Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 11-14[ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]
 45. Upadek rodziny Czelów z Czechowic. Okoliczności konfliktu kanclerza Jana Czelo z Czechowic z księciem cieszyńskim Wacławem III Adamem, [w:] Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 137-146 [ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]
dr Mirosław Węcki
Dodany 07/02/2013 o 08:06 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 335

tel. służbowy (032) 359 – 1479

e-mail: miroslaw.wecki@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Powstanie i działalność partii narodowosocjalistycznej w Niemczech (1919-1945), regionalne struktury władzy w Trzeciej Rzeszy, Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie podczas II wojny światowej, dzieje archiwaliów górnośląskich w XX wieku

Sylwetka

Po ukończeniu IV LO im. gen. S. Maczka w Katowicach, studia historyczne o specjalizacji archiwalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1997-2002). Od 2003 roku pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach

Publikacje

I Książki opublikowane

 • Z. Kiereś, S. Krupa, M. Węcki, Z dziejów górnośląskiej Temidy, Katowice 2008,
 • R. Kaczmarek, M. Węcki, Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939-1945, Katowice 2009,
 • NSDAP w Tychach 1939-1945, Tyskie Zeszyty Historyczne, z. 6, Tychy 2009.
 • Nadzorować, interweniować, karać. Nazistowski obóz władzy wobec Kościoła katolickiego w Zabrzu (1934-1944). Wybór dokumentów, oprac. S. Rosenbaum, M. Węcki, Katowice 2010, ss. 413.

II Artykuły opublikowane za granicą

 • „Als Jude charakterlich schlecht”. Quellen zum Antisemitsmus und Holocaust in den Akten der NSDAP-Kreisleitung Hindenburg, Oberschlesiches Jahrbuch, Band 23/24, Ratingen 2007/2008, s. 79-99.

III Artykuły opublikowane w kraju

 • Sprawa nyskiego kreisleitera Rudolfa Meistra a homoseksualizm w NSDAP, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.3, Katowice 2007, s. 123-139,
 • Źródła do dziejów górnośląskiej NSDAP w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach [w:] Szkice archiwalno-historyczne, t.3, Katowice 2007, s. 141-150,
  Groza Katynia. Zbrodnia katyńska na łamach „Oberschlesische Zeitung”, „Śląsk”, nr 5, 2008,
 • T. Hajewski, M. Wecki, Karl Gustav Bruchmann jako zwierzchnik niemieckiej służby archiwalnej na Górnym Śląsku w latach 1939-1943, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.4, Katowice 2008, s. 75-95,
 • „Juden sind hier unerwünscht”. Materiały do dziejów zabrzańskich Żydów w aktach zespołu: Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Zabrzu, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.4, Katowice 2008, s. 203-227,
 • Akta górnośląskiej NSDAP. Nieznane archiwalia – nowe możliwości badawcze [w:] Śląsk w czasie i przestrzeni, red. J. Nowsielska-Sobel, G. Stauchold, Wrocław 2009, s. 257-274,
 • Wrzesień 1939 roku na Górnym Śląsku w aktach zabrzańskiej NSDAP, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.5, Katowice 2009, s. 161-194,
 • Kłopotliwy dar gauleitera Greisera [w:] „Zwłoki nie zostały dotąd zidentyfikowane”. Górnośląsko-zagłębiowskie epizody z lat II wojny światowej (Seria popularna oddziału IPN w Katowicach), red. G. Bębnik, Katowice 2009, s. 23-30,
 • Przemilczenie Wilhelma Rosnera [w:] „Zwłoki nie zostały dotąd zidentyfikowane”. Górnośląsko-zagłębiowskie epizody z lat II wojny światowej (Seria popularna oddziału IPN w Katowicach), red. G. Bębnik, Katowice 2009, s. 31-37.
dr Jakub Grudniewski
Dodany 07/02/2013 o 08:05 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 027

tel. służbowy (032) 359 – 1517

e-mail: jgrudniewski@op.pl

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by