Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 08:23 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Skład osobowy Zakładu:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Tomasz Pawelec

dr hab. Maciej Fic (w roku akademickim 2018/2019 p.o. kierownika)

dr Joanna Mercik

dr Iwona Pietrzyk

dr Artur Mękarski

mgr Piotr Kowalewski

Zakład powstał w wyniku przekształceń struktury Instytutu w roku akademickim 2017/2018, do roku 2014/2015 istniał jako Zakład Metodologii i Dydaktyki Historii, w latach 2015-2017 jako Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii.

Główne kierunki badań: badania z zakresu psychohistorii, związków między historiografią i psychologią, refleksji metodologicznej w zakresie historii, badania nad problematyką pamięci historycznej, badania nad historią Górnego Śląska oraz pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego, badania z zakresu dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, badania nad biografistyką (zwłaszcza postaci związanych z Górnym Śląskiem), badania nad historią nauki, oświaty i kultury.

prof. dr hab. Tomasz Pawelec
Dodany 07/02/2013 o 08:22 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 126

tel. służbowy (032) 359 – 1769

e-mail: tomasz.pawelec@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychohistoria i związki historiografii z psychologią, historia historiografii polskiej i światowej w XIX oraz XX wieku, dzieje polskiej refleksji metodologicznej w dziedzinie historii, problematyka pamięci historycznej w Polsce.

Sylwetka

Ur. 1964 w Lublinie.

Wykształcenie

1983-1987 indywidualne studia historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł pracy magisterskiej: Wyjaśnianie w koncepcjach teoretycznych i praktyce badawczej Marcelego Handelsmana (promotor – prof. dr hab. Jan Pomorski).
doktorat: 1993 r., Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie rozprawy Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana (promotor – prof. dr hab. Jan Pomorski).
habilitacja: 2004 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie rozprawy Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii.

Praca zawodowa

1987 -1994 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (asystent, następnie adiunkt)
Od 1994 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach (adiunkt)

Stypendia, staże, nagrody

Udział w wiosenno-letnich kursach Inter-University Center of Postgraduatee Studies, Dubrovnik, Jugosławia, 1987 i 1988 r. (kursy z cyklu „Social Stratification and Mobility”).
Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (visiting researcher, Brandeis University, Waltham Massahusetts, rok akad. 1995/96).
Udział w szkole letniej Central European University, Budapeszt, Węgry, 1999 (kurs „State of the Art in Historical Studies”).

Stowarzyszenia i komitety redakcyjne

Od 2000 r. członek Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN.
Fellow fundacji Civic Education Project, rok akad. 2000/01 i 2001/02.
Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę habilitacyjną, 2005.
Od 2007 r. współredaktor międzynarodowego półrocznika „INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology”.
Od 2009 r. członek Kolegium Redakcyjnego rocznika „Historyka”

Publikacje (wybór)

I. Prace zwarte

a) Monografie

 1. Dzieje i nieświadomość. Założenia metodologiczne i praktyka badawcza psychohistorii, Wyd. UŚ: Katowice 2004, ss. 360, ISBN 83-226-1301-06.
 2. Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana, AWH: Lublin 1994, ss. 158, ISBN 83-85976-10-8.
 3. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Universitas: Kraków 2012, ss. 304, ISBN 97883-242-1657-4 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec)
 4. Z drugiej strony Atlantyku. Młodsza Europa w dawnych  syntezach amerykańskich (ze studiów nad historiografią Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych), PTH Oddział Cieszyn:  Cieszyn 2013, ss.232, ISBN 83-88204-29-7.

b) Inne

 1. Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, Wyd. UMCS: Lublin 2002, ss. 294 (wybór, tłumaczenie i redakcja), ISBN 83-227-1900-0.
 2. UNIA EUROPEJSKA. Materiały do nauczania w języku polskim, angielskim i niemieckim, Instytut Historii UŚ i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach: Katowice-Tychy, 2010 (współautorzy: Irena Adamus-Tyla, Ewa Fic, Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Joanna Masoń-Budzyń, Katarzyna Michalak, Agnieszka Ślęzak-Świat).

II. Rozprawy i artykuły naukowe

 1. Biografia w edukacji historycznej, “Wiadomości Historyczne” T. 32: 1989 nr 4, s. 347-353, ISSN 0511-9162.
 2. Bronisław Dembiński (1858-1939), (w:) Jerzy Maternicki (red.): Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 269-284, ISBN 978-83-7338-292-3.
 3. Bruce Mazlish: Pioneer Psychohistorian, “Clio’s Psyche” T. 3: 1996, s. 69, 76-81, ISSN 1080-2622.
 4. Historian as a Social Psychotherapist (Ethical Assumptions of Psychohistorical Writings), „Historyka” T. 34: 2004, s. 5-21, PL ISSN 0073277X .
 5. False Memory Syndrome: The Creation of a Vision of Nation’s Recent History by Communist Authorities in Poland, „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” T. 1: 2007, nr 1, s. 5-30, ISSN 1857-2707 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 6. Historia psychologiczna a problematyka źródeł, (w:) J. Kolbuszewska, R. Stobiecki (red.): Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, Łódź: Ibidem, 2010, s. 39-78, ISBN 978-83-88679-99-5 (współautor: Tomasz Ochinowski).
 7. „Historyka” i refleksja metodologiczna Marcelego Handelsmana, (w:) M. Handelsman, Historyka, (oprac. P. Węcowski), Neriton i IH UW: Warszawa, 2010, s. 247-262, ISBN 978-83-7543-164-3.
 8. Ludwik Fleck i psychohistoria, (w:) Bożena Płonka-Syroka (red.): Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina (1905-2005), Warszawa-Wrocław: Wyd. DiG, 2006, s. 191-201, ISBN 83-7181-414-3.
 9. Lokalna polityka pamięci komunistycznych władz wczesnego PRL-u (zagadnienie przestrzeni miejskich), (w:) J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Widma pamięci, Chorzów: MDK „Batory”, 2010, s. 183-212, ISBN 978-83-929489-1-9.
 10. Marceli Handelsman jako badacz procesów narodowościowych w Europie i w Polsce, (w:) Jan Pomorski (red.): Między modernizmem a postmodernizmem w historiografii, Lublin: Wyd. UMCS, 2005, s. 145-158, ISBN 83-227-2370-9.
 11. Miasto Lwów jako środowisko życia lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. V, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 138-158, ISBN 978-83-7338-313-5 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 12. Miejska przestrzeń jako narzędzie kształtowania historycznej pamięci w czasach wczesnego PRL-u. Studium przypadku, (w:) K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak (red.): Historia-Mentalność-Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, Poznań: Wyd. IH UAM, 2010, s. 303-317, ISBN 978-83-89407-68-9.
 13. O badaniu meandrów komunistycznej polityki pamięci historycznej w Polsce, (w:) Krzysztof Brzechczyn (red.): Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, Poznań: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, (Studia i Materiały poznańskiego IPN, T. III), s. 229-238, ISBN 978-83-925139-0-2.
 14. On the Assumptions of Research on Historical Consciousness: A Critique and A Proposal, “International Journal of Politics, Culture and Society” T. 2: 1989, nr 3, s. 326-337, ISSN 0891-4486.
 15. Pamięć historyczna jako screen memory, (w:) Sławomir Nowinowski, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki (red.): Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, s. 141-156, ISBN 978-83-925820-9-0.
 16. Psichoistoriki w debatach z istorieju, „Ejdos. Almanach teorii ta istorii istorićnoj nauki” T. 2: 2006 nr 1 s. 169-199, ISBN 966-02-4151-8.
 17. Psychoanaliza w refleksji metodologicznej historyków polskich po II wojnie światowej (okres PRL), (w:) Andrzej Wierzbicki (red.): Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, Warszawa: Wyd. Neriton, Instytut Historii PAN, 2004, s. 115-130, ISBN 83-8873-92-4.
 18. Psychobiografia a biografia Edwarda Dembowskiego. Studium porównawcze, „Przegląd Humanistyczny” T. 48: 2004 nr 5, s. 95-111, ISSN 0033-2194.
 19. Psychobiografia jako biografia historyczna, (w:) Barbara Jakubowska (red.): Historia. Poznanie i przekaz, Wyd. WSP w Rzeszowie: Rzeszów 2000, s. 125-135, ISBN 83-7262-017-2.
 20. Psychohistoria a psychoanaliza (z problematyki wzajemnych relacji), (w:) Jan Pomorski (red.): Historia, metodologia, współczesność, Wyd. UMCS: Lublin 1998, s. 117-133, ISBN 83-227-1285-5.
 21. Psychohistory’s Quest for Independence, „Analele Universităţii Libere Internaţioonale din Moldova” T. 2: 2004, s. 74-81, ISBN 9975-934-21-8 .
 22. Psychohistorycy w debacie z historią, (w:) Jan Pomorski (red.): Światooglądy historiograficzne, Wyd. UMCS: Lublin 2002, s. 157-187, ISBN 83-227-2016-5.
 23. „Rozumiejąca” koncepcja kultury Marii i Stanisława Ossowskich, (w:) Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Iwona Kaczmarek-Murzyniec, Anna Woźniak (red.): Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2004, s. 223-240, ISBN 83-7322-751-2 (Biblioteka Colloquia Communia).
 24. State of the Art in Psychohistory and Related Fields in Selected Countries of Central and Eastern Europe, „INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology” T. 2: 2008 (druk 2009), nr 1, s. 35-46. ISSN 1857-2707 (współautorzy: Virgiliu Birladeanu, Volodymyr Vashchenko).
 25. Syndrom fałszywej pamięci. Kreowanie wizji najnowszych dziejów Polski w podręcznikach szkolnych wczesnego PRL-u, (w:) Szymon Wróbel (red.): Iluzje pamięci, Kalisz-Poznań: Wyd. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, 2007, s. 99-124, ISBN 978-83-923869-7 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 26. Szkoła czy środowisko? (Lwów i lwowscy historycy – uwagi metodologiczne), (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. III, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 s. 46-60, ISBN 83-7338-241-0.
 27. Towards Innovation: Teaching Humanities at a Polish University in Light of the Experience of International Academic Exchange (Reflections of CEP Local Faculty Fellows), (w:) Merry G. Perry, William B. Lalicker (red.): Poland Proceedings 2005: International Symposium on Innovation in Higher Education, West Chester: West Chester University Press, 2007, s. 180-196 (współautor: Paweł Jędrzejko).
 28. Trzy wizje dziejów – F. Bujak, M. Handelsman, J. Rutkowski, (w:) Jerzy Maternicki (red.): Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, T. V, COM SNP: Warszawa 1990, s. 166-186, PL ISSN 0860-2697.
 29. Wyjaśnianie w koncepcjach teoretycznych Marcelego Handelsmana, “Historyka” T. 20: 1990, s. 57-71, PL ISSN 0073-277X.
 30. Życie codzienne lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Leonid Zashkilniak, Jerzy Maternicki (red.): Bagatokulturne istorićne seredowiszcze Lwowa w XIX i XX stolitiach, T. 4, Lviw-Rzeszów: Wyd. Lviwski Nacionalny Uniwersytet im. Ivana Franki, 2006, s. 19-41, ISBN 966-613-438-1 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 31. Metahistoria miejsc pamięci, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2011, nr 8, s. 11-39, PL ISSN ISSN 1508-275X.
dr hab. Maciej Fic
Dodany 07/02/2013 o 08:15 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 121

tel. służbowy (032) 359 19 86

e-mail: maciej.fic@us.edu.pl

Informacje dodatkowe:

W latach 2008-2016 zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Od 2016 p.o. zastępcy dyrektora IH ds. dydaktycznych oraz pełnomocnik dziekana WNS ds. kontaktów ze szkołami.

Zainteresowania badawcze:

Historia społeczno-polityczna Polski XX wieku; problematyka kształcenia historycznego i obywatelskiego; biografistyka oraz historia kultury, nauki i oświaty (zwłaszcza Górnego Śląska).

Sylwetka:

Urodzony w Zabrzu. Mieszkaniec Mysłowic.

Wykształcenie:

2015 – habilitacja na podstawie dorobku oraz książki Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992) [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego].

2003 – doktorat z nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Wilhelm Szewczyk – śląski polityk i działacz społeczny [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek].

2003 – absolwent podyplomowych studiów Edukacji Obywatelskiej i Wychowania do Życia w Rodzinie [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego].

1997 – magisterium z historii na podstawie pracy Stosunki demograficzne miasta Zabrza w latach 1945-1950 [Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. dr hab. Franciszek Serafin].

Doświadczenie zawodowe:

Był nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach (1997-2005), Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (2004-2007) i III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach (2005-2008). W 1999 roku rozpoczął pracę w Instytucie Historii [IH] Uniwerstetu Śląskiego: najpierw jako asystent i stypendysta IH (1999-2003), następnie jako adiunkt (od 2003 roku). W latach 2004-2013 pełnił obowiązki opiekuna studenckich praktyk pedagogicznych z ramienia IH UŚ (od 2004 do 2009 roku na Wydziale Nauk Społecznych, od 2009 do 2013 roku w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku). W ratach 2006-2007 wypełniał obowiązki sekretarza Komisji Rektorskiej ds. Opracowania Historii UŚ. Był kierownikiem studiów podyplomowych (w latach 2007-2008 Podyplomowych Studiów dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie, w latach 2011-2013 Podyplomowych Studiów dla nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz historii i społeczeństwa-dziedzictwa epok). Od 2008 roku rzeczoznawca podręcznikowy przy MEN (z zakresu historii), w latach 2008-2016 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii UŚ do spraw dydaktycznych. Od 2017 roku ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego z zakresu historii. Od 2016 roku przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (na województwo śląskie). Od 2018 roku prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego.

Podczas realizacji projektów badawczych lub edukacyjnych współpracował bądź współpracuje z wieloma podmiotami, m.in.: Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach; Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie; Archiwum Państwowym w Katowicach; Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach; Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach; Górnośląskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach; Stowarzyszeniem Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego; Kuratorium Oświaty w Katowicach; Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, radzionkowskim Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku oraz katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Bierze udział  w pracach komisji dydaktycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, należy do komisji historycznej katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Publikował m.in. na łamach „Rocznika Lubuskiego”, półrocznika „CzasyPisma”, kwartalników „Fabryka Silesia” i „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, dwumiesięcznika  „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”, miesięcznika „Śląsk”, „Tygodnika Powszechnego” oraz dzienników „Gazeta Wyborcza” i „Dziennik Zachodni – Polska. The Times”.

Za działalność naukową został nagrodzony m.in. w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego (organizowanym przez Fundację Stefana Batorego oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie).

Według stanu na koniec 2018 roku autor i współautor dziewięciu zwartych prac naukowych; siedmiu publikacji zwartych o charakterze dydaktycznym (m.in. podręcznika, programu kształcenia, zbiorów zadań); redaktor piętnastu prac zwartych i czasopism naukowych (m.in. zastępca redaktora naczelnego „Śląskiego Almanacha Powstańczego”); autor około stu artykułów w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych oraz rozdziałów w pracach zwartych. Autor recenzji wydawniczych kilkunastu pozycji zwartych (w tym podręczników szkolnych) oraz tekstów zamieszczanych na łamach czasopism (m.in. „Historyki”, „Przeglądu Zachodniego”, Rocznika Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, „Rocznika Ziem Zachodnich”, „Szkiców Archiwalno-Historycznych” oraz „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”).

Okładki wybranych prac zwartych (do trzech autorów)

Okładki wybranych prac o charakterze dydaktycznym

Okładki wybranych prac pod redakcją

 

Wybór publikacji:

Autorstwo i współautorstwo prac zwartych:

 1. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Konrad Meus, Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie. Bielsko-Biała 2018, ss. 467.
 2. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, „Jak 9 z Wujka”. Górnośląski Glosariusz Polski Ludowej. Katowice – Bielsko-Biała 2016, ss. 202.
 3. Maciej Fic, Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992). Katowice 2014, ss. 548.
 4. Katarzyna Fic, Maciej Fic, Szkoła starsza niż miasto. Szkic z przeszłości i teraźniejszości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu, Zabrze – Bielsko-Biała 2013, ss. 210.
 5. Marek Białokur, Maciej Fic, Anna Gołębiowska, Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981–22 VII 1983. Świadomość – edukacja – kultura. Toruń 2012, ss. 231.
 6. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek, Poczet Wybitnych Powstańców Śląskich. Bielsko-Biała 2011, ss. 110.
 7. Maciej Fic, Jan Kustos (1893-1932) – separatysta czy autonomista górnośląski? Katowice 2010, ss. 165.
 8. Maciej Fic, Edmund Osmańczyk – działacz społeczny i polityczny. Katowice 2010, ss. 50.
 9. Maciej Fic, Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny. Katowice 2007, ss. 264.

Autorstwo i współautorstwo publikacji zwartych o charakterze dydaktycznym:

 1. Powstania śląskie i plebiscyt. Scenariusze lekcji, kalendarium, teksty i źródła, słownik pojęć, biogramy. Wybór i opracowanie Maciej Fic. Świętochłowice 2015, ss. 64.
 2. Katarzyna Fic, Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Toruń 2012, ss. 176.
 3. Barbara Freier-Pniok, Maciej Fic, Przewodnik metodyczny. Wiedza o społeczeństwie. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres podstawowy. Toruń 2012, ss. 48.
 4. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek, Powstania śląskie w edukacji historycznej. Katowice 2010, ss. 140.
 5. Maciej Fic, Wiedza o społeczeństwie. Chorzów 2009, ss. 112.
 6. Katarzyna Fic, Barbara Freier-Pniok, Maciej Fic, Zbiór zadań z wiedzy o społeczeństwie. Testy przygotowujące do matury. Toruń 2006, ss. 112.
 7. Maciej Fic, Matura od 2005 roku. Historia. Chorzów 2006, ss. 95.

Redakcja prac i czasopism naukowych:

 1. „Śląski Almanach Powstańczy” (Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski na łamach prasy), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski et alt., Świętochłowice] 2018, ss. 171.
 2. Wędrówka Ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, red. Maciej Fic. Katowice 2018, ss. 162.
 3. „Śląski Almanach Powstańczy” (Kobiety w powstaniach śląskich i plebiscycie górnośląskim), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Świętochłowice] 2017, tom III, ss. 183.
 4. „Śląski Almanach Powstańczy” (95 lat refleksji nad powstaniami śląskimi. Pamięć, polityka, edukacja), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Świętochłowice] 2016, tom II, ss. 179.
 5. W dialogu z historią, polityką i kulturą. W stulecie urodzin Wilhelma Szewczyka, red. Maciej Fic. Katowice – Bielsko-Biała 2016, ss. 204.
 6. „Śląski Almanach Powstańczy” (Miejsce powstań śląskich i plebiscytu w kształtowaniu społeczno-gospodarczego oblicza Górnego Śląska), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Świętochłowice] 2015, tom I, ss. 174.
 7. „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. Konspekty i scenariusze, Maciej Fic. Katowice – Bielsko-Biała 2013, ss. 156.
 8. „Wieki Stare i Nowe” (Ludzie i elity pogranicza), [red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Katowice] 2012, tom specjalny, ss. 341.
 9. „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej od 2013 roku, Maciej Fic. Katowice – Bielsko-Biała 2012, ss. 357.
 10. „Szkice Archiwalno-Historyczne” (Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy – pomniki – rocznice), [red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Katowice] 2011, nr 8 (nr specjalny), ss. 260.
 11. Społeczeństwo Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego i Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i XX wieku w świetle badań Profesor Marii Wandy Wanatowicz, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2011, ss. 264.
 12. Diagnoza e-edukacji zawodowej osób dorosłych w województwie śląskim. Raport z badań, red. Maciej Fic. Katowice 2011, ss. 118.
 13. Dwie Rzeczypospolite. Polityka–Prawo i administracja–Gospodarka. Próba bilansu, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2010, ss. 358.
 14. Dwie Rzeczypospolite. Oświata–Religia–Kultura i Społeczeństwo. Próba bilansu, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2010, ss. 378.
 15. Wojciech Korfanty na kartach podręczników szkolnych. Jak uczyć o wybitnych postaciach we współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej?, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2009 [wydanie I], Katowice 2010 [wydanie II], ss. 50.

Publikacje w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych:

 1. Maciej Fic, Wpływ ludności napływowej na funkcjonowanie szkolnictwa województwa śląskiego w latach 1945-1950, „Rocznik Lubuski” [red. B. Burda, M. Szymczak. Zielona Góra] 2009, t. 35, s. 135-148.
 2. Maciej Fic, Raz jeszcze o egzaminie maturalnym z WOS-u. Spojrzenie z trzech perspektyw, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2009, nr 2, s. 51-59.
 3. Maciej Fic, Dziennikarska droga Wilhelma Szewczyka, „Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego”, [red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, W. Wójcik. Sosnowiec] 2010, t. IV, s. 17-42.
 4. Maciej Fic, Problematyka emigracji politycznej w Polsce na kartach wybranych współczesnych podręczników historii dla szkół ponadgimnazjalnych, „Zeszyty historyczne” [red. J Dziwoki, B. Urbanowicz, Częstochowa] 2010, z. XI, s. 435-450.
 5. Maciej Fic, Aktywność środowisk twórczych Górnego Śląska w Polsce Ludowej – możliwości i ograniczenia, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” [red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, A. Tasak. Kraków] 2011, t. VI, s. 156-169.
 6. Maciej Fic, Polska muzyka młodzieżowa w edukacji historycznej i obywatelskiej, „Wieki Stare i nowe” [red. M.W. Wanatowicz, S. Fertacz. Katowice] 2011, nr 3 (8), s. 179-193.
 7. Maciej Fic, Rocznice powstańcze w Polsce Ludowej, „Szkice Archiwalno-Historyczne” [red. M. Fic, R. Kaczmarek, Katowice] 2011, nr 8, s. 81-106.
 8. Maciej Fic, O formule egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2011, nr 2, s. 41-47.
 9. Maciej Fic, Jan Kustos – pograniczny polityk konfrontacji, „Wieki Stare i Nowe” [red. M. Fic, R. Kaczmarek. Katowice] 2012, tom specjalny, s. 210-228.
 10. Maciej Fic, Od akolity do dysydenta. Edmund Osmańczyk w realiach Polski Ludowej. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, [red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, A. Tasak. Kraków] 2013, t. IX, s. 157-181.
 11. Maciej Fic, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach w okresie „karnawału Solidarności” (na podstawie posiedzeń Dyrekcji i kolegium Instytutu),  „Wieki Stare i Nowe” [red. Fertacz, A.A. Kluczek. Katowice] 2013, nr 5 (10), s. 133-170.
 12. Maciej Fic, Polish youth music In history and civic education. „The Old and the New Ages” [red. Fertacz, A.A. Kluczek. Katowice] 2013, v. 3 (8), s. 106-117.
 13. Maciej Fic, „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. Kryzys edukacji historycznej czy jej nowy początek?, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2013, nr 2, s. 12-18.
 14. Maciej Fic, Обучение истории в современной Польше. „Проблемы Современного Образования” [red. N.D. Nikandrov. Moskwa] 2014, nr 1, s. 86-96.
 15. Maciej Fic, Obraz powstań śląskich i plebiscytu w szkolnej edukacji historycznej. „Śląski Almanach Powstańczy” [red. M. Fic, L. Krzyżanowski. Świętochłowice] 2015, t. 1, s. 99-128.
 16. Maciej Fic, 35 lat badań humanistycznych na Górnym Śląsku. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957–1992). „Zaranie Śląskie. Seria druga” [red. R. Kaczmarek. Katowice] 2015, nr 1, s. 49-67.
 17. Maciej Fic, Historia po śląsku. „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2015, nr 4, s. 28-31.
 18. Maciej Fic, O powstaniach śląskich w perspektywie roku (1). „Śląski Almanach Powstańczy” [red. M. Fic, L. Krzyżanowski, Świętochłowice] 2016, t. II, s. 157-161.
 19. Maciej Fic, O niezłomności polskiego oficera w niemieckiej niewoli [D. Kisielewicz: Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau. Opole 2015], „Wieki Stare i Nowe” [red. S. Fertacz, A.A. Kluczek. Katowice] 2016, nr 10 (15), s. 154-158.
 20. Maciej Fic, Edukacja na temat powstań śląskich i plebiscytu 1919-1921 jako przykład kształcenia w oparciu o dyskurs równoległych przekazów, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” [red. K. Mikulski. Toruń] 2016, t. 38 (3), s. 57-73.
 21. Maciej Fic, „Eduś”, czyli cyfrowy sposób na edukację regionalną, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2017, nr 3, s. 31-35.
 22. Maciej Fic, „Czy muzycy rockowi powinni uczyć historii?” – polskie concept-albumy jako narzędzie edukacji historycznej, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2017, nr 5, s. 35-39.
 23. Maciej Fic, Miejsca pamięci w turystyce historycznej po Górnym Śląsku, „Turystyka historyczna” [red. Z. Hojka, K. Nowak. Katowice] 2017, t. I, s. 189-204.
 24. Maciej Fic, Ważny głos na temat roli inteligencji katolickiej w historii województwa katowickiego [A. Przewłoka: Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956 Katowice 2016]. „Wieki Stare i Nowe” [red. A.A. Kluczek, D. Rolnik. Katowice] 2017, t. 12, s. 226-233.
 25. Maciej Fic, Nadanie praw miejskich Świętochłowicom – analiza historyczno-prawna. „Rocznik Świętochłowicki” [red. M. Piegza. Świętochłowice] 2018, t. XI, s. 27-36.
 26. Maciej Fic, Od „czerwonego” do „odkłamanego”. Uniwersytet Śląski w latach 1968-1989, „Czasypismo” [red. A. Dziurok, Katowice] 2017, nr 2, s. 174-183.
 27. Maciej Fic, Postawa Jana Kustosa (przywódcy Związku Obrony Górnoślązaków) wobec Kościoła katolickiego. „Textus et Studia” [red. M. Hałaburda, J. Szczepaniak, Kraków] 2017, nr 1(9), s. 63-79.
 28. Maciej Fic, „Dążymy do organizacji uniwersytetu”, czyli o planach utworzenia Uniwersytetu Śląskiego u progu lat 60. XX wieku, „Katowice – historia i współczesność” [red. A. Barciak, Katowice] 2017, t. 3, s. 93-102.
 29. A. Bar, Prasa górnośląska w okresie plebiscytu i powstań (oprac. Maciej Fic), „Śląski Almanach Powstańczy” (Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski na łamach prasy), [red. M. Fic, L. Krzyżanowski et alt., Świętochłowice] 2018, s. 127-140.

 

Rozdziały w pracach zwartych:

 1. Maciej Fic, Szkolnictwo, [w:] Bieruń. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Myszor, Bieruń 2007, s. 359-394.
 2. Maciej Fic, Powstanie polskiej administracji na terenach wyzwolonych, [w:] Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 81-87 [wyd. I]; Katowice 2014, s. 73-78 [wydanie II].
 3. Maciej Fic, Podział administracyjny (współautor Krzysztof Nowak), [w:] Województwo…, s. 88-113 [wyd. I], s. 79-100 [wyd. II].
 4. Maciej Fic, Administracja województwa śląskiego, [w:] Województwo…, 114-146 [wyd. I], s. 101-131 [wyd. II].
 5. Maciej Fic, Uniwersytet Śląski po zakończeniu stanu wojennego (w latach 1983-2007), [w:] „Mądrość zbudowała sobie dom”. Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 138-214.
 6. Maciej Fic, Oświata, [w:] Bielsko-Biała w latach 1918-2005, red. R. Kaczmarek, Bielsko-Biała 2010, s. 139-145.
 7. Maciej Fic, Szkolnictwo, [w:] Bielsko-Biała…, 595-606.
 8. Maciej Fic, Szkolnictwo, [w:] Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek. Tychy 2011, s. 571-600.
 9. Maciej Fic, Społeczeństwo, [w:] Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. Katowice 2012, t. 1, s. 443-452.
 10. Maciej Fic, Życie polityczne, [w:] Środowisko, dzieje…, s. 493-497.
 11. Maciej Fic, Społeczeństwo (1956-1980), [w:] Środowisko, dzieje…, s. 498-506.
 12. Maciej Fic, Szkolnictwo oświęcimskie 1772-1951, [w:] Oświęcim. Miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski. Warszawa 2018, t. I, s. 364-384.
 13. Maciej Fic, Nauka i kultura w Oświęcimiu, [w:] Oświęcim. Miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski. Warszawa 2018, s. 385-390.
 14. Maciej Fic, Historia w muzyce rozrywkowej (na przykładzie polskiej muzyki rockowej i hip-hopowej), [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon. Warszawa 2018, s. 465-474.
 15. Maciej Fic, Studium przypadku wystawy „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” w Muzeum Śląskim w Katowicach, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon. Warszawa 2018, s. 311-316.
 16. Maciej Fic, Instytut Historii, [w:] Księga Jubileuszowa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, red. K. Miroszewski. Katowice 2018, s. 63-74.

 

Artykuły w pracach pod redakcją:

 1. Maciej Fic, Kształcenie umiejętności na lekcjach historii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym po wprowadzeniu reformy systemu edukacji, [w:] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2003, s. 239-244.
 2. Maciej Fic, Narodowość-lewicowość. Ewolucja postaw działaczy społeczno-politycznych XX wieku na przykładzie Wilhelma Szewczyka, [w:] Polska lewica w XX wieku. Historia – ludzie – idee, red. T. Ślęzak, M. Śliwa, Kraków 2004, s. 225-246.
 3. Maciej Fic, Szansa edukacji regionalnej w wymiarze wielokulturowym na przykładzie Górnego Śląska, [w:] Region w edukacji historycznej. Nauka – doradztwo – praktyka, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2005, s. 211-220.
 4. Maciej Fic, Obraz Ukrainy we współczesnych podręcznikach szkoły ponadgimnazjalnej – wyraz uprzedzenia czy szansa na integrację?, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, red. H. Wójcik-Łagan, Kielce 2005, s. 295-305.
 5. Maciej Fic, Katowickie „Po prostu” – rola tygodnika „Przemiany” w najnowszej historii miasta i regionu, [w:] W 140. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak, Katowice 2006, s. 308-337.
 6. Maciej Fic, Polska muzyka rockowa (alternatywna) jako źródło poznania przeszłości i refleksji nad współczesnością, [w:] Źródła w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 161-170.
 7. Maciej Fic, Możliwości realizacji treści historycznych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w średniej szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006, s. 211-223.
 8. Maciej Fic, „Każdy z nas kiedyś miał swego Mistrza…”. Pamięci Profesora Franciszka Serafina, [w:] Z tęsknoty za Mistrzem, red. J. Kurek i K. Maliszewski, Chorzów 2007, s. 87-92.
 9. Maciej Fic, Rola muzeów on-line w procesie edukacji historycznej i obywatelskiej, [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 152-156.
 10. Maciej Fic, Wizja polityki i funkcjonowania państwa na łamach katowickiej „Odry” w latach 1945-1950, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, tom I, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński. Gorzów Wielkopolski 2007, s. 309-323.
 11. Maciej Fic, Szkolna codzienność byłego pogranicza na przykładzie Górnego Śląska w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, [w:] Przestrzeń kulturowa. Olsztyn 2007, s. 205-224.
 12. Maciej Fic, Wpływ migracji ludności na Górnym Śląsku w latach 1945-1950 na funkcjonowanie szkolnictwa, [w:] Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak, J. Knopek. Piła 2008, s. 297-313.
 13. Maciej Fic, Rola i znaczenie ludności żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1939-1999 w wybranych podręcznikach do nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, [w:] Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański. Oświęcim 2008, s. 157-172.
 14. Maciej Fic, Periodyzacja najnowszych dziejów Górnego Śląska z perspektywy jednostki na przykładzie życia i działalności Wilhelma Szewczyka, [w:] K periodizaci dĕjin Slezska, red. D. Gawrecki. Opava 2008, s. 229-239.
 15. Maciej Fic, „Polska od morza do morza”. Stosowana terminologia wyrazem mocarstwowych ambicji autorów i wydawców współczesnych podręczników historii dla szkół ponadgimnazjalnych czy braku świadomości historycznej? [w:] Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek. Toruń 2008, s. 153-161.
 16. Maciej Fic, Potrzeba teoretycznego i praktycznego kształcenia nauczycieli historii w opinii studentów, [w:] Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, red. L. Kudła, Cz. Nowarski. Kraków 2008, s. 149-161.
 17. Maciej Fic, Ideologizacja średniego szkolnictwa ogólnokształcącego Katowic na tle szkolnictwa górnośląskiego w latach 1945-1956, [w:] W 143. rocznicę uzyskania praw miejskich. W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2009, s. 530-560.
 18. Maciej Fic, Rola polskiej muzyki „nowofalowej” w walce o odzyskanie suwerenności w 1989 roku, [w:] Polska droga do wolności. Rok 1989. Polityka – edukacja – kultura, red. M. Białokur, J. Raźniewska, K. Stecka. Toruń-Opole 2009, s. 94-110.
 19. Maciej Fic, Nowe podstawy programowe z historii i wiedzy o społeczeństwie dla III i IV etapu edukacyjnego a możliwości korelacji międzyprzedmiotowej z językiem polskim, [w:] Nowa podstawa programowa – proces dydaktyczny – egzamin, red. E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2009, s. 75-85.
 20. Maciej Fic, Polski Górny Śląsk. Rola regionalnych elit kulturalnych w procesie kształtowania powojennej rzeczywistości, [w:] Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, red. J. Faryś, P. Słowiński, T. Sikorski. Gorzów Wielkopolski 2009, s. 265-282.
 21. Maciej Fic, Pedagogika miejsc pamięci z perspektywy górnośląskiej, [w:] Miejsca pamięci w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek. Toruń 2009, s. 64-70.
 22. Maciej Fic, Ograniczanie wolności słowa środowisk twórczych Górnego Śląska w latach 1945-1950 na przykładzie katowickiej „Odry”, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. D. Degen, J. Gzella, Toruń 2010, s. 391-408.
 23. Maciej Fic, Blaski i cienie II i III RP w wybranych aktualnych podręcznikach historii dla szkół po-nadgimnazjalnych, [w:] Dwie Rzeczypospolite. Oświata–Religia–Kultura i Społeczeństwo. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek. Katowice 2010, s. 131-143.
 24. Maciej Fic, Społeczno-polityczny aspekt działalności literackiej Wilhelma Szewczyka, [w:] Dialog regionów: tłumacze kultur, red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny 2010, s. 18-40.
 25. Maciej Fic, Wiedzieć, rozumieć, potrafić. Oczekiwania odnośnie edukacji historycznej i obywatelskiej a ich realizacja na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, [w:] Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a problemy edukacji historycznej, red. M. Ausz, K. Wróbel-Lipowa. Kraków-Lublin 2010, s. 213-221.
 26. Maciej Fic, Wizja polskiej polityki zagranicznej lat 1938-1939 na łamach miesięcznika „Fantana”, [w:] Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie. W kręgu dziejów, myśli politycznej i dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej, tom I, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński. Gorzów Wielkopolski 2010, s. 77-85.
 27. Maciej Fic, Projekt „Archiwum Historii Mówionej” – regionalna „oral history”, [w:] Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek. Toruń 2010, s. 132-139.
 28. Maciej Fic, Wartości wyznawane przez polską młodzież na przełomie XX i XXI wieku – deklaracje i rzeczywistość, [w:] Społeczeństwo 2010, red. B. Techmańska, M. Zawadka. Opole-Wrocław-Lubin 2011, s. 240-251.
 29. Maciej Fic, Edukacyjny walor utworów polskiej muzyki rockowej w nauczaniu historii, [w:] Unisono w wielogłosie 2, red. R. Marcinkiewicz. Sosnowiec 2011, s. 157-167.
 30. Maciej Fic, Pamięć o powstaniach w Polsce Ludowej. Przypadek Klubu Pisarzy Powstańczych, [w:] Spór o Górny Śląsk 1919-1922. W 90. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego, red. M. Białokur, A. Dawid, Opole 2011, s. 291-308.
 31. Maciej Fic, Wojciech Korfanty na kartach szkolnych podręczników historii, [w:] 1919, 1920, 1921. Górny Śląsk między Niemcami a Polską. Dziedzictwo i znaczenie powstań śląskich w edukacji historycznej i historiografii, red. M. Białokur. Opole-Toruń 2011, s. 9-28.
 32. Maciej Fic, Środowiska twórcze w życiu kulturalnym Katowic w okresie PRL-u – przypadek Klubu Związków i Stowarzyszeń Twórczych, [w:] Katowice w 146. rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice w kulturze pogranicza. Rola Katowic w kulturze i nauce, red. A. Barciak. Katowice 2012, s. 168-186.
 33. Maciej Fic, Migracje ludności Bytomia na tle Gliwic i Zabrza w latach 1945-1950, [w:] Bytom w cieniu dwóch totalitaryzmów. Szkice z dziejów miasta 1933-1989, red. S. Rosenbaum. Katowice 2012, s. 125-142.
 34. Maciej Fic, Jan Kustos wobec kwestii narodowościowej mieszkańców Górnego Śląska, [w:] Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji, red. J. Durka. Poznań 2012, s. 105-142.
 35. Maciej Fic, Śląscy publicyści wobec burzliwych wydarzeń społeczno-politycznych grudnia 1922 roku, [w:] Prezydent Gabriel Narutowicz i politycznie gorący grudzień 1922 roku, red. M. Białokur. Opole 2013, s. 82-106.
 36. Maciej Fic, „Śpiewam w imieniu dam…” Kobiety głosem pokolenia – przykład Kory Jackowskiej i Kasi Nosowskiej, [w:] Kultura 2011, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska. Wrocław 2014, s. 125-139.
 37. Maciej Fic, Z doświadczeń praktyk pedagogicznych Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część pierwsza. Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, red. I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, B, Jarosz, M. Ausz. Lublin 2014, s. 199-206.
 38. Maciej Fic, Lepsze jest wrogiem dobrego. Z rozważań nad reformą edukacji historycznej 2009 roku, [w:] Od KEN do MEN. Edukacja młodzieży jest jedynym dla państwa ciągłego uszczęśliwiania warunkiem. Studia o instytucjach, ludziach i programach polskiej oświaty, red. M. Białokur, J. Raźniewska. Opole – Bielsko-Biała 2014, s. 161-174.
 39. Maciej Fic, Od Jagiellońskiej 25 do Granicznej 32. Lokalizacje katowickich placówek badawczych: Instytutu Śląskiego i Śląskiego Instytutu Naukowego, [w:] Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich. Budownictwo i architektura  Katowic, red. A. Barciak. Katowice 2014, s. 157-168.
 40. Maciej Fic, Działalność Józefa Kokota w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach, [w:] W służbie Śląska – Polski – Europy. Studia i szkice poświęcone Profesorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin, red. D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus. Opole 2016, s. 15-34.
 41. Maciej Fic, Henryk Rechowicz i jego wpływ na kształtowanie się środowiska naukowego Katowic, [w:] Półtora wieku dziejów Katowic. Przywracanie historycznej pamięci, red. A. Barciak. Katowice 2016, s. 273-284.
 42. Maciej Fic, Cenzura w polskiej muzyce rockowej dekady lat osiemdziesiątych XX w. (na podstawie literatury dokumentu osobistego), [w:] W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red. K. Bittner, D. Skotarczak. Poznań 2016, s. 43-57.
 43. Rola NSZZ „Solidarność” w obronie praw pracowniczych w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach, [w:] Człowiek i praca, red. G. Pańko, K. Ruhland. Wrocław 2016, s. 371-382.
 44. Maciej Fic, Wizja Śląska i Ślązaków w działalności popularyzatorskiej i twórczości naukowej Jacka Koraszewskiego, [w:] Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku, red. A. Kubica, J. Mokrosz. Katowice-Rybnik 2017, s. 115-125.
 45. Maciej Fic, Historia mówiona jako współczesny kontynuator literatury dokumentu osobistego (na przykładzie „Archiwum Historii Mówionej”), [w:] „Amor patriae nostra lex”. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej. Studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. A. Gołębiowska. Opole 2017, s. 71-81.
 46. Maciej Fic, „Wielki wybitny historyk śląski”. Biografia prof. Henryka Rechowicza jako przykład kariery naukowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] „In servitute scientiarum”. Biografistyka. Galicja. Druga Rzeczpospolita. Księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci Profesora Leszka Kuberskiego, red. A. Maziarz. Opole 2017, s. 205-220.
 47. Maciej Fic, „Bezpośrednia opieka nad Instytutem”. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec Śląskiego Instytutu Naukowego, [w:] Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948–1990, red. A. Dziuba, B. Tracz. Katowice-Warszawa 2017, s. 349-360.
 48. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Górny Śląsk w cieniu polityki historycznej. Casus Wilhelma Szewczyka, [w:] Artificem commendat opus. Region – Pamięć – Polityka. Studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz, red. E. Ganowicz. Opole 2018, s. 233-249.
 49. Maciej Fic, Migracyjny ruch wędrówkowy na obszarze województwa śląskiego/katowickiego od 1945 roku – zarys problematyki, [w:] Wędrówka Ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, red. M. Fic. Katowice 2018, s. 75-95.

 

Recenzje wydawnicze:

 1. Norman Gibbs. jeniec wojenny nr 16349. Dziennik retrospektywny, oprac. J. Lusek. Bytom 2018.
 2. W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski, Historia. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa. Warszawa 2018.
 3. Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku, r M. Świder, A. Dziurok. Katowice–Warszawa–Opole 2017.
 4. Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej, red. A. Gołębiowska, M. Świder. Opole 2017.
 5. Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk. Lublin 2017.
 6. Opolanie znani i nieznani, cz. 4. Okres międzywojenny, red. A. Dawid. Opole 2016.
 7. I wojna światowa na Śląsku. Historia – literatura – kultura, red. G.B. Szewczyk, R. Kaczmarek. Oświęcim 2016.
 8. Opolanie znani i nieznani, cz. 3. Czasy pruskie, red. A. Maziarz. Opole 2015.
 9. „Wywieziono nas bydlęcymi wagonami”. Relacje deportowanych z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku, wybór i opracowanie Sebastian Rosenbaum i Dariusz Węgrzyn, przy współpracy Kamila Kartasińskiego. Katowice 2015.
 10. Szkice z dziejów autonomii śląskiej w Drugiej Rzeczypospolitej, red. Durka. Katowice 2013.
 11. G. Grześkowiak, J. Mikitin, Powstania Śląskie 1919-1920-1921. Warszawa 2013.
 12. M. Piegza, Świętochłowice – centrum. Chorzów 2013.
 13. J. Ustrzycki. Historia. Szkoły ponadgimnazjalne. Podręcznik. Zakres podstawowy. Gdynia 2012.
 14. S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponagimnazjalnych. Zakres podstawowy. Warszawa 2012.
 15. A. Brzozowski, G. Szczepański, Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006. Podręcznik do historii dla klasy I liceum i technikum- zakres podstawowy. Warszawa 2012.
 16. J. Chachaj, J. Drob. Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III. Warszawa 2011.
 17. Górny Śląsk na zakręcie historii. Konspekty zajęć dla gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych, red. D. Jądro, S. Kucharczak. Rybnik 2011.
 18. M. Piegza, Chorzowskie Szkoły dawniej i obecnie. Chorzów 2010.
 19. P. Kuzia, Dziesięć lat „Siódemki”. Z dziejów dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie. Jaworzno 2003.
dr Artur Mękarski
Dodany 07/02/2013 o 08:12 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359-1137

e-mail: artur.mekarski@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

historia historiografii

dr Joanna Mercik
Dodany 07/02/2013 o 08:12 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydatkyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1329

e-mail: joanna.gorska.us@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Historia najnowsza Polski, dzieje szkolnictwa i oświaty w Polsce XX wieku, indoktrynacja młodzieży szkolnej w PRL, aktywne metody kształcenia historycznego, propaganda i PR w czasie wojny.

Sylwetka

od grudzień2012- adiunkt w Zakładzie Metodologii i Dydaktyki Historii
lipiec 2012- uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
2002 – 2007 – studia magisterskie stacjonarne z historii o specjalizacji nauczycielskiej oraz społeczno – ekonomicznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praca magisterska pt. Rachunki podejmowania poselstwa króla hiszpańskiego Filipa III w 1601 roku. (promotor dr hab. prof. UŚ Ryszard Skowron.)
2005 – 2008 – studia zawodowe stacjonarne z socjologii reklamy i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praca licencjacka pt. Okres IV RP na okładkach polskich tygodników opinii. (promotor dr Jolanta Klimczak-Ziółek)
od października 2007 – studia stacjonarne doktoranckie z historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
czerwiec 2009 –otwarcie przewodu doktorskiego z pracą pt. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w woj. katowickim w latach 1950 – 1975. (promotor dr hab. prof. UŚ Anna Glimos-Nadgórska.)

Publikacje

Artykuły

 1. Obraz dziejów narodowych i powszechnych z lat 1914-1918 na kartach wybranych podręczników historii do gimnazjum, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne V. Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s. 344 – 352. [ISBN 978-83-7352-184-1].
 2. Lenino – zapomniane miejsce pamięci narodowej, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne VI. Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009, s. 184 – 191. [ISBN 978-83-7352-189-6].
 3. Problemy kształcenia nauczycieli w latach 60. i 70. w województwie katowickim, [w:] Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku, red. St. Juszczyk, D. Morańska, Katowice 2010, s. 42-47. [ISBN 978-83-929881-0-6]
 4. Białe plamy w nauczaniu historii. Obraz Józefa Piłsudskiego na kartach wybranych podręczników wydanych po 1945 roku, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczenie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. D. Degen, J. Gzela, Toruń 2010, s. 505-520. [ISBN 978-83-231-2460-3]
 5. Śląski eksperyment pedagogiczny – projekt organizacji „Szkoły Talentów” z 1972 roku, [w:] „Wieki Stare i Nowe”, red. M.W. Wanatowicz, I. Panic, Katowice 2010, s.182-195. [ISBN 1899-1556]
 6. Wojna polsko-bolszewicka na kartach wybranych podręczników II i III RP, [w:] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Oświata – religia – kultura i społeczeństwo. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010, s. 119-129. [ISBN 978-83-929815-2-7]
 7. Śląskie projekty szkół dla młodzieży wybitnie uzdolnionej (lata siedemdziesiąte XX wieku), [w:] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, s. 353-362. [ISBN 978-837587-503-4, 978-83-7587-506-5]
 8. Problemy z realizacją programów nauczania w liceach ogólnokształcących w PRL-u w województwie katowickim, [w:] Edukacja 2010, t. I, red. G. Pańko, M. Skotnicka, B. Techmańska, Wrocław 2011, s. 177-189. [ISBN 978-83-7126-270-08, 978-83-62105-64-9]
 9. Dekada Edwarda Gierka w podręcznikach gimnazjalnych, „Wiadomości Historyczne”, nr 2, 2011, s. 36-40. [ISSN 0511-9162]
 10. Czy komiks może być źródłem wiedzy historycznej ucznia ? (na przykładzie serii przygód Asteriksa i Obeliksa). – przygotowywany do druku
 11. Filmy sandałowe jako źródło wiedzy ucznia o starożytnym świecie (Grecja i Rzym). – przygotowywany do druku

Recenzje

 1. Górny Śląsk na zakręcie historii. Konspekty zajęć dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, red. D. Jądro, S. Kucharczak, Rybnik 2011.
dr Iwona Pietrzyk
Dodany 07/02/2013 o 08:11 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1137

e-mail: iwona.pietrzyk@interia.pl

Zainteresowania badawcze

Nauki pomocnicze historii, dyplomatyka, paleografia, sfragistyka, epigrafika.

Sylwetka

Życiorys naukowy

1999 – magister historii Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Kancelaria i dokument książąt opolskich Bolesława II i Bolesława III (1313-1382), wyróżnienie na konkursie im. S. Herbsta za pracę magisterską.
2003 – dr n. hum. Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, Nagroda Rektora UŚ za pracę doktorską.

Granty badawcze

Grant KBN „Klęski elementarne na ziemiach polskich” ( 0168 / H01/ 2005/29)

Publikacje

Prace zwarte

Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, Katowice 2008, ss. 194. ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-1700-7.

Artykuły opublikowane

 1. Funkcjonowanie górnośląskich kancelarii książęcych w XIV wieku na przykładzie kancelarii książąt opolskich – Bolesława II i Bolesława III [w:] Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. III, cz. I, s. 367-376. ISBN 83-87843-08-3
 2. Z dziejów bibliotek parafialnych w gminie Wilamowice [w:] Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy. Red. A. Barciak, Wilamowice 2001. ISBN 83-915888-0-7
 3. Ikonografia pieczęci Przemyślidów opawskich do początku XV w. [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. Pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2478. Historia CLXI, Wrocław 2002. (współautor A. Barciak)
 4. Otoczenie Przemyślidów opawskich do początku XV wieku. [w:] Polacy w Czechach, Czesi w Polsce X – XVIII wiek. Pod red. Henryka Gmiterka, Wojciecha Iwańczaka. Lublin 2004, s. 41-50. ISBN 83-227-2217-6.
 5. Udział w opracowaniu „Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. T. I (do 1400 roku). Red. Antoni Barciak, Karel Müller, Wrocław-Opava 2004. ISBN 83-88430-26-2 (PL), ISBN 80-86388-17-4 (CZ)
 6. Inskrypcje katowickie jako źródło do wielokulturowości miasta. [w:] Katowice w 139 rocznicę uzyskania praw miejskich. Wielokulturowość Katowic. Red. Antoni Barciak, Katowice 2005, s. 85-93. ISBN 83-86053-57-7
 7. Jan II opawsko – raciborski jako starosta kłodzki. [w:] Korunní Země v dějinách Českého Státu. II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obywatel ve 14.-16. století, upořádaly Lenka Bobková, Jana Konvičná, Praha 2005, s. 57-68. ISBN 80-86971-07-4
 8. Inskrypcje górnośląskie – przykład Mysłowic. [w:] Studia epigraficzne, pod. Red. Joachima Zdrenki, t. 2 (2006), s. 15-25. ISBN 83-7481-032-7 (współautor Antoni Barciak)
 9. Uwagi o formularzu XIII – wiecznych dokumentów książąt opolskich. [w:] Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, pod red. Antoniego Barciaka i Wojciecha Iwańczaka, Katowice 2006, s. 161-178. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1509-4
 10. Dokument książęcy w systemie administracji księstwem opawsko-raciborskim do pocz. XV w. [w:] Korunní Země v dějinách Českého Státu. III. Rezidence a správní sídla v Zemích České Koruny ve 14.-17. stoleí, upořádaly Lenka Bobková, Jana Konvičná, Praha 2007, s. 207-217. ISBN 978-80-7308-188-1
 11. Pismo jako forma komunikacji w księstwie opawsko-raciborskim do pocz. XV w. [w:] Rola komunikacji i przestrzeni e średniowiecznych i wczesnośredniowiecznych dziejach Czech i Polski, pod red. Anny Paner i Wojciecha Iwańczaka. Gdańsk 2008, s. 216-223. ISBN 978-83-7326-517-2.
 12. Rola dokumentu w zarządzaniu księstwem na przykładzie dokumentów książąt opolskich do końca XIV w. [w:] Historia u Piastów. Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, pod red. Bogusława Czechowicza, Wydawca Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Brzeg 2008, s. 97-104. ISBN 978-83-88945-91-5
 13. Motywy religijne w dokumentach książąt opolskich [w:] Korunní země v dějinách českého státu IV. Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století, Eds. Lenka Bobková, Jana Konvičná, Nakladatelsyví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009, s. 482-488. ISBN 978-80-903756-9-7
 14. Udział dworu książęcego w kulturze pisanej na Górnym Śląsku. [w:] Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Mediaevalia Historica Bohemica 12, 2009, Praha 2009
mgr Piotr Kowalewski
Dodany 07/02/2013 o 08:10 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1329

e-mail: piotr.kowalewski@us.edu.pl

Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 08:10 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
dr Barbara Kalinowska-Wójcik,
dr hab. Wacław Gojniczek
dr Mirosław Węcki
dr Jakub Grudniewski

Historia Zakładu

Zakład powstał w wyniku przekształceń organizacyjnych w roku akademickim 2009/2010. Znalazły się w nim dwie, wcześniej samodzielne, katedry: Historii Śląska i Archiwistyki.

Główne kierunki badań

 • Badania śląskoznawcze skoncentrowane są na zagadnieniach historii nowożytnej i najnowszej. W centrum zainteresowań znajduje się tematyka: stosunków narodowościowych na obszarze śląskiego pogranicza w XVIII-XX wieku, dzieje Śląska w XX wieku, mniejszości narodowych i ich losy w państwach narodowych w Europie Środkowo-wschodniej. Obecnie pracownicy Zakładu pracują nad wspólną polsko-niemiecko-czeską syntezą dziejów Górnego Śląska od pradziejów do czasów współczesnych. Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z Historii Śląska i Dziejów Pogranicza, a także wykłady monograficzne oraz seminarium z historii Śląska XIX i XX wieku.
 • Badania naukowe z zakresu archiwistyki koncentrują się na tematyce związanej z: zarządzaniem dokumentacją współczesną, historią kancelarii, edytorstwem źródeł śląskich. Są one związane z zajęciami dydaktycznymi specjalizacji archiwalnej: Wstępem do archiwistyki, Rozwojem form kancelaryjnych, Zarządzaniem dokumentacją współczesną, Informacją archiwalną, Archiwoznawstwem, edytorstwem translatorium z języka niemieckiego i neografią. Część zajęć dydaktycznych, podczas których studenci mają bezpośredni kontakt z dokumentacją archiwalną, realizowana jest na terenie Archiwum Państwowego w Katowicach.

 

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 12 (2015)

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Dodany 07/02/2013 o 08:08 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 027

tel. służbowy (032) 359 – 1517

e-mail: ryszard.kaczmarek@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Dyrektor Instytutu Historii i Kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska

Zainteresowania badawcze

w przygotowaniu

Sylwetka

Po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim – Wydział Nauk Społecznych, kierunek historia, specjalizacja pedagogiczna (1978-1982) – w 1989 roku obronił pracę doktorską na temat: „Józef Biniszkiewicz. Biografia polityczna 1875-1940”, uzyskując w tym samym roku tytułu doktora nauk humanistycznych. W 1999 roku, po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, uzyskał tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie historia – historia XX wieku, od 2003 roku mianowany na stanowisko Profesora Uniwersytetu Śląskiego. Od 1982 roku zatrudniony w Instytucie Historii UŚ kolejno jako: asystent, adiunkt, doktor habilitowany, profesor UŚ. W latach 1999-2000 kierownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii. Od 2000 r. kierownik Zakładu Historii Śląska. W latach 1999-2002 zastępca dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Historii UŚ, 2002-2005 Prodziekan do spraw Naukowych Uniwersytetu Śląskiego.
Stypendysta Fundacji Friedricha Eberta i Konferenz der Wissenschaftlichen Akademien. W 1991 staż naukowy w Johann Gorfried Herder Institut w Marburgu, w latach 1996-1997 staż naukowy w Institut fuer Osteuropaeische Geschichte Uniwersytetu w Tybindze; 2004 Fundacja Lanckorońskich – badania naukowe w Archiv der Republik in Wien. Koordynator współpracy w ramach programu Socrates/Erasmus z uniwersytetami w: Bonn (RFN) i Graz (Austria). Pobyt na licznych kwerendach archiwalnych i bibliotecznych oraz konferencjach naukowych w: Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji i CSR.
W latach 1999-2001 kierował programem badawczym finansowanym przez KBN, pt.: „Alzacja/Lotaryngia a Górny Śląsk – dwa regiony pogranicza w latach 1648-2001
Obecnie kieruje grantem KBN (2004-2006) pod tytułem : „II wojna światowa na Górnym Śląsku”.

Publikacje

I Prace zwarte przed habilitacją

 1. Greiner P., Kaczmarek R.: Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim (1922-1939). Katowice 1993, ss.165, ISBN 83—900814-3-1.
 2. Kaczmarek R.: Józef Biniszkiewicz (1875-1940). Biografia polityczna. Katowice 1994, ss.135, ISBN 83-226-0538-2
 3. Kaczmarek R.: Z okupacyjnych dziejów gminy Lędziny (1939-1945). Lędziny 1994, ss.26.
 4. Kaczmarek R.: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939-1945. Katowice 1998, ss.250, ISBN 83-226-0821-7

II Prace zwarte po habilitacji

 1. Kaczmarek R., Kucharski M., Cybula A.: Alzacja/Lotaryngia a Górny Śląsk. Dwa regiony pogranicza 1648-2001. Katowice 2001, ss.365, ISBN 83-914309-2-8
 2. P. Greiner, R. Kaczmarek, Leksykon mniejszości w województwie śląskim w latach 1922-1939. Zarys dziejów, organizacje, działacze. Katowice 2002, ss.208, ISBN 83-7164-360-8.
 3. F. Lamprecht, Rodzina Lamprechtów i Schönów w Sosnowcu. Wspomnienia Fanny Lamprecht 1857-1918, oprac. R. Kaczmarek [edycja źródła niemieckiego wraz z tłumaczeniem i komentarzami, rec. J. Walczak] , Sosnowiec 2002, ISBN 83-915173-7
 4. Kaczmarek R., Masnyk M. (red.), Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918-1939, Katowice 2004, ISBN 83-226-1334-2.
 5. Kaczmarek R. (red.), Tyskie Browary Książęce 1629-2004, Tychy 2004, ISBN 83-921633-1-1
 6. Kaczmarek R., Studencki Z., Lamprechtowie z Sosnowca, Sosnowiec 2005, ISBN 83-89199-19-X
 7. Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Katowice 2006, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1573-6, ss. 501.

III Publikacje o zasięgu międzynarodowym przed habilitacją

 1. Kaczmarek R.: Johann Heinrich XV. Fuerst v. Pless. Aus der Geschichte der deutschen Minderheit in Polnisch-Oberschlesien in den Jahren 1918-1939. [W:] Adel und Junkertum im 19. Und 20. Jahrhundert. Biographische Studien zu ihrer politischen, oekonomischen und sozialen Entwicklung. Red. J. Laubner. Halle (Salle) 1990, s.41-53, ISBN 3-86010-225-7
 2. Kaczmarek R.: Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Oberschlesien. „Deutsche Studien” 1995, nr 126/127, s.189-201, ISSN 00-12-0812
 3. Greiner P., Kaczmarek R.: Vereinsaktivitaeten der Deutschen in Polnisch-Oberschlesien 1922-1939. „Zeitschrift fuer Ostmitteleuropa-Forschung” 1996, H.2, s.221-235; ISSN 0948-8294
 4. Kaczmarek R.: Die Darstellung der letzten Kriegsmonate sowie Flucht und Vertreibung aus Oberschlesien in der polnischen und der deutschen Historiographie. [W:] 50 Jahre Flucht und Vertreibung. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Aufnahme und Integration der Vertriebenen in die gesellschaften der Westzonen/Bundesrepublik und der SBZ/DDR. Red. M. Wille. Magdeburg 1997, s.114-123, ISBN 3-910173-83-7
 5. Kaczmarek R.: Die deutsche wirtschaftliche Penetration in Polen (Oberschlesien). [W:] Die „Neuordnung” Europas: NS-Wirtschaftspolitik in den besetzten Gebieten. Red. R.J. Overy, G. Otto, J. H. Ten Cate. Berlin 1997, s.257-273, ISBN 3-926893-46-X

IV Publikacje o zasięgu międzynarodowym po habilitacji

 1. Kaczmarek R., Nowak K.: Plan „Burka” w hornom Sliezsku a v pol’sko-ceskoslovenskom pohranici. „Acta Historica Neosoliensia”, t.2. Red. V. Varinsky. Banska Bystrica 1999, s.60-79, ISBN 80-8055-344-0
 2. Kaczmarek R., Die polnischen Sozialisten im Ruhrgebiet von 1893 bis 1914, [In:] Schimanski, Kuzorra und andere. Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem Zweiten Weltkrieg, Hg. Dittmar Dahlmann, Albert S. Kotowski, Zbigniew Karpus, Essen 2005. s. 91-119, ISBN 3-89861-434-4. II wydanie: Schimanski, Kuzorra und andere. Polnische Enwanderer im Ruhrgebiet zwischen Reichsgründung und Zweitem Weltkrieg, hg. von D. Dahlmann, A. Kotowski, Z. Karpus, Essen 2006, s.101-135, ISBN 3-89862-689-4
 3. Kaczmarek R., „Bohaterowie“ ruchu nazistowskiego i komunistycznego w tradycji regionu [w:] Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych/ Imaginiertes Oberschlesien: Mythen, Symbole und Helden in den nationalen Diskursen, Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 23, hg. J. Haubold-Stolle, B. Linek, Opole – Marburg 2005, s.248-267, ISBN 3-870969-333-1;
 4. Kaczmarek R.: Zwischen Regionalismus, Autonomismus und Separatismus. Das Elsass und Oberschlesien, 1871 bis 1945. In: Wiedergewonnene Geschichte. Zur Aneignung von Vergangenheit in den Zwischenräumen Mitteleuropas. Hrsg. v. Peter Oliver Loew, Christian Pletzing und Thomas Serrier. Wiesbaden: Harrassowitz 2006 [Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts, Bd. 22], S. 164-186.

V Artykuły recenzowane przed habilitacją

 1. Kaczmarek R.: Bolesłąw Limanowski wobec problemu odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku. [W:] Nestor polskiego socjalizmu czy tylko demokrata? Studia o Bolesławie Limanowskim. Red. S. Michalkiewicz, Z.A. Żechowski. Katowice 1987, s.84-100, ISBN 83-226-0175-1
 2. Kaczmarek R.: Stanisław Michalkiewicz (4 III 1925 – 7 XII 1985). Kwartalnik Historyczny” 1987, nr 4, s.239-240
 3. Kaczmarek R.: Pomiędzy pragmatyzmem a ideologią. Górny Śląsk w oczach administracji niemieckiej podczas II wojny światowej. „Przegląd Zachodni” 1992, nr 2, s.103-119, ISSN 0033-2437
 4. Greiner P., Kaczmarek R.: Leksykon organizacji niemieckich działających w województwie śląskim w latach 1922-1939 (projekt badawczy). „Inter Finitimos” 1992, nr 2, s.7-9.
 5. Kaczmarek R.: Śląska Partia Socjalistyczna (1928-1939). „Silesia Superior”. Śląskie Zeszyty Humanistyczne, t.1. Red. J. Drabina. Katowice 1994, s. 41-59, ISBN 83-86023-24-4
 6. Kaczmarek R.: Stefania Michejdowa. Nieznany epilog. „Zwrot” 1994, nr 3, s.65-70.
 7. Greiner P., Kaczmarek R.: Organizacje niemieckie w Bielsku i w powiecie bielskim w okresie międzywojennym. „Bielsko-Bialskie Studia Muzealne”, t.2. Red. J. Polak. Bielsko-Biała 1995, s.104-121, ISBN 83-900849-7-X
 8. P. Greiner, R. Kaczmarek, Niemcy na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, [w:] Górny Śląsk na moście Europy, red. M.M. Szczepański, Katowice 1994, s.45-53, ISBN 83-86023-22-8
 9. Kaczmarek R.: Separatyzm górnośląskiej organizacji PPS w latach 1922-1928 (Refleksje i uwagi polemiczne). [W:] Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. Red. M.W. Wanatowicz. Bytom-Katowice 1995, s.329-335, ISBN 83-85039-14-7
 10. Kaczmarek R.: Sytuacja Kościoła katolickiego na zachodnich terenach wcielonych do Rzeszy. „Saeculum Christianum” 1995, nr 1, s.67-76
 11. Kaczmarek R.: Ostatnie akordy wojny na Górnym Śląsku (rejencja katowicka w latach 1944-1945). „Rocznik Koszaliński” 1995, nr 25, s.115-129.
 12. Kaczmarek R.: Powiat miejski Królewska Huta w latach II wojny światowej. [W:] Z dziejów tradycji, historii i kultury Wielkich Hajduk. Red. J. Kurek. Chorzów-Batory 1996, s.67-85, ISBN 83-86293-07-1
 13. Kaczmarek R., Eduard Pant – szkic biograficzny. „Watra” 1995, s.51-56.
 14. Kaczmarek R.: Tychy w okresie wojny i okupacji (1939-1945). [W:] Tychy 1939-1993. Monografia miasta. Red. M.S. Szczepański. Tychy 1996, s.59-61, ISBN 83-903316-0-8
 15. Kaczmarek R.: Stagnacja i poszukiwanie nowej wizji miasta (1956-1970). [W:] Tychy 1939-1993. Monografia miasta. Red. M.S. Szczepański. Tychy 1996, s.92-100, ISBN 83-903316-0-8
 16. Kaczmarek R.: Rządy „technokratów” (1970-1980).[W:] Tychy 1939-1993. Monografia miasta. Red. M.S. Szczepański. Tychy 1996, s.100-105, ISBN 83-903316-0-8
 17. Kaczmarek R.: Powiat Tarnowskie Góry w latach II wojny światowej. [W:] Polska a Europa. Wspólnota kulturowo-dziejowa. Red. D. Woźnicki. Tarnowskie Góry 1996, s.65-80, ISBN 83-906988-0-3
 18. Kaczmarek R.: Udział książąt pszczyńskich w życiu politycznym Prus i II Rzeszy Niemieckiej. [W:] Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII-XX w. Red. W. Stępiński. Szczecin 1996, s. 179-199, ISBN 83-86992-02-6
 19. Greiner P. Kaczmarek R.: Mniejszości narodowe. [W:] Województwo śląskie (1922-1939). Red. F. Serafin. Katowice 1996, s.178-196, ISBN 83-226-0660-5
 20. Kaczmarek R.: Albert Smagon. Materiały do biografii pierwszego cieszyńskiego kreisleitera. „Pamiętnik Cieszyński”, t.11. Red. K. Nowak, I. Panic. Cieszyn 1996, s.69-73, ISSN 0137-558-x
 21. Kaczmarek R., Górny Śląsk w strukturze terenów wcielonych do Trzeciej Rzeszy. „Studia i materiały z dziejów Śląska”, t.22. Red. A. Barciak. Katowice 1997, s.128-141, ISBN 83-86053-21-6
 22. Kaczmarek R.: Górnoślązacy w administracji niemieckiej rejencji katowickiej. [W:] Górny Śląsk i Górnoślązacy w II wojnie światowej. Red. W. Wrzesiński. Bytom 1997, s.51-65, ISBN 83-905071-9-6
 23. Kaczmarek R.: Wilhelm Schneider – przywódca ruchu narodowosocjalistycznego w Królewskiej Hucie. „Zeszyty Chorzowskie”, t.3. Red. Z. Kapała. Chorzów 1998, s.306-329, ISSN 1429-5911
 24. Kaczmarek R.: Pod rządami pruskimi i niemieckimi 1742-1918. [W:] Lędziny.. Zarys dziejów. Red. F. Serafin. Lędziny 1998, s.77-149, ISBN 83-87878-00-6
 25. Kaczmarek R.: Pod okupacją niemiecką 1939-1945. [W:] Lędziny.. Zarys dziejów. Red. F. Serafin. Lędziny 1998, s.277-301, ISBN 83-87878-00-6
 26. Kaczmarek R.: Przełomy lat 1956 i 1970, ich wpływ na rozwój miasta oraz strukturę i warunki życia mieszkańców. [W:] Lędziny.. Zarys dziejów. Red. F. Serafin. Lędziny 1998, s.382-426, ISBN 83-87878-00-6
 27. Kaczmarek R.: W kwestii polaryzacji narodowościowej na Górnym Śląsku (głos w dyskusji). [W:] Od Wiosny Ludów do powstań śląskich. Red. W. Wrzesiński, Bytom 1998, s. 192-197, ISBN 83-908120-6-1

VI Artykuły recenzowane po habilitacji

 1. Kaczmarek R.: Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w planach niemieckich podczas II wojny światowej. [W:] Śląsko-zagłębiowskie konfrontacje historyczne (XIX-XX wiek). Red. M.W. Wanatowicz. Katowice 1999, s.134-161.
 2. Kaczmarek R.: Nazistowskie elity władzy na Górnym Śląsku 1939-1945. „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, t.23. Red. K. Jonca. Wrocław 2000, s.165-198.
 3. Kaczmarek R.: Wojewoda śląski Michał Grażyński w oczach polityków niemieckich. [W:] Michał Grażyński. Wojewoda na pograniczu. Red. K. Nowak. Cieszyn 2000, s.104-119, ISBN 83-88204-05-x
 4. Kaczmarek R.: Tarnowskie Góry podczas II wojny światowej. [W:] Historia Tarnowskich Gór. Red. J. Drabina. Tarnowskie Góry 2000, s. 477-510, ISBN 83-911508-3-6
 5. Kaczmarek R., Miroszewski K.: Obozy odosobnienia w przemysłowej części województwa śląskiego po II wojnie światowej. „Studia Śląskie” , t.59, Opole 2000.
 6. Kaczmarek R.: Tarnowskie Góry podczas II wojny światowej w oczach niemieckiego burmistrza. [W:] Historia Tarnowskich Gór oraz górnictwa tarnogórskiego. Tarnowskie Góry 2001, s.55-70.
 7. Kaczmarek R., Inteligencja niemiecka na Górnym Śląsku w latach 1939-1945 Losy inteligencji śląskiej w latach 1939-1945, red. Z. Kapała, Bytom 2001, s.44-61, ISBN 83-88880-25-X.
 8. Kaczmarek R., Niemiecka polityka narodowościowa na ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy [w:] Wieki Stare i Nowe, t. II, red. I. Panic, M.W. Wanatowicz, Katowice 2001
 9. Kaczmarek R., Ruch nazistowski w Gliwicach w latach 1933-1945, Rocznik Muzeum w Gliwicach, T. XVII (2002), ISSN 0860-09-37, s.215-250.
 10. Kaczmarek R., Katowice – stolica pruskiej prowincji w czasie II wojny światowej, [w:] Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak. Katowice 2002, s.105-125, ISBN 83-86053-46-1
 11. Kaczmarek R., Akcja „Meteor”. Penetracja śląskich elit politycznych przez aparat bezpieczeństwa w latach 1945-1955, „Studia Śląskie” 2002, ISSN 0039-3355
 12. Kaczmarek R., Władze niemieckie wobec podziemia niepodległościowego na Podbeskidziu w latach 1939-1945, [w:]Podziemie niepodległościowe na Podbeskidziu w latach 1939-1947, red. A. Namysło, T. Kurpierz, Bielsko-Biała 2002, s.15-40, ISBN 83-908913-7-9.
 13. Kaczmarek R., Kapała Z., Świętochłowice w latach 1939-1945, [w:] Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthütte-Zgoda, red.A. Dziurok, Katowice-Świętochłowice 2002, s. 17-30, ISBN 83-89078-11-2.
 14. R. Kaczmarek, Górny Śląsk i Alzacja (1918-1945). Problemy narodowościowe w dwóch regionach pogranicza, [w:] Dwa pogranicza Galicja Wschodnia i Górny Śląsk. Historia – Problemy – Odniesienia, red. Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak, Rzeszów 2003, s.41-62, ISBN 83-7338-087-6
 15. R. Kaczmarek, Źródła archiwalne do dziejów medycyny na Górnym Śląsku 1918-1945, [w:] Górny Śląsk – dzieje medycyny i farmacji, problemy dokumentacji i metodologii badań, red. M. Dyrda, Katowice 2003.
 16. R. Kaczmarek, Józef Biniszkiewicz – niepodległościowy socjalista, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku (cz.2), red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2004, s.23-35, ISBN 83-7395-041-9
 17. R. Kaczmarek, Rudolf Wiesner – przywódca górnośląskich nazistów, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku (cz.2), red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2004, s.195-211, ISBN 83-7395-041-9
 18. R. Kaczmarek, Polscy i niemieccy działacze mniejszościowi na Górnym Śląsku i ich losy w okresie II wojny światowej, [w:] Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze plebiscytowym, red. Michał Lis, Opole 2004, s.154-177, ISBN 83-7126-187-X
 19. R. Kaczmarek, Górnoślązacy i górnośląscy gauleiterzy, „Biuletyn IPN“, nr 6-7, czerwiec-lipiec 2004, s.46-52.
 20. R. Kaczmarek, Od skupisk ludności do miast: urbanizacja w Zagłębiu Dąbrowskim od I wojny światowej, [w:] Zagłębie Dąbrowskie w czasach zaborów i walk o niepodległość (do 1918 roku), red. J. Walczak, Sosnowiec 2004, s. 39-65, ISBN 83-89199-13-0
 21. R. Kaczmarek, Niemiecki Konsulat Generalny w Katowicach, [w:] Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918-1939, red. R. Kaczmarek, M. Masnyk, Katowice 2004, s. 90-118, ISBN 83-226-1334-2
 22. Kaczmarek R., Browar Książęcy w czasach pruskich (1740-1918), [w:] Tyskie Browary Książęce 1629-2004, red. R. Kaczmarek, Tychy 2004, s.38-100, ISBN 83-921633-1-1
 23. Kaczmarek R., Browar Książęcy w niepodległej Polsce (1918-1939), , [w:] Tyskie Browary Książęce 1629-2004, red. R. Kaczmarek, Tychy 2004, s.100-130, ISBN 83-921633-1-1
 24. Browary Książęce podczas II wojny światowej (1939-1945), , [w:] Tyskie Browary Książęce 1629-2004, red. R. Kaczmarek, Tychy 2004, s.130-142 , ISBN 83-921633-1-1
 25. R. Kaczmarek, Niemiecka polityka narodowościowa na Górnym Śląsku (1939-1945), „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej“ 2004, nr 2, s.115-138.
 26. R. Kaczmarek, Antyżydowska polityka władz niemieckich w rejencji katowickiej, [w:] Zagłada Żydów zagłębiowskich, red. A. Namysło, Będzin 2004, s.13-32, ISBN 83-55895-7-5
 27. R. Kaczmarek, Penetracja struktur śląskiego okręgu ZWZ-AK przez gestapo, [w:] Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. Akta Konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniu 20-22.10.2002 przez Polską Akademię Umiejętności, Muzeum Armii Krajowej, Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów Polski i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Zdzisław J. Kapera, Marian Zgórniak, Kraków 2004, s.223-246, ISBN 83-88857-94-0
 28. R. Kaczmarek, Powstania śląskie i plebiscyt; W okresie międzywojennym (1922-1939); Gmina Chełm w latach 1945-1994, [w:] Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, red. J. Myszor, Chełm Śląski 2004, s. 92-177, ISBN 83-86053-55-0
 29. Kaczmarek R., Przejęcie władzy przez Hitlera w 1933 roku – spór historiograficzny, [w:] Rozwój Śląska wczoraj-dziś-jutro. Publikacja pokonferencyjna, Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole 2004, s. 43-62, ISBN 83-917362-9-6
 30. R. Kaczmarek, Samorząd i władze miejskie Gliwic w okresie rządów nazistów (1933-1939), [w:] „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XIX, Gliwice 2004, s.145-159, ISSN 0860-0937
 31. Kaczmarek R., Środowisko naukowe i artystyczne w prowincji górnośląskiej (1941-1945), [w:] Losy inteligencji śląskiej w latach 1939-1945, t.2, red. Zbigniew Kapała, Bytom 2005, s.7-40, ISBN 83-88880-30-6
 32. Kaczmarek R., Miejsce KL Auschwitz w planach zagłady Żydów europejskich, „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” 2005, nr 48, s.10-20.
 33. R. Kaczmarek, Życie codzienne na Górnym Śląsku podczas drugiej wojny światowej w świetle zarządzeń władz niemieckich, [w:] Sa codzienność po drugiej wojnie światowej, red. Zygmunt Woźniczka, Katowice 2006, s.37-53, ISBN 0208-6336
 34. R. Kaczmarek, Narastanie antysemityzmu w prasie gliwickiej 1933-1939, [w:] Żydzi gliwiccy, wyd. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2006, s. 203-217, ISBN 83-89856-08-5
 35. R. Kaczmarek, Koniec II wojny światowej na Górnym Śląsku w świetle meldunków Grupy Armii Środek, [w:] Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, red. Zygmunt Woźniczka, Katowice 2006, s. 83-94, ISBN 83-97455-89-X

VII Recenzje

 1. Kaczmarek R. (rec.): Der Aufstieg der deutschen Arbeiterbewegung. Sozialdemokratie und Freie Gewerkschaften im Parteiensystem und Sozialmilieu des Kaiserreiches. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1992, nr 3-4, s.520-522
 2. Kaczmarek R. (rec.): Popularyzatorsko o Śląsku. M. Dyba, Śląskie drogi. „Wiadomości Historyczne” 1993, nr 2, s.105-106
 3. Kaczmarek R.(rec.): J. Myszor: Kościół-państwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939-1945. „Oberschlesisches Jahrbuch” , t.10. Berlin 1994, s.240-242
 4. Kaczmarek R. (rec.): W. Wrzesiński: „Nachbar oder Feind?” Aus den Studien ueber die Geschichte des Bildnisses eines Deutschen in Polen in den Jahren 1795-1939. Kulturpolitische Korrespondenz” 1994, nr 893, s.17
 5. Kaczmarek R. (rec.): F. Serafin, Stosunki polityczne, społeczne i ruch narodowy w Pszczyńskiem w latach 1918-1922. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1995, nr 1-2, s.143-144
 6. Kaczmarek R. (rec.): Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Red. W. Długoborski, F. Piper, t.I-V. „Dzieje Najnowsze” 1998, nr 4, s.218-222.
 7. Kaczmarek R. (rec.): Blick zurueck ohne Zorn. Polen und Deutsche in Geschichte und Gegenwart. Hg. D. Beyrau. „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 3, s.205-207
 8. Kaczmarek R. (rec.): Kultura i obyczajowość mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku. Materiały z sesji naukowej 7 października 2000 roku, red. J. Kurek, Chorzów Batory 2001, „Zeszyty Chorzowskie” 2002, T. VII, Red. Z. Kapała, Chorzów 2003, s.419-421.

VIII Ważniejsze prace o charakterze popularnonaukowym

Zwarte

 1. Lipok-Bierwiaczonek M, Kaczmarek R.: Tychy. Obrazy z przeszłości. Tychy brw., ss.75.
 2. Kaczmarek R.: Kiedy wojna była codziennością. Bieruń Stary 1939-1945. Bieruń 1995, ss.37.
 3. Kaczmarek R.: Zamek w Tychach. Tychy 1999, ss.23, ISBN 83-912017-2-4
 4. Greiner P., Gronkowska E., Kaczmarek R. Miroszewski K.: Szkolny Słownik Historii Polski. Katowice 2000, ss.490, ISBN 83-7183-177-3
 5. Greiner P., Kaczmarek R., Miroszewski K., Paździora M.: Szkolny Słownik Historii Powszechnej. Katowice 2001, ss.717, ISBN 83-7183-198-6

Artykuły

 1. Kaczmarek R.: W rocznicę strajku 1889 roku. „Kalendarz Śląski 1989”. Bytom 1989, s. 87-93
 2. Kaczmarek R.: Czy zawsze przeciw Polsce? Górnośląscy przywódcy mniejszości niemieckiej – Otto Ulitz i Rudolf Wiesner. „Kalendarz na rok 1996 Nasza Ziemia”. Katowice 1996, s. 157-161.
 3. 17 biogramów w Słowniku Biograficznym Ziemi Pszczyńskiej. Red. A. Lysko. Pszczyna 1995, ISBN 83-903008-0-X
 4. Cykl artykułów i kalendarium zamieszczone w Śląsku 2003/2004
 5. Artykuły zamieszczane w dziennikach i tygodnikach: „Dziennik Zachodni”, „Echo”, „Polityka”, „Śląsk”
 6. Być Ślązakiem, rozmowy Biuletynu IPN z A. Dziurokiem, ks. J. Myszorem, R. Kaczmarkiem, „Biuletyn IPN” nr 6-7, czerwiec-lipiec 2004, s.4-34.
 7. Kaczmarek R.: Działania wojenne w Pszczynie i Katowicach we wrześniu 1939 roku/ Kriegsereignisse In pless uns Kattowitz im September 1939, [w:] „Pszczyńskie Pogaduszki/Plesser Plaudereien. Czasopismo Stowarzyszenia Przyjaciele Dialogu w Muzeum Zabytkowym w Pszczynie/Zeitschrift der Gesellschaft Frunde des Dialogs im Schlossmuseum von Pless”, 1 Rocznik/1. Jahrgang 2005, Pszczyna 2005, s.58-65, ISBN 83-920435-6-1.
 8. Kaczmarek R., Katowice – geneza przemysłowego miasta, [w:] Wpływ katowickiego hutnictwa na rozwój miasta. Sesja Materiały posesyjne, Katowice 2005, s. 23-35. ISBN 83-905485-6-9

IX Recenzje wydawnicze prac naukowych

 • COP Jaworzno, red. K. Mieroszewski, Z. Woźniczka, Jaworzno 2003
 • Zeszyty Chorzowskie, red. J. Kurek, Chorzów 2003
 • L. Filip, Żydzi w Oświęcimiu 1918-1941, Oświęcim 2003, ISBN 83-911188-0-0; edycja niemiecka: L. Filip, Juden in Oświęcim 1918-1941, Verlag Scientia, Oświęcim 2005. [wydanie niemieckie: Filip Lucyna, Juden In Oświęcim 1918-1945, Oświęcim 2005, ISBN 83-911188-1-9
 • Łukasz Kuś, Niemcy górnośląscy. Leksykon biograficzny. Gliwice/Opole 2004, ISBN 83-917362-8-8
 • Powstania śląskie i plebiscyt z perspektywy osiemdziesięciolecia, pod red. Marka Masnyka, Opole 2003, ISBN 83-7395-012-5
 • Marek Masnyk, Granica polsko-niemiecka na Górnym Śląsku w polityce Polski i mocarstw zachodnioeuropejskich w 1921 roku, Opole 2005, ISBN 83-7395-108-3
 • Rafał Bula, Unicestwieni przez wojnę i kłamstwo. Ofiary wojny w gminie i parafii Chełm Śląski, Chełm Śląski 2005, ISBN 83-918061-7-0
 • Bogdan Kloch, Aleksandra Grabiec, Kościół p.w. św. Antoniego w Rybniku. Zeszyty Rybnickie 4, Rybnik 2006, [rec. wspólnie z Idzi Panic), ISBN 83-920163-3-5
 • Grzegorz Bębnik, Wrzesień 1939, Katowice 2006
dr Barbara Kalinowska-Wójcik
Dodany 07/02/2013 o 08:08 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 335

tel. służbowy (032) 359 – 1479

e-mail: barbara.kalinowska-wojcik@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Koordynator praktyk administracyjno-samorządowych (IH)

Zainteresowania badawcze

Historia archiwów i archiwaliów górnośląskich, Żydzi na Górnym Śląsku, zarządzanie dokumentacją współczesną, oraz historia miast górnośląskich.

Sylwetka

Ukończyła III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim (1995-2001) oraz Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (1999-2000), studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (2000-2005). W 2005 roku obroniła pracę doktorska pod tytułem: „Ezechiel Zivier (1868-1925). Archiwista i historyk” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. E. Długajczyka. Od 2005 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Archiwistyki i Historii Śląska Instytutu Historii UŚ oraz w Archiwum Państwowym w Katowicach. Stypendystka: GFPS-u, Instytutu Herdera w Marburgu i BUWiWM.

Publikacje (wybór)

 1. 65 lat Archiwum Państwowego w Katowicach, [w:] „Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Poznań 1998, s. 77-85;
 2. Kształcenie archiwistów w Niemczech, [w:] „Pamiętnik IV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Katowice 2000, s. 25-33;
 3. Komputerowa baza danych dla zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach, [w:] „Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Lublin 2002, s. 29-40;
 4. Okres międzywojenny, [w:] Dzieje Orzesza, Orzesze 2002, s. 180-264;
 5. W okresie II wojny światowej, [w:] Dzieje Orzesza, Orzesze 2002, s. 322-342;
 6. Widoki miast górnośląskich – rozważania nad formą przekazu, [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich, pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego, Wrocław 2002, s. 69-83;
 7. Żydzi na Śląsku. Chciani lub niechciani – na marginesie losów dr. Ezechiela Ziviera, [w:] Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych/ Imaginiertes Oberschlesien: Mythen Symbole und Helden in den nationalen Diskursen, red. J. Haubold-Stolle, B. Linek, (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung), Opole-Marburg 2005, s. 235-247.
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by