Zmiany w strukturze wewnętrznej IH od 1 X 2019
Dodany 07/10/2019 o 18:59 przez MF

W konsekwencji wejścia w życie reformy szkolnictwa wyższego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od 12 X 2019 likwidacji uległy struktury istniejące dotąd wewnątrz Instytutu Historii. W miejsce zakładów wprowadzone zostały zespoły badawcze, zorganizowane jednak na odmiennych zasadach. Informacje na temat zakładów pozostawione na stronie zostają dla zapewnienia zainteresowanym pełniejszej informacji na temat dotychczasowej aktywności naukowo-dydaktycznej pracowników Instytutu.

Inf. dot. zmiany terminu posiedzenia Rady Wydziału Nauk Społecznych
Dodany 06/06/2019 o 08:05 przez LŻ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych zaplanowane na 25.06.2019 r. zostało przełożone na dzień  2.07.2019 r. (na godzinę 11.00).

Wykaz pracowników Instytutu Historii
Dodany 04/11/2018 o 12:25 przez MF

Bartnik Agnieszka – dr (badania z zakresu historii starożytnej)

Barwicka-Makula Aleksandra – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Boroń Piotr – dr hab. (badania z zakresu historii starożytnej – pradziejów ziem polskich)

Czwojdrak Bożena – dr hab. (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Duda Paweł – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Fertacz Sylwester – dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Fic Maciej – dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej i dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie)

Gojniczek Wacław – dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej i archiwistyki)

Grudniewski Jakub – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w. i archiwistyki)

Gruszczyk Marcela – dr (badania z zakresu historii najnowszej)

Hojka Zbigniew – dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Januszewska-Jurkiewicz Joanna – dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Kaczanowicz Wiesław – prof. dr hab. (badania z zakresu historii starożytnej)

Kaczmarek Ryszard – prof. dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Kalinowska-Wójcik Barbara – dr (badania z zakresu historii najnowszej) – urlop w roku akademickim 2019/2020

Kałuski Tomasz – dr (badania z zakresu historii nowożytnej i nauk pomocniczych historii)

Kluczek Agata A. – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii starożytnej)

Kowalewski Piotr – dr (badania z zakresu metodologii i historiografii)

Krzyżanowski Lech – dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Madziar Dawid – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Malczewska-Pawelec Dorota – dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w., metodologii i historiografii)

Mercik Joanna – dr (badania z zakresu historii najnowszej i dydaktyki historii)

Mękarski Artur – dr (badania z zakresu metodologii i historiografii)

Miroszewski Kazimierz – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Morawiec Jakub – dr hab. (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Nabiałek Karol – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Nawrot Dariusz – prof. dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Niemczyk Katarzyna – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Nowak Krzysztof – dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Pawelec Tomasz – prof. dr hab. (badania z zakresu metodologii i historiografii)

Pietrzyk Iwona – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej i nauk pomocniczych historii)

Rogosz Norbert – dr hab. (badania z zakresu historii starożytnej)

Rolnik Dariusz – dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Rychel-Mantur Dominika – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Skowron Ryszard – prof. dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Skrzypek Miłosz – dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Skrzypietz Aleksandra – dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Sokulski Mateusz – dr (badania z zakresu historii najnowszej)

Sperka Jerzy – prof. dr hab. (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Szpak Jacek – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Tomasiewicz Jarosław – dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Węcki Mirosław – dr (badania z zakresu historii najnowszej i archiwistyki)

Wilczok Katarzyna – dr (badania z zakresu historii najnowszej)

Woźny Maciej – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Idzi Panic (ur. 1952)
Dodany 22/10/2018 o 12:38 przez MF

Prof. zw. dr hab. Idzi Panic – urodzony w 1952 roku w Wodzisławiu Śląskim. Z Instytutem Historii UŚ związany od początku lat 90. XX wieku do 2018 roku. Mediewista. W latach 1998-2002 dyrektor Instytutu, w latach 2002-2005 zastępca dyrektora. Od 1998 do 2018 był kierownikiem Zakładu Historii Średniowiecznej IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu (1992); Początki Węgier. Polityczne aspekty formowania się państwa i społeczeństwa węgierskiego w końcu IX i w pierwszej połowie X wieku (1995); Ostatnie lata Wielkich Moraw (2000); Zachodniosłowiańska nazwa „Niemcy” w świetle źródeł średniowiecznych (2007); Jak my ongiś godali: język mieszkańców Górnego Śląska od średniowiecza do połowy XIX wieku (2015).

Skład dyrekcji Instytutu Historii
Dodany 19/05/2018 o 06:49 przez Administrator

(fot. Małgorzata Tyrybon)

Dyrektor Instytutu Historii – prof. dr hab. Jerzy Sperka
Zastępca dyrektora IH – dr hab. Dariusz Rolnik
Dyrektor kierunków prowadzonych przez IH – dr hab. Maciej Fic
Zastępca dyrektora kierunków – dr hab. Jakub Morawiec

Kierownik Biura Ewaluacji i Obsługi IH – mgr Lidia Żalińska

Antoni Barciak (ur. 1947)
Dodany 29/03/2016 o 06:44 przez Administrator

Prof. dr hab. Antoni Barciak – urodzony 28 VIII 1947 roku w Hecznarowicach. Z Instytutem Historii UŚ związany od początku lat 70. XX wieku do 2017 roku. Mediewista i badacz nauk pomocniczych historii. W latach 1994-2014 był kierownikiem Zakładu Nauk Pomocniczych Historii IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II : studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie XIII wieku (1982);Czechy oraz ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku : polityczno-ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski (1992);Między Polską a Czechami : Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza (2012).

Józef Chlebowczyk (1924-1985)
Dodany 29/03/2016 o 06:43 przez Administrator

Prof. dr hab. Józef Chlebowczyk – urodzony 19 I 1924 roku w Karwinie (Czechosłowacja), zmarł 14 VII 1985 roku w Sozopolu (Bułgaria). Z Instytutem Historii UŚ związany od 1972 roku do śmierci, wcześniej m.in. pracował w Instytucie Historii PAN we Wrocławiu oraz Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach. Badacz dziejów społeczno-gospodarczych i narodowych Śląska oraz Europy Środkowo-Wschodniej (zwłaszcza procesów narodowotwórczych w środkowej Europie). Był m.in. prorektorem Uniwersytetu Śląskiego ds. Filii w Cieszynie, kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej IH UŚ oraz dyrektorem IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX (1971); O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (Od schyłku XVIII do początków XX w.) (1983); Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia:prawo do samookreślenia i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie światowej i po jej zakończeniu (1988).

Edward Długajczyk (ur. 1939)
Dodany 29/03/2016 o 06:43 przez Administrator

Prof. dr hab. Edward Długajczyk – urodzony w 1939 roku. Z IH UŚ związany w latach 2001-2009, wcześniej zatrudniony m.in. w Archiwum Państowym w Katowicach. Badacz politycznych i wojskowych dziejów Górnego Śląska w XX wieku. Był kierownikiem Zakładu Archiwistyki IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Górny Śląsk po powstaniach i plebiscycie (1977); Sanacja śląska 1926-1939: zarys dziejów politycznych (1983); Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939 (1990); Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919–1922 (2001); Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919–1920 (2005).

Wacław Długoborski (ur. 1926)
Dodany 29/03/2016 o 06:42 przez Administrator

Prof. dr Wacław Długoborski – urodzony 3 I 1926 roku w Warszawie. Z Instytutem Historii UŚ związany od 1970 roku, wcześniej zatrudniony m.in. w Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim, Instytucie Historii PAN we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Badacz historii gospodarczej Polski oraz tzw. dziejów ruchu robotniczego. Wypełniał m.in. obowiązki prodziekana Wydziału Humanistycznego UŚ oraz dyrektora IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Zarys historii gospodarczej Polski: (do roku 1939) (1964); Więź ekonomiczna między Zagłębiami Górnośląskim i Dąbrowskim w epoce kapitalizmu (do 1877 roku) (1973).

Anna Glimos-Nadgórska (ur. 1950)
Dodany 29/03/2016 o 06:42 przez Administrator

Dr hab. prof. UŚ Anna Glimos-Nadgórska – urodzona 7 VIII 1950 roku w Strzemieszycach (dziś część Dąbrowy Górniczej). Z IH UŚ związana od 1974 do 2015 roku. Badaczka dziejów polskiego szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku (zwłaszcza na terenach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego) oraz dydaktyki historii. Długoletni kierownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii.

Najważniejsze publikacje: Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego: (1922-1939) (2000); Zarys monograficzny chorzowskich szkół powszechnych (1922-1939) (2006); Szkolnictwo Będzina 1795-1918 wraz z tekstami źródłowymi (2012).

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by