dr Joanna Mercik
Dodany 07/02/2013 o 08:12 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydatkyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1329

e-mail: joanna.mercik@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Historia społeczno-polityczna Polski XX wieku, laicyzacja i ateizacja dzieci i młodzieży w PRL, aktywne metody kształcenia historycznego, propaganda i PR w czasie wojny,

Sylwetka

2012– doktorat z nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w woj. katowickim w latach 1950 – 1975. [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. UŚ dr hab. Anna Glimos-Nadgórska].
2008 – licencjat z socjologii reklamy i komunikacji społecznej na podstawie pracy Okres IV RP na okładkach polskich tygodników opinii. [Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, promotor dr Jolanta Klimczak-Ziółek)
2007– magisterium z historii na podstawie pracy Rachunki podejmowania poselstwa króla hiszpańskiego Filipa III w 1601 roku.[Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. dr hab. Ryszard Skowron]. Otrzymanie tytułu Absolwenta Roku 2007.
W 2009 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Historii [IH] Uniwersytetu Śląskiego: najpierw jako asystentka i stypendystka IH (2009-2012), następnie od 2012 roku jako adiunkt. W latach 2013-2018 przebywała na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, od 2019 roku wróciła do pracy na stanowisko starszego wykładowcy.
Była nauczycielką historii i wychowawcą wspierającym w Gimnazjum nr 16 im. M. Konopnickiej w Sosnowcu  (2007-2009), a także współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną Jaworznie w zakresie obserwacji przebiegu egzaminów maturalnych.

Publikacje

  1. Obraz dziejów narodowych i powszechnych z lat 1914-1918 na kartach wybranych podręczników historii do gimnazjum, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne V. Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s. 344 – 352.
  2. Lenino – zapomniane miejsce pamięci narodowej, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne VI. Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009, s. 184 – 191.
  3. Problemy kształcenia nauczycieli w latach 60. i 70. w województwie katowickim, [w:] Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku, red. St. Juszczyk, D. Morańska, Katowice 2010, s. 42-47.
  4. Białe plamy w nauczaniu historii. Obraz Józefa Piłsudskiego na kartach wybranych podręczników wydanych po 1945 roku, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczenie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. D. Degen, J. Gzela, Toruń 2010, s. 505-520.
  5. Śląski eksperyment pedagogiczny – projekt organizacji „Szkoły Talentów” z 1972 roku, [w:] „Wieki Stare i Nowe”, red. M.W. Wanatowicz, I. Panic, Katowice 2010, s.182-195.
  6. Wojna polsko-bolszewicka na kartach wybranych podręczników II i III RP, [w:] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Oświata – religia – kultura i społeczeństwo. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010, s. 119-129.
  7. Śląskie projekty szkół dla młodzieży wybitnie uzdolnionej (lata siedemdziesiąte XX wieku), [w:] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, s. 353-362.
  8. Problemy z realizacją programów nauczania w liceach ogólnokształcących w PRL-u w województwie katowickim, [w:] Edukacja 2010, t. I, red. G. Pańko, M. Skotnicka, B. Techmańska, Wrocław 2011, s. 177-189.
  9. Dekada Edwarda Gierka w podręcznikach gimnazjalnych, „Wiadomości Historyczne”, nr 2, 2011, s. 36-40.
Copyright (c) 2013-2020 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by