dr Iwona Pietrzyk
Dodany 07/02/2013 o 08:11 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1137

e-mail: iwona.pietrzyk@interia.pl

Pełnione funkcje

Funkcja sekretarza w czasopiśmie naukowym wydawanym przez Instytut Historii UŚ „Średniowiecze Polskie i Powszechne”

Zainteresowania badawcze

Nauki pomocnicze historii, dyplomatyka, paleografia, sfragistyka, epigrafika.

Sylwetka

Życiorys naukowy

1999 – magister historii Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Kancelaria i dokument książąt opolskich Bolesława II i Bolesława III (1313-1382), wyróżnienie na konkursie im. S. Herbsta za pracę magisterską.
2003 – dr n. hum. Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, Nagroda Rektora UŚ za pracę doktorską.

Publikacje

Prace zwarte

Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, Katowice 2008, ss. 194. ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-1700-7.

Artykuły opublikowane

 1. Funkcjonowanie górnośląskich kancelarii książęcych w XIV wieku na przykładzie kancelarii książąt opolskich – Bolesława II i Bolesława III [w:] Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. III, cz. I, s. 367-376. ISBN 83-87843-08-3
 2. Z dziejów bibliotek parafialnych w gminie Wilamowice [w:] Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy. Red. A. Barciak, Wilamowice 2001. ISBN 83-915888-0-7
 3. Ikonografia pieczęci Przemyślidów opawskich do początku XV w. [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. Pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2478. Historia CLXI, Wrocław 2002. (współautor A. Barciak)
 4. Otoczenie Przemyślidów opawskich do początku XV wieku. [w:] Polacy w Czechach, Czesi w Polsce X – XVIII wiek. Pod red. Henryka Gmiterka, Wojciecha Iwańczaka. Lublin 2004, s. 41-50. ISBN 83-227-2217-6.
 5. Udział w opracowaniu „Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. T. I (do 1400 roku). Red. Antoni Barciak, Karel Müller, Wrocław-Opava 2004. ISBN 83-88430-26-2 (PL), ISBN 80-86388-17-4 (CZ)
 6. Inskrypcje katowickie jako źródło do wielokulturowości miasta. [w:] Katowice w 139 rocznicę uzyskania praw miejskich. Wielokulturowość Katowic. Red. Antoni Barciak, Katowice 2005, s. 85-93. ISBN 83-86053-57-7
 7. Jan II opawsko – raciborski jako starosta kłodzki. [w:] Korunní Země v dějinách Českého Státu. II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obywatel ve 14.-16. století, upořádaly Lenka Bobková, Jana Konvičná, Praha 2005, s. 57-68. ISBN 80-86971-07-4
 8. Inskrypcje górnośląskie – przykład Mysłowic. [w:] Studia epigraficzne, pod. Red. Joachima Zdrenki, t. 2 (2006), s. 15-25. ISBN 83-7481-032-7 (współautor Antoni Barciak)
 9. Uwagi o formularzu XIII – wiecznych dokumentów książąt opolskich. [w:] Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, pod red. Antoniego Barciaka i Wojciecha Iwańczaka, Katowice 2006, s. 161-178. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1509-4
 10. Dokument książęcy w systemie administracji księstwem opawsko-raciborskim do pocz. XV w. [w:] Korunní Země v dějinách Českého Státu. III. Rezidence a správní sídla v Zemích České Koruny ve 14.-17. stoleí, upořádaly Lenka Bobková, Jana Konvičná, Praha 2007, s. 207-217. ISBN 978-80-7308-188-1
 11. Pismo jako forma komunikacji w księstwie opawsko-raciborskim do pocz. XV w. [w:] Rola komunikacji i przestrzeni e średniowiecznych i wczesnośredniowiecznych dziejach Czech i Polski, pod red. Anny Paner i Wojciecha Iwańczaka. Gdańsk 2008, s. 216-223. ISBN 978-83-7326-517-2.
 12. Rola dokumentu w zarządzaniu księstwem na przykładzie dokumentów książąt opolskich do końca XIV w. [w:] Historia u Piastów. Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, pod red. Bogusława Czechowicza, Wydawca Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Brzeg 2008, s. 97-104. ISBN 978-83-88945-91-5
 13. Motywy religijne w dokumentach książąt opolskich [w:] Korunní země v dějinách českého státu IV. Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století, Eds. Lenka Bobková, Jana Konvičná, Nakladatelsyví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009, s. 482-488. ISBN 978-80-903756-9-7
 14. Udział dworu książęcego w kulturze pisanej na Górnym Śląsku. [w:] Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Mediaevalia Historica Bohemica 12, 2009, Praha 2009
 15. Lista świadków w dokumentach czarnowąskich w średniowieczu [w:] Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, pod. Red. Józefa Dobosza, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 391-396. ISBN 978-83-7177-557-4.
 16. Elita władzy w księstwie opolskim do drugiej połowy XIV wieku [w:] Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych, red. Wojciech Iwańczak, Janusz Smołucha, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 285-314. ISBN 987-83-7188-769-7.
 17. Klasztor Klarysek w Opawie i jego znaczenie w średniowieczu [w:] Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. Andrzej Radzimiński, Dariusz Karczewski, Zbigniew Zyglewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz-Toruń 2010, s. 353-361. ISBN 978-83-7096-763-5, ISBN 978-83-231-2519-8.
 18. Inicjały na czternastowiecznych dokumentach książąt opolskich (Bolesława II i Bolesława III)”, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” (9)13, 2017, s. 93-112.

Udział w grantach i projektach badawczych

– Grant KBN „Klęski elementarne na ziemiach polskich” ( 0168 / H01/ 2005/29)

Copyright (c) 2013-2020 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by