dr hab. Maciej Fic
Dodany 07/02/2013 o 08:15 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 121

tel. służbowy (032) 359 19 86

e-mail: maciej.fic@us.edu.pl

Informacje dodatkowe:

W latach 2008-2016 zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Od 2016 do 1919 p.o. zastępcy dyrektora IH ds. dydaktycznych oraz pełnomocnik dziekana WNS ds. kontaktów ze szkołami. Od 2019 dyrektor kierunków przy IH.

Zainteresowania badawcze:

Historia społeczno-polityczna Polski XX wieku; problematyka kształcenia historycznego i obywatelskiego; biografistyka oraz historia kultury, nauki i oświaty (zwłaszcza Górnego Śląska).

Sylwetka:

Urodzony w Zabrzu. Mieszkaniec Mysłowic.

Wykształcenie:

2015 – habilitacja na podstawie dorobku oraz książki Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992) [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego].

2003 – doktorat z nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Wilhelm Szewczyk – śląski polityk i działacz społeczny [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek].

2003 – absolwent podyplomowych studiów Edukacji Obywatelskiej i Wychowania do Życia w Rodzinie [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego].

1997 – magisterium z historii na podstawie pracy Stosunki demograficzne miasta Zabrza w latach 1945-1950 [Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, promotor – prof. dr hab. Franciszek Serafin].

Doświadczenie zawodowe:

Był nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach (1997-2005), Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (2004-2007) i III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach (2005-2008). W 1999 roku rozpoczął pracę w Instytucie Historii [IH] Uniwersytetu Śląskiego: najpierw jako asystent i stypendysta IH (1999-2003), następnie jako adiunkt (od 2003 roku). W latach 2004-2013 pełnił obowiązki opiekuna studenckich praktyk pedagogicznych z ramienia IH UŚ (od 2004 do 2009 roku na Wydziale Nauk Społecznych, od 2009 do 2013 roku w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku). W ratach 2006-2007 wypełniał obowiązki sekretarza Komisji Rektorskiej ds. Opracowania Historii UŚ. Był kierownikiem studiów podyplomowych (w latach 2007-2008 Podyplomowych Studiów dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie, w latach 2011-2013 Podyplomowych Studiów dla nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz historii i społeczeństwa-dziedzictwa epok). Od 2008 roku rzeczoznawca podręcznikowy przy MEN (z zakresu historii), w latach 2008-2016 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii UŚ do spraw dydaktycznych. W latach 2016-2018 przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (na województwo śląskie). Od 2019 roku przewodniczący Olimpiady Historycznej Juniorów (dla szkół podstawowych). Od 2017 roku ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego z zakresu historii. Od 2018 roku prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego. Od 2019 członek Rady Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Podczas realizacji projektów badawczych lub edukacyjnych współpracował bądź współpracuje z wieloma podmiotami, m.in.: Ars Cameralis Silesiae Superioris; Archiwum Państwowym w Katowicach; radzionkowskim Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku; Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach; Górnośląskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk im. Walentego Rozdzieńskiego w Katowicach; Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach; katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej; Kuratorium Oświaty w Katowicach; Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach; Muzeum Śląska Opolskiego; Muzeum Śląskim w Katowicach; Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie; Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach; Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie; Stowarzyszeniem Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego oraz Teatrem Rozrywki w Chorzowie.

Bierze udział  w pracach komisji dydaktycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, należy do komisji historycznej katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Publikował m.in. na łamach „Rocznika Lubuskiego”, „Studia Historica Gedanensia”, „Szkiców Archiwalno-Historycznych”, „Wieków Starych i Nowych”, półrocznika „CzasyPismo”, kwartalników „Fabryka Silesia” i „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, dwumiesięcznika  „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”, miesięcznika „Śląsk”, „Tygodnika Powszechnego” oraz dzienników „Gazeta Wyborcza” i „Dziennik Zachodni – Polska. The Times”. Za działalność naukową został nagrodzony m.in. w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego (organizowanym przez Fundację Stefana Batorego oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie).

Według stanu na koniec 2019 roku autor i współautor dziesięciu monografii (zwartych prac naukowych); ośmiu publikacji zwartych o charakterze dydaktycznym (m.in. podręcznika, programu kształcenia, zbiorów zadań); redaktor szesnastu prac zwartych i czasopism naukowych (m.in. jako zastępca redaktora naczelnego „Śląskiego Almanachu Powstańczego” oraz „Wieków Starych i Nowych”); autor ponad stu artykułów w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych oraz rozdziałów w pracach zwartych. Autor recenzji wydawniczych ponad dwudziestu pozycji zwartych (w tym podręczników szkolnych) oraz tekstów zamieszczanych na łamach czasopism (m.in. „Górnika Polskiego” „Historyki”, „Przeglądu Zachodniego”, „Rocznika Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia”, Rocznika Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, „Rocznika Toszeckiego”, „Rocznika Ziem Zachodnich”, „Szkiców Archiwalno-Historycznych”, „Textus et Studia”, „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie” oraz „Zeszytów Chorzowskich”).

Okładki wybranych prac zwartych (do trzech autorów)

Okładki wybranych prac o charakterze dydaktycznym

Okładki wybranych prac pod redakcją

 

Wybór publikacji:

Autorstwo i współautorstwo prac zwartych:

 1. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Szlakami II RP. Przewodnik po województwie śląskim. Warszawa 2019, ss. 110.
 2. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Konrad Meus, Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie. Wilamowice 2018, ss. 476.
 3. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, „Jak 9 z Wujka”. Górnośląski glosariusz Polski Ludowej. Katowice – Bielsko-Biała 2016, ss. 202.
 4. Maciej Fic, Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992). Katowice 2014, ss. 548.
 5. Katarzyna Fic, Maciej Fic, Szkoła starsza niż miasto. Szkic z przeszłości i teraźniejszości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu, Zabrze – Bielsko-Biała 2013, ss. 210.
 6. Marek Białokur, Maciej Fic, Anna Gołębiowska, Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981–22 VII 1983. Świadomość – edukacja – kultura. Toruń 2012, ss. 231.
 7. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek, Poczet Wybitnych Powstańców Śląskich. Bielsko-Biała 2011, ss. 110.
 8. Maciej Fic, Jan Kustos (1893-1932) – separatysta czy autonomista górnośląski? Katowice 2010, ss. 165.
 9. Maciej Fic, Edmund Osmańczyk – działacz społeczny i polityczny. Katowice 2010, ss. 50.
 10. Maciej Fic, Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny. Katowice 2007, ss. 264.

Autorstwo i współautorstwo publikacji zwartych o charakterze dydaktycznym:

 1. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Powstania śląskie w źródłach historycznych. Katowice – Bielsko-Biała 2019, ss. 132.
 2. Powstania śląskie i plebiscyt. Scenariusze lekcji, kalendarium, teksty i źródła, słownik pojęć, biogramy. Wybór i opracowanie Maciej Fic. Świętochłowice 2015, ss. 64.
 3. Katarzyna Fic, Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Toruń 2012, ss. 176.
 4. Barbara Freier-Pniok, Maciej Fic, Przewodnik metodyczny. Wiedza o społeczeństwie. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres podstawowy. Toruń 2012, ss. 48.
 5. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek, Powstania śląskie w edukacji historycznej. Katowice 2010, ss. 140.
 6. Maciej Fic, Wiedza o społeczeństwie. Chorzów 2009, ss. 112.
 7. Katarzyna Fic, Barbara Freier-Pniok, Maciej Fic, Zbiór zadań z wiedzy o społeczeństwie. Testy przygotowujące do matury. Toruń 2006, ss. 112.
 8. Maciej Fic, Matura od 2005 roku. Historia. Chorzów 2006, ss. 95.

Redakcja prac i czasopism naukowych:

 1. Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej, red. M. Fic. Katowice 2020, ss. 210.
 2. Granice wolności – Granice Niepodległej 1918-1922, red. Maciej Fic, Joanna Lusek, Jolanta Załęczny. Bytom – Warszawa – Katowice 2020, ss. 243.
 3. Słownik Powstań Śląskich 1919, red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek. Katowice 2019, ss. 516.
 4. „Śląski Almanach Powstańczy” (W stulecie I powstania śląskiego, nie tylko o rocznicy walk), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski et alt., Świętochłowice] 2019, tom V, ss. 291.
 5. Polska Ludowa w edukacji historycznej, red. Maciej Fic. Katowice 2019, ss. 220.
 6. „Wieki Stare i Nowe”, [red. Agata Kluczek, Dariusz Rolnik, Maciej Fic, Marcela Gruszczyk, Dawid Madziar] 2019, tom 14 (19), ss. 312.
 7. „Śląski Almanach Powstańczy” (Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski na łamach prasy), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski et alt., Świętochłowice] 2018, tom IV, ss. 171.
 8. Wędrówka Ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, red. Maciej Fic. Katowice 2018, ss. 162.
 9. „Wieki Stare i Nowe”, [red. Agata Kluczek, Dariusz Rolnik, Maciej Fic, Marcela Gruszczyk, Dawid Madziar] 2018, tom 13 (18), ss. 320.
 10. „Śląski Almanach Powstańczy” (Kobiety w powstaniach śląskich i plebiscycie górnośląskim), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Świętochłowice] 2017, tom III, ss. 183.
 11. „Śląski Almanach Powstańczy” (95 lat refleksji nad powstaniami śląskimi. Pamięć, polityka, edukacja), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Świętochłowice] 2016, tom II, ss. 179.
 12. W dialogu z historią, polityką i kulturą. W stulecie urodzin Wilhelma Szewczyka, red. Maciej Fic. Katowice – Bielsko-Biała 2016, ss. 204.
 13. „Śląski Almanach Powstańczy” (Miejsce powstań śląskich i plebiscytu w kształtowaniu społeczno-gospodarczego oblicza Górnego Śląska), [red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Świętochłowice] 2015, tom I, ss. 174.
 14. „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. Konspekty i scenariusze, red. Maciej Fic. Katowice – Bielsko-Biała 2013, ss. 156.
 15. „Wieki Stare i Nowe” (Ludzie i elity pogranicza), [red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Katowice] 2012, tom specjalny, ss. 341.
 16. „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej od 2013 roku, Maciej Fic. Katowice – Bielsko-Biała 2012, ss. 357.
 17. „Szkice Archiwalno-Historyczne” (Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy – pomniki – rocznice), [red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Katowice] 2011, nr 8 (nr specjalny), ss. 260.
 18. Społeczeństwo Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego i Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i XX wieku w świetle badań Profesor Marii Wandy Wanatowicz, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2011, ss. 264.
 19. Diagnoza e-edukacji zawodowej osób dorosłych w województwie śląskim. Raport z badań, red. Maciej Fic. Katowice 2011, ss. 118.
 20. Dwie Rzeczypospolite. Polityka–Prawo i administracja–Gospodarka. Próba bilansu, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2010, ss. 358.
 21. Dwie Rzeczypospolite. Oświata–Religia–Kultura i Społeczeństwo. Próba bilansu, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2010, ss. 378.
 22. Wojciech Korfanty na kartach podręczników szkolnych. Jak uczyć o wybitnych postaciach we współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej?, red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. Katowice 2009 [wydanie I], Katowice 2010 [wydanie II], ss. 50.

Publikacje w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych:

 1. Maciej Fic, Wpływ ludności napływowej na funkcjonowanie szkolnictwa województwa śląskiego w latach 1945-1950, „Rocznik Lubuski” [red. B. Burda, M. Szymczak. Zielona Góra] 2009, t. 35, s. 135-148.
 2. Maciej Fic, Raz jeszcze o egzaminie maturalnym z WOS-u. Spojrzenie z trzech perspektyw, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2009, nr 2, s. 51-59.
 3. Maciej Fic, Dziennikarska droga Wilhelma Szewczyka, „Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego”, [red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, W. Wójcik. Sosnowiec] 2010, t. IV, s. 17-42.
 4. Maciej Fic, Problematyka emigracji politycznej w Polsce na kartach wybranych współczesnych podręczników historii dla szkół ponadgimnazjalnych, „Zeszyty historyczne” [red. J Dziwoki, B. Urbanowicz, Częstochowa] 2010, z. XI, s. 435-450.
 5. Maciej Fic, Aktywność środowisk twórczych Górnego Śląska w Polsce Ludowej – możliwości i ograniczenia, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” [red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, A. Tasak. Kraków] 2011, t. VI, s. 156-169.
 6. Maciej Fic, Polska muzyka młodzieżowa w edukacji historycznej i obywatelskiej, „Wieki Stare i nowe” [red. M.W. Wanatowicz, S. Fertacz. Katowice] 2011, nr 3 (8), s. 179-193.
 7. Maciej Fic, Rocznice powstańcze w Polsce Ludowej, „Szkice Archiwalno-Historyczne” [red. M. Fic, R. Kaczmarek, Katowice] 2011, nr 8, s. 81-106.
 8. Maciej Fic, O formule egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2011, nr 2, s. 41-47.
 9. Maciej Fic, Jan Kustos – pograniczny polityk konfrontacji, „Wieki Stare i Nowe” [red. M. Fic, R. Kaczmarek. Katowice] 2012, tom specjalny, s. 210-228.
 10. Maciej Fic, Od akolity do dysydenta. Edmund Osmańczyk w realiach Polski Ludowej. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, [red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, A. Tasak. Kraków] 2013, t. IX, s. 157-181.
 11. Maciej Fic, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach w okresie „karnawału Solidarności” (na podstawie posiedzeń Dyrekcji i kolegium Instytutu),  „Wieki Stare i Nowe” [red. Fertacz, A.A. Kluczek. Katowice] 2013, nr 5 (10), s. 133-170.
 12. Maciej Fic, Polish youth music In history and civic education. „The Old and the New Ages” [red. Fertacz, A.A. Kluczek. Katowice] 2013, v. 3 (8), s. 106-117.
 13. Maciej Fic, „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. Kryzys edukacji historycznej czy jej nowy początek?, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2013, nr 2, s. 12-18.
 14. Maciej Fic, Обучение истории в современной Польше. „Проблемы Современного Образования” [red. N.D. Nikandrov. Moskwa] 2014, nr 1, s. 86-96.
 15. Maciej Fic, Obraz powstań śląskich i plebiscytu w szkolnej edukacji historycznej. „Śląski Almanach Powstańczy” [red. M. Fic, L. Krzyżanowski. Świętochłowice] 2015, t. 1, s. 99-128.
 16. Maciej Fic, 35 lat badań humanistycznych na Górnym Śląsku. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957–1992). „Zaranie Śląskie. Seria druga” [red. R. Kaczmarek. Katowice] 2015, nr 1, s. 49-67.
 17. Maciej Fic, Historia po śląsku. „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2015, nr 4, s. 28-31.
 18. Maciej Fic, O powstaniach śląskich w perspektywie roku (1). „Śląski Almanach Powstańczy” [red. M. Fic, L. Krzyżanowski, Świętochłowice] 2016, t. II, s. 157-161.
 19. Maciej Fic, O niezłomności polskiego oficera w niemieckiej niewoli [D. Kisielewicz: Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau. Opole 2015], „Wieki Stare i Nowe” [red. S. Fertacz, A.A. Kluczek. Katowice] 2016, nr 10 (15), s. 154-158.
 20. Maciej Fic, Edukacja na temat powstań śląskich i plebiscytu 1919-1921 jako przykład kształcenia w oparciu o dyskurs równoległych przekazów, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” [red. K. Mikulski. Toruń] 2016, t. 38 (3), s. 57-73.
 21. Maciej Fic, „Eduś”, czyli cyfrowy sposób na edukację regionalną, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2017, nr 3, s. 31-35.
 22. Maciej Fic, „Czy muzycy rockowi powinni uczyć historii?” – polskie concept-albumy jako narzędzie edukacji historycznej, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2017, nr 5, s. 35-39.
 23. Maciej Fic, Miejsca pamięci w turystyce historycznej po Górnym Śląsku, „Turystyka historyczna” [red. Z. Hojka, K. Nowak. Katowice] 2017, t. I, s. 189-204.
 24. Maciej Fic, Ważny głos na temat roli inteligencji katolickiej w historii województwa katowickiego [A. Przewłoka: Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956 Katowice 2016]. „Wieki Stare i Nowe” [red. A.A. Kluczek, D. Rolnik. Katowice] 2017, t. 12, s. 226-233.
 25. Maciej Fic, Od „czerwonego” do „odkłamanego”. Uniwersytet Śląski w latach 1968-1989, „Czasypismo” [red. A. Dziurok et alt., Katowice] 2017, nr 2, s. 174-183.
 26. Maciej Fic, Postawa Jana Kustosa (przywódcy Związku Obrony Górnoślązaków) wobec Kościoła katolickiego. „Textus et Studia” [red. M. Hałaburda, J. Szczepaniak, Kraków] 2017, nr 1(9), s. 63-79.
 27. Maciej Fic, „Dążymy do organizacji uniwersytetu”, czyli o planach utworzenia Uniwersytetu Śląskiego u progu lat 60. XX wieku, „Katowice – historia i współczesność” [red. A. Barciak, Katowice] 2017, t. 3, s. 93-102.
 28. Maciej Fic, Nadanie praw miejskich Świętochłowicom – analiza historyczno-prawna. „Rocznik Świętochłowicki” [red. M. Piegza. Świętochłowice] 2018, t. XI, s. 27-36.
 29. A. Bar, Prasa górnośląska w okresie plebiscytu i powstań (oprac. Maciej Fic), „Śląski Almanach Powstańczy” (Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski na łamach prasy), [red. M. Fic, L. Krzyżanowski et alt., Świętochłowice] 2018, s. 127-140.
 30. Maciej Fic, Odłożona niepodległość, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2018, nr 5, s. 32-35.
 31. Maciej Fic, „Popkomunistyczny” wymiar sojuszu polsko-radzieckiego, czyli o festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze [A. Marczak: Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w latach 1962—1989. Łomianki 2017]. „Wieki Stare i Nowe” [red. A.A. Kluczek, M. Fic, D. Rolnik et alt. Katowice] 2018, t. 13, s. 282-289.
 32. Maciej Fic, Ideologizacja szkolnictwa w okresie stalinowskim na przykładzie dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zabrzu. „Kroniki Miasta Zabrza” 2018, nr 10(27), s. 9-22.
 33. Maciej Fic, Pół wieku edukacji historycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z dziejów Instytutu Historii UŚ (1969-2019). „Studia Historica Gedanensia” [red. M. Kosznicki, A. Paner. Gdańsk] 2019, t. 10, s. 68-77.
 34. Maciej Fic, „Moje dzieciństwo tak słodkie jak »Vibovit«” czy „świst gumowych pał”? Codzienność końca PRL w muzyce rockowej. „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” [red. S. Roszak. Warszawa] 2019, nr 6, s. 4-8.
 35. Maciej Fic, Co wiemy o górnośląskich insurekcjach? Katowicka konferencja „Obraz Powstań Śląskich i plebiscytu w edukacji, historiografii, kulturze i przestrzeni publicznej” w stulecie pierwszego powstania śląskiego. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, [red. I. Copik, B. Skowronek. Kraków] 2020, t. XII(I), s. 155-158.
 36. Maciej Fic, Rok 1920 z perspektywy Górnego Śląska. „Przegląd Pożarniczy” 2020, nr 8, s. 62-64.

Rozdziały w pracach zwartych:

 1. Maciej Fic, Szkolnictwo, [w:] Bieruń. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Myszor, Bieruń 2007, s. 359-394.
 2. Maciej Fic, Powstanie polskiej administracji na terenach wyzwolonych, [w:] Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 81-87 [wyd. I]; Katowice 2014, s. 73-78 [wydanie II].
 3. Maciej Fic, Podział administracyjny (współautor Krzysztof Nowak), [w:] Województwo…, s. 88-113 [wyd. I], s. 79-100 [wyd. II].
 4. Maciej Fic, Administracja województwa śląskiego, [w:] Województwo…, 114-146 [wyd. I], s. 101-131 [wyd. II].
 5. Maciej Fic, Uniwersytet Śląski po zakończeniu stanu wojennego (w latach 1983-2007), [w:] „Mądrość zbudowała sobie dom”. Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 138-214.
 6. Maciej Fic, Oświata, [w:] Bielsko-Biała w latach 1918-2005, red. R. Kaczmarek, Bielsko-Biała 2010, s. 139-145.
 7. Maciej Fic, Szkolnictwo, [w:] Bielsko-Biała…, 595-606.
 8. Maciej Fic, Szkolnictwo, [w:] Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek. Tychy 2011, s. 571-600.
 9. Maciej Fic, Społeczeństwo, [w:] Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. Katowice 2012, t. 1, s. 443-452.
 10. Maciej Fic, Życie polityczne, [w:] Środowisko, dzieje…, s. 493-497.
 11. Maciej Fic, Społeczeństwo (1956-1980), [w:] Środowisko, dzieje…, s. 498-506.
 12. Maciej Fic, Szkolnictwo oświęcimskie 1772-1951, [w:] Oświęcim. Miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski. Warszawa 2018, t. I, s. 364-384.
 13. Maciej Fic, Nauka i kultura w Oświęcimiu, [w:] Oświęcim. Miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski. Warszawa 2018, s. 385-390.
 14. Maciej Fic, Historia w muzyce rozrywkowej (na przykładzie polskiej muzyki rockowej i hip-hopowej), [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon. Warszawa 2018, s. 465-474.
 15. Maciej Fic, Studium przypadku wystawy „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” w Muzeum Śląskim w Katowicach, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon. Warszawa 2018, s. 311-316.
 16. Maciej Fic, Instytut Historii, [w:] Księga Jubileuszowa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, red. K. Miroszewski. Katowice 2018, s. 63-74.

Artykuły w pracach pod redakcją:

 1. Maciej Fic, Kształcenie umiejętności na lekcjach historii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym po wprowadzeniu reformy systemu edukacji, [w:] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2003, s. 239-244.
 2. Maciej Fic, Narodowość-lewicowość. Ewolucja postaw działaczy społeczno-politycznych XX wieku na przykładzie Wilhelma Szewczyka, [w:] Polska lewica w XX wieku. Historia – ludzie – idee, red. T. Ślęzak, M. Śliwa, Kraków 2004, s. 225-246.
 3. Maciej Fic, Szansa edukacji regionalnej w wymiarze wielokulturowym na przykładzie Górnego Śląska, [w:] Region w edukacji historycznej. Nauka – doradztwo – praktyka, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2005, s. 211-220.
 4. Maciej Fic, Obraz Ukrainy we współczesnych podręcznikach szkoły ponadgimnazjalnej – wyraz uprzedzenia czy szansa na integrację?, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, red. H. Wójcik-Łagan, Kielce 2005, s. 295-305.
 5. Maciej Fic, Katowickie „Po prostu” – rola tygodnika „Przemiany” w najnowszej historii miasta i regionu, [w:] W 140. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak, Katowice 2006, s. 308-337.
 6. Maciej Fic, Polska muzyka rockowa (alternatywna) jako źródło poznania przeszłości i refleksji nad współczesnością, [w:] Źródła w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 161-170.
 7. Maciej Fic, Możliwości realizacji treści historycznych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w średniej szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006, s. 211-223.
 8. Maciej Fic, „Każdy z nas kiedyś miał swego Mistrza…”. Pamięci Profesora Franciszka Serafina, [w:] Z tęsknoty za Mistrzem, red. J. Kurek i K. Maliszewski, Chorzów 2007, s. 87-92.
 9. Maciej Fic, Rola muzeów on-line w procesie edukacji historycznej i obywatelskiej, [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 152-156.
 10. Maciej Fic, Wizja polityki i funkcjonowania państwa na łamach katowickiej „Odry” w latach 1945-1950, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, tom I, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński. Gorzów Wielkopolski 2007, s. 309-323.
 11. Maciej Fic, Szkolna codzienność byłego pogranicza na przykładzie Górnego Śląska w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, [w:] Przestrzeń kulturowa. Olsztyn 2007, s. 205-224.
 12. Maciej Fic, Wpływ migracji ludności na Górnym Śląsku w latach 1945-1950 na funkcjonowanie szkolnictwa, [w:] Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak, J. Knopek. Piła 2008, s. 297-313.
 13. Maciej Fic, Rola i znaczenie ludności żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1939-1999 w wybranych podręcznikach do nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych, [w:] Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański. Oświęcim 2008, s. 157-172.
 14. Maciej Fic, Periodyzacja najnowszych dziejów Górnego Śląska z perspektywy jednostki na przykładzie życia i działalności Wilhelma Szewczyka, [w:] K periodizaci dĕjin Slezska, red. D. Gawrecki. Opava 2008, s. 229-239.
 15. Maciej Fic, „Polska od morza do morza”. Stosowana terminologia wyrazem mocarstwowych ambicji autorów i wydawców współczesnych podręczników historii dla szkół ponadgimnazjalnych czy braku świadomości historycznej? [w:] Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek. Toruń 2008, s. 153-161.
 16. Maciej Fic, Potrzeba teoretycznego i praktycznego kształcenia nauczycieli historii w opinii studentów, [w:] Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, red. L. Kudła, Cz. Nowarski. Kraków 2008, s. 149-161.
 17. Maciej Fic, Ideologizacja średniego szkolnictwa ogólnokształcącego Katowic na tle szkolnictwa górnośląskiego w latach 1945-1956, [w:] W 143. rocznicę uzyskania praw miejskich. W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2009, s. 530-560.
 18. Maciej Fic, Rola polskiej muzyki „nowofalowej” w walce o odzyskanie suwerenności w 1989 roku, [w:] Polska droga do wolności. Rok 1989. Polityka – edukacja – kultura, red. M. Białokur, J. Raźniewska, K. Stecka. Toruń-Opole 2009, s. 94-110.
 19. Maciej Fic, Nowe podstawy programowe z historii i wiedzy o społeczeństwie dla III i IV etapu edukacyjnego a możliwości korelacji międzyprzedmiotowej z językiem polskim, [w:] Nowa podstawa programowa – proces dydaktyczny – egzamin, red. E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2009, s. 75-85.
 20. Maciej Fic, Polski Górny Śląsk. Rola regionalnych elit kulturalnych w procesie kształtowania powojennej rzeczywistości, [w:] Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, red. J. Faryś, P. Słowiński, T. Sikorski. Gorzów Wielkopolski 2009, s. 265-282.
 21. Maciej Fic, Pedagogika miejsc pamięci z perspektywy górnośląskiej, [w:] Miejsca pamięci w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek. Toruń 2009, s. 64-70.
 22. Maciej Fic, Ograniczanie wolności słowa środowisk twórczych Górnego Śląska w latach 1945-1950 na przykładzie katowickiej „Odry”, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. D. Degen, J. Gzella, Toruń 2010, s. 391-408.
 23. Maciej Fic, Blaski i cienie II i III RP w wybranych aktualnych podręcznikach historii dla szkół po-nadgimnazjalnych, [w:] Dwie Rzeczypospolite. Oświata–Religia–Kultura i Społeczeństwo. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek. Katowice 2010, s. 131-143.
 24. Maciej Fic, Społeczno-polityczny aspekt działalności literackiej Wilhelma Szewczyka, [w:] Dialog regionów: tłumacze kultur, red. S. Krawczyk, P. Majerski. Czerwionka-Leszczyny 2010, s. 18-40.
 25. Maciej Fic, Wiedzieć, rozumieć, potrafić. Oczekiwania odnośnie edukacji historycznej i obywatelskiej a ich realizacja na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, [w:] Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a problemy edukacji historycznej, red. M. Ausz, K. Wróbel-Lipowa. Kraków-Lublin 2010, s. 213-221.
 26. Maciej Fic, Wizja polskiej polityki zagranicznej lat 1938-1939 na łamach miesięcznika „Fantana”, [w:] Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie. W kręgu dziejów, myśli politycznej i dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej, tom I, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński. Gorzów Wielkopolski 2010, s. 77-85.
 27. Maciej Fic, Projekt „Archiwum Historii Mówionej” – regionalna „oral history”, [w:] Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek. Toruń 2010, s. 132-139.
 28. Maciej Fic, Wartości wyznawane przez polską młodzież na przełomie XX i XXI wieku – deklaracje i rzeczywistość, [w:] Społeczeństwo 2010, red. B. Techmańska, M. Zawadka. Opole-Wrocław-Lubin 2011, s. 240-251.
 29. Maciej Fic, Edukacyjny walor utworów polskiej muzyki rockowej w nauczaniu historii, [w:] Unisono w wielogłosie 2, red. R. Marcinkiewicz. Sosnowiec 2011, s. 157-167.
 30. Maciej Fic, Pamięć o powstaniach w Polsce Ludowej. Przypadek Klubu Pisarzy Powstańczych, [w:] Spór o Górny Śląsk 1919-1922. W 90. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego, red. M. Białokur, A. Dawid, Opole 2011, s. 291-308.
 31. Maciej Fic, Wojciech Korfanty na kartach szkolnych podręczników historii, [w:] 1919, 1920, 1921. Górny Śląsk między Niemcami a Polską. Dziedzictwo i znaczenie powstań śląskich w edukacji historycznej i historiografii, red. M. Białokur. Opole-Toruń 2011, s. 9-28.
 32. Maciej Fic, Środowiska twórcze w życiu kulturalnym Katowic w okresie PRL-u – przypadek Klubu Związków i Stowarzyszeń Twórczych, [w:] Katowice w 146. rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice w kulturze pogranicza. Rola Katowic w kulturze i nauce, red. A. Barciak. Katowice 2012, s. 168-186.
 33. Maciej Fic, Migracje ludności Bytomia na tle Gliwic i Zabrza w latach 1945-1950, [w:] Bytom w cieniu dwóch totalitaryzmów. Szkice z dziejów miasta 1933-1989, red. S. Rosenbaum. Katowice 2012, s. 125-142.
 34. Maciej Fic, Jan Kustos wobec kwestii narodowościowej mieszkańców Górnego Śląska, [w:] Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji, red. J. Durka. Poznań 2012, s. 105-142.
 35. Maciej Fic, Śląscy publicyści wobec burzliwych wydarzeń społeczno-politycznych grudnia 1922 roku, [w:] Prezydent Gabriel Narutowicz i politycznie gorący grudzień 1922 roku, red. M. Białokur. Opole 2013, s. 82-106.
 36. Maciej Fic, „Śpiewam w imieniu dam…” Kobiety głosem pokolenia – przykład Kory Jackowskiej i Kasi Nosowskiej, [w:] Kultura 2011, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska. Wrocław 2014, s. 125-139.
 37. Maciej Fic, Z doświadczeń praktyk pedagogicznych Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część pierwsza. Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, red. I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, B, Jarosz, M. Ausz. Lublin 2014, s. 199-206.
 38. Maciej Fic, Lepsze jest wrogiem dobrego. Z rozważań nad reformą edukacji historycznej 2009 roku, [w:] Od KEN do MEN. Edukacja młodzieży jest jedynym dla państwa ciągłego uszczęśliwiania warunkiem. Studia o instytucjach, ludziach i programach polskiej oświaty, red. M. Białokur, J. Raźniewska. Opole – Bielsko-Biała 2014, s. 161-174.
 39. Maciej Fic, Od Jagiellońskiej 25 do Granicznej 32. Lokalizacje katowickich placówek badawczych: Instytutu Śląskiego i Śląskiego Instytutu Naukowego, [w:] Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich. Budownictwo i architektura  Katowic, red. A. Barciak. Katowice 2014, s. 157-168.
 40. Maciej Fic, Działalność Józefa Kokota w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach, [w:] W służbie Śląska – Polski – Europy. Studia i szkice poświęcone Profesorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin, red. D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus. Opole 2016, s. 15-34.
 41. Maciej Fic, Henryk Rechowicz i jego wpływ na kształtowanie się środowiska naukowego Katowic, [w:] Półtora wieku dziejów Katowic. Przywracanie historycznej pamięci, red. A. Barciak. Katowice 2016, s. 273-284.
 42. Maciej Fic, Cenzura w polskiej muzyce rockowej dekady lat osiemdziesiątych XX w. (na podstawie literatury dokumentu osobistego), [w:] W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red. K. Bittner, D. Skotarczak. Poznań 2016, s. 43-57.
 43. Maciej Fic, Rola NSZZ „Solidarność” w obronie praw pracowniczych w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach, [w:] Człowiek i praca, red. G. Pańko, K. Ruhland. Wrocław 2016, s. 371-382.
 44. Maciej Fic, Wizja Śląska i Ślązaków w działalności popularyzatorskiej i twórczości naukowej Jacka Koraszewskiego, [w:] Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku, red. A. Kubica, J. Mokrosz. Katowice-Rybnik 2017, s. 115-125.
 45. Maciej Fic, Historia mówiona jako współczesny kontynuator literatury dokumentu osobistego (na przykładzie „Archiwum Historii Mówionej”), [w:] „Amor patriae nostra lex”. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej. Studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. A. Gołębiowska. Opole 2017, s. 71-81.
 46. Maciej Fic, „Wielki wybitny historyk śląski”. Biografia prof. Henryka Rechowicza jako przykład kariery naukowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] „In servitute scientiarum”. Biografistyka. Galicja. Druga Rzeczpospolita. Księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci Profesora Leszka Kuberskiego, red. A. Maziarz. Opole 2017, s. 205-220.
 47. Maciej Fic, „Bezpośrednia opieka nad Instytutem”. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec Śląskiego Instytutu Naukowego, [w:] Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948–1990, red. A. Dziuba, B. Tracz. Katowice-Warszawa 2017, s. 349-360.
 48. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Górny Śląsk w cieniu polityki historycznej. Casus Wilhelma Szewczyka, [w:] Artificem commendat opus. Region – Pamięć – Polityka. Studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz, red. E. Ganowicz. Opole 2018, s. 233-249.
 49. Maciej Fic, Migracyjny ruch wędrówkowy na obszarze województwa śląskiego/katowickiego od 1945 roku – zarys problematyki, [w:] Wędrówka Ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej, red. M. Fic. Katowice 2018, s. 75-95.
 50. Maciej Fic, Metoda oral history jako źródło badań historycznych w przestrzeni wiejskiej, [w:] Czernica. Magia pamięci o przeszłości odległej i bliskiej, red. A. Skrzypietz, P. Tomiczek. Czernica 2018, s. 209-230.
 51. Maciej Fic, O historii Górnego Śląska w przestrzeni publicznej województwa śląskiego – możliwości i ograniczenia, [w:] Człowiek w świecie bez wolności, red. M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska. Wrocław 2018, s. 41-56.
 52. Maciej Fic, Kamil Kartasiński, Gry miejskie z Katowicami w tle, [w:] Historyczne gry dydaktyczne. Rozrywka, regionalizm, refleksja, red. K. Sanojca. Wrocław 2018, s. 51-68.
 53. Maciej Fic, Katolicki i polski. Rola ks. Aleksandra Skowrońskiego w przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski, [w:] Korfanty i inni… Rok 1918 na Górnym Śląsku, red. J. Myszor. Katowice 2018, s. 269-282.
 54. Maciej Fic, Polskie życie polityczne w województwie śląskim u progu II RP, [w:] Górny Śląsk – Reditus. Wokół wydarzeń z lat 1918-1922, red. M. Choroś, P. Pałys. Opole 2019, s. 90-101.
 55. Maciej Fic, Kształtowanie się sceny politycznej w województwie śląskim przed 1926 rokiem, [w:] Rok 1922 na Górnym Śląsku. Granice – administracja – społeczeństwo, red. S. Rosenbaum, M. Węcki. Katowice-Warszawa 2019, s. 77-92.
 56. Maciej Fic, Tygodnik „Przemiany” – popaździernikowa odwilż z perspektywy Górnego Śląska, [w:] Nie tylko „Po Prostu”. Prasa Polska w dobie odwilży 1955-1958, red. P. Sasanka. Warszawa 2019, s. 411-426.
 57. Maciej Fic, Nagroda za Marzec? Pierwsze półtorej dekady istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, [w:] Marzec i po marcu. Wpływ kryzysu Marca ’68 na środowiska naukowe i kulturę Polski ludowej, red. P. Benken i T.P. Rutkowski,  Szczecin–Warszawa 2019, s. 124-150.
 58. Maciej Fic, Muzyka rockowa jako źródło edukacji o Polsce Ludowej, [w:] Polska Ludowa w edukacji historycznej, red. M. Fic. Katowice 2019, s. 38-52.
 59. Maciej Fic, Wieki średnie obszarem polityki historycznej? Studium przypadku „Korony królów”, [w:] Silesia-Polonia-Europa. Studia historyczne dedykowane Profesorowi Idziemu Panicowi, red. J. Sperka. Katowice, Bielsko-Biała 2019, s. 491-506.
 60. Maciej Fic, Odrodzona Niepodległa w zewnętrznej formule egzaminacyjnej z historii, [w:] Granice wolności – Granice Niepodległej 1918-1922, red. Maciej Fic, Joanna Lusek, Jolanta Załęczny. Bytom – Warszawa – Katowice 2020, s. 201-215.
 61. Maciej Fic, Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej, [w:] Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej, red. M. Fic. Katowice 2020, s. 11-28.

Recenzje wydawnicze:

 1. J. Wojdon, Czytając o wieloetniczności. Wrocław 2020.
 2. Polskę widzieli… Album fotografii z okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, oprac. M. Droń, P. Jagieła, J. Lusek. Bytom 2019.
 3. Industria. Konteksty nieoczywiste, red. L. Krzyżanowski, M. Skrzypek. Katowice 2019.
 4. (Nie)zależne państwo, społeczeństwo, (nie)zależna kultura i edukacja, red. B. Techmańska, M. Skotnicka-Palka. Kraków 2019.
 5. Rocznice wielu znaczeń 1919 / 1939 / 1989. czy odrobione lekcje historii?, red. M. Białokur, A. Gołębiowska. Opole 2019.
 6. Wiara i Niepodległość. Religijne i patriotyczne tradycje terenów diecezji sosnowieckiej (XIX-XX wiek), red. A. Dziurok, ks. M. Trąba. Katowice – Sosnowiec – Warszawa 2019.
 7. A. Paczyna, Malokowie z Radzionkowa i okolic. Chorzów 2019.
 8. A. Chłosta-Sikorska, Między propagandą a rzeczywistością. Mieszkanki Nowej Huty w latach 1956-1970. Kraków 2019.
 9. Relacje Kościół-państwo na Górnym Śląsku w latach 1945-1989. Konflikt ideologiczny, red. A. Dziurok. Katowice-Warszawa 2019.
 10. Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku, red. O. Bergmann. Poznań 2018.
 11. Wizje niepodległości Polski w XX wieku. Historia – Pamięć – Edukacja, red. M. Białokur, A. Dawid, A. Gołębiowska. Opole 2018.
 12. K. Kartasiński, Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa. Poznań 2018.
 13. Norman Gibbs. jeniec wojenny nr 16349. Dziennik retrospektywny, oprac. J. Lusek. Bytom 2018.
 14. W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski, Historia. Podręcznik. Klasa 8. Szkoła podstawowa. Warszawa 2018.
 15. Referendum ludowe w 1946 roku oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku, red. M. Świder, A. Dziurok. Katowice–Warszawa–Opole 2017.
 16. Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej, red. A. Gołębiowska, M. Świder. Opole 2017.
 17. Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk. Lublin 2017.
 18. Opolanie znani i nieznani, cz. 4. Okres międzywojenny, red. A. Dawid. Opole 2016.
 19. I wojna światowa na Śląsku. Historia – literatura – kultura, red. G.B. Szewczyk, R. Kaczmarek. Oświęcim 2016.
 20. Opolanie znani i nieznani, cz. 3. Czasy pruskie, red. A. Maziarz. Opole 2015.
 21. „Wywieziono nas bydlęcymi wagonami”. Relacje deportowanych z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku, wybór i opracowanie S. Rosenbaum i D. Węgrzyn, przy współpracy K. Kartasińskiego. Katowice 2015.
 22. Szkice z dziejów autonomii śląskiej w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Durka. Katowice 2013.
 23. G. Grześkowiak, J. Mikitin, Powstania Śląskie 1919-1920-1921. Warszawa 2013.
 24. M. Piegza, Świętochłowice – centrum. Chorzów 2013.
 25. J. Ustrzycki. Historia. Szkoły ponadgimnazjalne. Podręcznik. Zakres podstawowy. Gdynia 2012.
 26. S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponagimnazjalnych. Zakres podstawowy. Warszawa 2012.
 27. A. Brzozowski, G. Szczepański, Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006. Podręcznik do historii dla klasy I liceum i technikum – zakres podstawowy. Warszawa 2012.
 28. J. Chachaj, J. Drob. Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III. Warszawa 2011.
 29. Górny Śląsk na zakręcie historii. Konspekty zajęć dla gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych, red. D. Jądro, S. Kucharczak. Rybnik 2011.
 30. M. Piegza, Chorzowskie Szkoły dawniej i obecnie. Chorzów 2010.
 31. P. Kuzia, Dziesięć lat „Siódemki”. Z dziejów dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie. Jaworzno 2003.
Copyright (c) 2013-2020 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by